Chokwadi Tales of Our Lady

SO vashoma, zvinoita, vanonzwisisa basa reMhandara Maria Akaropafadzwa muChechi. Ndiri kuda kugoverana nemi mbiri nyaya dzechokwadi kujekesa iyi nhengo inokudzwa kwazvo yeMuviri waKristu. Imwe nyaya ndeyangu ... asi kutanga, kubva kumuverengi…


 

NEI MARIYA? CHIONO CHENYANZISO…

Dzidziso yeKaturike pamusoro paMaria ndiyo yakave dzidziso yakanyanya kunetsa yeChechi kwandiri kuti ndibvume. Kuva mutendeuki, ndakanga ndadzidziswa “kutya kunamatwa kwaMaria.” Yakanga yakadzika mukati mangu!

Mushure mekutendeuka kwangu, ndainamata, ndichikumbira Maria kuti andireverere, asi kusahadzika kwaizondirwisa uye ndaizodaro, (sekutaura, (kumuisa parutivi kwechinguva.) Ndainamata Rosary, ndobva ndarega kunamatira Rosary, izvi zvakaenderera kwenguva yakati!

Zvino rimwe zuva ndakanamata zvine simba kuna Mwari ndichiti, "Ndapota, Ishe, ndinokumbira, mundiratidze chokwadi nezvaMaria."

Ramba kuverenga

Mary: Mukadzi Akapfekedzwa neKurwa Bhutsu

Kunze kweSt. Louis Cathedral, New Orleans 

 

SHAMWARI andinyorera nhasi, paChirangaridzo cheMambokadzi weMhandara Yakaropafadzwa Maria, ine nyaya inosemesa musana: 

Maka, chiitiko chisina kujairika chakaitika neSvondo. Izvo zvakaitika seinotevera:

Ini nemurume wangu takapemberera makore edu makumi matatu neshanu yemuchato pakupera kwesvondo. Takaenda kuMisa musi weMugovera, ndokuzoenda kunodya pamwe chete nemumwe mufundisi uye nedzimwe shamwari, takazopinda mutambo wekunze "Izwi Rino Mupenyu." Sechipo chechirangaridzo vaviri vakatipa chifananidzo chakajeka chaMai vedu nemucheche Jesu.

NeSvondo mangwanani, murume wangu akaisa chifananidzo munzira yedu yekupinda, panzira yemuti pamusoro pemusuwo wepamberi. Kwapera chinguva, ndakabuda pavheranda rekumberi kuti ndiverenge bhaibheri. Pandakagara pasi ndikatanga kuverenga, ndakatarisa pasi mumubhedha wemaruva uye pakanga pakarara muchinjikwa mudiki (handisati ndambozviona uye ndakamboshanda mumubhedha wemaruva uya kakawanda!) Ndakausimudza ndokuenda kumashure dhizaini kuratidza murume wangu. Ini ndakazopinda mukati, ndokuiisa pachiroji checurio, ndokuenda kuvheranda zvakare kuverenga.

Pandakagara pasi, ndakaona nyoka panzvimbo chaipo paive nemuchinjikwa.

 

Ramba kuverenga

Tarisa kuNyeredzi…

 

Polaris: Iyo Nyeredzi yeNorth 

CHIRANGARIDZO CHEVAKADZI VEUMAMBO
Mhandara Yakakomborerwa MARIYA


NDINE
yakagadziriswa neNorth Star mavhiki mashoma apfuura. Ndinoreurura, ndakanga ndisingazive kuti yaivepi kusvikira mukuwasha wangu ainongedzera husiku humwe hwakazara mumakomo.

Chimwe chinhu mandiri chinondiudza ini ndinofanira kuziva kuti ino nyeredzi iri kupi mune ramangwana. Uye saka manheru ano, zvakare zvakare, ndakatarisa kumusoro kudenga nepfungwa ndichizviona. Zvino ndichipinda pakombuta yangu, ndakaverenga aya mazwi hama yemukoma anga achangonditumira email:

Chero ani iwe uri unozviona iwe mukati menguva ino yekufa kuti urikukukurwa mumvura inonyengera, pane tsitsi nemhepo nemafungu, pane kufamba pavhu rakasimba, usabvisa maziso ako kubwinya kweiyi nyeredzi inotungamira, kunze kwekunge iwe uchida kunyudzwa nedutu.

Tarisa nyeredzi, daidza Maria. … Naiye wekutungamira, hauzotsauka, paunenge uchimukumbira, haufe wakaora mwoyo… kana akafamba pamberi pako, hausati uchineta; kana akakuratidza tsitsi, iwe svika icho chinangwa. —St. Bernard weClarivaux, akatorwa vhiki ino naPapa Benedict XVI

“Nyeredzi yeEvhangeri Itsva” -Bhuku rakapihwa Mukadzi Wedu weGuadalupe naPapa John Paul II 


 

Maria, Chikuru Chikuru

Mambokadzi weKudenga

Mambokadzi weKudenga (c. 1868). Gustave Doré (1832-1883). Kunyora. Chiratidzo chePurigatori neParadhiso naDante Alighieri. PMA: J99.1734.

