Nguva Yokupenya

 

PANO ikurukurirano yakawanda mazuva ano pakati pevakasarira veKaturike pamusoro pe“pokupotera”—nzvimbo dzokunyama dzedziviriro youmwari. Zvinonzwisisika, sezvazviri mumutemo womuzvarirwo kuti tide kudaro rarama, kudzivisa marwadzo uye kutambura. Tsinga dziri mumuviri wedu dzinoburitsa chokwadi ichi. Uye zvakadaro, kune chokwadi chepamusoro zvakadaro: kuti ruponeso rwedu runopfuura Muchinjikwa. Saizvozvo, kurwadziwa uye kutambura zvino zvinotora kukosha kwekudzikinura, kwete chete kumweya yedu asi kune yevamwe sezvatinozadza. “izvo zvinoshaikwa pakutambudzika kwaKristu nokuda kwomuviri wake, iyo Kereke” (VaK. 1:24).Ramba kuverenga

Ichando?

 
 
ARE unonzwa wakapindwa nechando mukutya, waoma mutezo mukufambira mberi mune ramangwana? Mazwi anoshanda kubva Kudenga kuti tsoka dzako dzemweya dzifambe zvakare…

Ramba kuverenga

Nzira Shanu Dzokuti “Usatya”

 

PAKUYEUKA ST. JOHANI PAURO II

 

Usatya! Vhurai mikova kuna Kristu ”!
—ST. JOHN PAUL II, Homily, Saint Peter's Square 
Gumiguru 22, 1978, Nha. 5

 

Kutanga kuburitswa munaJune 18th, 2019.

 

EHE, Ndinoziva John Paul II kazhinji aiti, "Usatya!" Asi sezvatinoona Dutu mhepo ichiwedzera kutikomberedza uye mafungu anotanga kukurira Bharaki raPeter… Se rusununguko rwekunamata uye rwekutaura kusimba uye iyo mukana weantikristu inoramba iri pakatarisana… se Maporofita aMarian ari kuzadzikiswa mune chaiyo-nguva uye yambiro yapapa enda unheeded… sekushushikana kwako pachako, kupesana uye kusuwa zvinokukomberedza iwe… munhu anogona sei kudaro kwete kutya? ”Ramba kuverenga

Kutenda, Kwete Kutya

 

AS nyika inova isina kugadzikana uye nguva dzichiwedzera kusava nechokwadi, vanhu vari kutsvaga mhinduro. Mimwe yemhinduro idzi inowanikwa pa Kuenda kuhumambo uko "Mharidzo Denga" irikupihwa kuitira kunzwisisa kwevatendi. Kunyangwe izvi zvabereka michero yakawanda yakanaka, vamwe vanhu vanotyawo.Ramba kuverenga

Patinokahadzika

 

SHE akanditarisa kunge ndaipenga. Apo pandakataura pamusangano wapfuura pamusoro pechinangwa cheChechi chekuparidza evhangeri uye nesimba reEvhangeri, mumwe mukadzi aive akagara nechekumashure aive nechiso chakakombama kumeso kwake. Aipota achizevezera achiseka hanzvadzi yake yakagara padivi pake obva adzoka kwandiri neziso rakapenga. Zvaive zvakaoma kusazviona. Asi zvadaro, zvaive zvakaoma kuti usacherechedze kutaura kwehanzvadzi yake, iyo yaive yakasiyana zvakanyanya; maziso ake akataura nezvekutsvaga mweya, kugadzirisa, uye zvakadaro, asina chokwadi.Ramba kuverenga

Usatya!

Kurwisa Mhepo, by Liz Lemon Kubiridzira, 2003

 

WE vapinda mukurwa kwakasimba nemasimba erima. Ini ndakanyora mukati Kana Nyeredzi Dzinodonha sei vanapapa vanotenda kuti tiri kurarama nguva yaZvakazarurwa 12, asi kunyanya ndima yechina, uko dhiabhori anotsvaira pasi a “Chetatu chenyeredzi dzekudenga.” Idzi "nyeredzi dzakadonha," zvinoenderana nebhaibheri dudziro, ndivo vakuru veChechi - uye izvo, sekuratidzwa kwega zvakare. Muverengi akaunza kwandiri meseji inotevera, inonzi yakabva kuna Our Lady, inotakura Magisterium Imprimatur. Chii chinoshamisa pamusoro pekutsvaga uku ndechekuti zvinoreva kudonha kwenyeredzi idzi munguva imwecheteyo kuti dzidziso dzaMarxist dziri kupararira-ndiko kuti, dzidziso inotsigira ye Socialism uye Communism izvo zviri kuwedzera kubata zvakare, kunyanya kuMadokero.[1]cf. Kana Chikominizimu Chidzoka Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kana Chikominizimu Chidzoka

Ushingi muDutu

 

POSHI nguva iyo vaive mbwende, akatevera akashinga. Imwe nguva ivo vaive vasina chokwadi, yakatevera vaive nechokwadi. Imwe nguva ivo vaizeza, yakatevera, ivo vakamhanyisa musoro vakananga kufira kwavo. Chii chakaita mutsauko muVaapositori avo vakavashandura kuva varume vasingatyi?Ramba kuverenga

Kuoma Mitezo Yokupererwa Nezano

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJuly 6, 2017
China wevhiki yegumi nematatu muNguva Yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Maria Goretti

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO Pane zvinhu zvakawanda muhupenyu zvinogona kutikonzera kuora moyo, asi hapana, pamwe, zvakanyanya sekukanganisa kwedu pachedu.Ramba kuverenga