Unyanzvi hweKutangazve - Chikamu I

KUZVININIPISA

 

Kekutanga kuburitswa Mbudzi 20, 2017…

Vhiki rino, ndiri kuita chimwe chinhu chakasiyana-chikamu chezvikamu zvishanu, zvichibva pane Vhangeri revhiki rino, kuti ungatanga sei zvakare mushure mekudonha. Isu tinogara mutsika umo isu takazadzwa nechivi nemuyedzo, uye iri kutora vazhinji vanobatwa; vazhinji vakaora mwoyo uye vaneta, vakadzvinyirirwa uye vanorasikirwa nokutenda kwavo. Izvo zvinodikanwa, saka, kudzidza hunyanzvi hwekutanga zvakare…

 

SEI isu tinonzwa kupwanya mhosva kana isu tichiita chimwe chinhu chakaipa? Uye nei izvi zvakajairika kune wese munhu munhu? Kunyangwe vacheche, kana vakaita chimwe chinhu chisina kunaka, kazhinji vanoita kunge "vanongoziva" izvo zvavanofanira kunge vasina.Ramba kuverenga

Kuverenga

 

THE Mutungamiriri mutsva weItaly, Giorgia Meloni, akapa hurukuro ine simba uye yechiporofita inorangarira yambiro yechokwadi yaCardinal Joseph Ratzinger. Kutanga, kutaura ikoko (chinyorwa: adblockers angangoda kushandurwa kure kana usingakwanise kuiona):Ramba kuverenga

Vanokunda

 

THE chinonyanya kushamisa pamusoro paIshe wedu Jesu ndechekuti haachengetedze chinhu chake. Haangopa chete mbiri yose kuna Baba, asi zvino anodawo kugovana kubwinya Kwake nako us kusvika patinova Coheirs uye vanobvumirana naKristu (cf. vaEfeso. 3: 6).

Ramba kuverenga

Kutenda Kusingaenderani Muna Jesu

 

Kutanga kuburitswa May 31st, 2017.


Hollywood 
yakave yakaputirwa ne glut yemagamba emafirimu. Iko kune ingangoita imwe mumitambo, kumwe kunhu, kazhinji nguva dzose ikozvino. Zvichida inotaura nezve chimwe chinhu chakadzika mukati mepfungwa dzechizvarwa chino, nguva umo magamba echokwadi ave mashoma uye ari pakati nepakati; chiratidzo chenyika inoshuva hukuru chaihwo, kana zvisiri, Muponesi chaiye…Ramba kuverenga

PaChikumbaridzo

 

IZVI vhiki, kusuruvara kwakadzama, kusingatsanangurike kwakauya pamusoro pangu, sezvazvakaita munguva yakapfuura. Asi ini ndave kuziva izvozvi kuti chii ichi: idonhwe rekusuwa kubva kuMoyo waMwari-kuti munhu amuramba Iye kusvika padanho rekuunza hunhu kucheneswa kunorwadza uku. Iko kusuruvara kuti Mwari haana kubvumidzwa kukunda pamusoro penyika ino kuburikidza nerudo asi anofanira kudaro, ikozvino, kuburikidza neruramisiro.Ramba kuverenga

Vaporofita venhema chaivo

 

Kusafarira kwakapararira kwevazhinji vechiKatorike vanofunga
kupinda muongororo yakadzama yezvinhu zvepocalyptic zvehupenyu hwazvino,
Ini ndinotenda, chikamu cheicho dambudziko ravanotsvaga kudzivirira.
Kana kufunga kwekufungidzira kwakasiiwa zvakanyanya kune avo vakaiswa pasi
kana avo vakawira mumusungo we vertigo yekutyisa kwepasirose,
ipapo nzanga yechiKristu, zvirokwazvo chaunga chose chevanhu,
ari murombo zvakanyanya.
Uye izvo zvinogona kuyerwa maererano nemweya yakarasika yemunhu.

-Author, Michael D. O'Brien, Tiri Kurarama MuApocalyptic Nguva?

 

NDAKAPINDA bvisa komputa yangu uye chishandiso chese chinogona kukanganisa rugare rwangu. Ndakapedza yakawanda yevhiki rapfuura ndichiyangarara pamusoro pegungwa, nzeve dzangu dzakanyura pasi pemvura, ndakatarisa kumusoro kune asingagumi nemakore mashoma apfuura achidongorera kumashure neuso hwavo hwakashata. Ikoko, mune idzodzo dzakajeka dzemvura dzeCanada, ndakateerera kunyarara. Ndakaedza kusafunga nezve chero chinhu kunze kwechino chazvino uye zvaive zvakavezwa nemwari kumatenga, Rake diki rudo meseji kwatiri kuCreation. Uye ndakaMuda zvakare.Ramba kuverenga

Yambiro yeRudo

 

IS zvinogoneka kuputsa moyo waMwari? Ini ndaiti zvinokwanisika baya Mwoyo wake. Tinombozvifunga here? Kana isu tinofunga nezvaMwari seakakura kwazvo, asingagumi, kupfuura mabasa anoita seasina basa evanhu zvekuti pfungwa, mazwi, nezviito zvedu zvakasununguka kubva kwaAri?Ramba kuverenga

Mhomho Inokura


ocean avenue by phyzer

 

Kutanga kuburitswa munaKurume 20th, 2015. Zvinyorwa zveturikitiki zvekuverengwa kwakatariswa zuva iri pano.

 

PANO chiratidzo chitsva chenguva dziri kubuda. Kunge fungu rinosvika kumahombekombe rinokura uye richikura kusvika raita tsunami hombe, saizvozvowo, kune mafungire emhomho ari kukura kuChechi uye nerusununguko rwekutaura. Akanga ari makore gumi apfuura apo ini ndakanyora yambiro yekutambudzwa kuri kuuya. [1]cf. Kutambudzwa! … Uye Tsika Dzakanaka Uye ikozvino iri pano, kumahombekombe ekuMadokero.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Kukakavara Pamashoko

 

IYO vakaroorana, nharaunda, uye kunyangwe nyika dziri kuramba dzichipatsanurwa, pamwe pane chinhu chimwe icho isu tinenge tese chatinobvumirana pane: hurukuro yevagari iri kukurumidza kutsakatika.Ramba kuverenga

Ushingi muDutu

 

POSHI nguva iyo vaive mbwende, akatevera akashinga. Imwe nguva ivo vaive vasina chokwadi, yakatevera vaive nechokwadi. Imwe nguva ivo vaizeza, yakatevera, ivo vakamhanyisa musoro vakananga kufira kwavo. Chii chakaita mutsauko muVaapositori avo vakavashandura kuva varume vasingatyi?Ramba kuverenga

Dutu Rezvido Zvedu

Runyararo Nyarara, by Arnold Friberg

 

KUBVA nguva nenguva, ndinogamuchira tsamba dzakadai.

Ndapota ndinamatirei. Ini handina simba uye zvivi zvangu zvenyama, kunyanya doro, zvinondidzipa. 

Unogona kungotsiva doro ne "zvinonyadzisira", "ruchiva", "hasha" kana zvimwe zvinhu zvakati wandei. Ichokwadi ndechekuti maKristu mazhinji nhasi vanonzwa kuzadzwa nezvishuwo zvenyama, uye vasingabatsiri kushanduka.Ramba kuverenga

Kurova Muzodziwa waMwari

Sauro achirwisa Dhavhidhi, Guercino

 

Nezve chinyorwa changu pa Iyo Anti-Ngoni, mumwe munhu akafunga kuti ndakanga ndisiri kutsoropodza zvakakwana Pope Francis. "Kuvhiringidzika hakubvi kuna Mwari," vakanyora kudaro. Kwete, nyonganiso haibvi kuna Mwari. Asi Mwari vanogona kushandisa nyonganiso kusefa nekunatsa Chechi yake. Ndinofunga izvi ndizvo chaizvo zviri kuitika panguva ino. Francis's pontifying iri kuunza pachena zvizere vafundisi uye vanhuwo zvavo vaiita kunge vakamirira mumapapiro kusimudzira vhezheni yechihedheni yedzidziso yeCatholic (cf. Kana Masora Akatanga Musoro). Asi zviri kuunzawo kujekesa avo vakasungwa mukusimbisa mutemo vachihwanda kuseri kwemadziro edzidziso. Iri kuratidza avo vane kutenda kuri muna Kristu zvechokwadi, nevaya vane kutenda mukati mavo. avo vanozvininipisa uye vakavimbika, nevaya vasina. 

