Iye Zvino Izwi mu2024

 

IT hazviratidzike kare kare kuti ndakamira pabani sezvo dutu rakatanga kupinda mukati. Mashoko akataurwa mumwoyo mangu akabva azova “shoko razvino” rinotsanangura raizoumba hwaro hwechipostora ichi kwemakore gumi nemasere aitevera:Ramba kuverenga

Mbudzi

 

Tarirai, ndiri kuita chinhu chitsva!
Zvino yobuda, imi hamuzvioni here?
Ndinogadzira nzira murenje.
murenje, nzizi.
(Isaya 43: 19)

 

NDINE ndakafungisisa nguva yadarika nezve mafambiro ezvimwe zvinhu zvehumambo kuenda kutsitsi dzenhema, kana izvo zvandakanyora nezve makore mashoma apfuura: an Anti-Ngoni. Itsitsi dzakafanana dzenhema dzezvinonzi wokism, uko kuitira "kugamuchira vamwe", zvinhu zvose zvinofanira kugamuchirwa. Mitsetse yeVhangeri yakadzima, the shoko rokutendeuka inofuratirwa, uye zvinodikanwa zvinosunungura zvaJesu zvinoraswa nokuda kwezvibvumirano zvesaccharine zvaSatani. Zvinoita sekunge tiri kutsvaga nzira dzekupembedza chivi pane kutendeuka pachiri.Ramba kuverenga

Nguva Yekuchema

Munondo Unopfuta: Nyukireya-inokwanisa missile yakapfura pamusoro peCalifornia munaNovember, 2015
Caters Nhau Agency, (Abe Blair)

 

1917:

… Kuruboshwe kweMukadzi wedu uye pamusoro zvishoma, takaona Ngirozi ine munondo unopfuta muruoko rwayo rweruboshwe; kupenya, kwakaburitsa murazvo wemoto waitaridza sekunge vachapisa nyika; asi vakafa vachisangana nekubwinya uko Mai Vedu vakapenya kwaari kubva kuruoko rwake rwerudyi: achinongedzera pasi neruoko rwake rwerudyi, Mutumwa akashevedzera nezwi guru: 'Kutendeuka, Kutendeuka, Kutendeuka!—Sr. Lucia weFatima, Chikunguru 13, 1917

Ramba kuverenga

Kuvhiringidzwa kweMwanakomana

Kuedza kwemumwe munhu kutora mufananidzo "chishamiso chezuva"

 

Sezvo kudzikatidzika kwezuva yave kuda kuyambuka United States (secrescent pamusoro pemamwe matunhu), ndanga ndichifunga nezve “chishamiso chezuva” zvakaitika muFatima muna Gumiguru 13, 1917, mavara emurarabungu akamonereka kubva pairi… mwedzi muchena pamireza yeIslam, uye mwedzi unomira pauri Mukadzi Wedu weGuadalupe. Zvino ndawana fungidziro iyi mangwanani ano kubva muna Kubvumbi 7, 2007. Zvinoita sekuti kwandiri tiri kurarama Zvakazarurwa 12, uye ndichaona simba raMwari richiratidzwa mumazuva ano ekutambudzika, kunyanya kubudikidza. Amai vedu Vakaropafadzwa - “Mary, nyeredzi inopenya inozivisa Zuva” (POPE ST. JOHN PAUL II, Kusangana neVechidiki paAir Base yeCuatro Vientos, Madrid, Spain, Chivabvu 3, 2003)… Ini ndinoona kuti handisi kutaura kana kukudziridza kunyora uku asi kungoburitsazve, saka hezvino… 

 

JESU akati kuna St. Faustina,

Pamberi peZuva reRuramisiro, ndiri kutumira iro Zuva reNgoni. -Dhayari reMweya Tsitsi, kwete. 1588

Iyi nhevedzano inoratidzwa paMuchinjikwa:

(NGONI) Ipapo [tsotsi] ndokuti, "Jesu, ndirangarireiwo pamunouya muumambo hwenyu." Akamupindura, "Ameni, ndinoti kwauri, nhasi uchava neni muParadhiso."

(KURURAMISIRA :) Yakanga zvino yave nguva yemasikati uye rima rakauya pamusoro penyika yose kusvika pa23 masikati nekuda kwekuora kwezuva. (Ruka 43: 45-XNUMX)

 

Ramba kuverenga

Zadzai Nyika!

 

Mwari akaropafadza Noa nevanakomana vake akati kwavari:
“Berekai, muwande, muzadze nyika… Berekai, muwande;
zvakawanda panyika uye vakunde.” 
(Kuverengera kwanhasi Misa kwa February 16, 2023)

 

Mushure mekunge Mwari achenesa nyika neMafashamo, Akatendeukira zvakare kumurume nemukadzi uye akadzokorora zvaakanga araira pakutanga kuna Adhamu naEvha:Ramba kuverenga

Rudo Runouya Panyika

 

ON manheru ano, Rudo pacharwo runodzika pasi. Kutya kwese uye kutonhora kunopera, nekuti munhu angatya sei a mwana? Mharidzo yekusingaperi yeKisimusi, inodzokororwa mangwanani ega ega kuburikidza nekubuda kwezuva kwega kwega, ndizvo unodiwa.Ramba kuverenga

Evhangeri Inotyisa Zvakadii?

