Kutyora Nhoroondo

RETREAT YERENZI
Zuva 1
MADHORA CHITATU

corp2303_FotornaMutungamiriri Richard Brehn, NOAA Corps

 

Dhura kusvika pasi kuti uteerere podcast yekufungisisa kwega kwega kana uchida. Rangarira, iwe unogona kuwana zuva rega rega pano: Munamato Kudzoka.

 

WE tiri kurarama munguva dzinoshamisa.

Uye pakati pavo, pano iwe vari. Pasina kupokana, iwe pamwe unonzwa kushaya simba mukutarisana neshanduko zhinji dziri kuitika munyika medu - mutambi asingakoshe, munhu asina kana chinetso penyika yakakukomberedza, ndoda iyo nhoroondo. Pamwe iwe unonzwa sekunge iwe wakasungirirwa patambo yenhoroondo uye uchizvuzvurudzwa kuseri kweGreat Ship yenguva, uchikanda uye kutendeuka usingabatsiri mukumuka kwayo. Ramba kuverenga

Kukosha kwekutenda

RETREAT YERENZI
Zuva 2

 

NEW! Ndiri kuwedzera mapodcast kuLenten Retreat (kusanganisira nezuro). Dhura kusvika pasi kuti uteerere kuburikidza neye media media.

 

ASATI Ini ndinogona kunyora zvakare, ndinonzwa Mukadzi wedu achiti, kunze kwekunge tine rutendo muna Mwari, hapana chinhu muhupenyu hwedu hwemweya chinozochinja. Kana sekutaura kwaSt. Paul…

… Pasina kutenda hazvibviri kumufadza. Nokuti ani naani angaswedera pedyo naMwari anofanira kutenda kuti ariko uye kuti anopa vanomutsvaga mubayiro. (VaH 11: 6)

Ramba kuverenga

Pamusoro Pokutendeka

RETREAT YERENZI
Zuva 3

 

Vadiwa shamwari, uku hakusi kufungisisa kwandanga ndaronga nhasi. Nekudaro, ini ndanga ndichitarisana nedambudziko rimwe diki mushure meimwe kwemavhiki maviri apfuura uye, muchokwadi, ndanga ndichinyora fungidziro idzi pakati pehusiku, ndichienzanisa maawa mana chete kurara husiku husiku svondo rapfuura. Ndaneta. Uye saka, mushure mekudzima mwoto yakati wandei nhasi, ndanamata nezve zvekuita- uye izvi zvinyorwa zvakauya pakarepo mundangariro. Iri, kwandiri, rimwe remashoko akanyanya kukosha pamoyo wangu gore rapfuura, sezvo rakandibatsira kupfuura nemumiedzo yakawanda nekungozviyeuchidza kuti ndive "akatendeka." Kutaura chokwadi, meseji iyi chikamu chakakosha cheLenten Retreat. Kutenda nekunzwisisa.

Ini ndinokumbira ruregerero kuti hapana podcast yanhasi… Ini ndangopererwa negasi, sezvo ingangoita 2am. Ndine rakakosha "izwi" kuRussia iro randichaburitsa munguva pfupi… chinhu chandanga ndichinamata nezvacho kubva zhizha rapfuura. Thanks neminamato yenyu…

Ramba kuverenga

Rufu Rwakanaka

RETREAT YERENZI
Zuva 4

simbarashe_Fotor

 

IT inoti kuna Zvirevo,

Pasina chiratidzo vanhu vanorasa kuzvidzora. (Zvir 29:18)

Mumazuva ekutanga eLenten Retreat, saka, zvakakosha kuti isu tive nechiono chezvazvinoreva kuva muKristu, chiratidzo cheEvhangeri. Kana, sekutaura kunoita muporofita Hosiya:

Vanhu vangu vanoparara nekushaiwa zivo! (Hosiya 4: 6)

Ramba kuverenga

Yemukati Yega

RETREAT YERENZI
Day 5

kufungisisa1

 

ARE uchiri neni? Rino rave Zuva rechishanu rekudzokera kwedu, uye ndine chokwadi chekuti vazhinji venyu muri kunetseka mumazuva ekutanga aya kuti murambe makazvipira. Asi tora izvo, pamwe, sechiratidzo chekuti ungangoda iko kudzoka kupfuura iwe zvaunoona. Ini ndinogona kutaura kuti iyi ndiyo kesi yangu.

