Nzira Shanu Dzokuti “Usatya”

PAKUYEUKA ST. JOHANI PAURO II

Usatya! Vhurai mikova kuna Kristu ”!
—ST. JOHN PAUL II, Homily, Saint Peter's Square
Gumiguru 22, 1978, Nha. 5

 

Kutanga kuburitswa munaJune 18th, 2019.

 

EHE, Ndinoziva John Paul II kazhinji aiti, "Usatya!" Asi sezvatinoona Dutu mhepo ichiwedzera kutikomberedza uye mafungu anotanga kukurira Bharaki raPeter… Se rusununguko rwekunamata uye rwekutaura kusimba uye iyo mukana weantikristu inoramba iri pakatarisana… se Maporofita aMarian ari kuzadzikiswa mune chaiyo-nguva uye yambiro yapapa enda unheeded… sekushushikana kwako pachako, kupesana uye kusuwa zvinokukomberedza iwe… munhu anogona sei kudaro kwete kutya? ”Ramba kuverenga

Pakudzoreredza Chiremerera Chedu

 

Hupenyu hunogara hwakanaka.
Aya maonero echisikigo uye chokwadi chechiitiko,
uye munhu anodaidzwa kuti anzwisise chikonzero chikuru nei izvi zvakadaro.
Sei hupenyu hwakanaka?
—PAPA ST. JOHANI PAURO II,
Evangelium Vitae, 34

 

CHII zvinoitika mupfungwa dzevanhu kana tsika dzavo - a tsika yekufa - inovazivisa kuti hupenyu hwevanhu haungoraswa chete asi sezviri pachena huipi huripo kupasi? Chii chinoitika kupfungwa dzevana nevechiduku vakura vanoudzwa kakawanda kuti vanongovawo zvavo chibereko chemhindumupindu, kuti kuvapo kwavo “kunozarisa” pasi, kuti “carbon footprint” yavo iri kuparadza pasi? Chii chinoitika kune vakwegura kana vanorwara pavanoudzwa kuti hutano hwavo huri kudhura "system" zvakanyanya? Chii chinoitika kune vechidiki vanokurudzirwa kuramba bonde ravo rekubereka? Chii chinoitika kuchimiro chomunhu apo ukoshi hwavo hunorondedzerwa, kwete nechiremera chavo chomuzvarirwo asi kupfurikidza nokubereka kwavo?Ramba kuverenga

Nguva Yokupenya

 

PANO ikurukurirano yakawanda mazuva ano pakati pevakasarira veKaturike pamusoro pe“pokupotera”—nzvimbo dzokunyama dzedziviriro youmwari. Zvinonzwisisika, sezvazviri mumutemo womuzvarirwo kuti tide kudaro rarama, kudzivisa marwadzo uye kutambura. Tsinga dziri mumuviri wedu dzinoburitsa chokwadi ichi. Uye zvakadaro, kune chokwadi chepamusoro zvakadaro: kuti ruponeso rwedu runopfuura Muchinjikwa. Saizvozvo, kurwadziwa uye kutambura zvino zvinotora kukosha kwekudzikinura, kwete chete kumweya yedu asi kune yevamwe sezvatinozadza. “izvo zvinoshaikwa pakutambudzika kwaKristu nokuda kwomuviri wake, iyo Kereke” (VaK. 1:24).Ramba kuverenga

Ichando?