 

Kekutanga kuburitswa Gunyana 13, 2006…

 

IZVI shoko rakarovererwa pandiri nezuro masikati, izwi richiputika neshungu neshungu. 

Munondirasireiko, imi vanhu vangu? Chii chakaipa kwazvo pamusoro peEvhangeri, iyo Evhangeri yandinokuunzirai?

Ndakauya panyika kuzoregerera zvivi zvako, kuti unzwe mashoko anoti, “Zvivi zvako waregererwa. Zvakaipa sei izvi?

Ramba kuverenga

Chiratidzo Chikurusa cheNguva

 

NDINOZIVA kuti handina kunyora zvakawanda kwemwedzi inoverengeka nezve“nguva” dzatiri kurarama madziri. Mhirizhonga yekutama kwedu kuchangobva kuitika kudunhu reAlberta kwave kukanganisa kukuru. Asi chimwe chikonzero ndechokuti kuoma kwemwoyo kwakatanga muChechi, kunyanya pakati pevaKaturike vakadzidza vakaratidza kushayikwa kunotyisa kwokunzwisisa uye kunyange kuda kuona zviri kuitika kumativi ose. Kunyange Jesu akazonyarara apo vanhu vakaomesa mitsipa.[1]cf. Mhinduro Yakanyarara Zvinotoshamisa ndezvokuti, vanyarikani vanonyadzisira vakaita saBill Maher kana vatsigiri vezvechikadzi vakatendeseka saNaomi Wolfe, vava “vaporofita” vasingazivi venguva yedu. Vanoita sevari kuona zvakajeka mazuva ano kupfuura ruzhinji rweChechi! Kamwe chete zvidhori zve leftwing zvematongerwo enyika kururamisa, zvino ndivo vari kunyevera kuti pfungwa ine ngozi iri kutekeshera pasi rose, ichibvisa rusununguko uye kutsika-tsika pfungwa—kunyange kana vachitaura zvisina kukwana. Sokutaura kwakaita Jesu kuvaFarisi:Ndinoti kwamuri: Kana ava [kureva. Chechi] yakanyarara, matombo chaiwo aishevedzera.” [2]Ruka 19: 40Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mhinduro Yakanyarara
2 Ruka 19: 40

Nhema Dzikuru

 

IZVI mangwanani mushure memunamato, ndakanzwa kusundwa kuverengazve kufungisisa kwakakosha kwandakanyora makore manomwe apfuura kunodaidzwa kuti Gehena RakabudiswaNdakaedzwa kuti ndingotumira zvakare chinyorwa ichocho kwauri nhasi, sezvo paine zvakawanda mairi izvo zvaive zveuporofita uye zvinotsoropodza kune izvo zvave kuitika mukati megore rapfuura nehafu. Mashoko iwayo akava echokwadi sei! 

Nekudaro, ini ndichapfupisa mamwe mapoinzi akakosha uye ndozoenda kune nyowani "izwi izvozvi" rakauya kwandiri panguva yemunamato nhasi… Ramba kuverenga

Hazvisi Kuuya – Zviri Pano

 

IZuro,ndakapinda mune imwe bhodhoro ndakapfeka mask isina kuvhara mhino.[1]Verenga kuti data rakawandisa rinoratidza sei kuti masks haashande chete, asi anogona kuita kuti hutachiona hutsva hweCOVID huwedzere, uye kuti masks angangoparadzira hutachiona nekukurumidza: Kufumura Chokwadi Zvakazoitika zvaishungurudza: madzimai echigandanga… mabatirwo andakaitwa kunge munhu anofamba nenjodzi… vakaramba kuita bhizinesi vakatyisidzira kufonera mapurisa, kunyangwe ndakati ndimire panze ndimirire kusvika vapedza.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Verenga kuti data rakawandisa rinoratidza sei kuti masks haashande chete, asi anogona kuita kuti hutachiona hutsva hweCOVID huwedzere, uye kuti masks angangoparadzira hutachiona nekukurumidza: Kufumura Chokwadi

Zviri Kuitikazve

 

NDINE yakaburitsa fungidziro shoma kune yangu hanzvadzi saiti (Kuenda kuhumambo). Ndisati ndanyora izvi… dai ndangoti ndinokutendai kune wese munhu akanyora zvinyorwa zvekurudziro, akapa minamato, Misa, uye akabatsira ku "kurwisa kwehondo" pano. Ndiri kuonga kwazvo. Wanga uri simba kwandiri panguva ino. Ndine urombo kuti handikwanise kunyora vese, asi ndakaverenga zvese uye ndinonamatira mose.Ramba kuverenga

