Akahwanda Plain Meso

 

NOT Nguva refu taroorana, mukadzi wangu akadyara gadheni redu rekutanga. Akanditora kuti ndiende kunonongedza mbatatisi, bhinzi, magaka, letisi, chibage, nezvimwe. Mushure mekupedza kundiratidza mitsara, ndakacheukira kwaari ndikati, "Asi magaka acho aripi?" Akanditarisa, akanongedzera kumutsara ndokuti, "Makango aripo."

Ramba kuverenga

Kumuka Kumutswa

jesu-kumuka-kweupenyu2

 

Mubvunzo kubva kumuverengi:

MunaZvakazarurwa 20, inoti vakagurwa musoro, nezvimwewo vachadzoka kuhupenyu vagotonga naKristu. Unofunga kuti zvinorevei? Kana kuti ingaratidzika sei? Ini ndinotenda zvinogona kunge zviri chaizvo asi wakazvibvunza kana iwe uine ruzivo rwakawanda…

Ramba kuverenga

Kukunda

 

 

AS Pope Francis vanogadzirira kutsvenesa hupapa hwavo kuna Our Lady weFatima musi waMay 13, 2013 kuburikidza naCardinal José da Cruz Policarpo, Archbishop weLisbon, [1]Kugadziriswa: Kuzvitsaurira kunofanira kuitika kuburikidza neKadhidheni, kwete Papa ari iye paFatima, sezvandakataura zvisizvo. zviri panguva yakakodzera kuti tifunge nezvevimbiso yaAmai Vakaropafadzwa yakaitwa imomo muna 1917, zvazvinoreva, uye kuti zvichafamba sei… chimwe chinhu chinoratidzika kunge chichiwanzo kuve chiri munguva yedu. Ndinotenda akavatangira, Pope Benedict XVI, vakaburitsa chiedza chakakosha pane zviri kuuya pamusoro peChechi nepasi rose mune izvi…

Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose. - www.vatican.va

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kugadziriswa: Kuzvitsaurira kunofanira kuitika kuburikidza neKadhidheni, kwete Papa ari iye paFatima, sezvandakataura zvisizvo.

Millenarianism - zvazviri, uye hazvisi


Artist Asingazivikanwe

 

I WANT kupedzisa pfungwa dzangu pane "nguva yerunyararo" zvichibva pane yangu tsamba kuna Pope Francis netarisiro yekuti ichabatsira chero vamwe vanotya kuwira mukutsauka kweMillenarianism.

The Catechism yeChechi yeKaturike rinoti:

Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese dzekukumbirwa padzinotarisisa mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. Chechi yakaramba kunyangwe akashandurwa mafomu ekunyepedzera humambo kuti huuye pasi pezita remireniyamu, (577) kunyanya maitiro ezvematongerwo enyika "akatsauka kwazvo" ehumesiya. (578) —N. 676

Ini nemaune ndakasiya mumashoko emuzasi ari pamusoro nekuti akakosha mukutibatsira kuti tinzwisise zvinorehwa ne "millenarianism", uye rwechipiri, "messianism yenyika" muCatechism.

 

Ramba kuverenga

Maitiro Erai Akarasika

 

THE tariro yeramangwana ye "nguva yerunyararo" yakavakirwa pa "makore ane chiuru" anotevera kufa kwaAntikristu, sekureva kwebhuku raZvakazarurwa, inogona kuzwika sechinhu chitsva kune vamwe vaverengi. Kune vamwe, inoonekwa senge kupanduka. Asi hazvisi. Ichokwadi ndechekuti, tariro yekupedzisira ye "nguva" yerunyararo neruramisiro, ye "zororo reSabata" reChechi nguva isati yaguma, anoita ine hwaro hwayo Mutsika Tsvene. Muchokwadi, yakave yakavigwa mukati memazana emakore ekududzirwa zvisizvo, kurwisa kusingabvumirwe, uye dzidziso yekufungidzira inoenderera nanhasi. Mukunyora uku, isu tinotarisa pamubvunzo weizvo chaizvo sei "Nguva yakanga yarasika" - imwe sipo opera pachayo - uye mimwe mibvunzo yakadai seyekuti "makore chiuru here", kana Kristu achange aripo panguva iyoyo, uye zvatinogona kutarisira. Sei izvi zvichikosha? Nekuti hazvisimbise chete tariro yeramangwana yakaziviswa naAmai Vakaropafadzwa se kurumidza kuFatima, asi kwezviitiko zvinofanirwa kutora nzvimbo pakupera kwezera rino rinozoshandura nyika zvachose… zviitiko zvinoita kunge zviri pachikumbaridzo chenguva dzedu. 

 

Ramba kuverenga

Benedict, uye Kupera kweNyika

PapaPlane.jpg

 

 

 

NdiMay 21, 2011, uye nhepfenyuro huru, senguva dzose, yakanyanya kugadzirira kuterera kune avo vanopa zita rekuti "Mukristu," asi vachitsigira kupokana, kana asiri mazano eupenzi (ona zvinyorwa pano uye pano. Kukumbira ruregerero kune avo vaverengi muEurope avo vakapererwa nenyika maawa masere apfuura. Ndingadai ndakatumira izvi kare). 

