Mangwanani Mushure

 

BY nguva yemanheru yakatenderera, ndaive nematai maviri akapwanyika, ndakatyora mbichana, ndakatora dombo hombe mufesitivhiri, uye gorosi rangu raibura utsi nemafuta. Ndakatendeukira kumukwasha wangu ndokuti, "Ndinofunga ndichafamba pasi pemubhedha wangu kusvika zuva iri rapfuura." Iye nemwanasikana wangu nemwana wavo achangozvarwa vakangotama kubva kuEast coast kunogara nesu kuzhizha. Saka, pataifamba tichidzokera kuimba yepapurazi, ndakawedzera chinyorwa chemuzasi: "Saizvozvowo munoziva, hushumiri hwangu uhu kazhinji hwakakomberedzwa nechamupupuri, dutu…"Ramba kuverenga

Kuti Papa Francis! Chikamu II

cafe_mupristi
By
Maka Mallett

 

FR. Gabriel akanonoka maminetsi mashoma kuMugovera mangwanani brunch naBill naKevin. Marg Tomey anga achangodzoka kubva kunoyera kuenda kuLourdes naFatima nechibhakera chizere nemarozari nemenduru dzinoyera dzaaida kuti dzikomborerwe mushure meMisa. Akauya akagadzirira aine pre-Vatican II bhuku remakomborero raisanganisira tsika dzekudzinga mweya. "For good measure," akadaro, achininira Fr. Gabriel, aive hafu yezera rebhuku rekunamatira-rakaneta.

Ramba kuverenga

Ndini

Hazvina kumbosiyiwa by Abraham Hunter

 

Kwakanga kwatosviba, uye Jesu akanga asati auya kwavari.
(John 6: 17)

 

PANO hazvingarambe kuti rima rakamonera nyika yedu uye makore asinganzwisisike anotenderera pamusoro peChechi. Uye muhusiku huno hwazvino, maKristu mazhinji vari kushamisika, “Kusvika rinhi, Ishe? Yakareba sei mambakwedza asati asvika? ” Ramba kuverenga

Nei Uchinetseka?

 

PASHURE kutsikisa Kuvengwa kweChechi paChishanu Chitsvene, akange ari maawa chete gare gare apo kudengenyeka kwenyika kwemweya, kwakaitirwa muRoma, kwakazunza chiKristudhomu chose. Sezvo zvidimbu zvepurasita zvinonzi zvakanaya kubva kudenga reSt.Peter's Basilica, misoro yenyaya pasi rese yakakweshana naPope Francis vachinzi vakati: "Hero Haipo."Ramba kuverenga

Kuvengwa kweChechi

 

FOR masvondo maviri mushure mekusiya basa kwaPapa Benedict XVI, yambiro yakaramba ichiuya mumoyo mangu kuti Chechi yave kupinda mairi “Mazuva ane ngozi” uye nguva ye "Kuvhiringidzika kukuru." [1]Cf. Unovanza Sei Muti Iwo mazwi akanyanya kukanganisa maitiro andaizoenda kunyoreri apostolate iyi, ndichiziva kuti zvaizodikanwa kukugadzirira iwe, vaverengi vangu, kune Dutu mhepo dzaiuya.Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Cf. Unovanza Sei Muti

Vatorwa paGates

 

“Vhara mukati uye upise.”
-Vapanduki paQueen's University, Kingston, Ontario, vachipesana negakava re transgender
naDr Jordan B. Peterson, Kurume 6th, 2018; yekuwwrans.com

Vatorwa pamusuwo… Zvaive zvakakwana surreal… 
Mhomho iyi yakaregeredza kuunza mwenje neforkorks,
asi mafungiro aivapo: "Vharire mukati uye upise nemoto"…
 

- Jordan B Peterson (@jordanbpeterson), Zvinyorwa zvepa Twitter, Kurume 6, 2018

Paunotaura mashoko awa ose kwavari,
naivowo havangakuteereri;
paunodana kwavari, havazokupinduri…
Urwu ndirwo rudzi rwusingateereri
inzwi raIshe, Mwari waro,
kana kutora kurairwa.
Kutendeka kwanyangarika;
shoko pacharo rakadzingwa mukutaura kwavo.

(Kuverenga kweMisa kwekutanga nhasi; Jeremiah 7: 27-28)

 

TATU makore apfuura, ini ndakanyora nezve itsva "chiratidzo chenguva" ichibuda (ona Mhomho Inokura). Kunge fungu rinosvika kumahombekombe rinokura uye richikura kusvika raita tsunami hombe, saizvozvowo, kune mafungire emhomho ari kukura kuChechi uye nerusununguko rwekutaura. Iyo zeitgeist yachinja; kune kuzvimba kushinga uye kusashivirira kuri kutsvaira mumatare, mafashama enhau, nekupararira mumigwagwa. Hongu, nguva yacho yakakodzera silence Chechi - kunyanya zvivi zvebonde zvevapristi zvaramba zvichioneka, uye hutungamiriri hunowedzera kupatsanurwa pamusoro penyaya dzehufundisi.Ramba kuverenga

Kurova Muzodziwa waMwari

Sauro achirwisa Dhavhidhi, Guercino

 