 
 
ARE unonzwa wakapindwa nechando mukutya, waoma mutezo mukufambira mberi mune ramangwana? Mazwi anoshanda kubva Kudenga kuti tsoka dzako dzemweya dzifambe zvakare…

Ramba kuverenga

Kutenda, Kwete Kutya

 

AS nyika inova isina kugadzikana uye nguva dzichiwedzera kusava nechokwadi, vanhu vari kutsvaga mhinduro. Mimwe yemhinduro idzi inowanikwa pa Kuenda kuhumambo uko "Mharidzo Denga" irikupihwa kuitira kunzwisisa kwevatendi. Kunyangwe izvi zvabereka michero yakawanda yakanaka, vamwe vanhu vanotyawo.Ramba kuverenga

Patinokahadzika

 

SHE akanditarisa kunge ndaipenga. Apo pandakataura pamusangano wapfuura pamusoro pechinangwa cheChechi chekuparidza evhangeri uye nesimba reEvhangeri, mumwe mukadzi aive akagara nechekumashure aive nechiso chakakombama kumeso kwake. Aipota achizevezera achiseka hanzvadzi yake yakagara padivi pake obva adzoka kwandiri neziso rakapenga. Zvaive zvakaoma kusazviona. Asi zvadaro, zvaive zvakaoma kuti usacherechedze kutaura kwehanzvadzi yake, iyo yaive yakasiyana zvakanyanya; maziso ake akataura nezvekutsvaga mweya, kugadzirisa, uye zvakadaro, asina chokwadi.Ramba kuverenga

Usatya!

Kurwisa Mhepo, by Liz Lemon Kubiridzira, 2003

 

WE vapinda mukurwa kwakasimba nemasimba erima. Ini ndakanyora mukati Kana Nyeredzi Dzinodonha sei vanapapa vanotenda kuti tiri kurarama nguva yaZvakazarurwa 12, asi kunyanya ndima yechina, uko dhiabhori anotsvaira pasi a “Chetatu chenyeredzi dzekudenga.” Idzi "nyeredzi dzakadonha," zvinoenderana nebhaibheri dudziro, ndivo vakuru veChechi - uye izvo, sekuratidzwa kwega zvakare. Muverengi akaunza kwandiri meseji inotevera, inonzi yakabva kuna Our Lady, inotakura Magisterium Imprimatur. Chii chinoshamisa pamusoro pekutsvaga uku ndechekuti zvinoreva kudonha kwenyeredzi idzi munguva imwecheteyo kuti dzidziso dzaMarxist dziri kupararira-ndiko kuti, dzidziso inotsigira ye Socialism uye Communism izvo zviri kuwedzera kubata zvakare, kunyanya kuMadokero.[1]cf. Kana Chikominizimu Chidzoka Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kana Chikominizimu Chidzoka

Ushingi muDutu

 

POSHI nguva iyo vaive mbwende, akatevera akashinga. Imwe nguva ivo vaive vasina chokwadi, yakatevera vaive nechokwadi. Imwe nguva ivo vaizeza, yakatevera, ivo vakamhanyisa musoro vakananga kufira kwavo. Chii chakaita mutsauko muVaapositori avo vakavashandura kuva varume vasingatyi?Ramba kuverenga

Kuoma Mitezo Yokupererwa Nezano

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJuly 6, 2017
China wevhiki yegumi nematatu muNguva Yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Maria Goretti

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO Pane zvinhu zvakawanda muhupenyu zvinogona kutikonzera kuora moyo, asi hapana, pamwe, zvakanyanya sekukanganisa kwedu pachedu.Ramba kuverenga

Ushingi… Kusvika kumagumo

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 29th, 2017
China wevhiki yegumi nembiri munguva yakajairwa
Mutambo weVatsvene Peter naPauro

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PIRI makore apfuura, ndakanyora Mhomho Inokura. Ini ndobva ndati izvo 'iyo zeitgeist yachinja; kune hushingi huri kukura uye kusashivirira kuri kutsvaira mumatare, mafashama enhau, nekupararira mumigwagwa. Hongu, nguva yacho yakakodzera silence Chechi. Aya manzwiro ave aripo kwenguva yakati ikozvino, makumi emakore kunyangwe. Asi chii chitsva ndechekuti ivo vawana simba remhomho, uye painosvika padanho rino, hasha nekusashivirira zvinotanga kufamba zvakanyanya. 'Ramba kuverenga

Trajectory

 

DO une zvirongwa, zviroto, uye zvishuwo zveramangwana zviri kuitika pamberi pako? Uye zvakadaro, unonzwa here kuti "chimwe chinhu" chiri pedyo? Kuti zviratidzo zvenguva zvinonongedza kune shanduko huru pasi, uye kuti uenderere mberi nezvirongwa zvako zvingave zvinopesana?