Nhasi, tiri kuenderera mberi tichiwedzera chiratidzo chezvinoreva kuva muKristu uye kuti tiri vanaani muna Kristu…

Ramba kuverenga

Vakakomborerwa Vabatsiri

RETREAT YERENZI
Day 6

maria-amai-vamwari-vakabata-mutsvene-moyo-bhaibheri-rozari-2_FotorArtist Asingazivikanwe

 

AND saka, hupenyu hwepamweya kana "hwemukati" hunosanganisira kushanda pamwe nenyasha kuitira kuti hupenyu hwamwari hwaJesu hurarame mukati mangu uye kuburikidza neni. Saka kana chiKristu chichiumbwa muna Jesu achiumbwa mandiri, Mwari vanozozviita sei izvi? Heino mubvunzo kwauri: Mwari akazviita sei kuti zviitike pekutanga kuti Jesu aumbwe panyama? Mhinduro iri kuburikidza ne Mweya Mutsvene uye Mary.

Ramba kuverenga

Pamusoro pekuzvininipisa

RETREAT YERENZI
Zuva 8

huymility_Fotor

 

IT ndechimwe chinhu kuva neruzivo-rwega; kunyatsoona chokwadi chehurombo hwemweya, kushaya hunhu, kana kushomeka murudo-mushoko, kuona gomba rehurombo remunhu. Asi kuzviziva pachako hakuna kukwana. Inofanira kunge yakaroorwa kuzvininipisa kuitira kuti nyasha dziite. Enzanisa zvakare Peter naJudhasi: vese vakauya vakatarisana nechokwadi chehuwori hwavo hwemukati, asi muchiitiko chekutanga kuzviziva kwakaroorwa nekuzvininipisa, nepo kwekupedzisira, kwakange kwakaroorwa kudada. Uye sekutaura kunoita Tsumo, "Kuzvikudza kunotangira kuparadzwa, uye mweya wemanyawi unotangira kuwa." [1]Prov 16: 18

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Prov 16: 18

Dare redzimhosva retsitsi

RETREAT YERENZI
Zuva 9

kureurura6

 

THE nzira yekutanga iyo Ishe yavanogona kutanga kushandura mweya yakavhurwa kana munhu iyeye, achizviona muchiedza chechokwadi, achibvuma hurombo hwavo uye nekumuda kwaAri nemweya wekuzvininipisa. Iyi inyasha uye chipo chakatangwa naIshe pachaVo uyo anoda mutadzi zvakanyanya, zvekuti Anomutsvaga kunze, kunyanya kana vakavharirwa murima rechitadzo. Sekunyora kwakaita Mateo Murombo…

Ramba kuverenga

Pakuita Kureurura Kwakanaka

RETREAT YERENZI
Zuva 10

zamora-kureurura_Fotor2

 

JONGA zvakakosha sekuenda kuConfession nguva dzose, kuziva zvakare maitiro ekugadzira a kugona Kureurura. Izvi zvakakosha kupfuura zvinoonekwa nevazhinji, nekuti iri chokwadi zvinotisunungura. Chii chinoitika, zvino, kana isu tichivanza kana kuvanza chokwadi?

Ramba kuverenga

Yangu Boo-boo… Bhenefiti Yako

 

Kune avo vari kutora Lenten Retreat, ini ndakagadzira boo-boo. Pane mazuva makumi mana muLent, tisingaverenge maSvondo (nekuti ndivo "Zuva raIshe"). Zvisinei, ndakafungisisa Svondo yapfuura. Saka kubva nhasi, isu takabatwa. Ini ndichatangazve Day 11 neMuvhuro mangwanani. 

Zvisinei, izvi zvinopa kumbomira kusingatarisirwi kune avo vanoda kumbomira-kureva kuti, kune avo vari kupererwa pavanotarisa mugirazi, avo vakaora mwoyo, vanotya, uye vanosemesa kusvika padanho rekuzvivenga. Kuzviziva pachako kunofanira kutungamira kuMuponesi — kwete kuzvivenga. Ndine zvinyorwa zviviri kwauri izvo zvingangoda kutsoropodza panguva ino, zvikasadaro, imwe inogona kurasikirwa nemaonero akakosha muhupenyu hwemukati: iko kwekuchengeta maziso ako nguva dzose akatarisa pana Jesu netsitsi dzake…

Ramba kuverenga

PaDhivhisi

RETREAT YERENZI
Day 12

holyheart001_Fotor

 

KUNA “gadzirai nzira yaIshe, ”muporofita Isaya anotikurudzira kugadzirisa nzira, mipata yakasimudzwa, uye" makomo ese nezvikomo zvaderedzwa. " In Day 8 takafungisisa Pamusoro pekuzvininipisa-Kusimudzira iwo makomo ekudada. Asi hama dzakaipa dzekuzvitutumadza ndiyo makomo ekuzvikudza uye kuda kwekuda. Uye iyo bulldozer yeiyi hanzvadzi yekuzvininipisa: unyoro.

Ramba kuverenga

Pakurasikirwa neRuponeso Rweumwe

RETREAT YERENZI
Day 14 

achitsvepu_Fotor

 

RUPONESO chipo, chakachena chipo chinobva kuna Mwari chisina anowana. Inopihwa pachena nekuti "Mwari akada nyika kwazvo." [1]John 3: 16 Mune chimwe chezvakazarurwa zvinofambira mberi kubva kuna Jesu kuenda kuSt Faustina, Anonongedzera:

Rega mutadzi arege kutya kuuya kwandiri. Mirazvo yetsitsi iri kundipisa - kuchema kuti ishandiswe… Ndinoda kuramba ndichidururira mweya. mweya haidi kudaira mukunaka Kwangu. -Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 50

MuApostora Pauro akanyora kuti Mwari "anoda kuti munhu wese aponeswe uye asvike pakuziva chokwadi." [2]1 Tim 2: 4 Saka hapana mubvunzo werupo rwaMwari uye chishuwo chinopisa chekuona murume nemukadzi vese vasina murume vachigara naYe nekusingaperi. Zvakadaro, ichokwadi zvakare kuti hatikwanise chete kuramba chipo ichi, asi kuchiruza, kunyangwe mushure mekunge "taponeswa".

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 John 3: 16
2 1 Tim 2: 4

Uchapupu Hwepedyo

RETREAT YERENZI
Day 15

 

 

IF iwe wakambove kune imwe yekudzoka kwangu kare, ipapo unozoziva ini ndinofarira kutaura zvichibva pamoyo. Ini ndinoona ichisiya nzvimbo yekuti Ishe kana Mukadzi Wedu vaite chero chavanoda-sekuchinja hurukuro. Zvakanaka, nhasi ndeimwe yenguva idzodzo. Nezuro, takafungisisa nezvechipo cheruponeso, irowo ropafadzo uye kudaidzira kubereka michero yeHumambo. Sekutaura kwaSt. Paul munavaEfeso…

Ramba kuverenga

Kuzorora muStern

 RETREAT YERENZI
Day 16

akarara_Fotor

 

PANO Ndicho chikonzero, hama nehanzvadzi, nei ini ndinonzwa Denga richida kuita iyi Lenten Retreat gore rino, kuti kusvikira zvino, ini handina kutaura. Asi ini ndinonzwa iyi ndiyo nguva yekutaura nezvazvo. Chikonzero ndechekuti Dutu remweya rine chisimba riri kutikomberedza. Mhepo dze "shanduko" dziri kuvhuvhuta nesimba; mafungu enyonganiso ari kudira pamusoro peuta; Bhawa raPeter rave kutanga kudedera… uye pakati paro, Jesu arikukukoka iwe neni kumashure.