 Pasi riri kuguma nhasi here, kana muna 2012? Kufungisisa uku kwakatanga kuburitswa Zvita 18, 2008…

 

 

Ramba kuverenga

Kutongwa Kwemakore manomwe - Epilogue

 


Kristu Izwi reHupenyu, naMichael D. O'Brien

 

Ndichasarudza nguva; Ndichatonga zvakanaka. Pasi nevose vageremo vachadedera, asi ini ndakamisa mbiru dzayo. (Mapisarema 75: 3-4)


WE vatevera Kushuva kweChechi, vachifamba mutsoka dzaIshe wedu kubva pakupinda kwake kwekukunda muJerusarema kusvika pakurovererwa, kufa, uye Kumuka. Zviri mazuva manomwe kubva Passion Svondo kusvika Easter Svondo. Saizvozvowo, Chechi inosangana ne "svondo" raDanieri, kusangana kwemakore manomwe nemasimba erima, uye pakupedzisira, kukunda kukuru.

Chero zvakataurwa muRugwaro zviri kuitika, uye mugumo wenyika zvaunosvika, kunoedza vese varume nenguva. —St. Cyprian weCarthage

Pazasi pane mimwe mifungo yekupedzisira maererano nenyaya dzino.

 

Ramba kuverenga

Pane Kupokana uye Mimwe Mibvunzo


Maria achipwanya nyoka, Artist Asingazivikanwe

 

Kutanga kuburitswa munaNovember 8, 2007, ini ndakagadzirisa zvinyorwa izvi nemumwe mubvunzo pamusoro pekugadza kuRussia, uye nezvimwe zvakakosha mapoinzi. 

 

THE Nguva Yorugare — kupanduka here? Vamwe vaviri vanopesana naKristu? "Nguva yerunyararo" yakavimbiswa naMukadzi Wedu weFatima yakatoitika here? Kuzvitsaurira kuRussia kwaikumbirwa here nemutemo? Iyi mibvunzo iripazasi, pamwe nekutaura paPegasus nezera idzva pamwe nemubvunzo muhombe: Chii chandinoudza vana vangu nezve zviri kuuya?

Ramba kuverenga

Kuuya kweHumambo hwaMwari

ucharist1.jpg


PANO yanga iri njodzi munguva yakapfuura kuona "kutonga kwezana ramakore" kwakatsanangurwa naSt. simba. Panyaya iyi, Chechi yakave yakajeka:

Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese dzekukumbirwa padzinotarisisa mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. Chechi yakaramba kunyangwe akashandurwa mafomu ekunyepedzera humambo kuti huuye pasi pezita remireniyamu, kunyanya chimiro chezvematongerwo enyika "chakatsauka kwazvo" cheMesiya. -Katekisimo yeChechi yeKaturike (CCC),n. 676

Isu takaona mafomu eiyi "messianism yepasirese" mune pfungwa dzeMarxism neCommunism, semuenzaniso, uko vadzvanyiriri vakaedza kuumba nzanga umo vanhu vese vakaenzana: vakapfuma zvakaenzana, vane rombo rakaenzana, uye zvinosiririsa sezvazvinogara zvichingoitika, zvakaenzana varanda kuhurumende. Saizvozvowo, tinoona kune rimwe divi remari zvinonzi naPope Francis "hudzvanyiriri hutsva" uko capitalism iri kuratidza "chiratidzo chitsva uye chisina tsitsi mukunamata zvidhori kwemari uye hudzvanyiriri hwehupfumi husina hunhu husina chinangwa chevanhu." [1]cf. Evangelii Gaudium,n. 56, 55  (Zvakare, ndinoshuvira kukwidza izwi rangu ndichinyevera nenzira yakajeka: tinotangazve kune "chikara" chezvematongerwo enyika nehupfumi-nguva ino, pasi pose.)

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Evangelii Gaudium,n. 56, 55

Nguva Inouya Yerugare

 

 

WHEN Ndakanyora Iko Kukura Kwakakura pamberi peKisimusi, ndakagumisa ndichiti

… Ishe vakatanga kundizarurira counter-plan:  Mukadzi Akapfeka Zuva (Zvak. 12). Ndakanga ndizere nemufaro nenguva yakazopedzwa kutaura Ishe, zvekuti zvirongwa zvemuvengi zvaiita senge zvisizvo pakuenzanisa. Manzwiro angu ekuora mwoyo uye pfungwa yekusava netariro yakanyangarika semhute mangwanani ezhizha.

Iwo “marongero” akarembera mumoyo mangu kweinopfuura mwedzi ikozvino sezvo ndakamirira nechido nguva yaIshe yekunyora zvinhu izvi. Nezuro, ndakataura nezvekusimudza chifukidziro, chaIshe vachitipa kunzwisiswa kutsva kwezviri kuuya. Izwi rekupedzisira harisi rima! Hakusi kusava netariro… nekuti sekungovheneka kuri kuita Zuva panguva ino, iri kumhanya yakanangana ne mambakwedza…  

 

Ramba kuverenga