 

Ramba kuverenga

Makiyi mashanu eMufaro Wechokwadi

 

IT yaive yakanaka-yakadzika-bhuruu denga sezvo ndege yedu yakatanga kuburukira kunhandare. Pandakadongorera nepahwindo rangu diki, kupenya kwemakore emakumusi kwakandiita kuti nditsinzine maziso. Icho chaive chiitiko chakanaka.

Asi patakadzika pasi pemakore, nyika yakangoerekana yaita kuchena. Mvura yakayerera nepahwindo rangu sezvo maguta pazasi airatidzika kunge akadzika nerima remhute uye raiita serisingadzivisike rima. Uye zvakadaro, chokwadi chezuva rinodziya uye denga rakajeka rakanga risina kuchinja. Vakanga vachiripo.

Ramba kuverenga

Muchengeti weDutu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri, Chikumi 30, 2015
Sarudza. Chirangaridzo cheVatendi Vokutanga veChechi yeRoma Tsvene

Zvinyorwa zvemitambo pano

“Runyararo Ngarugare” by Arnold Friberg

 

LAST vhiki, ndakatora nguva yekuenda kunodzika mhuri yangu musasa, chimwe chinhu chatinowanzo shaya kuti tiite. Ndakaisa parutivi bhuku idzva raPope, ndikatora tsvimbo yekubata hove, ndikasundira kure kumahombekombe. Pandakayangarara pamusoro pegungwa nechikepe chidiki, mazwi akafamba mupfungwa dzangu:

Muchengeti weDutu…

Ramba kuverenga

Uchavasiya Vakafa Here?

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeMuvhuro weVhiki Rechipfumbamwe reNguva Yakajairika, Chikumi 1, 2015
Chirangaridzo chaSt. Justin

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

KUTYA, hama nehanzvadzi, irikunyaradza Chechi munzvimbo zhinji uye nekudaro kusungwa kwechokwadi. Mutengo wekutya kwedu unogona kuverengerwa mukati mweya: varume nevakadzi vakasara vachitambura uye vachifira muzvivi zvavo. Isu tinotofunga nenzira iyi zvakare, kufunga nezve hutano hwemweya hweumwe neumwe? Kwete, mumaparishi mazhinji hatidaro nekuti tiri kunyanya kunetsekana ne chinzvimbo kwakabva pane kutora mamiriro emweya yedu.

Ramba kuverenga

Belle, uye Kudzidziswa kweKushinga

Akanaka1Belle

 

SHE bhiza rangu. Anonakidza. Anoedza zvakanyanya kufadza, kuti aite chinhu chakakodzera… asi Belle anotya nezve zvese zvese. Zvakanaka, izvo zvinoita vaviri vedu.

Iwe unoona, angangoita makore makumi matatu apfuura, hanzvadzi yangu chete akaurawa mutsaona yemotokari. Kubva musi iwoyo, ndakatanga kutya zvese zvese: kutya kurasikirwa nevandinoda, kutya kukundikana, kutya kuti ini ndanga ndisiri kufadza Mwari, uye rondedzero inoenderera. Mumakore apfuura, kutya kwakadzika kuri kuramba kuchiitika munzira dzakawanda… kutya kuti ndingarasikirwe nemurume / mukadzi wangu, kutya vana vangu vangarwadziswe, kutya kuti avo vari padhuze neni havandide, vanotya chikwereti, vanotya kuti ini ndinogara ndichiita zvisarudzo zvisirizvo…. Muhushumiri hwangu, ndanga ndichitya kutsausa vamwe, kutya kukundisa Ishe, uye hongu, kutyawo dzimwe nguva dzemakore matema ari kukurumidza kuungana pamusoro penyika.