Saka tinosvika sei kuna "Pope wezvishamiso", uyo anoita kunge anovhundutsa munhu wese mazuva ano? Izvi zvinotevera zvakaburitswa muna Ndira 22nd, 2016 uye zvakagadziridzwa nhasi… Mhinduro, zvirokwazvo, haisi yekushora uye kushoropodza kwakashata kwave chinhu chikuru muchizvarwa chino. Pano, muenzaniso waDavid wakanyanya kukosha…

Ramba kuverenga

Iyo Anti-Ngoni

 

Mumwe mukadzi akabvunza nhasi kana ndanyora chero chinhu kujekesa nyonganiso pamusoro pechiratidzo chaPapa cheSynodal, Amoris Laetitia. Akati,

Ndinoda Chechi uye ndinogara ndichironga kuva muKaturike. Asi, ini ndakavhiringidzika nezvaPope Francis 'Ekupedzisira Kurudziro. Ndinoziva dzidziso dzechokwadi nezvewanano. Zvinosuruvarisa ini ndiri muKaturike akarambana. Murume wangu akatanga imwe mhuri achiri kundiroora. Zvichiri kurwadza zvakanyanya. Sezvo Chechi isingakwanise kushandura dzidziso dzayo, nei izvi zvisina kujekeswa kana kutaurwa?

Akarurama: dzidziso dzekuroora dzakajeka uye dzisingachinjiki. Iko kunyongana kuripo chiratidziro chinosuwisa chekutadza kweChechi mukati memitezo yayo yega. Marwadzo emukadzi uyu ndeake bakatwa rinocheka nekwose. Nekuti akachekwa pamoyo nekusatendeka kwemurume wake uyezve, panguva imwe chete, akachekwa nemabhishopi aya ave kupa zano kuti murume wake agone kugamuchira maSakaramende, kunyangwe paanenge ari muhupombwe chaihwo. 

Izvi zvinotevera zvakaburitswa musi waKurume 4, 2017 zvine chekuita nekudzokororwazve kwewanano nemasakaramende nemisangano yemabhishopi, uye ne "anti-ngoni" dziri kubuda munguva yedu…Ramba kuverenga

Kuenda Mberi kwaMwari

 

FOR kweanopfuura makore matatu, ini nemukadzi wangu tanga tichiedza kutengesa purazi redu. Takanzwa "kudaidzwa" uku kwatinofanira kutamira pano, kana kuenda uko. Takanamata nezvazvo uye takafungidzira kuti tine zvikonzero zvakawanda zvine musoro uye takatonzwa "rugare" nezvazvo. Asi zvakadaro, hatina kumbowana mutengi (chaizvo vatengi vakauya vanga vakavharika zvisinganzwisisike kakawanda) uye musuwo wemukana wakaramba uchivharwa. Pakutanga, takaedzwa kuti titi, "Mwari, sei musiri kuropafadza izvi?" Asi munguva pfupi yapfuura, takaona kuti tanga tichibvunza mubvunzo usiri iwo. Haifanire kunge iri, “Mwari, ndapota komborerai kunzwisisa kwedu,” asi, “Mwari, kuda kwenyu chii?” Uyezve, isu tinofanirwa kunamata, teerera, uye pamusoro pazvose, kumirira zvose zviri zviviri kujekesa uye rugare. Hatina kuzomirira zvese. Uye sekutaurwa kwandakaitwa nemutungamiriri wangu wezvemweya kakawanda pamusoro pemakore, “Kana iwe usingazive zvekuita, usaite chero chinhu.”Ramba kuverenga

Muchinjikwa wekuda

 

TO kunhonga muchinjikwa wako zvinoreva ku kuzviburitsa zvachose nekuda rudo rweumwe. Jesu akazviisa neimwe nzira:

Uyu ndiwo murairo wangu: dananai sezvo ini ndinokudai. Hakuna munhu ane rudo rukuru kune urwu, kuti munhu ape mweya wake kushamwari dzake. (Johani 15: 12-13)