Ramba kuverenga

Chido

RETREAT YERENZI
Day 17

kuzororajesu_Fotor3kubva Kristu paZororo, naHans Holbein Mudiki (1519)

 

TO kuzorora naJesu mudutu harisi zororo rekungoita, sekunge isu tichifanira kuramba tisingazive nenyika yakatikomberedza. Haisi…

… Kusara kwekusaita basa, asi kwekushanda kunowirirana kwezvese zvido nemadiro- zvekuda, moyo, kufungidzira, hana - nekuti yega yega yakawana muna Mwari nzvimbo yakanaka yekugutsikana nekusimudzira. —J. Patrick, Vine's Expository, p. 529; cf. Hastings 'Duramazwi reBhaibheri

Funga nezvePasi nekutenderera kwaro. Nyika iri mukufamba kusingaperi, inogara ichitenderedza Zuva, nokudaro ichigadzira mwaka; inogara ichitenderera, ichigadzira usiku nemasikati; inogara yakatendeka kunzira yakatarwa neMusiki. Ikoko iwe une mufananidzo weizvo zvinorehwa "kuzorora": kurarama zvakakwana muKuda kwaMwari.

Ramba kuverenga

Nguva ndiRudo

RETREAT YERENZI
Day 18

mindofchrist_FotorSezvo nondo inosuwa hova dzemvura…

 

ZVICHIDA unonzwa sekuti haugone hutsvene sezvandinoita mukuenderera mberi nekunyora iyi Lenten Retreat. Kugona. Ipapo isu tese tapinda mune yakakosha nzvimbo yekuziva-kuti kunze kwenyasha dzaMwari, hapana chatingaite. Asi hazvireve kuti hapana chatinofanira kuita.

Ramba kuverenga

PaChristian Perfection

RETREAT YERENZI
Day 20

runako-3

 

DZIMWE unogona kuwana iri rinotyisa uye rinoodza moyo Rugwaro muBhaibheri.

Iva wakakwana, saBaba vako vekudenga vakakwana. (Mat. 5:48) 

Sei Jesu akataura chinhu chakadai kune vanhuwo zvavo vakaita sewe neni tinonetseka zuva nezuva nekuita kuda kwaMwari? Nekuti kuva mutsvene sezvo Mwari ari mutsvene ndipo iwe neni tichava anofara zvikuru.

Ramba kuverenga

Shanduko yePfungwa

RETREAT YERENZI
Day 21

Pfungwa dzaKristu g2

 

YOSE izvozvi zvakare mukutsvaga kwangu, ndichagumburwa newebsite inotora yangu ndeyangu nekuti ivo vanoti, "Mark Mallett anoti anonzwa kubva Kudenga." Mhedzisiro yangu yekutanga ndeyekuti, "Gee, haadaro ose Mukristu anonzwa izwi raIshe? ” Kwete, ini handinzwe izwi rinonzwika. Asi ndinonzwa Mwari vachitaura kuburikidza neMisa Readings, munamato wemangwanani, Rosary, Magisterium, bhishopi wangu, director director wangu, mudzimai wangu, vaverengi vangu- kunyangwe kunyura kwezuva. Nokuti Mwari vanoti munaJeremia…

Ramba kuverenga

Kugona kwega

RETREAT YERENZI
Day 23

kuzvidzora_Fotor

 

LAST nguva, Ndataura nezvekugara ndakatsiga muNarrow Pilgrim Road, "kuramba muyedzo kurudyi kwako, nekunyepedzera kuruboshwe kwako." Asi ndisati ndataura pamberi penyaya yakakosha yemuedzo, ndinofunga zvichabatsira kuziva zvimwe zve muzvarirwo yemuKristu-yezvinoitika kwauri neni mukubhabhatidza- uye izvo zvisingaite.

