Nei Wakanokora Medjugorje?

Medjugorje muoni, Mirjana Soldo, Mufananidzo unofadza LaPresse

 

"SEI wakataura zvawakafumura usingazvibvumirwe? ”

Ndiwo mubvunzo wandinobvunzwa pane dzimwe nguva. Zvakare, kashoma pandinoona mhinduro yakakwana kwazviri, kunyangwe pakati pevanyori vechechi vakanyanya. Mubvunzo pachawo unoratidza kushomeka kwakakomba muKatekisesi pakati pevaKaturike vepakati kana zvasvika kune zvakavanzika uye zaruriro yega. Sei tichitya kusvika pakuterera?Ramba kuverenga

Iyo Marian Dimension yeDutu

 

Mweya yakasarudzwa ichafanirwa kurwisa Muchinda weRima.
Chichava dutu rinotyisa - kwete, kwete dutu,
asi dutu rinoparadza zvese!
Anotoda kuparadza kutenda nekuvimba kwevasanangurwa.
Ini ndichagara ndiri padivi pako muDutu iro rava kubika.
Ndini Mai vako.
Ini ndinogona kukubatsira uye ini ndoda!
Iwe uchaona kwese kwese mwenje weRimi Rangu rerudo
kutumbuka semheni inopenya
kuvhenekera Denga nepasi, uye zvandichapisa nazvo
kunyangwe mweya yakasviba uye isina simba!
Asi zvinosuwisa sei kwandiri kuti nditarise
vana vangu vazhinji vanozvikanda mugehena!
 
—Message kubva kuMhandara Yakaropafadzwa Maria kuna Elizabeth Kindelmann (1913-1985);
yakatenderwa naCardinal Péter Erdö, primate weHungary

 

Ramba kuverenga

Our Lady of Light Anouya…

Kubva Yekupedzisira Hondo Chiitiko kuArcātheos, 2017

 

KUPEDZA Makumi makumi maviri apfuura, ini nehama yangu munaKristu uye shamwari inodikanwa, Dr. Brian Doran, takarota nezve mukana weyakaitika musasa yevakomana iyo isina kungoumba moyo yavo chete, asi yakapindura chishuwo chavo chechisikigo. Mwari akandidaidza, kwenguva, pane imwe nzira. Asi Brian aizozvara izvo zvinonzi nhasi Arcātheos, zvinoreva kuti "Nhare yaMwari". Iwo musasa wababa / wemwanakomana, pamwe wakasiyana nechero wepasi, panosangana Vhangeri nekufungidzira, uye chiCatholic chinobatanidza chiitiko. Mushure mezvose, Ishe Wedu pachavo vakatidzidzisa nemifananidzo…

Asi vhiki rino, chiitiko chakaitika icho vamwe varume vari kuti ndicho "chine simba kwazvo" chavakaona kubva pakavambwa musasa. Muchokwadi, ndakawana zvichikurira…Ramba kuverenga

Pakachema Matombo

PAKUSHURE KWE ST. JOSEFA,
MUKADZI WEMAKADZI AKAKOMBORERWA MARIYA

 

Kutendeuka hakusi kungobvuma kuti ndakanganisa; ndiko kufuratira zvakaipa ndokutanga kuverengerwa vhangeri. Pane izvi zvinoratidzira ramangwana rechiKristu munyika nhasi. Nyika haitendi zvakadzidziswa naKristu nekuti isu hatizvitore.
-Muranda waMwari Catherine de Hueck Doherty, Kiss yaKristu

 

MWARI anotumira vanhu vake vaporofita, kwete nekuti Izwi Rakaitwa Nyama harina kukwana, asi nekuti chikonzero chedu, chakasvibiswa nechivi, uye kutenda kwedu, kwakakuvadzwa nekukahadzika, dzimwe nguva kunoda chiedza chakakosha icho Denga rinopa kuitira kutikurudzira "Tendeuka utende evhangeri." [1]Mako 1: 15 Sekutaura kwaBaroness, nyika haibvume nekuti maKristu anoita kunge haatendewo.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Mako 1: 15

Kambasi yedu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChitatu, Zvita 21, 2016

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IN iyo Chitubu cha2014, ndakafamba nemurima rinotyisa. Ndakanzwa kusahadzika kukuru, kutya kukuru, kupererwa, kutya uye kusiiwa. Ndakatanga rimwe zuva nemunamato semazuva ese, uyezve… akauya.

Ramba kuverenga

Amai!

mamanursingFrancisco de Zurbana (1598-1664)

 

HER kuvapo kwaive kunobatika, izwi rake rakajeka apo aitaura mumoyo mangu mushure mekunge ndagamuchira Sakramendi Yakaropafadzwa paMisa. Rakave zuva rakatevera mushure memusangano weFlamme of Love muFiladelfia umo ndakataura kuimba yakazara vanhu nezve kukosha kwekuzvipa Mary. Asi apo pandakapfugama mushure meKomuniyoni, ndichifunga nezveCrucifix yakarembera pamusoro penzvimbo tsvene, ndakafungisisa nezve zvinoreva "kuzvitsaurira" kuna Mary. “Zvinorevei kuzvipa zvachose kuna Mary? Mumwe anotsaura sei zvinhu zvake zvese, zvekare nezvazvino, kuna Amai? Zvinorevei chaizvo? Ndeapi mazwi akakodzera pandinonzwa sendisingabatsiri? ”

Yaive panguva iyoyo pandainzwa izwi risinganzwike richitaura mumoyo mangu.

Ramba kuverenga

Kiyi kuMukadzi

 

Zivo yedzidziso yechokwadi yeKaturike maererano neMhandara Yakaropafadzwa Maria ichagara iri kiyi kunzwisisiso chaiyo yechakavanzika chaKristu necheChechi. —PAPA PAUL VI, Hurukuro, Mbudzi 21, 1964

 

PANO kiyi yakadzama inovhura kuti sei uye sei Amai Vakaropafadzwa vane chinzvimbo chakakwirira uye chine simba muhupenyu hwevanhu, asi kunyanya vatendi. Kana mumwe achinge abata izvi, kwete iro basa raMaria chete rinonzwisisika munhoroondo yeruponeso uye kuvapo kwake kunonzwisiswa, asi ndinotenda, zvinokusiya iwe uchida kusvika paruoko rwake kupfuura nakare kose.

Kiyi ndeiyi: Mary muenzaniso weChechi.

 

Ramba kuverenga

Sei Maria…?


Iyo Madonna yeRoses (1903), rakanyorwa naWilliam-Adolphe Bouguereau

 

Kuona kambasi yeCanada yetsika ichirasa tsono, nzvimbo yeruzhinji yeAmerica inorasikirwa nerunyararo, uye dzimwe nzvimbo dzepasi dzinorasikirwa nehukama sezvo mhepo yeDutu ichienderera ichimhanyisa… pfungwa yekutanga pamoyo wangu mangwanani ano se anokosha kusvika munguva idzi "Rozari. ” Asi izvo hazvireve chinhu kune mumwe munhu asina chaiyo, bhaibheri nzwisiso yeiyo 'mukadzi akapfeka zuva'. Mushure mekuverenga izvi, mudzimai wangu neni tinoda kupa chipo kune wese wevaverengi vedu…Ramba kuverenga