Kutongwa Kwemakore Manomwe - Chikamu I

 

HEMA YeYambiro-Chikamu V akaisa hwaro hwezvandinotenda izvozvi zviri kukurumidza kusvika kuchizvarwa chino. Mufananidzo uri kuwedzera kujeka, zviratidzo zvichitaura zvinonzwika, mhepo dzekuchinja dzichirova zvakanyanya. Saka Baba vedu Vatsvene vanotitarisa zvinyoronyoro zvakare ndokuti, “tarisiro”… Nekuti rima rinouya haringakundi. Iyi nhevedzano yezvinyorwa inotaura nezve "Makore manomwe kutongwa" izvo zvinogona kunge zviri kusvika.

Kufungisisa uku chibereko chemunamato mukuyedza kwangu ndega kuti ndinzwisise dzidziso yeChechi yekuti Muviri waKristu unozotevera Musoro wawo kuburikidza nechido chayo kana "kuyedza kwekupedzisira," sekuisa kunoita Katekisimo. Sezvo iro bhuku raZvakazarurwa rinobata muchidimbu nemuedzo uyu wekupedzisira, ini ndakaongorora pano kududzirwa kunogoneka kweSt.John's Apocalypse pamwe nepateni yaKushuva kwaKristu. Muverengi anofanirwa kugara achifunga kuti izvi ndizvo zvandinofunga uye kwete kududzirwa kweZvakazarurwa, rinova bhuku rine zvarinoreva uye zvirevo zvakati wandei. Mazhinji mweya wakanaka wakawira pamawere anopinza eApocalypse. Kunyange zvakadaro, ndakanzwa Ishe vachindimanikidza kuti ndivafambe mukutenda kuburikidza nenyaya dzino. Ini ndinokurudzira muverengi kuti ashandise kwavo kwavo kunzwisisa, kuvhenekerwa uye kutungamirwa, hongu, neMagisterium.

 

Ramba kuverenga

Kutongwa Kwemakore Manomwe - Chikamu II

 


Apocalypse, rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Mazuva manomwe akati apera,
mafashama akauya panyika.
(Genesisi 7: 10)


I
vanoda kutaura zvichibva pamoyo kwekanguva kuti vagadzire mamwe akateedzana. 

Makore matatu apfuura anga ari rwendo runoshamisa kwandiri, rwandisina kumbofunga kutanga parwuri. Handizviti ndiri muporofita… anongova mumishinari ari nyore uyo anonzwa kudaidzwa kuti avhenekere zvishoma pamazuva atiri kurarama nemumazuva ari kuuya. Pasina mubvunzo kutaura, iri rave riri basa rinotyisa, uye rimwe rinoitwa nekutya kukuru uye kudedera. Zvirinani izvo zvandinogovana nevaporofita! Asi zvinoitwawo nerunyararo rwemunamato rutsigiro saka vazhinji venyu makapa nenyasha kwandiri. Ndinozvinzwa. Ndinoida. Uye ndinotenda zvikuru.

Ramba kuverenga

Kutongwa Kwemakore Manomwe - Chikamu IV

 

 

 

 

Makore manomwe achapfuura pamusoro pako, kusvikira iwe waziva kuti Wekumusoro-soro anotonga pamusoro peumambo hwevanhu uye anohupa kuna iye waanoda. (Dhan 4:22)

 

 

 

Panguva yeMisa iri Passion Svondo rapfuura, ndakanzwa Ishe vachindikurudzira kuti nditumirezve chikamu che Kutongwa Kwemakore manomwe uko kwainotangira neKushushikana kweKereke. Zvakare zvakare, kufungisisa uku chibereko chemunamato mukuyedza kwangu ndega kuti ndinzwisise dzidziso yeChechi yekuti Mutumbi waKristu uchazotevera Musoro wawo kuburikidza nechido chayo kana "kuyedza kwekupedzisira," sekutaura kunoita Katekisimo (CCC, 677). Sezvo bhuku raZvakazarurwa rinobata muchidimbu nemuedzo uyu wekupedzisira, ini ndakaongorora pano kududzirwa kunogoneka kweSt. Muverengi anofanirwa kugara achifunga kuti izvi ndizvo zvandinofunga uye kwete kududzirwa kweZvakazarurwa, rinova bhuku rine zvarinoreva uye zvirevo zvakati wandei. Mazhinji mweya wakanaka wakawira pamawere anopinza eApocalypse. Kunyange zvakadaro, ndakanzwa Ishe vachindimanikidza kuti ndivafambe mukutenda kuburikidza nezvikamu izvi, ndichiunganidza pamwechete dzidziso yeChechi nekuzarurirwa kusinganzwisisike uye nezwi rine chiremera reMadzibaba Matsvene. Ini ndinokurudzira muverengi kuti ashandise kwavo kwavo kunzwisisa, kuvhenekerwa uye kutungamirwa, hongu, neMagisterium.Ramba kuverenga

Kutongwa Kwemakore manomwe - Chikamu V


Kristu muGetsemane, naMichael D. O'Brien

 
 

VaIsraeri vakaita zvakaipa pamberi paJehovha. Jehovha akavaisa mumaoko avaMidhiani makore manomwe. (Vatongi 6: 1)

 

IZVI kunyora kunoongorora shanduko pakati pehafu yekutanga neyechipiri yeMakore manomwe Anotongwa.