Muedzo Wokurega

 

Tenzi, tashanda zvakaoma husiku hwese uye hatina kana chatinobata. 
(Evhangeri yanhasi(Ruka 5: 5)

 

Dzimwe nguva, tinofanirwa kuravira kushaya simba kwedu kwechokwadi. Tinofanira kunzwa nekuziva patinogumira mukudzika kwechimiro chedu. Tinofanirwa kuona zvakare kuti mambure ekugona kwevanhu, kubudirira, kugona, kubwinya… anouya asina chinhu kana vasina huMwari. Saka nekudaro, nhoroondo ndeyechokwadi nyaya yekusimuka nekudonha kweavo kwete vanhu vamwe chete asi nyika dzese. Tsika dzine mbiri kwazvo dzakadzima uye ndangariro dzemadzimambo nemakesari dzatsakatika, kunze kwekukoromoka kuri kukona yemuseum ...Ramba kuverenga

Iyo Yakasimba Delusion

 

Kune mashoma psychosis.
Zvakafanana nezvakaitika munharaunda yeGerman
pamberi uye munguva yeHondo Yenyika II kupi
zvakajairika, vanhu vakadzikama vakashandurwa kuita rubatsiro
uye "kungotevera mirairo" mhando yemafungiro
izvo zvakakonzera kuurayiwa kwevanhu.
Ndiri kuona izvozvi paradigm imwe chete ichiitika.

–Dr. Vladimir Zelenko, MD, Nyamavhuvhu 14, 2021;
35: 53, Stew Peters Ratidza

Ndizvo kushungurudza.
Zvichida iri boka reurosis.
Icho chinhu chakauya pamusoro pepfungwa
yevanhu pasi rese.
Chero zviri kuitika zviri kuitika mu
chidiki chitsuwa muPhilippines neIndonesia,
musha mudiki mudiki mu Africa neSouth America.
Izvo zvakafanana - zvauya pamusoro penyika yese.

—Dr. Peter McCullough, MD, MPH, Nyamavhuvhu 14, 2021;
40: 44,
Maonero pane denda, Episode 19

Zvakaita gore rapfuura zvakandivhundutsa kusvika pakati
ndeyekuti pamberi pechinhu chisingaonekwe, chinoratidzika kunge chakakomba kutyisidzira,
hurukuro ine hungwaru yakabuda nepahwindo…
Kana tichitarisa kumashure panguva yeCOVID,
Ini ndinofunga zvichaonekwa seimwe mhinduro dzevanhu
kune kutyisidzira kusingaonekwe munguva yakapfuura kwakaonekwa,
senguva yekunyongana kukuru. 
 

—Dr. John Lee, Pathologist; Vhura vhidhiyo; 41: 00

Misa yekugadzira psychosis… izvi zvakafanana nehypnosis…
Izvi ndizvo zvakaitika kuvanhu veGermany. 
—Dr. Robert Malone, MD, muvambi we mRNA vaccine tekinoroji
Kristi Leigh TV; 4: 54

Ini handiwanzo kushandisa zvirevo seizvi,
asi ndinofunga takamira pamusuwo weGehena.
 
—Dr. Mike Yeadon, aimbova Mutevedzeri weMutungamiri uye Chief Scientist

Yekufema uye Allergies kuPfizer;
1: 01: 54, Kutevera Sayenzi?

 

Kutanga kuburitswa Mbudzi 10th, 2020:

 

PANO zviri zvinoshamisa zvinhu zviri kuitika mazuva ese izvozvi, sekutaura kwaIshe Wedu kuti vaizoita: padyo nepatinosvika kuna Jehovha Ziso reDutu, iyo inokurumidza iyo "mhepo dzekuchinja" ichave iri ... zvakanyanya kukurumidza zviitiko zvikuru zvinowira nyika mukupanduka. Rangarira mazwi emuoni weAmerica, Jennifer, kuna Jesu waakati kwaari:Ramba kuverenga

Jesu ndiye Chiitiko Chikuru

Inoparadza Chechi yeMweya Mutsvene waJesu, Gomo reTibidabo, Barcelona, ​​Spain

 

PANO pane shanduko dzakawanda kwazvo dziri kuitika munyika izvozvi zvekuti hazvigone kuenderana nazvo. Nekuda kweizvi "zviratidzo zvenguva," ndakatsaurira chikamu chewebsite ino kutaura apo neapo nezvezviitiko zvenguva yemberi izvo Denga ratitaurira kwatiri kunyanya kuburikidza naIshe Wedu naMai Vedu. Sei? Nekuti Ishe Wedu Pachezvake akataura nezvezvinhu zvichauya zvichauya kuitira kuti Chechi irege kubatwa. Muchokwadi, zvakawanda zvezvandakatanga kunyora makore gumi nematatu apfuura zviri kutanga kuitika mune chaiyo-nguva pamberi pedu. Uye kutaura chokwadi, pane kunyaradzwa kusinganzwisisike mune izvi nekuti Jesu akatofanotaura nguva idzi. 