Ramba kuverenga

Iva Akatendeka

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChishanu, Ndira 16, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO zviri kuitika munyika yedu, nekukurumidza, zvekuti zvinogona kutyisa. Kune kutambura kwakawanda, kushupika, uye kubatikana muhupenyu hwedu zvekuti zvinogona kuodza moyo. Kune kusagadzikana kwakawanda, kuparara kwenzanga, uye kupatsanurana izvo zvinogona kuve zvinopenga. Asi izvo, kudzika nekukasira kuri kuita rima munguva dzino kwasiya vakawanda vachitya, vasina tariro, vachifunga ... akaoma mitezo.

Asi mhinduro kune zvese izvi, hama nehanzvadzi, ndeye kungoti iva akatendeka.

Ramba kuverenga

Saka Nei Uri Kutya?


sowhyareyoukutya_Fotor2

 

 

JESU akati, "Baba, zvipo zvenyu kwandiri." [1]John 17: 24

      Saka munhu anobata sei chipo chakakosha?

Jesu akati, "Muri shamwari dzangu." [2]John 15: 14

      Saka mumwe anotsigira sei shamwari dzake?

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 John 17: 24
2 John 15: 14

Resolute

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 30, 2014
Chirangaridzo cheSt. Jerome

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

POSHI munhu anochema kutambudzika kwake. Imwe yacho inoenda yakanangana navo. Mumwe murume anobvunza kuti nei akazvarwa. Mumwe anozadzisa magumo ake. Varume vaviri ava vanoshuvira kufa kwavo.

Musiyano uripo wekuti Jobho anoda kufa kuti apedze kutambura kwake. Asi Jesu anoda kufa kuti apere yedu kutambura. Saka…

Ramba kuverenga

Tsungirira…

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaChikunguru 21 - Chikunguru 26, 2014
Nguva Yakajairika

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

IN chokwadi, hama nehanzvadzi, kubvira pakanyora "Murazvo weRudo" nhevedzano pane chirongwa chaAmai naIshe (ona Iko Kutendeuka uye Kukomborera, Zvizhinji paMurazvo weRudo, uye Nyeredzi Inomuka yeMangwanani), Ndakave nenguva yakaoma kwazvo kunyora chero chinhu kubva ipapo. Kana iwe uchizosimudzira Mukadzi, dhiragoni haina kumbosara kumashure. Zvese chiratidzo chakanaka. Pakupedzisira, ndicho chiratidzo che Muchinjiko.

Ramba kuverenga

Usatya Kuva Chiedza

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 2nd - June 7th, 2014
reSvondo rechinomwe reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

DO iwe unongopikisana nevamwe pamusoro petsika, kana iwe unogovanawo navo rudo rwako kuna Jesu uye nezvaAri kuita muhupenyu hwako? MaKaturike mazhinji nhasi anonyatso gadzikana neiyo yekutanga, asi kwete neyekupedzisira. Tinogona kuita kuti maonero edu ehungwaru azivikanwe, uye dzimwe nguva nechisimba, asi zvino isu takanyarara, kana zvisina kunyarara, kana zvasvika pakuvhura moyo yedu. Izvi zvinogona kuve nekuda kwezvikonzero zviviri zvakakosha: tingave tiri kunyara kugovana zviri kuitwa naJesu mumweya yedu, kana isu hatina kana chekutaura nekuti hupenyu hwedu hwemukati naYe hunoregererwa uye hwakafa, bazi rakabviswa kubva kuMuzambiringa… girobhu yakasunungurwa kubva kuSocket.

Ramba kuverenga

Kukunda Kutya Munguva Dzedu

 

Chechipiri Chakavanzika Chakavanzika: Kutsvaga muTembere, rakanyorwa naMichael D. O'Brien.