Ramba kuverenga

On Innocence

RETREAT YERENZI
Day 24

zvide

 

CHII chipo chatinacho kuburikidza neSakaramende reRubhabhatidzo: iyo kusava nemhosva yemweya yakadzorerwa. Uye tikatadza shure kwaizvozvo, Sakaramende reKupinduka rinodzorera kusava nemhosva zvakare. Mwari anoda kuti iwe neni tirege kuva nemhosva nekuti Anofarira runako rwemweya wakachena, wakagadzirwa zvakare nemufananidzo Wake. Kunyangwe mutadzi akaomesesa, kana vakakumbira kunzwira ngoni dzaMwari, vanodzoreredzwa kune runako rwepamberi. Mumwe anogona kutaura kuti mumweya wakadai, Mwari vanozviona. Uyezve, Anofarira kusava nemhosva kwedu nekuti Iye anoziva kuti ndipo patinonyanya kugona kufara.

Ramba kuverenga

ZveMuyedzo

RETREAT YERENZI
Day 25

muyedzo2Muedzo rakanyorwa naEric Armusik

 

I rangarira chiitiko kubva mufirimu Kushuva kwaKristu apo Jesu anotsvoda muchinjikwa mushure mekunge vaiisa pamafudzi Ake. Imhaka yekuti Aiziva kuti Kutambudzika Kwake kwaizodzikinura nyika. Zvimwechetezvo, vamwe vevatsvene vemuKereke yekutanga vakafamba nemaune kuenda kuRoma kuitira kuti vafire, vachiziva kuti zvinokurumidzisa kubatana kwavo naMwari.

Ramba kuverenga

Nzira yakapusa yaJesu

RETREAT YERENZI
Day 26

anotsika-matombo-Mwari

 

ZVESE Ndakati kusvika panguva ino kudzoka kwedu kunogona kupfupikiswa neiyi nzira: hupenyu muna Kristu hune vachiita kuda kwaBaba nerubatsiro rweMweya Mutsvene. Zviri nyore kudaro! Kuti ukure muhutsvene, kusvika nyangwe pakakwirira chaipo pehutsvene nekubatana naMwari, hazvina basa kuti uve mudzidzi wezvechitendero. Muchokwadi, izvo zvinogona kutova chigumbuso kune vamwe.

Ramba kuverenga

Iyo Nyasha Nguva

RETREAT YERENZI
Day 27

ndiro

 

WHEN Mwari vakapinda munhoroondo yemunhu munyama kuburikidza nemunhu waJesu, munhu ungati Akabhabhatidza nguva pachawo. Pakarepo, Mwari, uyo anogara nekusingaperi, anga achifamba nemasekondi, maminitsi, maawa nemazuva. Jesu anga achizarura kuti nguva yacho pachayo ipindano pakati peDenga nenyika. Kukurukurirana kwake naBaba, kuva oga mumunamato, uye nehushumiri Hwake hwese zvakayerwa nenguva uye nekusingaperi kamwechete…. Zvino Akatendeukira kwatiri ndokuti…

Ramba kuverenga

Zvinhu Zvese Murudo

RETREAT YERENZI
Day 28

Korona Yeminzwa neBhaibheri Dzvene

 

FOR Dzidziso dzese dzakanaka dzakapihwa naJesu- Mharidzo yepaGomo munaMateu, hurukuro yekudya kwemanheru kwekupedzisira munaJohani, kana mifananidzo mizhinji yakadzama - Mharidzo yaKiristu inesimba uye ine simba raive izwi risingataurwe repamuchinjikwa: Kushuva kwake uye kufa kwake. Jesu paakati Akauya kuzoita kuda kwaBaba, yaisave nyaya yekutarisisa nekuvimbika runyorwa rweKutonga Kuita, iko kuzadzikiswa kwetsamba yemutemo. Pane kudaro, Jesu akadzika zvakadzama, mberi, uye zvakanyanya mukuteerera Kwake, nekuti Akadaro zvinhu zvese murudo kusvikira kumagumo.