Ramba kuverenga

Agitators - Chikamu II

 

Ruvengo rwehama runopa nzvimbo inotevera kwaAntikristu;
nekuti dhiabhorosi unofanogadzirira kupesana pakati pevanhu,
kuti uyo anouya agogamuchirwa navo.
 

—St. Cyril weJerusalem, Chiremba weChechi, (c. 315-386)
Catechetical Mharidzo, Kudzidza XV, n.9

Verenga Chikamu I pano: VaAgitator

 

THE nyika yakazvitarisa kunge sipo opera. Nhau dzepasi rose dzakaramba dzichizvifukidza. Kwemwedzi ichipera, sarudzo yeUS yaive kubatikana kwete kwevaAmerica chete asi mabhiriyoni pasirese. Mhuri dzakakakavadzana zvakaomarara, hushamwari hwakaputsika, uye nhoroondo dzezvemagariro dzakatanga, ungave waigara muDublin kana Vancouver, Los Angeles kana London. Dzivirira Trump uye iwe wakadzingwa; kumupomera uye iwe wakanyengerwa. Neimwe nzira, muzvinabhizimusi ane vhudzi reorenji anobva kuNew York akakwanisa kuparadzanisa nyika kunge pasina mumwe wezvematongerwo enyika munguva yedu.Ramba kuverenga

2020: Maonero eMurindi

 

AND saka yaive 2020. 

Zvinonakidza kuverenga munzvimbo dzenyika kuti vanhu vanofara sei kuisa gore shure kwavo - sekunge gore ra2021 richakurumidza kudzokera ku "zvakajairika." Asi imi, vaverengi vangu, munoziva izvi hazvisi kuzoitika. Uye kwete chete nekuti vatungamiriri vepasirese vakatove vakazvizivisa pachavo kuti hatife takadzokera ku "zvakajairika," asi, zvakanyanya kukosha, Denga rakazivisa kuti Kukunda kwaIshe Wedu naMadzimai vari munzira yavo - uye Satani anoziva izvi, anoziva kuti nguva yake ipfupi. Saka isu tave kupinda mukusarudza Kurwiswa kweHumambo - kuda kwaSatani kunopesana neKuda kwaMwari. Inguva yakanakisa sei kuva mupenyu!Ramba kuverenga

Nhau Dzenhema, Real Revolution

Chiitiko kubva Iyo Apocalypse Tapestry muHasha, France. Ndiyo yakarebesa madziro-akarembera muEurope. Yakanga yakareba mamita zana nemakumi mana kusvikira yaparadzwa
panguva ye "Chiedza"

 

Pandakanga ndiri mutori wenhau muma1990, mhando yekusarura kuri pachena nekurongedza yatinoona nhasi kubva kuvazhinji venhau nevatori venhau zvaisada. Zvichiri zvakadaro-zvemakamuri enhau ane huchokwadi. Zvinosuruvarisa, mazhinji enhau midhiya haasisina kushomeka pamashoko anoparadzirwa eadhiabhori ajenda akaiswa makumi emakore, kana asiri mazana emakore apfuura. Kunyangwe zvinosuwisa ndechekuti vanhu vanonyengera vave sei. Kuongororwa nekukurumidza kwenhau dzezvemagariro kunoratidza kuti zviri nyore sei mamirioni avanhu kutenga munhema uye kukanganisa kunounzwa kwavari se "nhau" uye "chokwadi." Magwaro matatu anouya mundangariro:

Chikara chakapihwa muromo uchitaura kudada nekuzvidza… (Zvakazarurwa 13: 5)

Nokuti nguva ichasvika apo vanhu vasingazoshiviriri dzidziso dzakanaka, asi, vachitevera zvido zvavo uye neshungu dzisingaguti, vachazviunganidzira vadzidzisi uye vorega kuteerera kuchokwadi uye votsausirwa kungano. (2 Timotio 4: 3-4)

Naizvozvo Mwari anotumira pamusoro pavo kunyengera kwakasimba, kuvaita kuti vatende nhema, kuti vose varangwe vasina kutenda chokwadi asi vakafara mukusarurama. (2 VaTesaronika 2: 11-12)

 

Kutanga kuburitswa Ndira 27th, 2017: 

 

IF unomira padhuze zvakakwana kuti ubate shinda, zvese zvaunoona chikamu che "nyaya", uye unogona kurasikirwa nemamiriro acho. Mira kumashure, uye mufananidzo wese unobva waonekwa. Saka zviri kuitika kwezviitiko zviri kuitika muAmerica, Vatican, nepasirese pasirese izvo, pakutanga kuona, zvingangotaridza kunge zvakabatana. Asi ivo vari. Kana iwe ukamanikidza kumeso kwako kutarisana nezviitiko zvazvino usingazvinzwisise mune yakakura mamiriro, echokwadi, makore zviuru zviviri apfuura, iwe unorasikirwa ne "iyo nyaya." Neraki, St. John Paul II akatiyeuchidza kuti titore nhanho kumashure…

Ramba kuverenga

Nei izvozvi?

