Areka Itsva

 

 

KUVERENGA kubva kuDivital Liturgy vhiki ino yakamira neni:

Mwari akamirira nemoyo murefu mumazuva aNoa pakavakwa areka. (1 Petro 3:20)

Pfungwa ndeyekuti isu tiri munguva iyoyo apo areka iri kupedzwa, uye munguva pfupi. Chii chinonzi areka? Pandakabvunza uyu mubvunzo, ndakatarisa kumusoro pamufananidzo waMaria ……… mhinduro yakaita senge chipfuva chake iareka, uye ari kuunganidzira vakasara kwaari, kuna Kristu.

Uye aive Jesu akataura kuti achadzoka "semazuva aNoa" uye "semazuva aRoti" (Ruka 17: 26, 28). Wese munhu akatarisa mamiriro ekunze, kudengenyeka kwenyika, hondo, matambudziko, nemhirizhonga; asi isu tiri kukanganwa nezve "hunhu" zviratidzo zvenguva Kristu ari kutaura nezvazvo? Kuverengwa kwechizvarwa chaNoa uye chizvarwa chaRoti- uye nemhosva dzavo - kwaifanira kutaridzika kunge kwakajairika.

Varume pano neapo vanogumburwa pachokwadi, asi vazhinji vacho vanozvisimudza nekukurumidza kuita sekunge pasina chaitika. -Winston Churchill

Dutu rekutya

 

 

MUZIVA ROKUTYA 

IT zvinoita sekunge nyika yabatwa nekutya.

Vhura nhau dzemanheru, uye dzinogona kunge dzisingatyisi: hondo muMid-kumabvazuva, hutachiona husingazivikanwe hunotyisidzira vanhu vazhinji, hugandanga hwava pedyo, kupfura kwechikoro, kupfura muhofisi, mhosva dzinoshamisa, uye rondedzero inoenderera. Kune maKristu, rondedzero yacho inokura zvakatokura sezvo matare nehurumende zvinoramba zvichipedza rusununguko rwechitendero chechitendero uye kunyange kutongesa vanodzivirira kutenda. Zvinozve kune kukura "kushivirira" kufamba uko kushivirira kune wese munhu kunze, hongu, maOrthodox maKristu.

Ramba kuverenga

Ngetani yeTariro

 

 

HUSINA TARIRO? 

Chii chingamise nyika kubva mukunyura murima risingazivikanwe iro rinotyisidzira runyararo? Zvino kuti diplomacy yakundikana, chii chasara kwatiri kuti tiite?

Zvinoratidzika kunge zvisina tariro. Muchokwadi, ini handisati ndambonzwa Pope John Paul II vachitaura nenzira dzakakomba seizvo zvaakaita munguva pfupi yapfuura.

Ramba kuverenga