Tinofanira kuda sekuda kwakaita Jesu isu. Mubasa Rake chairo, raive basa renyika yose, zvaisanganisira kufa pamuchinjikwa Asi isu tiri vanaamai nanababa, hanzvadzi nehama, vapristi nemasisita, kuda sei isu tisingadanwe kuurairwa chaiko? Jesu akaburitsa izvi zvakare, kwete paCalvari chete, asi zuva nezuva, achifamba pakati pedu. Sokutaura kwakaita St. "Akazvidurura, akatora chimiro chemuranda…" [1](VaFiripi 2: 5-8) Sei?Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 (VaFiripi 2: 5-8)

Kugadzwa Kwekupedzisira

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 23rd, 2017
Mugovera weChitatu Vhiki reAdvent

Zvinyorwa zvemitambo pano

Moscow mambakwedza…

 

Iye zvino kupfuura nakare kose zvakakosha kuti iwe uve "varindi vemambakwedza", vatariri vanozivisa mwenje wemambakwedza nenguva itsva yechirimo yeEvhangeri.
ayo mapfundo anogona kutoonekwa.

—PAPA JOHN PAUL II, 18th Zuva Revechidiki Munyika, Kubvumbi 13, 2003;
v Vatican.va

 

FOR masvondo akati wandei, ndanzwa kuti ndinofanira kugoverana nevaverengi vangu mufananidzo werudzi rwave kuitika munguva pfupi yapfuura mumhuri yangu. Ndinozviita nemvumo yemwanakomana wangu. Patakaverenga tese kuverenga kwezuro uye kwanhasi kweMisa kuverenga, takaziva kuti yaive nguva yekugovana iyi nyaya zvichibva nezvikamu zviviri zvinotevera:Ramba kuverenga

Kuuya Kwemhedzisiro yenyasha

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 20th, 2017
China weChitatu Vhiki reAdvent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IN zvakazarurwa zvinotenderwa kunaElizabeth Kindelmann, mukadzi weHungary aive akafirwa aine makore makumi matatu nemaviri aine vana vatanhatu, Ishe Wedu anoratidza chimwe chikamu che "Kukunda kweMoyo Usina Tsvina" kuri kuuya.Ramba kuverenga

Kwayedza - Chikamu II

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 7th, 2017
China wevhiki rekutanga reAdvent
Chirangaridzo cheSt. Ambrose

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

NA zviitiko zvine nharo zvevhiki rino zvakaitika muRoma (ona Hupapa hausi Papa Mumwechete), mazwi anga achigara mupfungwa dzangu zvakare kuti zvese izvi ndi yokuedzwa yevakatendeka. Ini ndakanyora nezve izvi munaGumiguru 2014 nguva pfupi yapfuura mushure mekutenda Sinodhiyo pamhuri (ona Kuedzwa). Chinonyanya kukosha mukunyora ikoko chikamu chaGidheoni….

Ini zvakare ndakanyora ipapo sezvandiri kuita izvozvi: "zvakaitika muRome yanga isiri muyedzo wekuona kuvimbika kwako kunaPope, asi kutenda kwakadii kuna Jesu Kristu uyo ​​akavimbisa kuti masuwo egehena haazokunde Chechi Yake. . ” Ndakati zvakare, "kana iwe uchifunga kuti pane nyonganiso izvozvi, mira uone zvauya…"Ramba kuverenga

Unyanzvi hwekutanga zvakare - Chikamu V

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 24th, 2017
Chishanu cheMakumi matatu nematatu Svondo muNguva Yakajairwa
Chirangaridzo cheSt. Andrew Dũng-Lac uye Shamwari

Zvinyorwa zvemitambo pano

KUNAMATA

 

IT inotora makumbo maviri kumira yakasimba. Saka zvekare muhupenyu hwemweya, tine makumbo maviri ekumira paari: kuteerera uye munamato. Nekuti hunyanzvi hwekutanga zvakare hune chokwadi chekuti tine tsoka chaiyo munzvimbo kubva pakutanga chaipo… kana kuti tinogumbuka tisati tatombotora matanho mashoma. Mukupfupisa kusvika ikozvino, hunyanzvi hwekutanga zvakare hune nhanho shanu dze kuzvininipisa, kureurura, kuvimba, kuteerera, uye ikozvino, tinotarisa achinamata.Ramba kuverenga

Unyanzvi hweKutangazve - Chikamu IV

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 23rd, 2017
China cheMakumi matatu nematatu Svondo muNguva Yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Columban