 

Iye zvino kupfuura nakare kose zvakakosha kuti iwe uve "varindi vemambakwedza",
vatariri vanozivisa mwenje wemambakwedza uye nemwaka mutsva wechirimo weEvhangeri
ayo mapfundo anogona kutoonekwa.

—PAPA JOHN PAUL II, 18th Zuva Revechidiki Munyika, Kubvumbi 13, 2003; v Vatican.va

 

Tsamba kubva kumuverengi:

Paunoverenga kuburikidza neyese meseji kubva kune vanoona, ese ane kukurumidza mavari. Vazhinji varikuti zvakare kune mafashama, kudengenyeka kwenyika, nezvimwewo kunyangwe kudzoka muna2008 uyezve. Izvi zvinhu zvave zvichiitika kwemakore. Chii chinoita kuti nguva idzodzo dzakasiyana kusvika pari zvino maererano neYambiro, nezvimwe? Isu tinoudzwa mubhaibheri kuti hatizive iyo nguva asi kugadzirira. Kunze kwepfungwa yekukurumidzira muhupenyu hwangu, zvinoita kunge iwo mameseji haana kusiyana nekutaura makore gumi kana makumi maviri apfuura. Ndinoziva Fr. Michel Rodrigue ataura kuti isu "tichaona zvinhu zvikuru Kudonha uku" asi ko kana ari iye asina kururama? Ndinoona kuti tinofanirwa kunzwisisa zvakavanzika uye kuona kumashure chinhu chakanakisa, asi ndinoziva vanhu vari "kufadzwa" nezviri kuitika munyika maererano neschatology. Ndiri kungoibvunza zvese sezvo iwo mameseji anga achitaura zvakafanana zvinhu kwemakore mazhinji akawanda. Tingave tichiri kunzwa aya mameseji munguva yemakumi mashanu emakore uye tichakamirira? Vadzidzi vakafunga kuti Kristu achadzoka nguva pfupi asati akwira kudenga… Tichakamirira.

Iyi mibvunzo mikuru. Zvirokwazvo, mamwe mameseji atiri kunzwa nhasi anodzokera kumashure makumi emakore. Asi izvi zvinonetsa here? Kwandiri, ndinofunga kwandanga ndiri pakupera kwemireniyamu… uye kuti ndiripi nhasi, uye zvese zvandinogona kutaura tenda Mwari nekuti akatipa imwe nguva! Uye haina kuyambuka here? Ko makumi emakore, ane hukama neruponeso nhoroondo, akareba zvakadaro? Mwari haanonoki kutaura kuvanhu vake kana mukuita, asi isu tine moyo yakaoma uye tinononoka kupindura!

Ramba kuverenga

PaChikumbaridzo

 

IZVI vhiki, kusuruvara kwakadzama, kusingatsanangurike kwakauya pamusoro pangu, sezvazvakaita munguva yakapfuura. Asi ini ndave kuziva izvozvi kuti chii ichi: idonhwe rekusuwa kubva kuMoyo waMwari-kuti munhu amuramba Iye kusvika padanho rekuunza hunhu kucheneswa kunorwadza uku. Iko kusuruvara kuti Mwari haana kubvumidzwa kukunda pamusoro penyika ino kuburikidza nerudo asi anofanira kudaro, ikozvino, kuburikidza neruramisiro.Ramba kuverenga

Chitendero cheSainzi

 

sayenzi | ˈSʌɪəntɪz (ə) m | pazita:
kunyanyisa kutenda musimba rezivo yesainzi nemaitiro

Tinofanira zvakare kutarisana nechokwadi chekuti mamwe maitiro 
kutora kubva ku mafungiro ye "nyika ino"
inogona kupinda muhupenyu hwedu kana tisina kusvinura.
Semuenzaniso, vamwe vangadai vaine izvo chete izvo ichokwadi
izvo zvinogona kusimbiswa nechikonzero nesainzi… 
-Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 2727

 

MURANDA ya Mwari Sr. Lucia Santos akapa izwi rekuchenjera kwazvo maererano nenguva dzinouya dzatiri kurarama zvino:

Ramba kuverenga

Dzora! Dzora!

Peter Paul Rubens (1577-1640)

 

Kutanga kuburitswa Kubvumbi 19, 2007.