Ramba kuverenga

Kutangira kweMunamato

RETREAT YERENZI
Day 29

balloonready

 

ZVESE isu takurukura kusvika parizvino muLenten Retreat iri kutishongedzera iwe neni kukwira takananga kumatenga ehutsvene nekubatana naMwari (uye rangarira, naYe, zvinhu zvese zvinogoneka). Uye zvakadaro-uye izvi zvakakosha zvakanyanya-pasina munamato, zvingaite semumwe munhu akaisa chibharumu chemhepo chinopisa pasi uye akagadzira midziyo yavo yese. Mutyairi wendege anoedza kukwira mugondola, kunova ndiko kuda kwaMwari. Iye anoziva mabhuku ake anobhururuka, anova Magwaro uye Katekisimo. Tswanda yake yakasungirirwa kubharoni netambo dzeSakaramende. Uye chekupedzisira, akatambanudza chibharumu chake pasi - ndiko kuti, akabvuma chimwe chido, kusiiwa, uye neshungu yekubhururuka akananga Kudenga…. Asi sekureba sekutsva kwe munamato inoramba isina kupenya, chibharumu — chiri moyo wake — hachizombokura, uye hupenyu hwemweya hunoramba hwakatsiga.

Ramba kuverenga

Chinangwa Chemunamato

RETREAT YERENZI
Day 31

chibharumu2a

 

I ndinofanira kuseka, nekuti ndini munhu wekupedzisira wandingafungidzira ndichitaura nezvemunamato. Kukura, ini ndaive hyper, ndichigara ndichifamba, ndichigara ndakagadzirira kutamba. Zvakandinetsa kugara paMisa uye mabhuku kwandiri, kwaive kutambisa nguva yakanaka yekutamba. Saka, panguva yandakapedza kudzidza kusekondari, pamwe ndakanga ndaverenga mabhuku asingasviki gumi muhupenyu hwangu hwese. Uye pandakaverenga Bhaibheri rangu, tarisiro yekugara pasi ndichinamata chero nguva yakareba yainetsa, kutaura zvishoma.

Ramba kuverenga

Kunamata Kudenga

RETREAT YERENZI
Day 32

Sunset Hot Mhepo Balloon 2

 

THE kutanga kwemunamato ndiko chido, shuwa kuda Mwari, uyo akatanga kutida. Chido "mwenje wendege" uyo unochengeta chinopisa chomunamato chakavhenekerwa, nguva dzose yakagadzirira kusangana ne "propane" yeMweya Mutsvene. Iye ndiye anobva abatidza, anomutsa, uye anozadza moyo yedu nenyasha, zvichiita kuti tikwanise kutanga kukwira, tichitevedza Nzira yaJesu, takabatana naBaba. (Uye nenzira, kana ndikati "kubatana naMwari", zvandiri kureva mubatanidzwa wechokwadi wezvido, zvishuwo, uye rudo zvakadai zvekuti Mwari vanorarama zvakakwana uye vakasununguka mamuri, uye imi maari). Uye saka, kana iwe wakagara neni kwenguva yakareba kudai muLenten Retreat, handina mubvunzo kuti mwenje wepiloti yemoyo wako wakabatidzwa uye wakagadzirira kuputika murimi!

