Nguva Yekusateerera Kwevanhu

 

Inzwai, imwi madzimambo, munzwisise;
dzidzai imi vatongi venyika!
teererai imwi mune simba pamusoro pavazhinji;
uye ishe pamusoro pamarudzi mazhinji.
Nokuti makapiwa simba naShe
uye uchangamire neWekumusoro-soro,
iye achanzvera mabasa ako, nokucherekedza mano ako.
Nokuti kunyange maiva vashumiri voumambo hwake.
hauna kutonga zvakarurama,

uye akasachengeta murayiro.
kana kufamba maererano nezvinodiwa naMwari.
Achauya kuzokurwisa zvinotyisa uye nokukurumidza.
nokuti kutonga kwakaomera vanokudzwa;
Nekuti anozvininipisa acharegererwa netsitsi... 
(Nhasi Kutanga Kuverenga)

 

IN nyika dzinoverengeka pasi rose, Remembrance Day kana Veterans' Day, musi wa11 Mbudzi kana pedyo, rinoratidza zuva rakapfava rekufungisisa nekutenda nekuzvipira kwemamiriyoni emasoja akapa hupenyu hwavo achirwira rusununguko. Asi gore rino, mhemberero dzicharira dzisina maturo kune avo vakaona rusununguko rwavo ruchipera pamberi pavo.Ramba kuverenga

Kana Tatarisana Nezvakaipa

 

POSHI revashanduri vangu vakatumira tsamba iyi kwandiri:

Kwenguva yakareba Kereke yanga ichizviparadza pachayo nekuramba mameseji kubva kudenga uye kusabatsira avo vanoshevedza kudenga kuti vabatsirwe. Mwari anga akanyarara kwenguva refu, anoratidza kuti haana simba nekuti anotendera zvakaipa kuti zviite. Ini handinzwisise kuda kwake, kana rudo rwake, kana chokwadi chekuti anorega zvakaipa zvichipararira. Zvakadaro akasika SATAN uye haana kumuparadza paakamukira, achimuita dota. Handina chivimbo chakanyanya muna Jesu uyo ​​anonzi akasimba kupfuura Dhiyabhorosi. Zvinogona kungotora izwi rimwe chete uye chiito chimwe uye nyika ichaponeswa! Ndakanga ndiine zviroto, tariro, mapurojekiti, asi ikozvino ini ndinongova nechishuwo chimwe chete panosvika kupera kwezuva: kuvhara maziso angu chaizvo!

Aripi Mwari uyu? imatsi here? ibofu here? Ane hanya nevanhu vari kutambura here? 

Unokumbira Mwari Hutano, anokupa kurwara, kutambura uye kufa.
Unokumbira basa une rovha nekuzviuraya
Iwe unobvunza vana iwe une kushaya mbereko.
Iwe unobvunza vapirisita vatsvene, une freemason.

Iwe unobvunza mufaro uye mufaro, iwe une kurwadziwa, kusuruvara, kutambudzwa, nhamo.
Unobvunza Denga uneGehena.

Akagara aine zvaaida - saAbheri kuna Kaini, Isaac kuna Ishmaeri, Jacob kuna Esau, akaipa kune vakarurama. Zvinosuruvarisa, asi isu tinofanirwa kutarisana nezvakanyorwa naSATANI AKASIMBIRA KUPFUURA VATSVENE NEENGirozi ZVAKASANGANISWA! Saka kana Mwari ariko, ngaazviratidze kwandiri, ndiri kutarisira kutaura naye kana izvozvo zvichikwanisa kundishandura. Handina kukumbira kuzvarwa.

Ramba kuverenga

Kukuru kusefa

 

Kutanga kuburitswa munaKurume 30, 2006:

 

PANO ichauya nguva apo isu tichafamba nekutenda, kwete nekunyaradza. Zvinoita sekunge tasiiwa… saJesu mubindu reGetsemane. Asi ngirozi yedu yenyaradzo muBindu ichave kuziva kuti isu hatitambure tiri tega; izvo vamwe vanotenda uye vanotambura sezvatinoita, muhumwechete hweMweya Mutsvene.Ramba kuverenga

Francis uye Chikepe Chikuru

 

… Shamwari dzechokwadi hadzisi idzo dzinobata Papa,
asi avo vanomubatsira nezvokwadi
uye nehunyanzvi hwekudzidza uye hwevanhu. 
—Cardinal Müller, Corriere della SeraMbudzi 26, 2017;

kubva ku Tsamba dzaMoynihan, # 64, Mbudzi 27, 2017

Vadiwa vana, Chikepe Chikuru uye Chikepe Chikuru Chikwaputsika;
ichi ndicho chikonzero [chekutambudzika] chevarume nevakadzi vekutenda. 
-Mai vedu kuna Pedro Regis, Gumiguru 20th, 2020;

washingtoniowa.com

 