Nezve chinyorwa changu pa Iyo Anti-Ngoni, mumwe munhu akafunga kuti ndakanga ndisiri kutsoropodza zvakakwana Pope Francis. "Kuvhiringidzika hakubvi kuna Mwari," vakanyora kudaro. Kwete, nyonganiso haibvi kuna Mwari. Asi Mwari vanogona kushandisa nyonganiso kusefa nekunatsa Chechi yake. Ndinofunga izvi ndizvo chaizvo zviri kuitika panguva ino. Francis's pontifying iri kuunza pachena zvizere vafundisi uye vanhuwo zvavo vaiita kunge vakamirira mumapapiro kusimudzira vhezheni yechihedheni yedzidziso yeCatholic (cf. Kana Masora Akatanga Musoro). Asi zviri kuunzawo kujekesa avo vakasungwa mukusimbisa mutemo vachihwanda kuseri kwemadziro edzidziso. Iri kuratidza avo vane kutenda kuri muna Kristu zvechokwadi, nevaya vane kutenda mukati mavo. avo vanozvininipisa uye vakavimbika, nevaya vasina. 

Saka tinosvika sei kuna "Pope wezvishamiso", uyo anoita kunge anovhundutsa munhu wese mazuva ano? Izvi zvinotevera zvakaburitswa muna Ndira 22nd, 2016 uye zvakagadziridzwa nhasi… Mhinduro, zvirokwazvo, haisi yekushora uye kushoropodza kwakashata kwave chinhu chikuru muchizvarwa chino. Pano, muenzaniso waDavid wakanyanya kukosha…

Ramba kuverenga

Iyo Anti-Ngoni

 

Mumwe mukadzi akabvunza nhasi kana ndanyora chero chinhu kujekesa nyonganiso pamusoro pechiratidzo chaPapa cheSynodal, Amoris Laetitia. Akati,

Ndinoda Chechi uye ndinogara ndichironga kuva muKaturike. Asi, ini ndakavhiringidzika nezvaPope Francis 'Ekupedzisira Kurudziro. Ndinoziva dzidziso dzechokwadi nezvewanano. Zvinosuruvarisa ini ndiri muKaturike akarambana. Murume wangu akatanga imwe mhuri achiri kundiroora. Zvichiri kurwadza zvakanyanya. Sezvo Chechi isingakwanise kushandura dzidziso dzayo, nei izvi zvisina kujekeswa kana kutaurwa?

Akarurama: dzidziso dzekuroora dzakajeka uye dzisingachinjiki. Iko kunyongana kuripo chiratidziro chinosuwisa chekutadza kweChechi mukati memitezo yayo yega. Marwadzo emukadzi uyu ndeake bakatwa rinocheka nekwose. Nekuti akachekwa pamoyo nekusatendeka kwemurume wake uyezve, panguva imwe chete, akachekwa nemabhishopi aya ave kupa zano kuti murume wake agone kugamuchira maSakaramende, kunyangwe paanenge ari muhupombwe chaihwo. 

Izvi zvinotevera zvakaburitswa musi waKurume 4, 2017 zvine chekuita nekudzokororwazve kwewanano nemasakaramende nemisangano yemabhishopi, uye ne "anti-ngoni" dziri kubuda munguva yedu…Ramba kuverenga

Kwayedza - Chikamu II

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 7th, 2017
China wevhiki rekutanga reAdvent
Chirangaridzo cheSt. Ambrose

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

NA zviitiko zvine nharo zvevhiki rino zvakaitika muRoma (ona Hupapa hausi Papa Mumwechete), mazwi anga achigara mupfungwa dzangu zvakare kuti zvese izvi ndi yokuedzwa yevakatendeka. Ini ndakanyora nezve izvi munaGumiguru 2014 nguva pfupi yapfuura mushure mekutenda Sinodhiyo pamhuri (ona Kuedzwa). Chinonyanya kukosha mukunyora ikoko chikamu chaGidheoni….

Ini zvakare ndakanyora ipapo sezvandiri kuita izvozvi: "zvakaitika muRome yanga isiri muyedzo wekuona kuvimbika kwako kunaPope, asi kutenda kwakadii kuna Jesu Kristu uyo ​​akavimbisa kuti masuwo egehena haazokunde Chechi Yake. . ” Ndakati zvakare, "kana iwe uchifunga kuti pane nyonganiso izvozvi, mira uone zvauya…"Ramba kuverenga

Kutongwa kweVapenyu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 15th, 2017
Chitatu cheVhiki makumi matatu nemaviri evhiki munguva yakajairwa
Sarudza. Chirangaridzo St. Albert Mukuru

Zvinyorwa zvemitambo pano

“AKATENDEKA UYE IYE CHOKWADI”

 

YOSE zuva, zuva rinobuda, mwaka unofambira mberi, vana vanozvarwa, uye vamwe vanopfuura. Zviri nyore kukanganwa kuti isu tiri kurarama mune inoshamisa, ine simba nyaya, epic yechokwadi ngano iri kuitika nguva nenguva. Nyika irikumhanyira kumagumo ayo: kutongwa kwendudzi. Kuna Mwari nengirozi nevasande, nyaya iyi inogara iripo; inobata rudo rwavo uye inosimudzira kutarisira kutsvene kuzuva iro iro basa raJesu Kristu richagumiswa.Ramba kuverenga