Zvinyorwa zvemitambo pano

Kuteerera

 

JESU akatarisa pasi paJerusarema uye akachema paakachema achiti:

Dai nhasi uno waingoziva zvinoita rugare, asi ikozvino zvakavanzwa pameso ako. (Evhangeri yanhasi)

Ramba kuverenga

Unyanzvi hwekutanga zvakare - Chikamu chechitatu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 22nd, 2017
Chitatu cheVhiki makumi matatu nematatu muNguva Yakajairwa
Chirangaridzo cheSt. Cecilia, Martyr

Zvinyorwa zvemitambo pano

KUVIMBA

 

THE chekutanga chivi chaAdamu naEvha kwaive kusadya "muchero wakarambidzwa." Asi, kwaive kuti ivo vakaputsa kuvimba pamwe neMusiki- vimba kuti Ane zvido zvavo, mufaro wavo, neramangwana ravo mumaoko Ake. Kuvimba kwakaputsika uku, kusvika panguva ino chaiyo, Ronda Kukuru mumoyo weumwe neumwe wedu. Ironda muhunhu hwedu hwakagara nhaka iro rinotitungamira kusava nechokwadi nokunaka kwaMwari, kukanganwira Kwake, hutongi, magadzirirwo, uye pamusoro pezvose, rudo Rwake. Kana iwe uchida kuziva kuti chakakomba sei, kuti chironda chiripo chiripo sei kune hunhu hwevanhu, wobva watarisa paMuchinjikwa. Ikoko iwe unoona izvo zvaidikanwa kutanga kupora kweiyi ronda: kuti Mwari pachake aifanira kufa kuti agadzirise zvakaparadzwa nemunhu iye amene.[1]cf. Nei Kutenda?Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Nei Kutenda?

Unyanzvi hweKutangazve - Chikamu II

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 21st, 2017
Chipiri cheMakumi matatu nematatu Svondo muNguva Yakajairwa
Mharidzo yeMhandara Yakaropafadzwa Maria

Zvinyorwa zvemitambo pano

KUREVURA

 

THE hunyanzvi hwekutanga zvakare hunogara mukurangarira, kutenda, uye kuvimba kuti ndiye Mwari chaiye ari kutanga mavambo matsva. Kuti kana iwe uri kunyange kunzwa kusuwa zvivi zvako kana kufunga yekutendeuka, kuti ichi chatova chiratidzo chenyasha dzake uye rudo ruri kushanda muhupenyu hwako.Ramba kuverenga

Kutongwa kweVapenyu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 15th, 2017
Chitatu cheVhiki makumi matatu nemaviri evhiki munguva yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo St. Albert Mukuru

Zvinyorwa zvemitambo pano

“AKATENDEKA UYE IYE CHOKWADI”

 

YOSE zuva, zuva rinobuda, mwaka unofambira mberi, vana vanozvarwa, uye vamwe vanopfuura. Zviri nyore kukanganwa kuti isu tiri kurarama mune inoshamisa, ine simba nyaya, epic yechokwadi ngano iri kuitika nguva nenguva. Nyika irikumhanyira kumagumo ayo: kutongwa kwendudzi. Kuna Mwari nengirozi nevasande, nyaya iyi inogara iripo; inobata rudo rwavo uye inosimudzira kutarisira kutsvene kuzuva iro iro basa raJesu Kristu richagumiswa.Ramba kuverenga

All In

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGumiguru 26, 2017
China wevhiki makumi maviri nemapfumbamwe muNguva Yakajairika

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IT zvinoita kwandiri kuti nyika iri kufamba nekukurumidza uye nekukurumidza. Zvese zvinhu zvakaita sechamupupuri, kutenderera uye kurova uye kukanda mweya kwese kunge shizha riri muchamupupuri. Chinoshamisa ndechekunzwa vechidiki vachiti vanonzwawo izvi, izvo nguva iri kumhanyisa. Zvakanaka, njodzi yakaipisisa muDutu razvino nderekuti isu hatisi chete kurasikirwa nerunyararo, asi rega Mhepo dzeShanduko furidza murazvo wekutenda zvachose. Naizvozvi, handireve kutenda muna Mwari zvakanyanya sewe rudo uye chido zvake. Idzo injini uye kutapurirana kunoendesa mweya kurufu rwechokwadi. Kana isu tisiri pamoto kuna Mwari, saka tiri kuenda kupi?Ramba kuverenga