 

IYO ndichinamata pamberi peSakaramende Rakakomborerwa, ndakave nemufungo wengirozi pakati-pedenga ichitenderera pamusoro penyika ichishevedzera,

“Dzora! Dzora! ”

Sezvo munhu paanoramba achiedza kuramba aripo kuuya kwaKristu kubva munyika, chero kwavanobudirira, Chaos anotora nzvimbo yaKe. Uye nemhirizhonga, kunouya kutya. Uye nekutya, kunouya mukana we masimba.Ramba kuverenga

Dema nechena

Pachiyeuchidzo chaSanta Charles Lwanga neVamwe,
Kuurairwa nevamwe vemuAfrica

Mudzidzisi, tinoziva kuti muri munhu anotaura chokwadi
uye kuti hauna hanya nemaonero emumwe munhu.
Hautarisi chimiro chemunhu
asi dzidzisa nzira yaMwari zvinoenderana nechokwadi. (Evhangeri yezuro)

 

KUKURA kumusoro kumatunhu eCanada mune imwe nyika yanga yagara ichibvuma tsika dzakasiyana-siyana sechikamu chezvitendero zvake, vandaidzidza navo vaibva kunenge kwese kwese kwepasi. Imwe shamwari yaive yeropa revaAborigine, ganda rake rakatsvukirira. Shamwari yangu yekupolish, aisakwanisa kutaura Chirungu, aive akachena chena. Mumwe waaitamba naye aive wechiChinese ane ganda reyellow. Vana vatakatamba navo kumusoro kwemugwagwa, mumwe uyo anozopedzisira aendesa mwanasikana wedu wechitatu, vaive verima maIndia. Zvino kwaive neshamwari dzedu dzekuScotland neIrish, dzakapfava-ganda uye dzakaunyana. Uye vavakidzani vedu vePhilippines pakona vaive vanyoro vhudzi. Pandaishanda muwairesi, ndakakura muushamwari hwakanaka nemuSikh uye muMuslim. Mumazuva angu eterevhizheni, mutambi wechiJudha neni takava shamwari huru, tichizopedzisira tauya kumuchato wake. Uye mwana wemukoma wangu wekurera, zera rakaenzana nemwanakomana wangu mudiki, musikana akanaka wemuAmerican American anobva kuTexas. Mune mamwe mazwi, ini ndaive uye ndiri colorblind. Ramba kuverenga

Nyevero muMhepo

Mukadzi Wedu Wehurombo, kupenda naTianna (Mallett) Williams

 

Mazuva matatu apfuura, mhepo pano yanga isingamiri uye yakasimba. Zuva rose zuro, taive pasi pe "Yambiro yeMhepo." Pandakatanga kuverengazve iyi posvo izvozvi, ndakaziva kuti ndaifanira kuibudisazve. Yambiro pano ndeye zvakakosha uye inoteererwa kune avo vari "kutamba muchivi." Kutevera kwekunyora uku "Gehena Rakabudiswa", Iyo inopa rairo inoshanda pakuvhara kutsemuka muhupenyu hwemweya kuitira kuti Satani asagone kuwana nhare. Zvinyorwa zviviri izvi inyevero yakakomba pamusoro pokutendeuka kubva kuzvivi… uye kuenda kureurura tichiri kugona. Kutanga kuburitswa muna 2012…Ramba kuverenga

Apocalypse… Kwete?

 

IZVOZVO, vamwe vakangwara vechiKaturike vanga vachiderera kana zvisiri pachena vachirasa chero fungidziro yekuti chizvarwa chedu Aizoita rarama mu "nguva dzekupedzisira." Mark Mallett na Prof. Daniel O'Connor vanoungana mumavhidhiyo avo ekutanga kuti vapindure nekuramba zvine musoro kune vanyengeri veawa rino…Ramba kuverenga

“Uroyi” Chaiye

 

… Vatengesi vako vaive vakuru venyika,
nyika dzese dzakatsauswa nemushonga wako wemashiripiti. (Zvak. 18:23)

ChiGiriki che "magic potion": φαρμακείᾳ (pharmakeia) -
kushandiswa kwemishonga, zvinodhaka kana zvitsinga
Ramba kuverenga

Kumutswa kune Dutu

 

NDINE vakagamuchira tsamba dzakawanda pamusoro pemakore kubva kuvanhu vachiti, "Ambuya vangu vakataura nezve idzi nguva makumi emakore apfuura." Asi vazhinji veambuya ivavo kubva kare vakapfuura. Uyezve kwakave nekuputika kwechiporofita muma1990 neshoko re Fr. Stefano Gobbi, Medjugorje, uye vamwe vaoni vakakurumbira. Asi pakatendeuka mireniyamu ikauya ikaenda uye tarisiro dzekuchinja kwekupedzisira kwekupedzisira hakuna kuzoitika, mumwe hope kusvika kunguva, kana zvisiri zvekutsoropodza, zvakapinda. Uprofita muChechi hwakava fungidziro; Mabhishopi akakurumidza kuisa kure kure zaruriro yakavanzika; uye avo vakaitevera vakaratidzika kunge vari pamucheto pehupenyu hweChechi mukuderera madenderedzwa aMarian naCharismatic.Ramba kuverenga

Chiporofita paWebhu…?