Ramba kuverenga

Kubhururuka muMweya

RETREAT YERENZI
Day 33

albuquerque-hot-air-balloon-ride-sunset-in-albuquerque-167423

 

THOMAS Merton akamboti, “Pane nzira churu dzeku ari Nzira. ” Asi pane mamwe marongero enheyo kana zvasvika pakuumbwa kwenguva yedu yekunamatira iyo inogona kutibatsira kufambira mberi nekukasira tichienda mukuyanana naMwari, kunyanya mukusasimba kwedu uye nekunetseka nekukanganiswa.

Ramba kuverenga

Panguva Nezvinotsausa

RETREAT YERENZI
Day 35

zvinokanganisa5a

 

OF hongu, chimwe chezvipingamupinyi zvikuru uye zvinoita kunge kusagadzikana pakati pehupenyu hwemukati uye zvekunze zvinodikanwa zvekudaidzwa, ndizvo nguva. “Handina nguva yekunamata! Ndiri amai! Handina nguva! Ndinoshanda zuva rose! Ndiri mudzidzi! Ndinofamba! Ini ndinomhanya kambani! Ndiri mupristi ane hombe parishi… Handina nguva!"

Ramba kuverenga

Kusanganisa Mwoyo

RETREAT YERENZI
 Day 36

tethered3

 

THE “Mhepo inopisa” inomirira moyo wemunhu; iyo "gondola bhasiketi" ndiko kuda kwaMwari; “propane” Mweya Mutsvene; uye izvo zviviri "zvinopisa" zvekuda Mwari nemuvakidzani, kana zvichiratidzwa ne "mwenje wekutyaira" wechishuwo chedu, zadza moyo yedu neMurazvo weRudo, zvichitigonesa kukwira takabatana naMwari. Kana saka zvingaite senge. Chii chiri kundibata kumashure…?

Ramba kuverenga

Kutevera Mutsoka Dzakarovererwa

RETREAT YERENZI
Day 38

mabhaluni-pa-husiku3

 

IZVI kure mukudzokera kwedu, ini ndanyanya kufunga nezvehupenyu hwemukati. Asi sekutaura kwandakaita mazuva mashoma apfuura, hupenyu hwepamweya hausi hwekudaidzira chete komuniyoni naMwari, asi a komisheni kuenda kunze kwenyika uye…

Ramba kuverenga

Mukadzi Wedu, Co-Pilot

RETREAT YERENZI
Day 39

amai vakaroverwa3

 

Izvo zvirokwazvo zvinogoneka kutenga bharumu rinopisa remhepo, kumisikidza zvese kumusoro, kubatidza propane, uye kutanga kuifemera, uchizviita wega wega. Asi nerubatsiro rweimwe nyanzvi yendege, zvinogona kuve nyore, nekukurumidza uye kuchengetedzeka kupinda mudenga.

Ramba kuverenga

Regai Asimuke Mauri!

Kusimudzira Tariro naLea MallettKugamuchira Tariro, naLea Mallett

 

JESU KRISTU AMUKA KUBVA KUGUVA!

… Zvino ngaasimuke mauri,

kuti agogona kufamba pakati pedu;

kuti zvakare, Anogona kupodza maronda edu

kuti zvakare, Anogona kupukuta misodzi yedu

uye izvo zvakare, tinogona kutarisa mumaziso Ake erudo.

Dai Jesu Akamuka akamuka mukati iwe

 

Ramba kuverenga

Pfungwa kubva kuMarasha Moto

kumahombekombe3

 

BASKING mukudziya kwemoto wemarasha uyo Jesu akabatidza kuburikidza neLenten Retreat yedu; agere mukupenya kwepedyo kwake uye Hupo; kuteerera kutinhira kweTsitsi dzake dzisingataurike zvinyoronyoro dzichipuruzira pamhenderekedzo yemoyo wangu… ndine pfungwa shoma dzakasaririra kubva pamazuva edu makumi mana ekuratidzira.

Ramba kuverenga