Nguva Inouya Yerugare

 

 

WHEN Ndakanyora Iko Kukura Kwakakura pamberi peKisimusi, ndakagumisa ndichiti

… Ishe vakatanga kundizarurira counter-plan:  Mukadzi Akapfeka Zuva (Zvak. 12). Ndakanga ndizere nemufaro nenguva yakazopedzwa kutaura Ishe, zvekuti zvirongwa zvemuvengi zvaiita senge zvisizvo pakuenzanisa. Manzwiro angu ekuora mwoyo uye pfungwa yekusava netariro yakanyangarika semhute mangwanani ezhizha.

Iwo “marongero” akarembera mumoyo mangu kweinopfuura mwedzi ikozvino sezvo ndakamirira nechido nguva yaIshe yekunyora zvinhu izvi. Nezuro, ndakataura nezvekusimudza chifukidziro, chaIshe vachitipa kunzwisiswa kutsva kwezviri kuuya. Izwi rekupedzisira harisi rima! Hakusi kusava netariro… nekuti sekungovheneka kuri kuita Zuva panguva ino, iri kumhanya yakanangana ne mambakwedza…  

 

Ramba kuverenga