 

THE ruzhinji rweichi chinyorwa chipostori chave kuendesa "iro razvino izwi" iro riri kutaurwa kuburikidza napapa, kuverenga kweMisa, Our Lady, kana vanoona pasi rese. Asi zvave zvakare zvinosanganisira kutaura iyo ikozvino shoko iyo yakaiswa pamoyo wangu. Sezvo Mai Vedu Vakakomborerwa vakamboti kunaSt.Catherine Labouré:Ramba kuverenga

Sayenzi Haizotiponese

 

Hupenyu hunodonha zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma zvakakwana
saka iwe unofunga zvingave zvisiri kunyatsoitika.
Uye nekukurumidza zvakakwana zvekuti
pane nguva shomana yekufambisa. '

-Chinyorwa Denda, p. 160, inoverengeka
rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

WHO haadi sainzi? Zvakawanikwa zvepasi rese, kunyangwe kuomarara kweDNA kana kupfuura kwemajeti, zvinoramba zvichinakidza. Mashandiro anoita zvinhu, nei achishanda, kwaanobva — iyi mibvunzo isingaperi kubva mukati kati memwoyo wemunhu. Tinoda kuziva nekunzwisisa nyika yedu. Uye pane imwe nguva, isu taitoda kuziva iyo One shure kwayo, sezvakataurwa naEinstein:Ramba kuverenga

11:11

 

Uku kunyora kubva makore mapfumbamwe apfuura kwakauya mupfungwa mazuva mashoma apfuura. Ini ndanga ndisiri kuzozvinyorazve kusvikira ndagamuchira chisimbiso chemusango mangwanani ano (verenga kusvika kumagumo!) Inotevera yakatanga kuburitswa muna Ndira 11, 2011 na13: 33…

 

FOR imwe nguva ikozvino, ndataura nemuverengi anombopota achivhiringidzwa kuti sei vari kungoona nhamba 11:11 kana 1:11, kana 3:33, 4:44, nezvimwewo. , terevhizheni, peji peji, nezvimwe. ivo vari kungoerekana vachiona iyi nhamba "kwese kwese." Semuenzaniso, ivo havangatarise wachi zuva rese, asi kamwe kamwe vanonzwa kuda kwekutarisa kumusoro, uye iko iko zvakare

Ramba kuverenga

Kukurumidza Kutarisana Neziso

 

RUTSVENE RWAKAKOMBORERWA Mhandara MARI,
AMAI VAMWARI

 

Izvi zvinotevera "ikozvino izwi" pamoyo wangu paMutambo waAmai vaMwari. Yakagadziriswa kubva muChitsauko Chechitatu chebhuku rangu Kutarisana kwekupedzisira nezvekuti nguva iri kumhanyisa sei. Unozvinzwa here? Zvichida ndosaka…

-----

Asi awa rinouya, uye ratova… 
(John 4: 23)

 

IT zvingaite senge kushandisa mazwi evaporofita veTestamente Yekare pamwe nebhuku raZvakazarurwa ku yedu zuva rinogona kunge riri rekuzvitutumadza kana kutomboita zvechisimba. Asi, mazwi evaporofita vakaita saEzekieri, Isaya, Jeremiah, Malaki naSt John, kungodoma vashoma, ave kupisa mumoyo mangu nenzira yavaisamboita kare. Vanhu vazhinji vandakasangana navo munzendo dzangu vanotaura chinhu chimwe chete ichocho, kuti kuverengwa kweMisa kwakatora chirevo chine simba uye chakakosha chavasina kumbonzwa kare.Ramba kuverenga

Pane Iwo maIdhori…

 

IT yaifanira kuve mhemberero yekudyara miti yakanaka, kugadzwa kweAmazonia Sinodi kuna St. Francis. Chiitiko ichi hachina kurongwa neVatican asi Order of Friars Minor, World Catholic Movement for Climate (GCCM) uye REPAM (Pan-Amazonian Ecclesial Network). Papa, akazadzwa nehumwe hutongi, vakaungana muVictoria Gardens pamwe nevanhu veko vanobva kuAmazon. Ngarava, tswanda, zvidhori zvemuti zvevakadzi vane nhumbu uye zvimwe "zvigadzirwa" zvakagadzwa pamberi paBaba Vatsvene. Izvo zvakazoitika zvakatevera, zvakadaro, zvakatumira kushamisika muchiKristudhomu chose: vanhu vanoverengeka vaivapo kamwe kamwe akakotama pamberi pe "zvigadzirwa." Izvi hazvicharatidzike seiri nyore "chiratidzo chinoonekwa checomputer ecology," sezvakataurwa mu Pepanhau reVatican, asi aive nekuonekwa kwese kwetsika yechihedheni. Mubvunzo wepakati wakabva wangoti, "Ndivanaani vaive zvifananidzo zvinomiririra?"Ramba kuverenga

Chiporofita chaNewman

St. John Henry Newman mufananidzo naSir John Everett Millais (1829-1896)
Inogoneswa muna Gumiguru 13th, 2019

 

FOR makore akati wandei, pese pandaitaura pachena nezvenguva dzatiri kurarama madziri, ndaifanirwa kupenda pendi mufananidzo kuburikidza ne mazwi epapa nevatsvene. Vanhu vanga vasina kugadzirira kunzwa kubva kune munhu-munhuwo zvake seni kuti isu tave kuzotarisana nehondo hombe yakamboitwa neChechi- zvakadaidzwa naJohn Paul II "kusangana kwekupedzisira" kwenguva ino. Mazuva ano, ini ndinotofanira kutaura chero chinhu. Vazhinji vanhu vekutenda vanogona kutaura, kunyangwe nezvakanaka izvo zvichiripo, kuti chimwe chinhu chakakanganisika zvakanyanya nenyika yedu.Ramba kuverenga

Mweya wekutonga

 

IYO ndichinamata pamberi peSakaramende Rakaropafadzwa muna 2007, ndakave nekufungidzira nekukasira uye kwakasimba kwengirozi iri pakati pematenga ichitenderera pamusoro penyika ichidanidzira,

“Dzora! Dzora! ”

Sezvo munhu achiedza kubvisa kuvapo kwaKristu kubva munyika, chero kwavanobudirira, Chaos anotora nzvimbo yaKe. Uye nemhirizhonga, kunouya kutya. Uye nekutya, kunouya mukana we masimba. Asi mweya wekudzora haisi pasi rose chete, irikushanda muChechi zvakare… Ramba kuverenga

Zviratidzo zveNguva Yedu

Notre Dame Pamoto, Thomas Samson / Agence France-Presse

 

IT rakanga riri zuva rinotonhora kwazvo patakashanyira Jerusarema mwedzi wapfuura. Mhepo iyi yainge isina tsitsi sezvo zuva rakarwa nemakore richitonga. Paiva pano paGomo reMiorivhi apo Jesu akachema pamusoro peiri guta rekare. Yedu pilgrim boka rakapinda mutemberi ipapo, richikwira pamusoro peGadheni reGetsemane, kuti riite Misa.Ramba kuverenga

Simba reKutongwa

 

HUMANYA hukama - hungave hwewanano, hwemhuri, kana hwepasi rose - zvinoita kunge husina kumbobvira hwanetsa zvakadaro. Rhetori, hasha, uye kupatsanurana zviri kufambisa nharaunda nenyika dzichiswedera padyo nemhirizhonga. Sei? Chimwe chikonzero, chechokwadi, isimba rakarara mukati kutonga. Ramba kuverenga

Kukakavara Pamashoko

 

IYO vakaroorana, nharaunda, uye kunyangwe nyika dziri kuramba dzichipatsanurwa, pamwe pane chinhu chimwe icho isu tinenge tese chatinobvumirana pane: hurukuro yevagari iri kukurumidza kutsakatika.Ramba kuverenga

Kudenha Chechi

 

IF urikutsvaga mumwe munhu kuti akuudze kuti zvese zvichave zvakanaka, kuti nyika iri kungoenderera mberi sezvairi, kuti Chechi haisi mudambudziko rakakomba, uye kuti vanhu havasi kutarisana nezuva rekuzvidavirira - kana kuti Mukadzi Wedu ari kungoonekwa kunze kwebhuruu otinunura isu tese kuti tirege kutambura, kana kuti maKirisitu "achatorwa" kubva panyika… zvadaro wauya kunzvimbo isiri iyo.Ramba kuverenga

Kudaidza Vaporofita vaKristu

 

Rudo rwePontiff yeRoma runofanira kuve matiri chishuwo chinofadza, nekuti maari tinoona Kristu. Kana tikabata naIshe mumunamato, tinoenda kumberi nekutarisisa kwakajeka kunotibvumidza kuona zvinoitwa neMweya Mutsvene, kunyangwe pamberi pezviitiko zvatisinganzwisise kana izvo zvinounza kugomera kana kusuwa.
—St. José Escriva, Murudo neChechi, N. 13

 

AS Makatorike, basa redu harisi rekutarisa kukwana mumabhishopi edu, asi ku teerera kuzwi reMufudzi Akanaka mune avo. 

Teerera vatungamiriri vako uye uvasimbise, nekuti ivo vanokuchengeta uye vachazopa rondedzero, kuti vazadzise basa ravo nemufaro kwete nekusuwa, nekuti izvo hazvikubatsire. (VaHebheru 13:17)

Ramba kuverenga