IYO Kufungisisa mu "chikoro chaMaria", izwi rekuti "hurombo" rakaburitsa mumaranzi mashanu. Chekutanga…

UROMBO HWE STATE
Kutanga Kunofadza Chakavanzika
"The Annunciation" (Unkown)

 

IN iyo yekutanga Inofadza Chakavanzika, nyika yaMary, zviroto zvake uye zvirongwa naJosefa, zvakangoerekana zvachinjwa. Mwari aive nezano rakasiyana. Akavhunduka uye akatya, uye akanzwa pasina mubvunzo kuti haakwanise kuita rakakura basa. Asi mhinduro yake yakaratidzira kwemakore 2000:

Ngazviitwe kwandiri maererano neshoko renyu.

Mumwe nemumwe wedu anozvarwa aine hurongwa chaihwo hwehupenyu hwake, uye achipihwa chaiwo zvipo zvekuzviita. Uye zvakadaro, kangani isu patinowana isu tichigodora vavakidzani matarenda? "Anoimba zvirinani kupfuura ini; akangwara; anotaridzika kutaridzika; anonyanya kutaura…" zvichingodaro.

Urombo hwekutanga hwatinofanira kugamuchira tichitevedzera hurombo hwaKristu ndihwo kuzvigamuchira uye mazano aMwari. Hwaro hwekugamuchirwa uku kuvimba - kuvimba kuti Mwari akandigadzira nechinangwa, chekutanga uye chakakosha, kudiwa naIye.

Zviri kubvumawo kuti ndiri murombo pakunaka uye nehutsvene, mutadzi pachokwadi, ndinovimba zvakakwana neupfumi hwetsitsi dzaMwari. Ini pachangu, handikwanise, uye saka namata, "Ishe, ndinzwirei tsitsi ini mutadzi."

Urombo uhu hune huso: hunodaidzwa kuzvininipisa.

Blessed are the poor in spirit. (Mateo 5: 3)

UROMBO HWOKUZIVA
Kushanyira
Mural muConception Abbey, Missouri

 

IN Chechipiri Chakavanzika Chakavanzika, Mary anoenda kunobatsira mukoma wake Erizabheti uyo ari kutarisirawo mwana. Rugwaro runoti Maria akagara ikoko "mwedzi mitatu."

Yekutanga trimester inowanzo kuve yakanyanya kunetesa vakadzi. Kukurumidza kukura kwemucheche, shanduko mumahormone, manzwiro ese… uye zvakadaro, panguva iyi ndipo paine hurombo hwaMary hwaaishaya pakubatsira hama yake.

Mukristu chaiye ndeuyo anozvipedzera kushandira mumwe.

    Mwari ndiye wekutanga.

    Muvakidzani wangu ari wechipiri.

    Ini ndiri wechitatu.

Iyi ndiyo nzira yakasimba kwazvo yehurombo. Chiso ndicho icho che rudo.

...he emptied himself, taking the form of a slave... becoming obedient to death, even death on a cross.  (VaF. 2: 7)

URWAROMBO HWEZVINHU ZVAKAITIKA
Kuzvarwa

GEERTGEN tot Sint Jans, 1490

 

WE fungisisa muChitatu Chakavanzika Chakavanzika chekuti Jesu akazvarirwa muchipatara chisina kubereka kana mumuzinda. Mambo wedu akaradzikwa muchidyiro "nekuti makanga musina nzvimbo yavo muimba yevaeni."

Uye Josefa naMaria havana kuomerera kunyaradzo. Ivo havana kutsvaga zvakanakisa, kunyangwe ivo nenzira kwayo vaigona kunge vakazvibvunza. Ivo vakagutsikana nekureruka.

Hupenyu hwemuKristu hwechokwadi hunofanira kuve hwakawanda. Mumwe anogona kuve akapfuma, asi zvakadaro achirarama hupenyu hwakareruka. Zvinoreva kurarama nezvinodiwa nemunhu, pane kuda (mukati mechikonzero). Mawadhiropu edu anowanzo kuve yekutanga thermometer yekureruka.

Uye zvakare kureruka hazvireve kuti ugare mukugara squalor. Ndine chokwadi chekuti Joseph akachenesa muchidyiro, uye kuti Maria akaimonera nejira rakachena, uye kuti dzimba dzavo diki dzakarongedzwa zvakanyanya sezvinobvira pakuuya kwaKristu. Saizvozvowo mwoyo yedu inofanira kugadzirirwa kuuya kweMuponesi. Urombo hwekureruka hunomuitira nzvimbo.

Iyo zvakare ine kumeso: kugutsikana.

I have learned the secret of being well fed and of going hungry, of living in abundance and being in need. I have the strength for everything through him who empowers me. (VaF. 4: 12-13)

UROMBO HWECHIBAYIRO

mupiro

"Yechina Inofadza Chakavanzika" naMichael D. O'Brien

 

MAERERANO kumutemo wevaRevhi, mukadzi anenge asununguka mwana anofanira kuuya kutemberi.

gwayana regore rimwe rechipiriso chinopiswa uye hangaiwa kana hangaiwa yechipiriso chechivi… Kana, zvakadaro, asingakwanisi kutenga gwayana, anogona kutora magukutiwa maviri… " (Revh. 12: 6, 8)

Muchina Chechina Chakavanzika Chakajeka, Maria naJoseph vanopa shiri mbiri. Muhurombo hwavo, ndizvo zvese zvavaikwanisa.

Mukristu chaiye anodanirwa kuti ape, kwete chete yenguva, asiwo zviwanikwa - mari, chikafu, zvinhu - "kusvikira zvarwadza", Vakaropafadzwa Amai Teresa vangadaro.