 

LAST vhiki, Baba Vatsvene vakatumira vapirisita makumi maviri nemapfumbamwe vachangogadzwa munyika vachivakumbira kuti "vazivise uye vapupure kumufaro." Ehe! Tose tinofanira kuramba tichipupurira kune vamwe mufaro wekuziva Jesu.

Asi maKristu mazhinji haatombonzwa mufaro, ndoda kutaura nezvazvo. Muchokwadi, mazhinji azere nekushushikana, kushushikana, kutya, uye pfungwa yekusiiwa sezvo kumhanya kwehupenyu kuchikurumidza, mutengo wekurarama unowedzera, uye ivo vachiona misoro yenhau ichiitika yakavapoteredza. "sei, ”Vamwe vanobvunza,“ ndinogona kuva vanofara? "

 

Ramba kuverenga

Kuwana Rufaro

 

 

IT zvinogona kuve zvakaoma kuverenga zvakanyorwa pane ino webhusaiti dzimwe nguva, kunyanya iyo Kutongwa Kwemakore manomwe iyo ine zviitiko zvinokatyamadza. Ndosaka ndichida kumbomira nditaure nemanzwiro akafanana andinofungidzira kuti vaverengi vakati wandei vari kubata nawo izvozvi: pfungwa yekushushikana kana kusuwa pamusoro pezvino mamiriro ezvinhu ezvinhu, uye izvo zvinhu zviri kuuya.

Ramba kuverenga

Akaoma mitezo neKutya - Chikamu I


Jesu Anonamata Mubindu,
naGustave Doré, 
1832-1883

 

Kutanga kuburitswa muna Gunyana 27th, 2006. Ndakagadzirisa zvinyorwa izvi…

 

CHII kutya uku kwakabata Chechi here?

Mukunyora kwangu Maitiro Ekuziva Kana Chirango Chave Pedyo, zvinoita sekunge muviri waKristu, kana zvimwe zvikamu zvacho, zvakaremara kana zvasvika pakudzivirira chokwadi, kudzivirira hupenyu, kana kudzivirira vasina mhosva.

Tinotya. Kutya kusekwa, kutukwa, kana kubviswa kushamwari, mhuri, kana denderedzwa rehofisi.

Kutya ndicho chirwere chezera redu. --Archbishop Charles J. Chaput, Kurume 21, 2009, Catholic News Agency

Ramba kuverenga

Tevera Jesu Usingatyi!


Mukutarisana nehutongi hwehudzvanyiriri… 

 

Pakutanga yakatumirwa May 23, 2006:

 

A tsamba kubva kumuverengi: 

Ini ndoda kutaura zvimwe zvinonetsa pamusoro pezvaunonyora pane yako saiti. Iwe unoramba uchitaura kuti "Kuguma [kwenguva] Kwave Pedyo." Iwe unoramba uchitaura kuti Anopesana naKristu anouya nenzira isingafungidzike mukati mehupenyu hwangu (ini ndiri makumi maviri nemana). Unoramba uchitaura kuti zvanonoka kuti [kuranga kurambwe]. Ini ndinogona kunge ndichirerutsa, asi ndiwo mafungiro andinowana. Kana zvirizvo, saka chii chikonzero chekuenderera?

Semuenzaniso, tarisa kwandiri. Kubvira pakubhabhatidza kwangu, ndanga ndichirota kuve wekutaura nyaya kubwinya kwaMwari kukuru. Ini ndangobva kufunga kuti ndakanakisa semunyori wenoverengeka uye nezvakadai, saka ikozvino ndangotanga kutarisana nekuvandudza hunyanzvi hweprose Ini kurota kwekugadzira zvinyorwa zvekunyora zvinozobata moyo yevanhu kwemakumi emakore ari kuuya. Panguva dzakadai ndinonzwa kunge ndakazvarwa munguva yakaipisisa. Unokurudzira here kuti ndikande hope dzangu? Unokurudzira here kuti ndirase zvipo zvangu zvekusika? Iwe unokurudzira here kuti ini ndisatombotarira kumberi kune ramangwana?

