Kutyora Nhoroondo

RETREAT YERENZI
Zuva 1
MADHORA CHITATU

corp2303_FotornaMutungamiriri Richard Brehn, NOAA Corps

 

Dhura kusvika pasi kuti uteerere podcast yekufungisisa kwega kwega kana uchida. Rangarira, iwe unogona kuwana zuva rega rega pano: Munamato Kudzoka.

 

WE tiri kurarama munguva dzinoshamisa.

Uye pakati pavo, pano iwe vari. Pasina kupokana, iwe pamwe unonzwa kushaya simba mukutarisana neshanduko zhinji dziri kuitika munyika medu - mutambi asingakoshe, munhu asina kana chinetso penyika yakakukomberedza, ndoda iyo nhoroondo. Pamwe iwe unonzwa sekunge iwe wakasungirirwa patambo yenhoroondo uye uchizvuzvurudzwa kuseri kweGreat Ship yenguva, uchikanda uye kutendeuka usingabatsiri mukumuka kwayo. Ramba kuverenga

Kukosha kwekutenda

RETREAT YERENZI
Zuva 2

 

NEW! Ndiri kuwedzera mapodcast kuLenten Retreat (kusanganisira nezuro). Dhura kusvika pasi kuti uteerere kuburikidza neye media media.

 

ASATI Ini ndinogona kunyora zvakare, ndinonzwa Mukadzi wedu achiti, kunze kwekunge tine rutendo muna Mwari, hapana chinhu muhupenyu hwedu hwemweya chinozochinja. Kana sekutaura kwaSt. Paul…

… Pasina kutenda hazvibviri kumufadza. Nokuti ani naani angaswedera pedyo naMwari anofanira kutenda kuti ariko uye kuti anopa vanomutsvaga mubayiro. (VaH 11: 6)

Ramba kuverenga

Pamusoro Pokutendeka

RETREAT YERENZI
Zuva 3

 

Vadiwa shamwari, uku hakusi kufungisisa kwandanga ndaronga nhasi. Nekudaro, ini ndanga ndichitarisana nedambudziko rimwe diki mushure meimwe kwemavhiki maviri apfuura uye, muchokwadi, ndanga ndichinyora fungidziro idzi pakati pehusiku, ndichienzanisa maawa mana chete kurara husiku husiku svondo rapfuura. Ndaneta. Uye saka, mushure mekudzima mwoto yakati wandei nhasi, ndanamata nezve zvekuita- uye izvi zvinyorwa zvakauya pakarepo mundangariro. Iri, kwandiri, rimwe remashoko akanyanya kukosha pamoyo wangu gore rapfuura, sezvo rakandibatsira kupfuura nemumiedzo yakawanda nekungozviyeuchidza kuti ndive "akatendeka." Kutaura chokwadi, meseji iyi chikamu chakakosha cheLenten Retreat. Kutenda nekunzwisisa.

Ini ndinokumbira ruregerero kuti hapana podcast yanhasi… Ini ndangopererwa negasi, sezvo ingangoita 2am. Ndine rakakosha "izwi" kuRussia iro randichaburitsa munguva pfupi… chinhu chandanga ndichinamata nezvacho kubva zhizha rapfuura. Thanks neminamato yenyu…

Ramba kuverenga

Rufu Rwakanaka

RETREAT YERENZI
Zuva 4

simbarashe_Fotor

 

IT inoti kuna Zvirevo,

Pasina chiratidzo vanhu vanorasa kuzvidzora. (Zvir 29:18)

Mumazuva ekutanga eLenten Retreat, saka, zvakakosha kuti isu tive nechiono chezvazvinoreva kuva muKristu, chiratidzo cheEvhangeri. Kana, sekutaura kunoita muporofita Hosiya:

Vanhu vangu vanoparara nekushaiwa zivo! (Hosiya 4: 6)

Ramba kuverenga

Yemukati Yega

RETREAT YERENZI
Day 5

kufungisisa1

 

ARE uchiri neni? Rino rave Zuva rechishanu rekudzokera kwedu, uye ndine chokwadi chekuti vazhinji venyu muri kunetseka mumazuva ekutanga aya kuti murambe makazvipira. Asi tora izvo, pamwe, sechiratidzo chekuti ungangoda iko kudzoka kupfuura iwe zvaunoona. Ini ndinogona kutaura kuti iyi ndiyo kesi yangu.

Nhasi, tiri kuenderera mberi tichiwedzera chiratidzo chezvinoreva kuva muKristu uye kuti tiri vanaani muna Kristu…

Ramba kuverenga

Vakakomborerwa Vabatsiri

RETREAT YERENZI
Day 6

maria-amai-vamwari-vakabata-mutsvene-moyo-bhaibheri-rozari-2_FotorArtist Asingazivikanwe

 

AND saka, hupenyu hwepamweya kana "hwemukati" hunosanganisira kushanda pamwe nenyasha kuitira kuti hupenyu hwamwari hwaJesu hurarame mukati mangu uye kuburikidza neni. Saka kana chiKristu chichiumbwa muna Jesu achiumbwa mandiri, Mwari vanozozviita sei izvi? Heino mubvunzo kwauri: Mwari akazviita sei kuti zviitike pekutanga kuti Jesu aumbwe panyama? Mhinduro iri kuburikidza ne Mweya Mutsvene uye Mary.

Ramba kuverenga

Pamusoro pekuzvininipisa

RETREAT YERENZI
Zuva 8

huymility_Fotor

 

IT ndechimwe chinhu kuva neruzivo-rwega; kunyatsoona chokwadi chehurombo hwemweya, kushaya hunhu, kana kushomeka murudo-mushoko, kuona gomba rehurombo remunhu. Asi kuzviziva pachako hakuna kukwana. Inofanira kunge yakaroorwa kuzvininipisa kuitira kuti nyasha dziite. Enzanisa zvakare Peter naJudhasi: vese vakauya vakatarisana nechokwadi chehuwori hwavo hwemukati, asi muchiitiko chekutanga kuzviziva kwakaroorwa nekuzvininipisa, nepo kwekupedzisira, kwakange kwakaroorwa kudada. Uye sekutaura kunoita Tsumo, "Kuzvikudza kunotangira kuparadzwa, uye mweya wemanyawi unotangira kuwa." [1]Prov 16: 18

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Prov 16: 18

Dare redzimhosva retsitsi

RETREAT YERENZI
Zuva 9

kureurura6

 

THE nzira yekutanga iyo Ishe yavanogona kutanga kushandura mweya yakavhurwa kana munhu iyeye, achizviona muchiedza chechokwadi, achibvuma hurombo hwavo uye nekumuda kwaAri nemweya wekuzvininipisa. Iyi inyasha uye chipo chakatangwa naIshe pachaVo uyo anoda mutadzi zvakanyanya, zvekuti Anomutsvaga kunze, kunyanya kana vakavharirwa murima rechitadzo. Sekunyora kwakaita Mateo Murombo…

Ramba kuverenga