Isu tanga tichitevera Jesu pamwe neKushushikana Kwake, inova ndiyo nzira yeKereke iriko uye iri kuuya Kutongwa Kukuru. Zvakare, akateedzana anoenderana Kushuva Kwake kuBhuku raZvakazarurwa iro riri, pane rimwe rematanho aro mazhinji ekufananidzira, a Misa Yakakwirira iri kupihwa Kudenga: mumiriri weKushuva kwaKristu sevose vari vaviri Chibayiro uye kukunda.

Ramba kuverenga

Kutongwa Kwemakore Manomwe - Chikamu VII


Kukosha Neminzwa, naMichael D. O'Brien

 

Ridzai hwamanda paZioni, uye ridzai hwamanda pagomo rangu dzvene. Vose vagere munyika ngavadedere nekuti zuva raJehovha rinouya. (Joere 2: 1)

 

THE Kuvhenekera kunounza nguva yeevhangeri inouya kunge mafashama, Mafashama Makuru eNtsitsi. Ehe, Jesu, uya! Uya nesimba, chiedza, rudo, uye tsitsi! 

Asi kuti tirege kukanganwa, iyo Chiedza zvakare iri nyevero kuti nzira iyo nyika nevazhinji muChechi pachayo vakasarudza ichaunza migumisiro inotyisa uye inorwadza panyika. Kuvhenekera kuchazoteverwa nenyevero dzetsitsi dzinotanga kuitika muchadenga chaiko…

 

Ramba kuverenga

Kutongwa Kwemakore Manomwe - Chikamu VIII


"Jesu akatongerwa rufu naPirato", rakanyorwa naMichael D. O'Brien
 

  

Zvirokwazvo, Ishe Jehovha haaiti chinhu asina kuratidza zano rake kuvaranda vake, ivo vaporofita. (Amosi 3: 7)

 

CHIPROFITA ​​Yambiro

Ishe vanotumira izvo Zvapupu zviviri munyika kuti zvivashevedze kutendeuka. Kuburikidza neichi chiito chetsitsi, tinoona zvakare kuti Mwari rudo, anononoka kutsamwa, uye akapfuma mutsitsi.

Ramba kuverenga

Kuyedzwa Kwemakore manomwe - Chikamu IX


Crucifixion, naMichael D. O'Brien

 

Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza neiyi Paseka yekupedzisira, paachatevera Ishe wake murufu rwake uye Rumuko. -Catechism yeChechi yeKaturike, 677

 

AS isu tichienderera mberi tichitevera Passion yeMuviri maererano neBhuku raZvakazarurwa, zvakanaka kuyeuka mazwi atinoverenga pakutanga kwebhuku iro:

Akaropafadzwa uyo anoverenga zvinonzwika uye akaropafadzwa avo vanoteerera kushoko iri rouprofita uye vanoteerera zvakanyorwa mariri, nokuti nguva yakatarwa yava pedyo. (Zvak. 1: 3)

Tinoverenga, zvino, kwete nemweya wekutya kana kutya, asi mumweya wetariro uye kutarisira chikomborero chinouya kune avo "vanoteerera" meseji yezvakazarurwa: kutenda muna Jesu Kristu kunotiponesa kubva kurufu rusingaperi uye kunotipa mugove munhaka yeHumambo hweKudenga.Ramba kuverenga

Kutongwa Kwemakore manomwe - Epilogue

 


Kristu Izwi reHupenyu, naMichael D. O'Brien

 

Ndichasarudza nguva; Ndichatonga zvakanaka. Pasi nevose vageremo vachadedera, asi ini ndakamisa mbiru dzayo. (Mapisarema 75: 3-4)


WE vatevera Kushuva kweChechi, vachifamba mutsoka dzaIshe wedu kubva pakupinda kwake kwekukunda muJerusarema kusvika pakurovererwa, kufa, uye Kumuka. Zviri mazuva manomwe kubva Passion Svondo kusvika Easter Svondo. Saizvozvowo, Chechi inosangana ne "svondo" raDanieri, kusangana kwemakore manomwe nemasimba erima, uye pakupedzisira, kukunda kukuru.

Chero zvakataurwa muRugwaro zviri kuitika, uye mugumo wenyika zvaunosvika, kunoedza vese varume nenguva. —St. Cyprian weCarthage

Pazasi pane mimwe mifungo yekupedzisira maererano nenyaya dzino.

 

Ramba kuverenga