 

Ramba kuverenga

Zuva rekusiyana!


Artist Asingazivikanwe

 

Ini ndakagadzirisa izvi zvinyorwa zvandakatanga kuburitsa Gumiguru 19th, 2007:

 

NDINE yakanyorwa kazhinji kuti isu tinofanirwa kugara takamuka, kutarisa nekunamata, kusiyana nevaapostora vakotsira mumunda weGetsemane. Sei inonyanya kukosha kusvinura uku kwave! Zvichida vazhinji venyu vanonzwa kutya kukuru kuti zvimwe makarara, kana kuti zvimwe muchabatwa nehope, kana kuti muchatiza kubva muBindu! 

Asi pane mumwe musiyano wakakosha pakati pevaapositori vanhasi, nevaApostora veGadheni: Pentekosti. Pentekosti isati yasvika, vaApostora vaive varume vaitya, vazere kusahadzika, kuramba uye kutya. Asi mushure mePendekosti, vakashandurwa. Pakarepo, varume ava vaisakwanisa kuita basa vakapinda mumigwagwa yeJerusarema pamberi pevaivatambudza, vachiparidza Vhangeri vasina kurerutsa! Musiyano wacho?

Pentekosti.

 

Ramba kuverenga

YeKutya uye Kurangwa


Mukadzi wedu weAkita kuchema chifananidzo (chakabvumidzwa chitarisiko) 

 

NDINOGAMUCHIRA tsamba nguva nenguva kubva kuvaverengi vakashatirwa zvakanyanya nezve mukana wekuranga kuri kuuya pasi pano. Mumwe muchinda achangobva kutaura kuti musikana wake akafunga kuti havafanirwe kuroora nekuda kwekugona kuita mwana panguva yekutambudzika. 

Mhinduro kune iri izwi rimwe chete: kutenda.

Kutanga kuburitswa Zvita 13, 2007, ini ndakagadzirisa izvi zvinyorwa. 

 

Ramba kuverenga

Ndichakuchengetedza!

Mununuri rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Nekuti iwe wakachengeta meseji yangu yekutsungirira, ini ndichakuchengetedza panguva yekuyedzwa iyo ichauya pasi rese kuyedza vanogara pasi. Ndiri kukurumidza kuuya. Batisisa izvo zvaunazvo, kuti pasava neanotora korona yako. (Zvak. 3: 10-11)

 

Kutanga kuburitswa Kubvumbi 24, 2008.

 

ASATI Zuva reRuramisiro, Jesu anotivimbisa "Zuva reNgoni". Asi tsitsi idzi hadziwanikwe kwatiri sekondi yega yega yezuva izvozvi? Ndizvozvo, asi pasi rose, kunyanya vekuMadokero, hwapinda mukoma inouraya… fungidziro yekunyepedzera, yakamisikidzwa pazvinhu, zvinobatika, zvebonde. pamusoro pechikonzero chete, uye sainzi uye tekinoroji uye zvese zvinopenya zvitsva uye chiedza chenhema zvinounza. Zviri:

Sangano rinoratidzika kunge rakakanganwa Mwari uye rinovenga kunyangwe zvido zvepakutanga zvehunhu hwechiKristu. —PAPA BENEDICT XVI, kushanya kuUS, BBC NewsKubvumbi 20, 2008

Mumakore gumi chete apfuura chete, takaona kuwanda kwetembere dzeava mwari dzakavakwa kumusoro kweNorth America: kuputika kwechokwadi kwemakasino, mabhokisi ezvitoro, uye zvitoro "zvevakuru".

