Iwo Ekupedzisira Kuonekwa Panyika

 

MEJUGORJE iro guta diki muBosnia-Herzogovina uko Amai Vakaropafadzwa vanonzi vanga vachionekwa kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu. Huwandu hwezvishamiso, shanduko, kudaidzwa, uye zvimwe zvibereko zvepamhepo zvesaiti ino zvinoda kuongororwa kwakasimba kwezvinoitika ipapo - zvakanyanya, zvekuti maererano yakasimbiswa mishumo, Vatican, kwete komisheni itsva, ichatungamira mutongo wekupedzisira pane zvinonzi zviitiko (ona Medjugorje: "Chokwadi chete, mai").

Izvi hazvisati zvamboitika. Kukosha kwemaratidziro kwasvika kumatanho epamusoro. Uye zvakakosha ivo, zvichipiwa kuti Mary anonzi akataura kuti ava vachave iye “ekupedzisira mashura pasi pano."

Ramba kuverenga

Mukadzi Kuda Kuzvara

 

FEAST YEDU NZVIMBO YEDU YETU GUADALUPE

 

PAPA John Paul II akamudana iye Nyeredzi yeNew Evangelization. Chokwadi, Mukadzi Wedu weGuadalupe ndiye mangwanani Nyeredzi yeNew Evangelization inotangira iyo Zuva raIshe

Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, uye mumusoro wake korona yenyeredzi gumi nembiri. Aive nepamuviri uye achichema zvinonzwika mukurwadziwa sezvo aishanda kuti asununguke. (Zva 12: 1-2)

Ini ndinonzwa mazwi,

Kune kuuya kusunungurwa kwakasimba kweMweya Mutsvene

Ramba kuverenga

Chishamiso cheYakachena

 

I yakasimuka pa3: 30am paMutambo weiyo Yakachena Conception ino yapfuura Zvita 8. Ini ndaifanirwa kubata ndege yekukurumidza ndichienda kuNew Hampshire kuUS kunopa mamishinari maviri eparishi. 

Ehe, mumwe muganho unoyambuka kuenda kuAmerica. Sevazhinji venyu munoziva, kuyambuka uku kwave kunetsa kwatiri nguva pfupi yadarika uye hapana chakapfupika nehondo yemweya.

Ramba kuverenga

Mapurotesitendi, Maria, neAreka Yekupotera

Maria, achiratidza Jesu, iyo Mural muConception Abbey, Kubata, Missouri

 

Kubva kumuverengi:

Kana isu tichifanira kupinda muareka yedziviriro yakapihwa naAmai vedu, chii chichaitika kumaPurotesitendi nemaJuda? Ndinoziva maKaturike mazhinji, vapirisita zvakare, vanoramba zano rese rekupinda mu "areka yekudzivirira" Mary arikutipa - asi isu hatimurambe kubva muruoko sezvinoita mamwe masangano. Kana kuteterera kwake kuri kuwira panzeve dzevatadzi muhutongi hweKaturike uye vazhinji vevanhuwo zvavo, ko avo vasingamuzive zvachose?

 

Ramba kuverenga

Kunzwisisa "Kurumidza" Yedu Nguva


Areka yaNoa, Artist Asingazivikanwe

 

PANO ndiko kukurumidza kwezviitiko mune zvakasikwa, asi zvakare kuwedzera kuvengana kwevanhu vachipesana neChechi. Asi, Jesu akataura nezvemarwadzo ekubereka ayo aizova “mavambo” chete. Kana zvirizvo, nei paizove nekunzwa kwekurumidziro uko vanhu vazhinji vanonzwisisa nezvemazuva atiri kurarama, sekunge "chimwe chinhu" chave pedyo?

 

Ramba kuverenga

Nyeredzi dzeHutsvene

 

 

MASHOKO izvo zvave kutenderera moyo wangu…

Sezvo rima rinosviba, Nyeredzi dzinowedzera kupenya. 

 

Vhura masuo 

Ndinotenda Jesu ari kupa simba kune avo vanozvininipisa uye vanozarurirwa kuMweya Mutsvene wake kuti vakure nekukurumidza mukati utsvene. Hongu, masuo eDenga akazaruka. Kupemberera kweJubheri kwaPapa John Paul II kwegore ra2000, uko kwaakasundira kuvhura mikova yeSt.Peter's Basilica, inofananidzira izvi. Denga rakativhurira mikova.

