Schism, Unoti?

 

MUMWE MUNHU akandibvunza rimwe zuva, "Hamusi kusiya Baba Vatsvene kana magisterium yechokwadi, ndizvo here?" Ndakavhundutswa nemubvunzo. "Aihwa! chii chakupa pfungwa iyoyo??" Akati akanga asina chokwadi. Saka ndakamusimbisa kuti kupatsanurana kwete patafura. Period.

Ramba kuverenga

Rambai muri mandiri

 

Kekutanga kuburitswa Chivabvu 8, 2015…

 

IF hauna rugare, zvibvunze mibvunzo mitatu: Ndiri mukuda kwaMwari here? Ndiri kumuvimba here? Ndiri kuda Mwari nemuvakidzani panguva ino here? Zviri nyore, ndiri kuva akatendeka, kuvimba, uye kuda?[1]ona Kuvaka Imba Yerunyararo Pese paunorasikirwa nerunyararo, pfuura nemumibvunzo iyi segwaro rekutarisa, wobva wagadzirisa chimwe kana zvimwe zvepfungwa nemaitiro ako panguva iyoyo uchiti, “Ah, Ishe, ndine hurombo, ndarega kugara mamuri. Ndiregerereiwo ndibatsireiwo nditange futi." Nenzira iyi, iwe uchagadzira zvishoma nezvishoma a Imba Yerunyararo, kunyangwe pakati pemiedzo.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 ona Kuvaka Imba Yerunyararo

Kuvandudza

 

IZVI mangwanani, ndakarota ndiri muchechi ndakagara parutivi, pedyo nemudzimai wangu. Mimhanzi yairidzwa dzaive nziyo dzandakanga ndanyora, kunyangwe ndakanga ndisati ndambonzwa kusvika hope idzi. Chechi yose yakanga yakanyarara, pasina aiimba. Pakarepo, ndakatanga kuimba chinyararire pamwe chete, ndichisimudza zita raJesu. Ndichidaro, vamwe vakatanga kuimba nekurumbidza, uye simba reMweya Mutsvene rakatanga kudzika. Zvaiyevedza. Mushure mekunge rwiyo rwapera, ndakanzwa izwi mumoyo mangu: Rumutsiriro. 

Ndakabva ndapepuka. Ramba kuverenga

Mukristu Wechokwadi

 

Zvinowanzotaurwa mazuva ano kuti zana remakore razvino rine nyota yechokwadi.
Zvikuru sei maererano nepwere, zvinonzi
vane kutyisa kwezvakagadzirwa kana zvenhema
uye kuti vari kutsvaga chokwadi nekuvimbika kupfuura zvese.

Izvi “zviratidzo zvenguva” zvinofanira kutiwana takasvinura.
Pamwe tacitly kana zvinonzwika - asi nguva dzose zvine simba - tiri kubvunzwa:
Unonyatsotenda zvauri kuzivisa here?
Unorarama zvaunotenda here?
Unonyatso paridza zvaunorarama here?
Uchapupu hwehupenyu hwava kupfuura nakare kose mamiriro akakosha
nokuda kwekubudirira chaiko mukuparidza.
Chaizvoizvo nekuda kweizvi isu tiri, kune imwe nhanho,
mutoro wekufambira mberi kweVhangeri ratinoparidza.

—PAPA ST. PAURO VI, Evangelii Nuntiandi, N. 76

 

TODAY, kune kutsveta madhaka kuvakuru vakuru pamusoro pemamiriro eChechi. Kuve nechokwadi, vanotakura mutoro mukuru uye kuzvidavirira kumapoka avo, uye vazhinji vedu tinogumburwa nekunyarara kwavo kukuru, kana zvisiri. kubatana, pamberi peizvi chimurenga chepasi rose chisina Mwari pasi pemureza we"Kugadzirisazve ”. Asi aka hakasi kekutanga munhoroondo yeruponeso kuti boka rive rose akasiyiwa — panguva ino, kumapere e“kufambira mberi"Uye"zvematongerwo enyika kururamisa”. Mukati chaimo, zvisinei, apo Mwari anotarisa kuvatendi, kuti vasimudze mukati mavo vatsvene vanova senyeredzi dzinopenya murima guru. Apo vanhu vanoda kurova vafundisi mazuva ano, ndinopindura kuti, “Eya, Mwari ari kutarisa kwauri neni. Saka ngatisiyanei nazvo!”Ramba kuverenga

Creation's "Ndinokuda"

 

 

“KUPI ndiMwari here? Sei akanyarara kudaro? Ari kupi?” Anenge munhu wese, pane imwe nguva muhupenyu hwavo, anotaura mazwi aya. Tinoita kazhinji mukutambudzika, hurwere, kusurukirwa, zviedzo zvakakomba, uye pamwe kazhinji, mukuoma muhupenyu hwedu hwemweya. Asi, tinofanira kunyatsopindura mibvunzo iyoyo nomubvunzo wokutendeseka wokuti: “Mwari angaendepi?” Anogara aripo, anogara aripo, anogara aine uye pakati pedu - kunyangwe kana pfungwa zvekuvapo kwake hazvibatike. Mune dzimwe nzira, Mwari ari nyore uye anenge nguva dzose muchihwande.Ramba kuverenga

Husiku Husiku


St. Thérèse yeMwana Jesu

 

imi kumuziva nekuda kwemaruva ake uye kureruka kwekunamata kwake. Asi vashoma vanomuziva nekuda kwerima chairo raakafamba asati afa. Achitambura neTB, St Thérèse de Lisieux akabvuma kuti, dai asina kutenda, angadai akazviuraya. Akati kuna mukoti wake padivi pemubhedha:

Ndiri kushamisika kuti hakuchina kuzviuraya pakati pevasingatendi. - sezvakataurwa nasisi Marie weUtatu; CatholicHousehold.com

Ramba kuverenga

The Greatest Revolution

 

THE nyika yakagadzirira chimurenga chikuru. Mushure mezviuru zvemakore zvezvinonzi kufambira mberi, hatisi vanyarikani saKaini. Tinofunga kuti tafambira mberi, asi vazhinji havana ruzivo rwekudyara gadheni. Tinozviti takabudirira, asi takaparadzaniswa zvakanyanya uye tiri munjodzi yekuzviparadza kukuru kupfuura chero chizvarwa chakapfuura. Hachisi chinhu chidiki chakataurwa naMadzimai vedu kuburikidza nevaporofita vakati wandei kuti “Uri kurarama munguva yakaipa kupfuura nguva yeMafashamo,” asi anowedzera, "... uye nguva yasvika yekudzoka kwako."[1]Chikumi 18th, 2020, “Zvakaipisisa kupfuura Mafashamo” Asi kudzokera kuchii? Kuchitendero here? Ku“Misa dzechinyakare”? Kune pre-Vatican II…?Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Chikumi 18th, 2020, “Zvakaipisisa kupfuura Mafashamo”

Nzira Idiki yeSt

 

Farai nguva dzose;
uye tenda mumamiriro ese,
nokuti ndiko kuda kwaMwari
nokuda kwenyu muna Kristu Jesu. 
( 1 VaTesaronika 5:16 )
 

KUBVIRA Ndakakunyorerai pekupedzisira, hupenyu hwedu hwapinda mumhirizhonga sezvo takatanga kufamba kubva kune rimwe dunhu kuenda kune rimwe. Pamusoro peizvozvo, mari isingatarisirwe uye kugadzirisa kwakakwira mukati mekunetsekana kwakajairika nemakondirakiti, nguva dzekupedzisira, uye akatyoka cheni dzekugovera. Nezuro, ndakazofuridza gasket uye ndaifanira kufamba kwenguva refu.Ramba kuverenga

Kupisa Marasha

 

PANO ihondo yakawandisa. Hondo pakati pemarudzi, hondo pakati pevavakidzani, hondo pakati peshamwari, hondo pakati pemhuri, hondo pakati pevakaroorana. Ndine chokwadi chekuti mumwe nemumwe wenyu akakuvara neimwe nzira yezvakaitika mumakore maviri apfuura. Kupesana kwandinoona pakati pevanhu kwakavava uye kwakadzama. Zvichida hapana imwe nguva munhau yevanhu apo mashoko aJesu anoshanda zviri nyore uye pamwero mukuru zvakadaro:Ramba kuverenga

Kupira Zvese

 

Isu tiri kufanira kuvaka patsva rondedzero yedu yekunyoreswa. Iyi ndiyo nzira yakanakisa yekugara tichikurukurirana newe - kunze kwekuongororwa. Subscribe pano.

 

IZVI mangwanani, asati amuka kubva pakuvata, Jehovha akaisa chitunha Novena yekusiiwa pamwoyo wangu zvakare. Unoziva here kuti Jesu akati, "Hapana novena inoshanda kupfuura iyi"?  ndinozvitenda. Kuburikidza nemunamato unokosha uyu, Ishe vakaunza kuporeswa kwaidiwa zvikuru muwanano yangu nemuupenyu hwangu, uye vanoramba vachidaro. Ramba kuverenga