Ramba kuverenga

Kupera Kutya


Mwana mumaoko amai vake… (muimbi asingazivikanwe)

 

EHE, tinofanira wana mufaro mukati merima rino riripo. Icho chibereko cheMweya Mutsvene, uye nekudaro, chinogara chiripo kuChechi. Asi, zvakajairwa kutya kurasikirwa nechengeteko yako, kana kutya kutambudzwa kana kufirwa. Jesu akanzwa hunhu hwevanhu zvakanyanya zvekuti akadikitira madonhwe eropa. Asi ipapo, Mwari vakamutumira ngirozi kuti imusimbise, uye kutya kwaJesu kwakatsiviwa nerunyararo rwakadzikama.

Pano pane mudzi wemuti unobereka chibereko chemufaro: chizere kusiyiwa kuna Mwari.

Uyo 'anotya' Ishe 'haatyi.' —PAPA BENEDICT XVI, Vatican City, June 22, 2008; Zenit.org

  

Ramba kuverenga

Pfungwa Yechiporofita - Chikamu II

 

AS Ini ndinogadzirira kunyora zvimwe zvechiratidzo chetariro chakaiswa pamoyo wangu, ndinoda kugovana nemwi mazwi akakosha, kuunza rima nechiedza mukutarisa.

In Maonero echiporofita (Chikamu I), Ini ndakanyora kukosha kwazvo kwatiri kuti tinzwisise mufananidzo mukuru, kuti mazwi echiporofita nemifananidzo, kunyangwe zviine pfungwa yekuve pedyo, zvine zvirevo zvakafara uye zvinowanzo fukidza nguva refu. Njodzi ndeyekuti isu tinobatwa kumusoro kwavo kwekusaziva, uye torasikirwa nemaonero… izvo kuda kwaMwari ndiko kudya kwedu, kuti isu tinofanirwa kukumbira chete "chingwa chedu chezuva nezuva," uye kuti Jesu anotiraira kuti tirege kuva kuzvidya mwoyo nezve mangwana, asi kutanga kutsvaka Humambo nhasi.

Ramba kuverenga

Imwe Mari, Mativi maviri

 

 

KUPEDZA masvondo mashoma apfuura kunyanya, kufungisisa kuno kungave kwakakuomera iwe kuverenga-uye zvechokwadi, kuti ini ndinyore. Ndichiri kufunga izvi mumoyo mangu, ndakanzwa:

Ndiri kupa aya mazwi kuti ndiyambire uye ndifambise moyo kutendeuka.

Ramba kuverenga

Akaremadzwa neKutya - Chikamu chechitatu


Artist Asingazivikanwe 

FASI YEMAZANGURU MICHAERI, GABRIERI, NARAPHAERI

 

MWANA WOKUTYA

KUTYA inouya nenzira dzakasiyana-siyana: kunzwa kwekusagona, kusagadzikana muzvipo zvako, kuverengera, kushaya rutendo, kurasikirwa netariro, uye kupera kwerudo. Uku kutya, kana wakaroorwa nepfungwa, unozvara mwana. Izita iri Kugutsikana.

Ndiri kuda kugovana tsamba yakadzama yandakagamuchira rimwe zuva:

Ramba kuverenga

Akaremadzwa neKutya - Chikamu II

 
Shanduko yaKristu - Basilica yaSt. Peter, Roma

 

Uye tarira, varume vaviri vaitaura naye, Mozisi naEria, vakaonekwa mukubwinya vakataura nezve kubuda kwake kwaaida kuzadzisa muJerusarema. (Ruka 9: 30-31)

 

KWAUNOFANIRA KUGADZISA MAZISO AKO

JESU Kushanduka pagomo kwaive kugadzirira kwekuda kwake, kufa, kumuka, uye kukwira kudenga. Kana sekudaidzwa kwakaitwa vaporofita vaviri Mosesi naEria, "kubuda kwake".

Saizvozvowo, zvinoita sekunge Mwari ari kutumira chizvarwa chedu vaporofita zvakare kuti vatigadzirire miedzo iri kuuya yeChechi. Izvi zvine mweya yakawanda yakadzvanywa; vamwe vanosarudza kufuratira zviratidzo zvakavatenderedza uye voita sekuti hapana chiri kuuya zvachose. 

Ramba kuverenga

Kufambira mberi (Maitiro Ekuziva Kana Chirango Chave Pedyo)

Jesu Akanyomba, naGustave Doré,  1832-1883

CHIRANGARIDZO
Vatsvene COSMAS NADAMIAN, VATAMBUDI

 

Ani naani anoita kuti mumwe wevadiki ava vanotenda kwandiri atadze, zvirinani kwaari kuti guyo guru riiswe muhuro make akandirwe mugungwa. (Mako 9:42) 

 
WE
zvingaita zvakanaka kurega aya mazwi aKristu achinyura mundangariro dzedu tese-kunyanya tichipa maitiro epasi rese ari kuwedzera simba.

Graphic zvirongwa zvekudzidzisa bonde uye zvigadzirwa zviri kuwana nzira yavo muzvikoro zvakawanda pasirese. Brazil, Scotland, Mexico, United States, nematunhu akati wandei muCanada zviri pakati pavo. Muenzaniso uchangoburwa…

 

Ramba kuverenga

Nguva yapera!


Mwoyo Mutsvene waJesu naMichael D. O'Brien

 

NDINE ndakaremerwa nenhamba huru yemaema pasvondo rapfuura kubva kuvapristi, madhikoni, vanhuwo zvavo, maKaturike, nemaPurotesitendi zvakafanana, uye vangangoita vese vanosimbisa pfungwa ye "chiporofita" mu "Hwamanda dzeYambiro!"

Ndakagamuchira imwe manheru ano kubva kumukadzi anozununguswa uye anotya. Ini ndoda kupindura tsamba iyoyo pano, uye ndinovimba muchatora kanguva kuverenga izvi. Ndinovimba ichaita kuti maonero arambe akaenzana, uye mwoyo iri munzvimbo kwayo…

Ramba kuverenga

Kuoma mutezo


 

AS Ndafamba munzira ndichienda kuChidyo mangwanani ano, ndainzwa sekunge muchinjikwa wandakanga ndakatakura wakagadzirwa nekongiri.

Pandairamba ndichidzokera kugate, ziso rangu rakakweverwa kuchiratidzo chemurume akaoma mitezo achidzikiswa mubhedha rake kuna Jesu. Pakarepo ndakanzwa izvozvo Ndakanga ndiri murume akaoma mutezo.

Varume vakadzikisa akaoma mitezo kuburikidza nedenga pamberi paKristu vakaita saizvozvo kuburikidza nekushanda nesimba, kutenda, uye kutsungirira. Asi akange ari chete akaoma mitezo - asina chaakaita kunze kwekutarisa kuna Jesu mukushaya rubatsiro uye netariro- uyo Kristu akati kwaari,

“Zvivi zvako zvaregererwa…. simuka utore uchanja hwako, uende kumba kwako.

Dutu rekutya

 

 

MUZIVA ROKUTYA 

IT zvinoita sekunge nyika yabatwa nekutya.

Vhura nhau dzemanheru, uye dzinogona kunge dzisingatyisi: hondo muMid-kumabvazuva, hutachiona husingazivikanwe hunotyisidzira vanhu vazhinji, hugandanga hwava pedyo, kupfura kwechikoro, kupfura muhofisi, mhosva dzinoshamisa, uye rondedzero inoenderera. Kune maKristu, rondedzero yacho inokura zvakatokura sezvo matare nehurumende zvinoramba zvichipedza rusununguko rwechitendero chechitendero uye kunyange kutongesa vanodzivirira kutenda. Zvinozve kune kukura "kushivirira" kufamba uko kushivirira kune wese munhu kunze, hongu, maOrthodox maKristu.

Ramba kuverenga