Kutarisira Tariro

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGumiguru 21st, 2017
Mugovera weSvondo makumi maviri nemasere muvhiki yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IT chingave chinhu chinotyisa kunzwa kuti kutenda kwako munaKristu kuchidzikira. Zvichida iwe uri mumwe wevanhu ivavo.Ramba kuverenga

Pamusoro pekunamata

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGumiguru 11, 2017
Chitatu cheSvondo reMakumi maviri nemanomwe munguva yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo PAPA ST. JOHN XXIII

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

ASATI achidzidzisa "Baba Vedu", Jesu anoti kuvaApostora:

Ichi chi sei unofanira kunamata. (Mat. 6: 9)

Ehe, sei, kwete hazvo chii. Ndokunge, Jesu anga achizarura kwete zvakanyanya zvirimo zvekunamata, asi chimiro chemwoyo; Akange asiri kupa munamato wakanangana nekutiratidza isu sei, sevana vaMwari, kusvika kwaari. Kwemavhesi mashoma apfuura, Jesu akati, "Mukunamata, usataure semamwe marudzi, vanofunga kuti vachanzwikwa nekuda kwemashoko avo mazhinji." [1]Matt 6: 7 Asi…Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Matt 6: 7

Tinogona Kugumisa Tsitsi dzaMwari Here?

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 24, 2017
Svondo yeChimakumi maviri neshanu Svondo muNguva Yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

Ndiri munzira kudzoka kubva kumusangano we "Flame of Love" muPhiladelphia. Yakanga yakanaka. Vakakomberedza vanhu mazana mashanu vakarongedza imba yehotera iyo yakanga izere neMweya Mutsvene kubva paminiti yekutanga. Tese zvedu tiri kuenda netariro yakavandudzwa nesimba muna Ishe. Ndine nguva refu yendevers munhandare dzendege pandinenge ndichidzokera kuCanada, saka ndiri kutora nguva ino kufungisisa nemi pakuverenga kwanhasi….Ramba kuverenga

Kupinda Mukudzika

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 7, 2017
China weChipiri cheChipiri-Chechipiri Vhiki mune Yakajairwa Nguva

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

WHEN Jesu anotaurira mhomho yevanhu, anozviita mune yakadzika yegungwa. Ipapo, Anotaura kwavari pamwero wavo, nemifananidzo, zviri nyore. Nokuti Iye anoziva kuti vazhinji vanongoda kuziva, vachitsvaga zvinokatyamadza, vachitevera vari kure…. Asi Jesu paanoda kushevedza Vaapositori kwaari, anovabvunza kuti vaende "kwakadzika."Ramba kuverenga

Kutya Kufona

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 5, 2017
Svondo & Chipiri
yeVhiki Yegumi nemaviri-Yechipiri Munguva Yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

ST. Augustine akamboti, “Ishe, ndinatsei, asi kwete zvakadaro! " 

Akatengesa kutya kwakajairika pakati pevatendi nevasingatendi zvakafanana: kuti kuve muteveri waJesu kunoreva kutora mufaro wepanyika; kuti pakupedzisira ndiko kudaidzwa mukutambura, kushaya, uye kurwadziwa pasi pano; kukuvadza nyama, kuparadza kuda, nekuramba mafaro. Mushure mezvose, mukuverengwa kweSvondo yapfuura, takanzwa St. Paul achiti, “Ipai miviri yenyu sechibayiro chipenyu” [1]cf. VaR. 12: 1 uye Jesu akati:Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaR. 12: 1

Gungwa reNgoni

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaAugust 7th, 2017
Muvhuro weGumi nemasere Svondo muNguva Yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo chaSt.Sixtus II uye Shamwari

Zvinyorwa zvemitambo pano

 Mufananidzo wakatorwa muna Gumiguru 30, 2011 muCasa San Pablo, Sto. Dgo. Ripabhuriki Dhominika

 

NDIRI adzoka kubva Arcātheos, kudzokera kunzvimbo inofa. Yaive vhiki inoshamisa uye ine simba kwatiri tese pane ino baba / mwanakomana musasa uri pazasi peCanada Rockies. Mumazuva ari mberi, ndichagovana nemi pfungwa uye mazwi akauya kwandiri ipapo, pamwe nekusangana kunoshamisa tese takaita na "Our Lady".Ramba kuverenga