Asi kugamuchirwa kwenyasha idzi kunoenderana neizvi: izvo we vhura mikova yemoyo yedu. Ndiwo aive mazwi ekutanga eJPII paakasarudzwa… 

Ramba kuverenga

Ino ndiyo Awa


Zuva richivira pa "Apparition Hill" -- Medjugorje, Bosnia-Herzegovina


IT
raive zuva rangu rechina, uye rekupedzisira muMedjugorje — musha mudiki iwoyo mumakomo akasakadzwa nehondo muBosnia-Herzegovina uko Amai Vakaropafadzwa vanonzi vanga vachioneka kuvana vatanhatu (ikozvino vakuru vakuru).

Ndakanga ndanzwa nezvenzvimbo ino kwemakore, asi handina kumbonzwa kudiwa kwekuendako. Asi pandakakumbirwa kuimba muRoma, chimwe chinhu mukati mangu chakati, "Zvino, unofanira kuenda kuMedjugorje."

Ramba kuverenga

Medjugorje uya


St. James Parish, Medjugorje, Bosnia-Herzegovina

 

PFUPI ndisati ndatiza kubva kuRome ndichienda kuBosnia, ndakabata nhau ndichitora mashoko kuna Archbishop Harry Flynn vekuMinnesota, USA parwendo rwavo rwekuMedjugorje. Archbishop aitaura nezve kudya kwemanheru kwaakaita naPapa John Paul II nevamwe mabhishopi eAmerica muna 1988:

Supu yaive ichipakurirwa. Bishop Stanley Ott weBaton Rouge, LA., Uyo akabva aenda kuna Mwari, akabvunza Baba Vatsvene: "Baba Vatsvene, munofungei nezvaMedjugorje?"

Baba Vatsvene vakaramba vachidya muto wavo ndokupindura: "Medjugorje? Medjugorje? Medjugorje? Zvinhu zvakanaka chete zviri kuitika kuMedjugorje. Vanhu vari kunamata ipapo. Vanhu vari kuenda Kureurura. Vanhu varikunamata Yukaristia, uye vanhu vari kutendeukira kuna Mwari. Uye, zvinhu zvakanaka chete zvinoita kunge zviri kuitika kuMedjugorje. ” -www.anongonline.com, Gumiguru 24, 2006

Chokwadi, ndizvo zvandakanga ndanzwa zvichibva kuMedjugorje… zvishamiso, kunyanya zvishamiso zvemoyo. Ndakave nenhengo dzinoverengeka dzemhuri dzakasangana nekutendeuka kwakadzama uye kupodzwa mushure mekushanyira ino nzvimbo.

 

Ramba kuverenga

Hondo neRunyerekupe rweHondo


 

THE kuputika kwekuparadzaniswa, kurambana, uye mhirizhonga gore rapfuura iri kurova. 

Tsamba dzandakagamuchira dzemichato yechiKristu dzichiparara, vana vachisiya hunhu hwavo, nhengo dzemhuri dzichidonha kubva pakutenda, vakaroora uye hama nevanin'ina vakabatwa vakapindwa muropa, uye kuputika kunoshamisa kwehasha nekuparadzanisa pakati pehama kunoshungurudza.

Asi kana muchinzwa zvehondo, nerunyerekupe rwehondo, musavhunduka; izvi zvinofanira kuitika, asi kuguma kuchigere. (Mako 13: 7)

Ramba kuverenga

Nei Yakareba Zvakadai?

St. James Parish, Medjugorje, Bosnia-Herzegovina

 
AS
makakatanwa akakomberedza zvinotaurwa kuratidzwa kweMhandara Akaropafadzwa Maria kuMedjugorje akatanga kupisa zvakare pakutanga kwegore rino, ndakabvunza Ishe, "Kana mashura ari kwazvo ichokwadi, nei zvichitora nguva yakareba kuti "zvinhu" zvakaporofitwa kuti zviitike? "

Mhinduro yacho yaikurumidza semubvunzo:

nekuti uri kutora nguva yakareba kudaro.  

Kune akawanda makakatanwa akakomberedza chiitiko che Medjugorje (iyo parizvino iri kuongororwa neChechi). Asi pane kwete ndichikakavara mhinduro yandakawana musi uyu.