Kutarisira Tariro

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGumiguru 21st, 2017
Mugovera weSvondo makumi maviri nemasere muvhiki yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IT chingave chinhu chinotyisa kunzwa kuti kutenda kwako munaKristu kuchidzikira. Zvichida iwe uri mumwe wevanhu ivavo.Ramba kuverenga

Kuzara kweChivi: Zvakaipa Zvinofanira Kuzvibvisa

Mukombe Wehasha

 

Kutanga kuburitswa Gumiguru 20th, 2009. Ndawedzera meseji ichangoburwa kubva kuna Our Lady pazasi… 

 

PANO iyo kapu yekutambudzika iyo inofanira kunwiwa kubva kaviri mukuzara kwenguva. Yatove yakadururwa naIshe Wedu Jesu Pachezvake uyo, mubindu reGetsemane, akariisa kumiromo Yake mumunamato Wake mutsvene wekusiiwa:

Baba vangu, kana zvichibvira, mukombe uyu ngaupfuure kwandiri. zvakadaro, kwete sekuda kwangu, asi sekuda kwenyu. (Mat. 26:39)

Mukombe unofanira kuzadzwa zvakare kuitira kuti Muviri wake, uyo, mukutevera Musoro wayo, achapinda mune yake Passion mukutora kwake chikamu mukununura mweya:

Ramba kuverenga

Ngoni Mumisangano

88197A59-A0B8-41F3-A8AD-460C312EF231.jpeg

 

Vanhu vaidaidzira "Jesu, Jesu" uye vachimhanya kwese kwese--Kudengenyeka kwenyika muHaiti mushure mekudengenyeka kwenyika 7.0, Ndira 12, 2010, Reuters News Agency

 

IN nguva dzinouya, ngoni dzaMwari dziri kuzoratidzwa nenzira dzakasiyana - asi kwete dzese dziri nyore. Zvekare, ndinotenda isu tingave tave padanho rekuona iyo Zvisimbiso zveRevolution zvakajeka yakavhurwa… iyo basa rakaoma marwadzo pakupera kwenguva ino. Neizvi, ndinoreva kuti hondo, kuparara kwehupfumi, nzara, matambudziko, kutambudzwa, uye a Kubvunda kukuru zvava pedyo, asi Mwari chete ndiye anoziva nguva nemwaka. [1]cf. Kutongwa Kwemakore Manomwe - Chikamu II Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution


 

IN chokwadi, ndinofunga vazhinji vedu taneta zvikuru… taneta kwete nekungoona mweya wemhirizhonga, kusachena, uye kupatsanurana kuri kutsvaira pasi rese, asi vaneta nekunzwa nezvazvo- pamwe kubva kuvanhu vakaita seni futi. Hongu, ndinoziva, ndinoita kuti vamwe vanhu vasagadzikane, kunyange kutsamwa. Zvakanaka, ndinogona kukuvimbisa kuti ndanga ndiri kuyedzwa kutizira ku "hupenyu chaihwo" nguva zhinji… asi ndinoona kuti mumuedzo wekutiza chinyakare chinyorwa chipostora iyi imbeu yekuzvitutumadza, kudada kwakakuvadzwa kusingade kuve "iye muporofita wedambudziko nekusuwa." Asi pakupera kwezuva rega rega, ndinoti “Ishe, tichaenda kunaani? Ndimi mune mashoko ehupenyu husingaperi. Ndingati sei kwete kuna Iwe usina kuti 'kwete' kwandiri paMuchinjikwa? ” Muedzo ndewokungovhara maziso angu, kurara, uye kunyepedzera kuti zvinhu handizvo zvazviri chaizvo. Uyezve, Jesu anouya aine musodzi muziso Rake uye akandibata zvine hunyoro, achiti:Ramba kuverenga

Kana Sora Ratanga Kuenda

Foxtail mumafuro angu

 

I akagamuchira email kubva kumuverengi akavhiringidzika pamusoro pe chinyorwa iyo yakaonekwa munguva pfupi yapfuura mu Teen Vogue yakanzi: “Anal Bonde: Izvo Zvaunofanirwa Kuziva". Chinyorwa ichi chakaenderera mberi kukurudzira vechidiki kuti vaongorore sodomy sekunge yaive isina kukuvadza mumuviri uye nehunhu hwakanaka sekutsemura zvigunwe zvemunhu. Pandakafungisisa chinyorwa ichocho — uye nezviuru zvemisoro yemisoro yandakaverenga mumakore gumi apfuura kana paya kubvira pakatanga kunyora tsamba iyi, nyaya idzo dzinorondedzera kudonha kwebudiriro yeWestern- mufananidzo wakauya mupfungwa. Mufananidzo wemafuro angu…Ramba kuverenga

Shanduko Yemamiriro ekunze uye Iyo Great Delusion

 

Kutanga kuburitswa Zvita, 2015 pa…

CHIRANGARIDZO CHE ST. AMBROSE
uye
VIGIL YEMAJUBILEE GORE RENYASHA 

 

I akagamuchira tsamba svondo rino (Chikumi 2017) kubva kune murume akashanda kwemakumi emakore nemakambani makuru seagronomist uye muongorori wezvekurima wezvekurima. Uyezve, anonyora…

Izvo zvaive kuburikidza nechiitiko ichocho pandakaona kuti mafambiro, marongero, kudzidziswa kwemakambani uye maitiro e manejimendi aifamba nenzira inoshamisa yekusafunga. Kwaive kufamba uku kure nepfungwa nepfungwa zvakanditungamira mukubvunza nekutsvaga chokwadi, zvakanditungamira padyo naMwari ...