Kutsvaga Anodiwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaChikunguru 22nd, 2017
Mugovera weSvondo regumi neshanu muNguva Yakajairwa
Mutambo waSt. Mary Magadharini

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IT inogara iri pasi pechiso, ichidana, ichirovanisa, ichikurudzira, uye ichindisiya ndisina zororo zvachose. Iko kukoka ku kubatana naMwari. Zvinondisiya ndisisina zororo nekuti ndinoziva kuti handisati ndatora gomba "rakadzika". Ini ndinoda Mwari, asi zvisati zvakadaro nomoyo wangu wese, mweya, uye simba. Uye zvakadaro, izvi ndizvo zvandakaitirwa, uye nekudaro ... handina zororo, kudzamara ndazorora maari.Ramba kuverenga

Kusangana kwaMwari

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJuly 19, 2017
Chitatu cheSvondo regumi neshanu munguva yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO inguva mukati merwendo rwechiKristu, saMosesi mukuverenga kwanhasi kwekutanga, kuti iwe uchafamba nemurenje remweya, apo zvese zvinoita senge pakaoma, nharaunda dzakaparara, uye mweya unenge wafa. Inguva yekuyedzwa kutenda kwako uye kuvimba naMwari. St. Teresa weCalcutta ainyatsoiziva. Ramba kuverenga

Kuoma Mitezo Yokupererwa Nezano

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJuly 6, 2017
China wevhiki yegumi nematatu muNguva Yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Maria Goretti

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO Pane zvinhu zvakawanda muhupenyu zvinogona kutikonzera kuora moyo, asi hapana, pamwe, zvakanyanya sekukanganisa kwedu pachedu.Ramba kuverenga

Ushingi… Kusvika kumagumo

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 29th, 2017
China wevhiki yegumi nembiri munguva yakajairwa
Mutambo weVatsvene Peter naPauro

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PIRI makore apfuura, ndakanyora Mhomho Inokura. Ini ndobva ndati izvo 'iyo zeitgeist yachinja; kune hushingi huri kukura uye kusashivirira kuri kutsvaira mumatare, mafashama enhau, nekupararira mumigwagwa. Hongu, nguva yacho yakakodzera silence Chechi. Aya manzwiro ave aripo kwenguva yakati ikozvino, makumi emakore kunyangwe. Asi chii chitsva ndechekuti ivo vawana simba remhomho, uye painosvika padanho rino, hasha nekusashivirira zvinotanga kufamba zvakanyanya. 'Ramba kuverenga

Kugadzirira Nzira Yevatumwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 7th, 2017
Chitatu cheSvondo Rechipfumbamwe muNguva Yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano 

 

CHINHU zvinoshamisa zvinoitika kana tichipa rumbidzo kuna Mwari: Ngirozi Dzake dzinoshumira dzinosunungurwa pakati pedu.Ramba kuverenga

Mutana

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 5th, 2017
Muvhuro wevhiki repfumbamwe munguva yakajairwa
Chirangaridzo cheSt. Boniface

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

THE vaRoma vekare havana kumboshaya chirango chakaipisisa chematsotsi. Kurova uye kurovererwa kwaive pakati pehutsinye hwavo hwakanyanya. Asi kune imwezve… iya yekusunga chitunha kumusana kwemhondi. Pasi pechirango cherufu, hapana munhu aibvumidzwa kuibvisa. Uye nekudaro, tsotsi rakapihwa mhosva pakupedzisira raizotapukirwa rofa.Ramba kuverenga

Chibereko Chisingafanoonekwe chekusiiwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 3rd, 2017
Mugovera weSvondo rechinomwe reIsita
Chirangaridzo chaSt.Charles Lwanga nevamwe vake

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IT hazviwanzoite sekunge chero zvakanaka zvinogona kuuya nekutambura, kunyanya pakati payo. Zvakare, pane dzimwe nguva apo, sekufunga kwedu pachedu, nzira yatakatungamira yaizounza zvakanakisa. "Kana ndikawana basa iri, zvino… kana ndikaporeswa panyama, zvino… kana ndikaendako, saka…" Ramba kuverenga