"Iwe uchaona wakagadzwa paMambokadzi / Uyo anozviisa pasi uye akazvipira kwaari."

IYO ndichifunga nezvaJesu muzvakavanzika zvinoyemurika nezuro husiku, ndanga ndichifunga pamusoro pekuti ndinogara ndichifungidzira Maria akamira apo Jesu akapfekedza Mambokadzi weKudenga. Pfungwa idzi dzakauya kwandiri…

Maria akapfugama achikudza zvakadzama Mwari wake neMwanakomana, Jesu. Asi Jesu paakasvika pakumupfekedza korona, akamudhonza zvinyoro-nyoro kumakumbo ake, achikudza Murairo Wechishanu "Iwe kudza mai vako nababa."

Uye kumufaro weDenga, akagadzwa pachigaro.

Chechi yeKaturike hainamate Maria, chisikwa chakafanana newe neni. Asi isu tinokudza vatsvene vedu, uye Maria ndiye mukuru pane vese. Nekuti aisangova amai vaKristu (funga nezvazvo - Anogona kunge akawana Mhuno yake yakanaka yechiJuda kubva kwaari), asi akaratidzira kutenda kwakakwana, tariro yakakwana, uye rudo rwakakwana.

Vatatu ava vanosara (1 VaK. 13: 13), uye ndiwo akanakisa pane korona yake.

Kugamuchira Jesu mauri

Maria Anotakura Mweya Mutsvene

Karmel Milosci Milosiernej, Poland

 

MAZuro liturgy inoratidza kupera kwePentekosti svondo - asi kwete kukosha kwakadzama muhupenyu hwedu hweMweya Mutsvene nemukadzi wake, Mhandara Maria.

Ichi chave chiitiko cheangu pachezvangu, ndambofamba kumazana emaparishi, ndichisangana makumi ezviuru zvevanhu - mweya iyo inozvizarurira kuita kweMweya Mutsvene, pamwe nekuzvipira kuna Maria, ndivo vamwe vevaapositori vakasimba kwazvo vandinoziva .

Uye nei izvi zvichifanira kushamisika chero munhu? Kwakange kusiri iko kusangana uku kwedenga nepasi pamusoro pemakumi maviri emakore apfuura, izvo zvakaunza chimiro chaMwari munyama, Jesu Kristu?

Ndiyo nzira iyo Jesu anogara achiumbwa nayo. Ndiyo nzira yaAnozoberekwazve nayo mumweya… Vagadziri vaviri vanofanira kubvumirana nebasa iro rakave chinhu chakagadzirwa naMwari uye chigadzirwa chikuru chevanhu: Mweya Mutsvene uye Mhandara mutsvene kwazvo… nekuti ndivo chete vanogona kubereka Kristu. -Archbishop Luis M. Martinez, Mutsvenesi

 

     

"Chikoro chaMariya"

Papa Kunamata

PAPA John Paul II akadana Rosary "chikoro chaMaria".

Kangani kandakaremerwa nekuvhiringidzika uye kuzvidya mwoyo, kuzongonyudzwa murunyararo rukuru pandinotanga kunamata Rosary! Uye nei izvi zvichifanira kutishamisa? Rosari hachisi chimwe chinhu kunze kwe "kuunganidzwa kweEvhangeri" (Rosarium Virginis Mariae, JPII). Uye Shoko raMwari ndiro "living and effective, sharper than any two-edged sword" (VaH 4: 12).

Iwe unoda here kucheka kuburikidza neshungu yemoyo wako? Iwe unoshuva kuboora rima riri mukati memweya wako here? Wobva watora uyu Munondo muchimiro checheni, uye nawo, fungisisa chiso chaKristu mune zvakavanzika zveRosary. Kunze kweSakaramende, hapana imwe nzira yandinoziva nayo iyo inogona kukurumidza kukwira madziro ehutsvene, kuvhenekerwa muhana, kuunzwa kutendeuka, nekuvhurwa kuziva Mwari, kupfuura neuyu munamato mudiki weMhandara.

Uye sezvo uyu une simba uyu munamato, saizvozvowo miedzo kwete kuti uinamate. Muchokwadi, ini pachezvangu ndinorwa nekuzvipira uku kupfuura chero chimwe. Asi chibereko chekutsungirira chinogona kufananidzwa neuyo anochera kwemazana emamita pasi pechiso kusvikira pakupedzisira afumura mugodhi wegoridhe.

    Kana panguva yeRosari, wakatsauswa ka50, wobva watanga kuinamata zvakare nguva dzese. Iwe wakangopa izvozvi zviito makumi mashanu zverudo kuna Mwari. –Fr. Bob Johnson, Madonna House Apostolate (wangu wemweya director)

     

Mwedzi Unopenya


Ichasimbiswa nokusingaperi somwedzi,
uye sechapupu chakatendeka kudenga. (Pisarema 59:57)

 

LAST husiku pandakatarisa kumusoro kumwedzi, imwe pfungwa yakapinda mupfungwa dzangu. Zvinhu zvekudenga zvakafanana nezvimwe chokwadi ...

    Maria ndiye mwedzi iyo inoratidza Mwanakomana, Jesu. Kunyangwe Mwanakomana ari iye sosi yechiedza, Maria anomuratidzira achidzokera kwatiri. Uye rakamukomberedza pane nyeredzi dzisingaverengeke - Vasande, vanojekesa nhoroondo naye.

    Dzimwe nguva, Jesu anoita kunge "achanyangarika," kupfuura kwekutambudzika kwedu. Asi Iye haana kutisiya: panguva iyo Iye anoita sekunyangarika, Jesu ave kutomhanyira kwatiri munzira itsva. Sechiratidzo chekuvapo kwake uye rudo, Iye akatisiirawo Amai vake. Haatsiva simba rinopa hupenyu reMwanakomana wake; asi saamai vakangwarira, anovhenekera rima, achitiyeuchidza kuti Iye ndiye Chiedza cheNyika… uye kusambozeza tsitsi Dzake, kunyangwe munguva yedu yerima.

Mushure mekutambira iri "izwi rekuona", rugwaro runotevera rwakamhanya senge nyeredzi inopfura:

A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars. –Zvakazarurwa 12: 1

Chiedza cheNyika

 

 

PIRI mazuva apfuura, ndakanyora nezve muraraungu waNoa - chiratidzo chaKristu, Chiedza chenyika (ona Sungano Chiratidzo.) Pane chikamu chechipiri pazviri hazvo, icho chakauya kwandiri makore akati wandei apfuura pandanga ndiri kuMadonna House muCombermere, Ontario.

Muraraungu unoguma uye unova mwenje mumwe weChiedza chinopenya chinogara makore makumi matatu nematatu, makore zviuru zviviri apfuura, ari munhu waJesu Kristu. Ichipfuura nepakati peMuchinjikwa, Chiedza chinopatsanuka kuita zviuru zvemavara zvekare. Asi ino nguva, muraraungu haivhenekere denga, asi nemoyo yevanhu.

Ramba kuverenga

mheni

 

 

Kusvika kubva ku "kuba kutinhira kwaKristu"

Maria ndiye Mheni

chinovhenekera Nzira.

Areka Itsva

 

 

KUVERENGA kubva kuDivital Liturgy vhiki ino yakamira neni:

Mwari akamirira nemoyo murefu mumazuva aNoa pakavakwa areka. (1 Petro 3:20)

Pfungwa ndeyekuti isu tiri munguva iyoyo apo areka iri kupedzwa, uye munguva pfupi. Chii chinonzi areka? Pandakabvunza uyu mubvunzo, ndakatarisa kumusoro pamufananidzo waMaria ……… mhinduro yakaita senge chipfuva chake iareka, uye ari kuunganidzira vakasara kwaari, kuna Kristu.

Uye aive Jesu akataura kuti achadzoka "semazuva aNoa" uye "semazuva aRoti" (Ruka 17: 26, 28). Wese munhu akatarisa mamiriro ekunze, kudengenyeka kwenyika, hondo, matambudziko, nemhirizhonga; asi isu tiri kukanganwa nezve "hunhu" zviratidzo zvenguva Kristu ari kutaura nezvazvo? Kuverengwa kwechizvarwa chaNoa uye chizvarwa chaRoti- uye nemhosva dzavo - kwaifanira kutaridzika kunge kwakajairika.

Varume pano neapo vanogumburwa pachokwadi, asi vazhinji vacho vanozvisimudza nekukurumidza kuita sekunge pasina chaitika. -Winston Churchill

Dutu rekutya

 

 

MUZIVA ROKUTYA 

IT zvinoita sekunge nyika yabatwa nekutya.

Vhura nhau dzemanheru, uye dzinogona kunge dzisingatyisi: hondo muMid-kumabvazuva, hutachiona husingazivikanwe hunotyisidzira vanhu vazhinji, hugandanga hwava pedyo, kupfura kwechikoro, kupfura muhofisi, mhosva dzinoshamisa, uye rondedzero inoenderera. Kune maKristu, rondedzero yacho inokura zvakatokura sezvo matare nehurumende zvinoramba zvichipedza rusununguko rwechitendero chechitendero uye kunyange kutongesa vanodzivirira kutenda. Zvinozve kune kukura "kushivirira" kufamba uko kushivirira kune wese munhu kunze, hongu, maOrthodox maKristu.

Ramba kuverenga

Ngetani yeTariro

 

 

HUSINA TARIRO? 

Chii chingamise nyika kubva mukunyura murima risingazivikanwe iro rinotyisidzira runyararo? Zvino kuti diplomacy yakundikana, chii chasara kwatiri kuti tiite?

Zvinoratidzika kunge zvisina tariro. Muchokwadi, ini handisati ndambonzwa Pope John Paul II vachitaura nenzira dzakakomba seizvo zvaakaita munguva pfupi yapfuura.

Ramba kuverenga