Ramba kuverenga

Kukohwa Kukuru

 

… Tarirai Satani akada kuti akuzungurei mose segorosi… (Ruka 22:31)

 

ZUVA ROSE Ndinoenda, ndinozviona; Ndiri kuzviverenga mutsamba dzenyu; uye ndiri kurarama mairi mune zvangu zviitiko: kune a mweya wekukamukana afoot mupasi iro riri kutyaira mhuri nehukama zvakaparadzana sezvisati zvamboitika. Pamwero wenyika, mukaha uripakati peiyo inonzi "kuruboshwe" ne "kurudyi" wakura, uye ruvengo pakati pavo rwasvika pakaipa, ingangoita shanduko. Kunyangwe iko kuita senge kusinga pindike pakati penhengo dzemhuri, kana kupesana kwepfungwa kuri kukura mukati memarudzi, chimwe chinhu chashanduka munzvimbo yemweya sekunge kusefa kukuru kuri kuitika. Muranda waMwari Bhishopi Fulton Sheen airatidzika kufunga kudaro, kare, zana rapfuura:Ramba kuverenga

Awa yaJudhasi

 

PANO Chiitiko muWizard yeOz apo mutt mudiki Toto anodhonzera kumashure chidzitiro uye oburitsa chokwadi chiri kuseri kwe "Wizard." Saizvozvowo, mukuda kwaKristu, keteni rinodhonzwa kumashure uye Judhasi anoratidzwa, ichiisa nhevedzano yezviitiko zvinoparadzira nekukamura boka raKristu…

Ramba kuverenga

Tsitsi dzechokwadi

 

IT ndiyo yaive yekunyepedzera kwekunyepa mubindu reEdeni…

Chokwadi haufe! Kwete, Mwari anoziva kwazvo kuti nguva yaunodya [muchero wemuti wekuziva] maziso ako achasvinudzwa uye uchave savamwari vanoziva zvakanaka nezvakaipa. (Kuverenga kwekutanga kweSvondo)

Satani akanyengedza Adam naEvha neruzivo rwekuti paive pasina mutemo mukuru kupfuura ivo. Kuti yavo hana waiva mutemo; izvo "zvakanaka nezvakaipa" zvine hukama, uye nekudaro "zvinofadza mumaziso, uye zvinodikanwa pakuwana huchenjeri." Asi sekutsanangura kwandakaita kekupedzisira, kunyepa uku kwave kuita Anti-Ngoni munguva yedu ino zvakare inotsvaga kunyaradza mutadzi nekupuruzira hunhu hwake pane kumuporesa nebharamu yetsitsi… chokwadi ngoni.

Ramba kuverenga

Kutonga Kunotanga Nevemba

 Mufananidzo neEPA, na6pm muRome, Kukadzi 11, 2013
 

 

AS jaya, ndakarota kuve muimbi / munyori wenziyo, yekuzvipira hupenyu hwangu kumimhanzi. Asi zvaiita kunge zvisingaite uye zvisingaite. Saka ndakapinda muchinjiniya chemakinjiniya- basa raibhadhara zvakanaka, asi rakanga risingakodzere zvipo zvangu nehunhu hwangu. Mushure memakore matatu, ndakakwira munyika yenhau dzeterevhizheni. Asi mweya wangu wakazorora kusvikira Ishe vazondidaidzira muhushumiri hwenguva yakazara. Ikoko, ndaifunga kuti ndaizorarama kunze kwemazuva angu semuimbi webhalla. Asi Mwari vaive nemamwe marongero.

Ramba kuverenga

Uye Saka, Zvinouya

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaFebruary 13th-15th, 2017

Zvinyorwa zvemitambo pano

Kaini achiuraya Abheri, Titi, c. 1487-1576

 

Ichi chinyorwa chakakosha iwe nemhuri yako. Iyo kero kune iyo nguva iri kurarama vanhu zvino. Ini ndasanganisa matatu ekufungisisa mune imwe kuitira kuti kuyerera kwepfungwa kurambe kusingavhunike.Pane mazwi akakomba uye akasimba echiporofita pano akakosha kunzwisiswa panguva ino….

Ramba kuverenga

Iyo Yakanyanya Muchetura

 


VASHOMA
zvinyorwa zvakambonditungamira kusvika pakuchema, sezvakaita izvi. Makore matatu apfuura, Ishe vakandiisa pamoyo wangu kunyora nezvazvo Iyo Yakanyanya Muchetura. Kubva ipapo, chepfu yenyika yedu yakangowedzera exponentially. Chinokosha ndechekuti yakawanda yezvatinodya, kunwa, kufema, kugeza nekuchenesa nazvo, ndizvo chepfu. Hutano nekugara zvakanaka kwevanhu pasi rese vari kukanganiswa secancer rates, chirwere chemwoyo, Alzheimer's, allergies, auto-immune mamiriro uye zvirwere zvinodzivirira zvinodhaka zvinoramba zvichikwira kudenga-roketi pamitengo inotyisa. Uye chikonzero cheizhinji cheichi chiri mukati mekureba kweruoko rwevanhu vazhinji.

Ramba kuverenga

Dutu Rekuvhiringidzika

"Ndimi chiedza chenyika" (Mat 5:14)

 

AS Ini ndinoedza kunyora kunyora kwauri nhasi, ndinoreurura, ini ndanga ndichifanirwa kutanga kakawanda. Chikonzero ndechekuti Dutu rekutya kusava nechokwadi naMwari nezvipikirwa zvake, Dutu reMuedzo kutendeukira kumhinduro dzenyika uye chengetedzo, uye Dutu reChikamu izvo zvakadyara kutonga uye kufungirana mumoyo yevanhu… zvinoreva kuti vazhinji vari kurasikirwa nekwaniso yavo yekuvimba sezvo vakaputirwa nedutu remhepo kuvhiringidzika. Uye saka, ndinokukumbira kuti utsungirire, uve nemoyo murefu sezvo iniwo ndichinhonga guruva nemarara kubva mumaziso angu (kune mhepo inotyisa kumusoro kuno kumadziro!). Ikoko is nzira kuburikidza neizvi Dutu rekuvhiringidzika, asi zvinoda kuvimba kwako-kwete mandiri-asi muna Jesu, uye neAreka yaari kupa. Pane zvinhu zvakakosha uye zvinoshanda zvandichagadzirisa. Asi kutanga, mashoma "mazwi manje" panguva iripo uye nemufananidzo mukuru…

Ramba kuverenga

Dutu reChikamu

Mhirizhonga Sandy, Mufananidzo naKen Cedeno, Corbis Mifananidzo

 

KUNYANYAI anga ari ezvematongerwo enyika epasirese, mushandirapamwe wapurezidhendi weAmerica, kana hukama hwemhuri, tiri kurarama munguva apo mapoka vari kuwedzera kupenya, kwakanyanya uye kuvava. Asi izvo, patinonyanya kubatanidzwa nevezvenhau, patinonyanya kupatsanurwa tinoita kunge Facebook, maforamu, uye zvikamu zvemashoko zvinova chikuva chekuzvidza mumwe - kunyangwe hama yako… kunyangwe papa wako wega. Ndinogamuchira tsamba dzinobva kumativi ese epasi dzinochema nekuparadzaniswa kunotyisa kuri kusangana nevazhinji, kunyanya mukati memhuri dzavo. Uye ikozvino tiri kuona kushamisika uye pamwe kutoporofitwa kusabatana kwe “Makadhinari vanopikisana nemakadhinari, mabhishopi vachipesana nemabhishopi” sezvakafanotaurwa naMukadzi Wedu weAkita muna 1973.

Mubvunzo, saka, ndewekuti ungazviunza sei iwe, uye netarisiro mhuri yako, kuburikidza neDutu iri reDivision?

Ramba kuverenga

Vakasimudzwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChitatu, Zvita 26, 2016
Mabiko aSt.Stephen Mufiri

Zvinyorwa zvemitambo pano

Stefano Mufiri, Bernardo Cavallino (d. 1656)

 

Kuva munhu anofira kutenda kunzwa dutu richiuya uye uchida kuzvitsungirira panguva yekudaidzwa, nekuda kwaKristu, uye nekunakira hama. -Akakomborerwa John Henry Newman, kubva Magnificat, Zvita 26, 2016

 

IT zvingaratidzika sezvisinganzwisisike kuti, mangwana chairo mushure memutambo unofadza weZuva reKisimusi, tinorangarira kuurayirwa kutenda kwewaizviti muKristu wekutanga. Uye zvakadaro, zvakakodzera kwazvo, nekuti uyu Mucheche watinonamata ndiye zvakare Mucheche uyo tinofanira kutevera-Kubva pamubhedha kusvika kuMuchinjikwa. Ipo nyika ichimhanyira kuzvitoro zviri padyo nekutengesa kwe "Boxing Day", maKristu anoshevedzwa pazuva iri kuti vatize kubva munyika uye vadzokerezve meso avo nemoyo nekusingaperi. Uye izvo zvinoda kuramba patsva kuzviramba iwe pachako - kunyanya, kuramba kwekufarirwa, kugamuchirwa, uye kusanganiswa mumamiriro epasi. Uye izvi zvakanyanya sevaya vanobatisisa tsika nemitemo Tsvene nhasi varikunyorwa se "vanovenga", "vakaomarara", "vasingashiviriri", "vane ngozi", uye "magandanga" ezvakanakira vese.

Ramba kuverenga

Capitalism uye Chikara

 

EHE, Shoko raMwari richava kusimbiswa… Asi kumira munzira, kana kuyedza, ndizvo zvichave zvinonzi neSt. John chikara. Ihwo humambo hwenhema hunopa kune nyika tariro yenhema uye chengetedzo yenhema kuburikidza nehunyanzvi, transhumanism, uye mweya wakajairika unoita "kunyepedzera kwechitendero asi ichiramba simba racho." [1]2 Tim 3: 5 Ndokunge, inguva yaSatani yehumambo hwaMwari-pasina Mwari. Ichave ichigutsa, ichiita senge ine musoro, isingadzivisike, zvekuti pasi rose richa "namata". [2]Rev 13: 12 Izwi rekunamata pano muchiLatin ndere ndinonamata: vanhu "vanonamata" Chikara.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 2 Tim 3: 5
2 Rev 13: 12

Kurarama Bhuku raZvakazarurwa


Mukadzi Akapfeka Zuva, naJohn Collier

PAMUSORO PEMABHADHARA EYEDU YEDU YENYIKA YENYIKA

 

Uku kunyora kwakakosha kumashure kune izvo zvandiri kuda kunyora zvinotevera pa "chikara". Vanapapa vatatu vekupedzisira (naBenedict XVI naJohn Paul II kunyanya) vakaratidza pachena kuti tiri kurarama Bhuku raZvakazarurwa. Asi kutanga, tsamba ndakagamuchira kubva kune akanaka mupristi wechidiki:

Ini kashoma kupotsa izvozvi Izwi rezvinyorwa. Ini ndaona kunyora kwako kuve kwakanyatso nyatso, kunyatso tsvagiswa, uye kunongedzera muverengi mumwe nemumwe kuchinhu chakakosha kwazvo: kutendeka kuna Kristu neChechi Yake. Mukufamba kwegore rino rapfuura ndanga ndichisangana nazvo (handikwanisi kuzvitsanangura) pfungwa yekuti tiri kurarama munguva yekupedzisira (Ndinoziva wanga uchinyora nezve izvi kwechinguva asi zvanga zvichingova zvekupedzisira gore nehafu zvave zvichindirova). Kune zviratidzo zvakawandisa zvinoita kunge zvinoratidza kuti chimwe chinhu chava kuda kuitika. ZveRoti zvekunamata nezvazvo ndezvechokwadi! Asi pfungwa yakadzika pamusoro pezvose kuvimba uye kuswedera padyo naIshe naAmai vedu Vakaropafadzwa.

Izvi zvinotevera zvakatanga kuburitswa Mbudzi 24, 2010…

Ramba kuverenga

Tingaita Iyi Kukurukurirana?

wonzwa

 

ZVINOKOSHA masvondo apfuura, ndakanyora kuti ndiyo nguva yekuti 'nditaure zvakananga, neushingi, uye ndisina kukumbira ruregerero kune "vakasara" vari kuteerera. Iyo ingori yakasara yevaverengi izvozvi, kwete nekuti ivo vakakosha, asi vakasarudzwa; vakasara, kwete nekuti vese havana kukokwa, asi vashoma vanodavira. ' [1]cf. Iko Kutendeuka uye Kukomborera Ndokunge, ndapedza makore gumi ndichinyora nezvenguva dzatiri kurarama, ndichigara ndichiratidzira Tsika Tsvene neMagisterium kuitira kuunza mwero kunhaurirano iyo inogona kazhinji kazhinji inongovimba nezaruro yega. Kunyange zvakadaro, kune vamwe vanongonzwa ani nhaurirano ye "nguva yekupedzisira" kana matambudziko atinotarisana nawo akanyanyisa kushata, asina kunaka, kana anopisa - uye nekudaro vanongodzima nekuzvinyoresa. Ngazvive zvakadaro. Papa Benedict aive akananga chaizvo nezve mweya yakadaro:

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Kunze kwekunge Ishe Vahaka

kudonha

 

I ndakagamuchira tsamba dzinoverengeka uye makomendi mukupera kwesvondo kubva kushamwari dzangu dzekuAmerica, vangangoita vese vane hushamwari uye vane tariro. Ndinowana pfungwa yekuti vamwe vanonzwa kuti ndiri "mamvemve akanyorova" mukutaura kuti mweya wechimurenga uri munyika yedu nhasi hausati wapotsa kumhanya, uye kuti America ichakatarisana nemhirizhonga huru, sezvakaita nyika dzese nyika. Uku, zvirinani, ndiko "kubvumirana kwechiporofita" kunotora mazana emakore, uye kutaura chokwadi, kutariswa kuri nyore kwe "zviratidzo zvenguva", kana zvisiri izvo misoro yenhau. Asi ini zvakare ndichataura izvozvo, kupfuura iyo kurwadziwa, nguva nyowani ye zvechokwadi ruramisiro norugare zvakatimirira. Kune tariro nguva dzose… asi Mwari ndibatsirei kana ndikakupa tariro yenhema.

Ramba kuverenga

Ramangwana reNyika riri Teetering

evhu33

 

"THE ramangwana renyika rave kuderera, ”akadaro Mutungamiriri weUS Barack Obama, sezvaakange achishingairira kurwira musarudzo yemutungamiri wenyika, Hillary Clinton. [1]cf. Business InsiderMbudzi 2nd, 2016  Akanga achitaura nezve sarudzo inokwanisika yaDonald Trump - mukwikwidzi anopesana nekumisikidzwa- uye akataura kuti ramangwana renyika rakarembera pachiyero, vaive mukuru wezvivakwa anosarudzwa.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Business InsiderMbudzi 2nd, 2016

MuNyika yeGuadalupe

mutare1

 

A kukokwa kusingatarisirwi kwekuvaka kicheni yemuto, ichiteverwa nezvisimbiso zvinoverengeka zvinoshamisa, yakauya ichitenderera nzira yangu kutanga kwesvondo rino. Uye nekudaro, neizvozvo, ini nemwanasikana wangu takabva tangoenda kuMexico kunobatsira kupedza "kudya kwemanheru kwaKristu." Saka nekudaro, ini handichave ndichikurukurirana nevaverengi vangu kudzamara ndadzoka.

Pfungwa yakauya kwandiri kuti ndinyorazve zvinotevera kubva muna Kubvumbi 6, 2008… Mwari vakuropafadze, namatira kuchengetedzeka kwedu, uye uzive kuti unogara uri muminamato yangu. Unodiwa. 

Ramba kuverenga

Dambudziko redambudziko revapoteri

evakangeter.jpg 

 

IT idambudziko revapoteri risingaoneki muhukuru kubva Hondo Yenyika II. Zvinouya panguva iyo nyika zhinji dzekuMadokero dzave kana kuti dziri pakati pesarudzo. Kureva kuti, hapana chakafanana nerematongerwo enyika kudzikisira nyaya chaidzo dzakakomberedza dambudziko iri. Izvo zvinonzwika sekushora, asi ichokwadi chinosuruvarisa, uye ine ngozi pane izvozvo. Nekuti uku hakusi kutama ...

Ramba kuverenga

Chirevo Chikuru

chemeraMuzukuru wangu wekutanga, Clara Marian, akazvarwa Chikunguru 27th, 2016

 

IT raive basa refu, asi pakupedzisira iyo ping yemavara yakaputsa runyararo. “Musikana!” Uye pamwe neiyo mirefu, uye kukakavara kwese nekushushikana kunoenderana nekuzvarwa kwemwana, zvakapera. Muzukuru wangu wekutanga akazvarwa.

Ini nevanakomana vangu (vana babamunini) takamira mukamuri rekumirira rechipatara apo manesi achiputira mabasa avo. Mukamuri raive padhuze nesu, taigona kunzwa kuchema uye kuchema kwevamwe amai mukukanda kwebasa rakaoma. “Zvinorwadza!” akadanidzira. "Sei isiri kubuda ??" Amai vechidiki vaive mukutambudzika kwakazara, izwi ravo richirira nekusuwa. Pakupedzisira, mushure mekuchema nekugomera kwakawanda, kurira kwehupenyu hutsva kwakazadza mukoridho. Pakarepo, marwadzo ese enguva yapfuura akanyuka… uye ndakafunga nezveEvhangeri yaSt.

Ramba kuverenga

Kupera kweDutu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri, Chikumi 28, 2016
Chirangaridzo chaSt. Irenaeus
Zvinyorwa zvemitambo pano

dutu4

 

Kutarisa pamusoro pefudzi rake mumakore 2000 apfuura, uyezve, nguva dziri pamberi chaipo, John Paul II akataura chirevo chakadzama:

Nyika iri padhuze nemireniyumu itsva, iyo iyo Chechi yose inogadzirira, yakafanana nebindu rakagadzirira kukohwa. - PAPA JOHN PAUL II, World Youth Day, homily, Nyamavhuvhu 15, 1993

Ramba kuverenga

Nyaradzo Mumhepo


Yonhap / AFP / Getty Mifananidzo

 

CHII zvingaite here kumira mumhepo yedutu apo ziso remhepo iri kusvika? Zvinoenderana neavo vakapfuura napo, kune ruzha rusingaperi, marara uye guruva zviri kubhururuka kwese kwese, uye haugone kuramba wakavhura maziso; Zvakaoma kumira mushe uye kuchengetedza mwero wemunhu, uye kune kutya kwezvisingazivikanwe, nezve izvo dutu raigona kuunza rinotevera mune mhirizhonga dzese.

Ramba kuverenga

Papa Francis uyo!… Nyaya Pfupi

By
Maka Mallett

 

"KUTI Papa Francis! ”

Bill akarova chibhakera chake patafura, achitenderedza misoro mishoma muchiitiko ichi. Fr. Gabriel akanyemwerera zvine mutsindo. “Ko zvino Bill?”

“Pazai! Wakazvinzwa here?"Kevin akazununguka, akazendamira pamusoro petafura, ruoko rwake rwakabata nzeve yake. "Mumwe muKaturike ari kusvetuka pamusoro peBarque yaPeter!"

Ramba kuverenga

Kusheedzera Tsitsi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweChipiri, Chikumi 14, 2016
Zvinyorwa zvemitambo pano

netsons

 

PAPA Francis akakanda pachena "mikova" yeChechi muJubheri reMercy, iro rakapfuura hafu yepakati semwedzi wapfuura. Asi isu tinogona kuyedzwa kune kuora mwoyo kwakadzika, kana kusiri kutya, sezvo isu tisingaone kutendeuka muhuwandu, asi kukurumidza kudzikira kwemarudzi kuita chisimba chakanyanyisa, unzenza, uye chaizvo, kugumbuka kwemoyo wese anti-vhangeri.

Ramba kuverenga

Izwi reMufudzi Akanaka

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 6th, 2016
Zvinyorwa zvemitambo pano 

mufudzi3.jpg

 

TO iyo poindi: isu tiri kupinda munguva iyo pasi rakanyura murima guru, uko chiedza chechokwadi chiri kudzikatidzwa nemwedzi wetsika relativism. Kana mumwe achifunga kuti chirevo chakadai ndechifungidziro, ndinodzosera zvakare kuvaporofita vedu vapapa:

Ramba kuverenga

Iyo Zera reMaministri Iri Kupera

posttsunamiAP Photo

 

THE zviitiko zviri kuitika kutenderera pasirese zvinowanzo kumisa fungidziro uye kunyange kutya pakati pevamwe maKristu izvo ino ndiyo nguva kunotenga zvekushandisa ndokunanga kumakomo. Pasina kupokana, tambo yenjodzi dzinongoitika dzega kutenderera pasirese, dambudziko rekudya riri kuuya nekusanaya kwemvura uye kupunzika kwenzvimbo dzenyuchi, uye kudonha kuri kuuya kwedhora hakugone kubatsira asi kupa kumbomira kune iyo inoshanda pfungwa. Asi hama nehanzvadzi muna Kristu, Mwari vari kuita chimwe chinhu chitsva pakati pedu. Ari kugadzirira nyika a tsunami Tsitsi. Anofanira kuzunza zvivakwa zvekare kusvika panheyo nekusimudza zvitsva. Anofanira kubvisa izvo zvenyama uye kutipinza musimba rake. Uye Anofanira kuisa mukati memweya yedu moyo mutsva, hombodo itsva yewaini, yakagadzirirwa kugashira Waini Nyowani yaachadurura.

Nemamwe mashoko,

Nguva yeVashumiri iri kupera.

 

Ramba kuverenga

Kutongwa Kunouya

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 4, 2016
Zvinyorwa zvemitambo pano

kutonga

 

Kutanga, ndinoda kukuudza, mhuri yangu inodiwa yevaverengi, kuti ini nemukadzi wangu tinotenda nemazana ezvinyorwa netsamba zvatakagamuchira kutsigira hushumiri uhu. Ndakaita chikumbiro chidiki mavhiki mashoma apfuura kuti hushumiri hwedu hwaive mukuda kwakanyanya kwekutsigirwa kuti kuenderere mberi (sezvo iri riri basa rangu renguva yakazara), uye mhinduro yako yakaita kuti ticheme kakawanda. Mazhinji eaya "madiki echirikadzi" auya kwatiri; kuzvipira kwakawanda kwakaitwa kutaurira rutsigiro rwako, rutendo, uye rudo. Mune rimwe shoko, iwe wakandipa inonzwika "hongu" kuti ndirambe ndiri munzira iyi. Kusvetuka kwekutenda kwatiri. Hatina mari yatakachengeta, hatina mari yekurega basa, hatina chokwadi (sezvinoita vamwe vedu) nezveramangwana. Asi tinobvuma kuti ndipo Jesu paanotida. Muchokwadi, Anoda kuti isu tese tive munzvimbo yekuraswa zvachose. Tiri mukuita tichiri kunyora maemail uye tinokutendai kune mese. Asi rega nditaure izvozvi… maita basa nerudo rwenyu nerutsigiro, izvo zvakandisimbisa uye zvakandibata zvakanyanya. Uye ndinotenda nekurudziro iyi, nekuti ndine zvinhu zvakawanda zvakakomba zvekukunyorera mumazuva ari mberi, kutanga izvozvi….

Ramba kuverenga

Chiporofita chaJudhasi

 

Mumazuva achangopfuura, Canada yanga ichienda kune mimwe yemitemo yakanyanyisa yekuuraya vanhu pasi rose kusingobvumidze "varwere" vezera rakawanda kuzviuraya, asi kumanikidza vanachiremba nezvipatara zveKaturike kuvabatsira. Mumwe chiremba wechidiki akanditumira chinyorwa achiti, 

Ndakarota kamwechete. Mariri, ndakave chiremba nekuti ndaifunga kuti vaida kubatsira vanhu.

Uye saka nhasi, ndiri kudzokororazve kunyora uku kubva makore mana apfuura. Kwenguva yakareba kwazvo, vazhinji muChechi vakaisa zvinhu izvi padivi, vachizvipfuudza se "dongo nekusuwa." Asi kamwe kamwe, ivo vava pasuo redu negondohwe rinorova. Chiporofita chaJudhasi chiri kuzoitika apo patinopinda muchikamu chinorwadza zvikuru che "kusangana kwekupedzisira" kwenguva ino…

Ramba kuverenga