MUKATI tsika yechiKaturike yave iri "mutemo" usingataurike wekuti munhu haafanire kushora Pope. Kazhinji kutaura, kuchenjera kurega kubva kushora madzibaba edu emweya. Zvisinei, avo vanoshandura izvi kuva mhedziso vanofumura kunzwisiswa kwakanyanyisa kwekusatadza kwapapa uye vanosvika zvine njodzi padyo nechimiro chekunamata zvidhori - papalotry - izvo zvinokwidziridza papa kune chinzvimbo chakafanana namambo uko zvese zvaanotaura zvinobva kuna Mwari zvisingakundike. Asi kunyangwe munyori wezvakaitika kare wechiKatorike achaziva kuti mapapa vanhu uye vanokanganisa - chokwadi chakatanga naPeter pachake:Ramba kuverenga

Muvengi Ari Mukati Masuwo

 

PANO chiitiko muTolkien's Lord of the Rings uko Helms Deep iri kurwiswa. Yaifanirwa kunge iri nhare isingapindike, yakakomberedzwa neDeeping Wall yakakura. Asi nzvimbo isina kusimba inoonekwa, iyo masimba erima anoshandisa nekukonzeresa marudzi ese ekuvhiringidza uyezve nekudyara nekupusha chinoputika. Nguva pfupi mumhanyi wetochi asati asvika pamadziro kubatidza bhomba, anoonekwa nemumwe wemagamba, Aragorn. Anodaidzira kune anopfura Legolas kuti amuburutse… asi zvanyanya. Rusvingo runoputika uye rwakatsemuka. Muvengi zvino ave mukati memasuwo. Ramba kuverenga

ZveRudo rweMuvakidzani

 

"SO, chii changoitika? ”

Pandaifamba ndakanyarara pane rimwe gungwa reCanada, ndakatarisa mudenga mukati mebhuruu rakapfuura zviso zvakamonyoroka mumakore, iwoyo ndiwo mubvunzo waibudikira mupfungwa dzangu nguva pfupi yadarika. Rinopfuura gore rapfuura, hushumiro hwangu hwakangoerekana hwatora chinhanho chisingatarisirike mukuongorora "sainzi" shure kwekukiyiwa kwepasirese kwepasirese, kuvharwa kwechechi, maski mandate, uye mapasipoti anouya ejekiseni. Izvi zvakashamisa vamwe vaverengi. Rangarira tsamba iyi?Ramba kuverenga

Kuvhurwa kweZvisimbiso

 

AS zviitiko zvisina kujairika zvinoitika kupote nyika, zvinowanzo "kutarisa kumashure" zvatinoona zvakajeka. Zvinogoneka kuti "izwi" rakaiswa pamoyo wangu makore apfuura rave kuitika munguva chaiyo… Ramba kuverenga

Manyepo Anouya

The Masiki, rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

Kutanga kuburitswa, Kubvumbi, 8th 2010.

 

THE yambiro mumoyo mangu inoramba ichikura nezve hunyengeri huri kuuya, uhwo hungangove huya hunotsanangurwa muna 2 VaTesaronika 2: 11-13. Izvo zvinotevera mushure meiyo inonzi "kuvhenekera" kana "yambiro" haisi nguva pfupi chete asi ine simba rekuparidza evhangeri, asi rima kupikisa-evhangeri izvo zvichave, munzira dzakawanda, kuva zvakangofanana. Chikamu chekugadzirira iko kunyengedza kuziva kare kuti kuri kuuya:

Zvirokwazvo Ishe Jehovha haaiti chinhu asina kuzivisa zano rake kuvaranda vake, ivo vaporofita… Ndataura zvinhu izvi kwamuri kuti murege kutsauka. Vachakubudisai mumasinagoge; Chokwadi, nguva iri kuuya apo munhu anokuurayai achafunga kuti ari kushandira Mwari. Vachaita zvinhu zvakadai nokuti havana kuziva Baba kana ini. Asi zvinhu izvi ndataura kwamuri, kuti kana nguva yavo yasvika, muzvirangarire kuti ini ndakakuudzai. (Amosi 3: 7; Johane 16: 1-4)

Satani haazive chete zviri kuuya, asi anga achizvirongera kwenguva yakareba. Inofumurwa mu mutauro kushandiswa…Ramba kuverenga

Inokurumidza Kuuya Zvino…

 

Sense iyo Ishe inoda kuti iyi inyorwezve nhasi… nekuti isu tiri kubhururuka wakanangana neZiso reDutu… Yakatanga kuburitswa Kukadzi 26, 2020. 

 

IT chinhu chimwe chete kunyora zvinhu zvandiinazvo pamusoro pemakore; ndeimwewo yekuvaona vachitanga kuitika.Ramba kuverenga