Seyambiro, vaIsraeri vaizopa a chegumi kana gumi muzana ye "zvibereko zvekutanga" zvemari yavo ku "imba yaIshe." MuTestamente Itsva, Pauro haatauri mazwi pamusoro pekutsigira Kereke nevaya vanoshumira Vhangeri. Uye Kristu anoisa kutungamira pane varombo.

Handisati ndambosangana nemunhu aiita chegumi kubva muzana chemari yavo akashaya chero chinhu. Dzimwe nguva "matura" avo anofashukira zvakanyanya pavanopa.

Ipai uye nezvipo muchapihwa kwamuri, chiyero chakanaka, chakarongedzwa pamwe, chizunzwa pasi, uye chichifashukira, chichadururirwa mumakumbo enyu " (Ruka 6:38)

Urombo hwekuzvipira ndewemo matinoona kuwandisa kwedu, kushoma sekutamba mari, uyezve se "hama yangu" yekudya kunotevera. Vamwe vanonzi vatengese zvese vopa varombo ( Mateu 19:21 ). Asi tese tinodaidzwa kuti "tirambe zvinhu zvedu zvese" - kuda kwedu mari uye kuda kwezvinhu zvainogona kutenga- uye kupa, kunyangwe, kubva pane izvo zvatisina.

Nechekare, tinogona kunzwa kushayikwa kwekutenda muhurongwa hwaMwari.

Chekupedzisira, hurombo hwechibairo chimiro chemweya mandiri ndinogara ndakagadzirira kuzvipa pachangu. Ndinotaurira vana vangu, "Takura mari muhomwe yako, kuitira kuti ukasangana naJesu, akazvishandura kuva murombo. Iva nemari, kwete yakawanda yekushandisa, sekupa."

Rudzi urwu rwehurombo runechiso: ndizvo rupo.

Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and try me in this, says the Lord: Shall I not open for you the floodgates of heaven, to pour down blessing upon you without measure?  (Mar. 3:10)

...this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury. For they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood. (Mar 12: 43-44)

UROMBO HWOKUZVIDZIVIRA

Chechishanu Chakavanzika Chakavanzika

Chechishanu Chakavanzika Chakavanzika (Chisingazivikanwe)

 

EVEN kuva neMwanakomana waMwari semwana wako hachisi chivimbo chekuti zvese zvichave zvakanaka. Muchikamu Chechishanu Chinofadza Chakavanzika, Maria naJoseph vanoona kuti Jesu asipo kubva kudare ravo. Mushure mekumutsvaga, vanomuwana mutembere kumashure muJerusarema. Rugwaro runoti ivo "vakakatyamara" uye kuti "havana kunzwisisa zvaakataura kwavari."

Urombo hwechishanu, hungave hwakaomesesa, ndohwe kusarenda: kubvuma kuti isu hatina simba rekudzivirira akawanda eomaoma, matambudziko, uye kudzoreredza izvo zvinounzwa zuva rega rega. Vanouya — uye isu tinoshamiswa — kunyanya pavanenge vasingatarisirwi uye vachiita sevasina kukodzera. Apa ndipo patinonyatsoona hurombo ... kutadza kwedu kunzwisisa zvakavanzika zvaMwari.

Asi kugashira kuda kwaMwari nekudzikama kwemoyo, kupa senhengo dzehupirisita hwehumambo kutambura kwedu kuna Mwari kuti kuchinjwe kuve nyasha, ndihwo hunyoro uhwo Jesu akagamuchira nawo Muchinjikwa, achiti, "Kwete kuda kwangu asi zvako zviitwe." Kristu akava murombo zvakadii! Takapfuma sei nekuda kwayo! Uye mweya wemumwe uchafuma sei kana iyo ndarama yekutambudzika kwedu inopihwa kwavari kubva muhurombo hwekuzvipira.

Kuda kwaMwari chikafu chedu, kunyangwe kana pane dzimwe nguva kuchinaka kuvava. Muchinjikwa waishungurudza zvirokwazvo, asi pakanga pasina Rumuko kunze kwawo.

Urombo hwekuzvipira hune huso: moyo murefu.

I know your tribulation and poverty, but you are rich... Do not be afraid of anything you are going to suffer... remain faithful until death, I will give you the crown of life. (Zvak. 2: 9-10)

IYI mwaranzi mishanu yechiedza, ichibva pamoyo wemuKristu,
Inogona kubaya rima rekusatenda munyika ine nyota yekutenda:
 

St. Francis weAssisi
St. Francis weAssisi, naMichael D. O'Brien

 

UROMBO HWE STATE

UROMBO HWOKUZIVA

URWAROMBO HWEZVINHU ZVAKAITIKA

UROMBO HWECHIBAYIRO

UROMBO HWOKUZVIDZIVIRA

 

Hutsvene, meseji inogutsa pasina kudiwa kwemazwi, chiratidzo chehupenyu hwechiso chaKristu.  —JOHANI PAURO II, Novo Millennio Ineunte

Mufaro muMutemo waMwari

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChishanu, Chikunguru 1, 2016
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Junípero Serra

Zvinyorwa zvemitambo pano

chingwa1

 

ZVAKAWANDA zvakataurwa mugore rino reJubheri reNgoni nezve rudo netsitsi dzaMwari kune vese vatadzi. Mumwe anogona kuti Papa Francis vakasundira miganho "pakugamuchira" vatadzi pachipfuva cheChechi. [1]cf. Mutsara Mutete Pakati Petsitsi neHerero-Chikamu I-III Sekutaura kwaJesu muEvhangeri yanhasi:

Avo vanorwara havadi chiremba, asi vanorwara vanomuda. Enda unodzidza zvinoreva mazwi, Ini ndinoda tsitsi, kwete chibayiro. Handina kuuya kuzodana vakarurama asi vatadzi.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi