Russia… Utiziro Hwedu?

basils_FotorCathedral yeSt. Basil, Moscow

 

IT akauya kwandiri zhizha rapfuura semheni, bhaudhi kunze kwebhuruu.

Russia ichava utiziro hwevanhu vaMwari.

Iyi yaive panguva iyo kusagadzikana pakati peRussia neUkraine kwaiwedzera. Uye saka, ndakafunga kungogara pane iri "izwi" uye "tarisa uye unamate." Sezvo mazuva nemavhiki uye nemwedzi zvave kufamba, zvinoita sezviri kuwedzera kuti ichi chingave izwi kubva pasi la sacré bleu—nguwo inoyera yebhuruu yeMukadzi wedu… iyo jasi rekudzivirira.

Kune kupi kumwe pasi, panguva ino, chiKristu chiri kudzivirirwa sezvazviri muRussia?

Ramba kuverenga

Zvakwana Zvakaringana

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 9th, 2015
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Juan Diego

Zvinyorwa zvemitambo pano

Eria Anodyiswa neMutumwa, naFerdinand Bol (c. 1660 - 1663)

 

IN munamato mangwanani ano, Izwi rakapfava rataura kumoyo wangu:

Zvakaringana kuti urambe uchienda. Zvakakwana chete kuti usimbise moyo wako. Zvakaringana kukusimudza. Zvakaringana kukuchengetedza kuti usadonhe… Zvakaringana chete kuti urambe uchitsamira paNdiri.

Ramba kuverenga

Mbeu yeMbeu Yeiyi Shanduko

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNovember 9th-21st, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

Vadiwa hama nehanzvadzi, ichi uye chinotevera chinyorwa chinobata neRevolution ichipararira pasi rose mupasi redu. Ivo ruzivo, ruzivo rwakakosha kuti unzwisise zviri kutora nzvimbo dzakatikomberedza. Sekutaura kwakaita Jesu, "Ndakuudzai izvi kuti kana nguva yavo yasvika, murangarire kuti ini ndakakuudzai."[1]John 16: 4 Zvisinei, ruzivo harutsivi kuteerera; haitsiure hukama naIshe. Saka dai izvi zvinyorwa zvinokukurudzira iwe kuti uwedzere kunamatira, kuti ubate zvakanyanya nemaSakaramende, kune rudo rukuru kumhuri dzedu nevavakidzani, uye nekurarama zvine chokwadi mune ino nguva. Unodiwa.

 

PANO ndiwo Hukuru Chimurenga iri kuitika munyika yedu. Asi vazhinji havazvizive. Wakafanana nemuti mukuru wemuoki. Hauzivi kuti wakasimwa sei, kuti wakamera sei, kana iwo matanho awo semuti mudiki. Kana iwe hausi kunyatsoona ichiramba ichikura, kunze kwekunge wamira uye woongorora matavi awo uye uchienzanisa iwo gore rapfuura Kunyange zvakadaro, inoita kuti huvepo hwayo huzivikanwe seshongwe dziri pamusoro, matavi ayo achivhara zuva, mashizha awo achivhara chiedza.

Saka ndozvazvakaita neRevolution ino. Zvazvakazoitika, uye nekwazviri kuenda, zvakave nekuratidzwa kweuporofita kwatiri isu mavhiki maviri apfuura mukuverengwa kweMisa.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 John 16: 4

Mushure mekujekesa

 

Chiedza chose mudenga chinodzimwa, uye kuchave nerima guru pamusoro penyika yese. Ipapo chiratidzo chemuchinjikwa chichaonekwa mudenga, uye kubva pakuvhurika pakaroverwa maoko netsoka dzeMuponesi panozobuda mwenje mikuru inozovhenekera nyika kwenguva yakati. Izvi zvichaitika nguva pfupi zuva rekupedzisira risati rasvika. -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Jesu kuenda kuSt Faustina, n. 83

 

PASHURE Chisimbiso chechitanhatu chakamunurwa, nyika inosangana ne "kujekeswa kwehana" - inguva yekuverenga (ona Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution). Johane anozonyora kuti Chisimbiso Chechinomwe chakapunzika uye kudenga kune runyararo “kwehafu yenguva.” Iyo kumbomira pamberi pe Ziso reDutu inopfuura, uye iyo mhepo dzekucheneswa tanga kufuridza zvakare.

Nyarara pamberi paIshe Mwari! Nekuti zuva raJEHOVHA rava pedyo… (Zef. 1: 7)

Iko kumbomira kwenyasha, kwe Ngoni dzaMwari, Zuva reRutongeso risati rasvika…

Ramba kuverenga

Kumhanya Kubva Pahasha

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChitatu, Gumiguru 14, 2015
Sarudza. Chirangaridzo St. Callistus I

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

IN neimwe nzira, hazvina kukodzera mune zvematongerwo enyika munzvimbo zhinji dzeChechi nhasi kutaura nezve "hasha dzaMwari." Pane kudaro, tinoudzwa, isu tinofanirwa kupa vanhu tariro, kutaura nezverudo rwaMwari, tsitsi dzake, nezvimwewo uye izvi zvese ichokwadi. SevaKristu, mharidzo yedu haizi kunzi "nhau dzakaipa", asi "mashoko akanaka." Uye Nhau Dzakanaka ndeichi: kuti kunyangwe hazvo chakaipa chakaitwa nemweya, kana vakakumbira kunzwira ngoni dzaMwari, vanowana kuregererwa, kupodzwa, uye kunyangwe hushamwari hwepedyo neMusiki wavo. Ini ndinoona izvi zvichinakidza, uye zvichinakidza, kuti iri rombo chairo kuparidzira Jesu Kristu.

Ramba kuverenga

Awa yevakatapwa

Vapoteri veSyria, Getty Mifananidzo

 

"A TSIKA tsunami yatekeshera nenyika, ”ndakataura makore gumi apfuura kunamati vechechi yedu yeWe Lady of Lourdes muViolet, Louisiana. “Asi kune kumwe kuuya wave - a tsunami yemweya, ichatsvaira vanhu vazhinji kubva pazvigaro izvi. ” Vhiki mbiri gare gare, madziro emvura makumi matatu nemashanu akapfuura nemuchechi iyi apo Dutu guru Katrina rakaomba kumahombekombe.

Ramba kuverenga

Kunge Mbavha Muhusiku

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChina, Nyamavhuvhu 27, 2015
Chirangaridzo cheSt. Monica

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

"RAMBA WAKAMUKA!" Ndiwo mazwi ekuzarura muEvhangeri yanhasi. "Nokuti hauzivi zuva iro Ishe wako achauya."

Ramba kuverenga

Iyo Center yeChokwadi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChina, Chikunguru 29, 2015
Chirangaridzo cheSt. Martha

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

I kazhinji tinonzwa vese maKaturike nemaPurotesitendi vachiti misiyano yedu haina basa; kuti tinotenda muna Jesu Kristu, uye ndizvo chete zvine basa. Zvirokwazvo, isu tinofanirwa kucherechedza mune chirevo ichi nzvimbo chaiyo yechokwadi ecumenism [1]cf. Ichokwadi Ecumenism kunova ndiko kureurura nekuzvipira kuna Jesu Kristu saIshe. Sekutaura kwaSt.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Ichokwadi Ecumenism

Ramba Wakadaro

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neMuvhuro, Chikunguru 20, 2015
Sarudza. Chirangaridzo chaSt. Apollinaris

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO kwaisave kuvengana pakati paFarao nevaIsraeri. Ucharangarira Josefa paakapihwa basa naFarao rekupa gorosi kuEjipitori yese? Panguva iyoyo, vaIsraeri vakaonekwa sekubatsira uye chikomborero kunyika.

Saizvozvowo, paive nenguva iyo Chechi yaionekwa semubatsiro kuruzhinji, apo mabasa ake erudo ekuvaka zvipatara, zvikoro, dzimba dzinochengeta nherera, uye mamwe mabasa erupo akagamuchirwa neHurumende. Zvakare, chinamato chakaonekwa sechisimba munharaunda chakabatsira kwete kungoitisa maitiro eHurumende, asi chakaumba nekuumba vanhu, mhuri, nenzanga zvichikonzera runyararo nerunyararo.

Ramba kuverenga

Unyengeri hwakafanana

 

THE mazwi akajeka, akasimba, uye akadzokororwa kakati wandei mumoyo mangu mushure mekunge Papa Benedict XVI arega basa:

Wapinda mumazuva ane njodzi…

Yaiva pfungwa yekuti nyonganiso huru yaizouya pamusoro peKereke nenyika. Uye o, gore rapfuura nehafu rakararama sei kuzwi iro! Sinodi, sarudzo dzematare epamusoro-soro munyika dzinoverengeka, mabvunzurudzo aingoitwa naPapa Francis, vezvenhau vanotenderera… Zvamazvirokwazvo, kunyora kwangu chiapositori kubva Benedict paakasiya chigaro kwave kungoitirwa kubata kutya uye kuvhiringidzika, nekuti idzi ndidzo nzira dzinoshandiswa nemasimba erima. Sekutaura kwakaita Archbishop Charles Chaput mushure meSynod yekupedzisira Kudonha, "nyonganiso ndeya dhiabhori."[1]cf. Gumiguru 21st, 2014; RNA

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Gumiguru 21st, 2014; RNA

Awa Yokusateerera Mutemo

 

ZVISHOMA Mazuva apfuura, muAmerican akandinyorera mukumusoro kwesarudzo yavo yedare repamusoro yekuumba kodzero yevakaroora kana kuroorwa.

Ndanga ndichichema uye kubvisa chikamu chakanaka chezuva rino… apo ini ndichiedza kuenda kunorara ndiri kushamisika kana iwe ungandibatsire kuti ndinzwisise patiri chaizvo mumutsetse wenguva yezviitiko zvichauya….

Pane mifungo yakati wandei pane izvi zvakauya kwandiri murunyararo rwevhiki rino rapfuura. Uye ivo, muchidimbu, mhinduro kumubvunzo uyu…

Ramba kuverenga

Kuedzwa

Gidheoni, achipepeta varume vake, naJames Tissot (1806-1932)

 

Sezvatiri kugadzirira kuburitswa kwechinyorwa chitsva svondo rino, pfungwa dzangu dzave kudzokera kumashure kuSynod uye nhevedzano yezvinyorwa zvandakaita panguva iyoyo, kunyanya Iwo Mashanu Kururamisa uye iri pazasi. Chandinowana chinonyanya kuzivikanwa mupapa uyu waPapa Francis, maitirwo aro, neimwe nzira kana imwe, kutya, kuvimbika, uye kudzika kwekutenda kwako muchiedza. Ndokunge, tiri panguva yekuyedzwa, kana sekutaura kwaSt.Paul mukuverenga kwanhasi kwekutanga, ino inguva "yekuyedza chokwadi cherudo rwako."

Izvi zvinotevera kuburitswa Gumiguru 22nd, 2014 nguva pfupi yapfuura mushure meSynod…

 

 

VASHOMA kunyatsonzwisisa zvakaitika mumavhiki mashoma apfuura neSynod paHupenyu Hwemhuri muRome. Yakanga isiri chete kuungana kwemabhishopi; kwete hurukuro chete pamusoro pezvinhu zvevafundisi: kwaive kuedza. Kwaive kusefa. Yaiva iyo Gidheoni Mutsva, Amai Vedu Vakaropafadzwa, kuwedzera kutsanangura mauto ake…

Ramba kuverenga

Kumira naKristu


Mufananidzo naAl Hayat, AFP-Getty

 

THE masvondo maviri apfuura, ndatora nguva, sekutaura kwandaita, kufungisisa hushumiri hwangu, gwara kwaro, nerwendo rwangu. Ndakagashira tsamba dzakawanda panguva iyoyo dzakazadzwa nekurudziro nemunamato, uye ndinotenda zvikuru nerudo nerutsigiro rwehama nehanzvadzi zhinji, vazhinji vacho vandisati ndambosangana navo.

Ndakabvunza Ishe mubvunzo. Ndiri kuita here zvamunoda kuti ndiite? Ini ndainzwa kuti mubvunzo waive wakakosha. Sezvo ini ndakanyora mukati Pane Hushumiri Hwangu, kubviswa kwerwendo rukuru rwemakonzati kwakakanganisa kugona kwangu kuriritira mhuri yangu. Mimhanzi yangu yakafanana neyaPaul "kugadzira matende." Uye sezvo kudanwa kwangu kwekutanga ari mudzimai wangu anodikanwa nevana uye kupihwa pamweya pamwe nemuviri wezvavanoda, ndaifanira kumbomira kwechinguva ndobvunza Jesu zvakare kuti kuda kwake chii. Zvakazoitika, handina kutarisira ...

Ramba kuverenga

VaReframers

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
neMuvhuro weChishanu Svondo reLent, Kurume 23, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

POSHI yemakiyi harbinger e Mhomho Inokura nhasi zviri, pane kuita mukukurukurirana kwechokwadi, [1]cf. Rufu rweMafungiro ivo vanowanzo tenderera pakunyorera chete uye kushora avo vavasingabvumirane navo. Ivo vanovadaidza kuti "vanovenga" kana "vanoramba", "vanoita zvevanhukadzi" kana "vanodzvinyirira", nezvimwe. Icho chiutsi chinopfungaira, kugadzirisa kwehurukuro kuti, muchokwadi, vhara nhaurirano. Iko kurwisa kwerusununguko rwekutaura, uye nekuwedzera, rusununguko rwechitendero. [2]cf. Kufambira mberi kweTotalitarinism Zvinoshamisa kuona kuti mazwi aMai vedu vaFatima, akataurwa makore anoda kusvika zana apfuura, ari kuitika chaizvo sezvaakati vaizoita: "zvikanganiso zveRussia" zviri kupararira pasirese-uye mweya wekutonga shure kwavo. [3]cf. Dzora! Dzora! 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?

 

Nevazhinji vatsva vatsva vari kuuya mungarava vhiki yega yega, mibvunzo yekare iri kubuda seyiyi: Sei Papa vasiri kutaura nezvenguva dzekupedzisira? Mhinduro yacho ichashamisa vazhinji, kuvimbisa vamwe, uye kupokana vazhinji. Kutanga kuburitswa Nyamavhuvhu 21st, 2010, ini ndakagadzirisa izvi zvinyorwa kune izvozvi papa. 

Ramba kuverenga

Kudimbudzira Munondo

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yeChishanu cheVhiki Rechitatu reLent, Kurume 13, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano


Mutumwa ari pamusoro peSt Angelo's Castle muParco Adriano, Roma, Italy

 

PANO nhoroondo ine mukurumbira yedenda rakaputika muRoma muna 590 AD nekuda kwemafashama, uye Pope Pelagius II aive mumwe wevakauraiwa. Wakamutsiva, Gregory Mukuru, akaraira kuti mudungwe unofanira kutenderera guta kwemazuva matatu akateedzana, uchikumbira rubatsiro kuna Mwari kurwisa chirwere ichi.

Ramba kuverenga

Shaya dzeDombo Dzvuku

DARE ROKUDZIDZADare Repamusorosoro Vatongi veCanada

 

IT kwaive kusangana kusingazivikanwe muvhiki yapfuura iyi. Vhiki rese kumakonzati angu, sepakutanga kuimba yangu Daidza Zita Rako (teerera pazasi), ndakanzwa ndichimanikidzwa kutaura nezvekuti chokwadi chiri kupidigurwa sei muzuva redu; kunaka kunzi kwakaipa, uye kwakaipa kunzi kwakanaka. Ndakaona kuti "vatongi vari kumuka mangwanani, vaine kofi yavo nezviyo sesu tese, vozoenda kubasa - uye kupidigura mutemo weNational Moral Law uyo wanga uripo kubvira panguva yekurangarira." Handina kuziva kuti Dare Repamusorosoro reCanada rakanga richironga kuburitsa mutongo neChishanu chapfuura iro rinovhura musuwo wekuti vanachiremba vabatsire kuuraya mumwe munhu ane 'chirwere chinorwadza uye chisingaregererwe (kusanganisira chirwere, chirwere kana hurema)'.

Ramba kuverenga

Chikepe Chidema - Chikamu II

 

HONDO nerunyerekupe rwehondo… Uye zvakadaro, Jesu akati izvi zvinongova “kutanga kwemarwadzo okusununguka.” [1]cf. Mat. 24:8 Chii, zvino, chingave chiri icho basa rakaoma here? Jesu anopindura:

Zvadaro vachakukumikidzai mukutambudzika, uye vachakuurayai; uye muchavengwa nemarudzi ose nekuda kwezita rangu. Zvino vazhinji vachawa, uye vachatengesana, nekuvengana. Uye vaporofita venhema vazhinji vachamuka votsausa vazhinji. (Mat. 24: 9-11)

Hongu, kufa kwechisimba kwemuviri kunonetsa, asi kufa kwaiye mweya inhamo. Basa rakaoma ndiko kurwira kukuru pamweya kuri pano nekuuya…

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Mat. 24:8

Usazununguswe

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNdira 13, 2015
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Hilary

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

WE vapinda nhambo yenguva muChechi inozunungusa kutenda kwevakawanda. Uye imhaka yekuti iri kuramba ichioneka sekunge chakaipa chakunda, sekunge Chechi yave kusakosha zvachose, uyezve Muvengi yeHurumende. Avo vanobatirira mukutenda kwese kweKatorike vachange vari vashoma uye vanozotorwa sevanhu vekare, vasina musoro, uye chipingamupinyi chinofanira kubviswa.

Ramba kuverenga

Anopesana naKristu Mazuva Ano

 

Kutanga kuburitswa munaNdira 8, 2015…

 

ZVINOKOSHA masvondo apfuura, ndakanyora kuti ndiyo nguva yekuti 'nditaure zvakananga, neushingi, uye ndisina kukumbira ruregerero kune "vakasara" vari kuteerera. Iyo ingori yakasara yevaverengi izvozvi, kwete nekuti ivo vakakosha, asi vakasarudzwa; vakasara, kwete nekuti vese havana kukokwa, asi vashoma vanodavira…. ' [1]cf. Iko Kutendeuka uye Kukomborera Ndokunge, ndapedza makore gumi ndichinyora nezvenguva dzatiri kurarama, ndichigara ndichiratidzira Tsika Tsvene neMagisterium kuitira kuunza mwero kunhaurirano iyo inogona kazhinji kazhinji inongovimba nezaruro yega. Kunyange zvakadaro, kune vamwe vanongonzwa ani nhaurirano ye "nguva yekupedzisira" kana matambudziko atinotarisana nawo akanyanyisa kushata, asina kunaka, kana anopisa - uye nekudaro vanongodzima nekuzvinyoresa. Ngazvive zvakadaro. Papa Benedict aive akananga chaizvo nezve mweya yakadaro:

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Kenduru Inopfungaira

 

 

Chokwadi chakaonekwa sekenduru hombe
kuvhenekera nyika yese nemurazvo wayo unopenya.

—St. Bernadine weSiena

 

SIMBA mufananidzo wakauya kwandiri… mufananidzo unotakura zvese kurudziro neyambiro.

Ivo vanga vachitevera zvinyorwa izvi vanoziva kuti donzo ravo rave kunyatsoitirwa tigadzirirei nguva dzakamira pamberi peChechi nepasi rose. Ivo havana kunyanya kutaura nezvekatekisiti sekutidaidza isu mu Utiziro hwakachengeteka.

Ramba kuverenga

Ndiri Kuuya Nokukurumidza


Getsemane

 

PANO hapana mubvunzo kuti chimwe chezvinhu zvekunyora uku apostolate ndeye inyevera uye gadzirira muverengi weshanduko huru iri kuuya, uye yatotanga munyika — izvo zvandakafunga kunaIshe makore akati kuti apfuura zvinodaidza a Dutu Guru. Asi yambiro haina chekuita nenyika yepanyika — iyo iri kutochinja zvakanyanya — uyezve ine chekuita nenjodzi dzemweya idzo dziri kutanga kutsvaira muvanhu se Tsunami Yemweya.

Kufanana nevazhinji venyu, ini dzimwe nguva ndinoda kumhanya kubva kune izvi chaizvo; Ndinoda kunyepedzera kuti hupenyu huchaenderera samazuva ese, uye ini dzimwe nguva ndinoyedzwa kuti nditende kuti zvichaitika. Ndiani asingadi? Ndinowanzo funga nezvemashoko aSt. Paul anotidaidza kuti tinamate…

Ramba kuverenga

Tsunami Yemweya

 

PFUMBAMWE makore apfuura nhasi, paMutambo weMukadzi Wedu weGuadalupe, ndakanyora Kutambudzwa ... uye neTsika Dzakanakai. Nhasi, panguva yeRosari, ndakanzwa Mukadzi Wedu zvakare achindifambisa kuti ndinyore, asi panguva ino nezve kuuya Tsunami Yemweya, iyo yave iri yakagadzirirwa neyekutanga. Ini ndinofunga hazvisi masanga kuti kunyora uku kunowira zvakare pamutambo uyu… nekuti izvo zviri kuuya zvine chekuita nehondo yekupedzisira pakati peMukadzi nedhiragoni.

chenjedzo: zvinotevera zvine madingindira akura anogona kunge asina kukodzera vaverengi vadiki.

Ramba kuverenga

Kutambudzwa Kunobva Mukati

 

Kana iwe wanga uine matambudziko kunyorera, izvo zvino zvagadziriswa. Ndatenda! 
 

WHEN Ini ndakachinja mafomati ezvinyorwa zvangu svondo rapfuura, pakanga pasina chinangwa pandiri kuti ndirege kupindura pakuverengwa kweMisa. Muchokwadi, sekuudza kwandakaita vanyoreri kune iro raNhasi Shoko, ndinotenda kuti Ishe vakandikumbira kuti nditange kunyora kufungisisa pakuverengwa kweMisa zvakananga nekuti Ari kutaura nesu kuburikidza navo, seizvo chiporofita chave kuita kunge chiri kuitika nguva chaiyo. Mukati mevhiki reSinodi, zvaishamisa kuverenga kuti, panguva imwechete iyo vamwe maKadinali vaikurudzira dzidziso dzakatsauka sedzidziso dzevafundisi, St Paul aisimbisa kuzvipira kwake kuzere kuna Zvakazarurwa kwaKristu Mutsika.

Kune vamwe varikukuvhiringidza uye vanoshuvira kukanganisa vhangeri raKristu. Asi kunyangwe isu kana mutumwa anobva kudenga akakuparidzirai imwe vhangeri isiri iyo yatakakuparidzirai, ngaave akatukwa! (VaG 1: 7-8)

Ramba kuverenga

Pasina Chiono

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGumiguru 16, 2014
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Margaret Mary Alacoque

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

 

THE nyonganiso yatiri kuona yakafukidza Roma nhasi mukumuka kwegwaro reSynod rakaburitswa kuruzhinji, hazvishamise. Mazuva ano, rusununguko, uye ungochani zvaive zvakazara mumaseminari panguva iyo vazhinji vemabhishopi nemakadhinari aya vaipinda. Yakanga iri nguva apo Magwaro paakabviswa-zvakavanzika, kubviswa, nekutorerwa simba ravo; nguva iyo Liturgy yakanga ichishandurwa kuita kupemberera kwenharaunda kwete Sechibairo chaKristu; apo vafundisi pavakamira kudzidza vakapfugama; apo machechi aibviswa mifananidzo nezvidhori; apo kureurura kwaishandurwa kuita machira emutsvairo; apo Tabhenakeri payakanga ichivhiringidzwa ichiiswa mumakona; apo katekisiki inenge yaoma; apo kubvisa pamuviri kwakava pamutemo; apo vapristi vaishungurudza vana; apo shanduko yepabonde yakachinja anenge munhu wese kupesana naPope Paul VI Humanae Vitae; pakange pasina-mhosva kurambana kwakaitwa… apo iyo mhuri akatanga kuparara.

Ramba kuverenga

Imba Yakakamurwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGumiguru 10, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

“ZVESE umambo hwakapesana hwuchaparadzwa, uye imba ichaputsika neimba. ” Aya ndiwo mazwi aKristu muEvhangeri yanhasi anofanirwa kuzadzikiswa pakati peSynod yeMabhishopi yakaungana muRoma. Apo patinoteerera kune zvinoratidzwa zviri kuuya pamusoro pekuti ungagadzirise sei nematambudziko anhasi ehunhu akatarisana nemhuri, zviri pachena kuti kune makakatanwa makuru pakati pevamwe vafundisi ekuti vangatarise sei chivi. Wangu director wezvemweya akandikumbira kuti nditaure nezve izvi, uye saka ndichadaro mune kumwe kunyora. Asi pamwe tinofanirwa kupedzisa fungidziro yesvondo rino pamusoro pekukanganisa kwepapa nekunyatsoteerera kumashoko aIshe Wedu nhasi.

Ramba kuverenga

Kutema Mwari

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaGunyana 25, 2014

Zvinyorwa zvemitambo pano


rakanyorwa naKyu Erien

 

 

AS Ini ndakanyora gore rapfuura, pamwe ipfupi-yekuona-pfupi tsika yetsika yedu yazvino pfungwa yekuti isu tiri munzira yakatwasuka yekufambira mberi. Izvo zvatiri kusiya kumashure, mukumuka kwekubudirira kwevanhu, hutsinye uye kufunga kwakamanikana-kufunga kwezvizvarwa zvakapfuura netsika. Izvo isu tiri kusunungura zvisungo zvekusarura nekusashivirira uye kufora takananga kune yakasununguka nyika, yakasununguka, uye yakabudirira nyika. [1]cf. Kufambira Mberi Kwemunhu

Hatina kukwanisa kuve takakanganisa zvakanyanya.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kufambira Mberi Kwemunhu

Kuvhiringidzika Kukuru

 

 

PANO iri kuuya nguva, uye yatovapo, apo ichavepo nyonganiso huru munyika uye muChechi. Mushure mekunge Papa Benedict vasiya basa, ndakanzwa Ishe vachindinyevera pamusoro peizvi kakawanda. Uye zvino tinozviona zvichitumbuka nekukomberedza zvakatikomberedza- munyika uye muChechi.

Ramba kuverenga

Kukohwa chamupupuri

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaChikunguru 14 - Chikunguru 19, 2014
Nguva Yakajairika

Zvinyorwa zvemitambo pano


Kukohwa Chamupupuri, Artist Asingazivikanwe

 

 

IN kuverenga kwevhiki rapfuura, takanzwa muporofita Hosiya achizivisa:

Kana vadyara mhepo, vanokohwa chamupupuri. (Hos. 8: 7)

Makore akati wandei apfuura, apo pandakamira mumunda wepurazi ndichiona dutu richisvika, Ishe vakandiratidza mumweya kuti mukuru dutu yakanga ichiuya pamusoro penyika. Sezvo zvinyorwa zvangu zvaibuditswa, ndakatanga kunzwisisa kuti chii chaiuya chakanangana nechizvarwa chedu ndiko kuputswa chaiko kwezvisimbiso zvaZvakazarurwa (ona Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution). Asi zvisimbiso izvi haizi kuranga kwaMwari per se- ivo vari, panzvimbo pezvo, munhu ari kukohwa chamupupuri chemufambiro wake. Hongu, hondo, matambudziko, uye kunyonganiswa mumamiriro ekunze uye nekukora kwepasi zvinowanzoitwa nevanhu (ona Nyika Iri Kuchema). Uye ndinoshuvira kuzvitaura zvakare… kwete, kwete vanoti izvo — ndiri kudanidzira zvino—Dutu riri pamusoro pedu! Ikozvino yasvika! 

Ramba kuverenga

Time Real

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJune 30 - Chikunguru 5, 2014
Nguva Yakajairika

Zvinyorwa zvemitambo pano

pasi rakatenderedza rakatarisana neasia nezuva halo

 

SEI ikozvino? Ndiri kureva, nei Ishe vakandikurudzira, mushure memakore masere, kuti nditange chikamu ichi chitsva chinonzi "iro raZvino Shoko", kufunga kwekuverengwa kweMisa kwezuva nezuva? Ini ndinotenda imhaka yekuti kuverenga kuri kutaura kwatiri zvakananga, zvine mutsindo, sezviitiko zvemuBhaibheri zvinozaruka izvozvi munguva chaiyo. Handireve kuzvikudza pandinotaura izvozvo. Asi mushure memakore masere ekukunyorera iwe nezve zviitiko zviri kuuya, sezvakapfupikiswa mukati Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution, isu tava kuzviona zvichiitika munguva chaiyo. (Ndakamboudza director wangu wezvemweya kuti ndaitya kunyora chimwe chinhu chingangodaro chakashata. Uye akapindura, "Ehe, watove benzi raKristu. Kana wakanganisa, unongova benzi raKristu Nezai kumeso kwako. ”)

Ramba kuverenga

Moto Wekutambudzwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 8, 2014
China wevhiki rechitatu reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

IYO moto wesango unogona kuparadza miti, ndizvo chaizvo kupisa kwemoto kuti anovhura mapini emakoni, nekudaro, kudzoreredza huni musango zvakare.

Kutambudzwa moto uyo, apo uchipedza rusununguko rwechitendero uye nekuchenesa Chechi yehuni dzakafa, unovhura mhodzi dzehupenyu hutsva. Mbeu idzo vese vafiri vanopupurira Shoko neropa ravo, uye avo vanopupura nemazwi avo. Ndokunge, Shoko raMwari imbeu inowira muvhu remoyo, uye ropa revakafira rinoidiridza ...

Ramba kuverenga

Kukohwa kwekutambudzwa

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 7, 2014
Chitatu cheVhiki Rechitatu reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

WHEN ko Jesu akazoedzwa nekurovererwa pamuchinjikwa here? Rini chiedza chakatorwa rima, uye rima panzvimbo yechiedza. Kureva, vanhu vakasarudza musungwa ane mbiri, Bharabhasi, panzvimbo paJesu, Muchinda weRunyararo.

Asi Pirato akavasunungurira Bharabhasi, asi wakati arova Jesu netyava, akamukumikidza kuti arovererwe. (Mat. 27:26)

Sezvo ini ndichiteerera kumishumo ichibuda muUnited Nations, isu tiri zvakare kuona chiedza chiri kubatwa nerima, uye rima panzvimbo yechiedza. [1]cf. LifeSiteNews.com, Chivabvu 6, 2014 Jesu akaratidzirwa nevavengi vake seanokanganisa rugare, anogona kunge ari "gandanga" wenyika yeRoma. Saka zvakare, Chechi yeKaturike iri kukurumidza kuita sangano idzva rinotyisa renguva dzedu.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. LifeSiteNews.com, Chivabvu 6, 2014

Iyo Huru Mushonga


Mira zvako ...

 

 

ITA takapinda munguva idzodzo dze kusateerera mutemo izvo zvichaguma ne "asina mutemo," sekutsanangurwa kwaPaul Paul muna 2 VaTesaronika 2? [1]Vamwe Madzibaba veChechi vakaona Anopesana naKristu achioneka pamberi pe "nguva yerunyararo" nepo vamwe kumagumo epasi. Kana munhu akatevera chiratidzo chaSt. John muna Zvakazarurwa, mhinduro inoita senge ivo vese vari vaviri. Maona The Kwekupedzisira Eclipses Uyu mubvunzo wakakosha, nekuti Ishe wedu pachake akatiraira kuti "tarisai uye munamate." Kunyangwe Pope St. Pius X akasimudza mukana wekuti, zvichipararira pane chaakadana kuti "chirwere chinotyisa uye chakadzika midzi" chiri kudhonzera vanhu kuruparadziko, ndiko kuti, “Kutsauka”…

… Panogona kunge paine atove munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" ari kutaurwa nezvake nemuApostora. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Vamwe Madzibaba veChechi vakaona Anopesana naKristu achioneka pamberi pe "nguva yerunyararo" nepo vamwe kumagumo epasi. Kana munhu akatevera chiratidzo chaSt. John muna Zvakazarurwa, mhinduro inoita senge ivo vese vari vaviri. Maona The Kwekupedzisira Eclipses

Kubvisa Anodzora

 

THE Mwedzi wapfuura wave wekushungurudzika kunoshamisa apo Ishe vanoramba vachinyevera kuti zviripo Saka Nguva Yakareba Yasara. Nguva dzinosuwisa nekuti vanhu voda kukohwa izvo Mwari akatiteterera kuti tisadyara. Zvinosuwisa nekuti mweya mizhinji haizive kuti iri pamatanho ekuparadzaniswa nekusingaperi kubva kwaari. Zvinosuruvarisa nekuti iyo nguva yekuda kweChechi pachayo yasvika apo Judhasi achamumukira. [1]cf. Kutongwa Kwemakore Manomwe-Chikamu VI Zvinosuwisa nekuti Jesu haasi kungoregeredzwa nekukanganikwa pasi rese, asi anoshungurudzwa nekusekwa zvakare. Saka, iyo Nguva yenguva kwakauya apo kusateerera mutemo kwese kuchaitika, uye kuri kuitika pasi rose.

Ndisati ndaenderera mberi, fungisisa kwechinguva mazwi echokwadi-akazadzwa musande:

Usatya zvingazoitika mangwana. Baba vamwe vane rudo vane hanya nemi nhasi vachakuchengetai mangwana nemazuva ese. Pamwe anokudzivirira kubva pakutambura kana Iye achakupa simba risingakundike kuti utsungirire. Iva nerunyararo ipapo uye isa parutivi mifungo yese uye kufungidzira. —St. Francis de Sales, bhishopi wezana ramakore rechi 17

Chokwadi, ino blog haisi yekuvhundutsa kana kuvhundutsa, asi kukusimbisa nekukugadzirira kuitira kuti, sevasikana vashanu vakangwara, mwenje wekutenda kwako usadzimwa, asi upenye kupenya apo chiedza chaMwari munyika. rakadzima zvizere, uye rima rakadzivirirwa zvizere. [2]cf. Mat 25: 1-13

Naizvozvo rambai makamuka, nekuti hamuzivi zuva kana nguva yacho. (Mat. 25:13)

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kutongwa Kwemakore Manomwe-Chikamu VI
2 cf. Mat 25: 1-13

Global Revolution!

 

… Hurongwa hwenyika hwazununguswa. (Pisarema 82: 5)
 

WHEN Ndakanyora nezve chimurenga! makore mashoma apfuura, raive risiri izwi raishandiswa zvakanyanya muvazhinji. Asi nhasi, iri kutaurwa kwese kwese… Uye zvino, mazwi "shanduko yenyika" dziri kupenga pasi rese. Kubva pakumukira kuMiddle East, kuenda kuVenezuela, Ukraine, nezvimwewo kusvika kumagunun'una ekutanga mu "Tea Party" chimurenga uye "Occupy Wall Street" muUS, kusagadzikana kuri kupararira se "hutachiona.”Chokwadi pane kusagadzikana kwepasi rose kuri kuitika.

Ndichamutsa Ijipiti kuti irwise Ijipiti: hama icharwa nehama, muvakidzani acharwisa muvakidzani, guta richirwisana neguta, umambo huchamukira umambo. (Isaya 19: 2)

Asi iRevolution yanga iri mukugadzira kwenguva yakareba kwazvo…

Ramba kuverenga

Chiporofita chaSt. Francis

 

 

PANO Mutsara uri muKatekisimo uyo, ndinofunga, wakakosha kudzokorora panguva ino.

The Papa, Bhishopi weRoma nomutsivi waPeter, “ndiye zvisingaperi uye manyuko anooneka uye hwaro hwekubatana kwemabhishopi nekambani yese yevakatendeka. ” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 882

Hofisi yaPeter ndiyo nokusingaperi-ndiyo dzidziso yechechi yeKaturike. Izvi zvinoreva, kusvika kumagumo kwenguva, hofisi yaPeter inoramba ichioneka, Kusingaperi chiratidzo uye sosi yenyasha dzaMwari dzekutonga.

Uye izvi zviripo kunyangwe hazvo izvo, hongu, nhoroondo yedu haisanganisiri vasande chete, asi vanoita sevanyengeri pachigaro. Varume vakaita saPapa Leo X uyo sezviri pachena akatengesa ruregerero kuti awane mari; kana Stephen VI uyo, nekuda kweruvengo, akazvuzvurudzira chitunha chake akamutangira mumigwagwa yeguta; kana Alexander VI akagadza nhengo dzemhuri kuti dzive nesimba paine baba vana vana. Zvino kuna Benedict IX uyo akatengesa upapa hwake; Clement V akaisa mutero wakakwira uye pachena akapa nyika kuvatsigiri nenhengo dzemhuri; uye Sergius III uyo akaraira kufa kwaanopokana napapa Christopher (uye akabva atora upapa iye pachake) chete kuna, zvinonzi, baba mwana anozove Pope John XI. [1]cf. "Vepamusoro gumi Vanopokana Mapope", NGUVA, Kubvumbi 10, 14; time.com

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. "Vepamusoro gumi Vanopokana Mapope", NGUVA, Kubvumbi 10, 14; time.com

Francis, uye Kuuya Passion kweChechi

 

 

IN Kukadzi gore rapfuura, Benedict XVI achangosiya basa, ndakanyora Zuva Rechitanhatu, uye maitirwo edu sekunge tava kusvika pa "gumi nembiri awa," chikumbaridzo che Zuva raIshe. Ini ndakanyora ipapo,

Papa anotevera achatitungamira isuwo… asi ari kukwira chigaro cheushe icho nyika inoda kupidigura. Ndizvozvo chikumbaridzo yandiri kutaura nezvayo.

Sezvo isu tichitarisa maitiro epasire papa papa waPapa Francis, zvinoita senge zvakapesana. Hazvina zuva renhau rinoenda kuti vezvenhau venyika havasi kuita imwe nyaya, vachimhanyisa papa mutsva. Asi makore 2000 apfuura, mazuva manomwe Jesu asati arovererwa, vaive vachimumomotera zvakare…

 

Ramba kuverenga

2014 uye Chikara Chinokwira

 

 

PANO Pane zvinhu zvakawanda zvine tariro zviri kukura muChechi, zvizhinji zvacho chinyararire, zvakadaro zvakavanzwa kubva pakuonekwa. Kune rimwe divi, kune zvinhu zvakawanda zvinoshungurudza padhuze pevanhu patinopinda muna 2014. Izvi zvakare, kunyangwe zvisina kuvanzika, zvakarasika kuvanhu vazhinji vane sosi yeruzivo inoramba iri nhepfenyuro huru; vane hupenyu hunobatwa mune yekutsika yekubatikana; vakarasikirwa nehukama hwavo hwemukati kuzwi raMwari kuburikidza nekushaya munamato uye kukura pamweya. Ndiri kutaura nezvemweya isinga “tarise nekunamata” sekukumbira kwakaita Ishe wedu.

Ini handigone kubatsira asi kuyeuka zvandakaburitsa makore matanhatu apfuura panguva ino chaiyo yeMutambo weMutsvene Amai vaMwari:

Ramba kuverenga

Saka, Inguvai Iri?

Kusvika Pakati Pehusiku…

 

 

MAERERANO kune zvakazarurwa zvakapihwa Jesu naSt Faustina, isu tiri pachikumbaridzo che "zuva rekutongwa", iro Zuva raIshe, mushure meiyi "nguva yengoni". Vanababa veChechi vakafananidza Zuva raIshe nezuva rezuva (ona Faustina, uye Zuva raIshe). Zvino mubvunzo ndewokuti, tave pedyo sei pakati pehusiku, chikamu chine rima cheZuva — kuuya kwaAntikristu? Kunyangwe "antikristu" asingakwanise kungogumira kumunhu mumwe chete, [1]Kana toreva nezve antikristu, taona kuti muTestamente Itsva anogara achifungidzira nhoroondo dzezvakaitika kare. Iye haagoni kuve akadzivirirwa kune chero munhu mumwechete. Imwe uye yakafanana iye anopfeka masks akawanda muchizvarwa chimwe nechimwe. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Imbwa Dzidziso, Eschatology 9, Johann Auer naJoseph Ratzinger, 1988, peji. 199-200 sekudzidzisa kwaSt. [2]cf. 1 Johani 2:18 Tsika dzinoti pachazouya mumwechete wepakati, "mwanakomana wekuparadzwa," mu "nguva dzekupedzisira." [3] … Ishe waIshe usati wasvika kuchave nekutsauka pakutenda, uye mumwe anonyatsotsanangurwa se "munhu wekusateerera mutemo", "mwanakomana wekuparadzwa" anofanira kuratidzwa, uyo mutsika anouya kuzodaidza kuti Anopesana naKristu. -PAPA BENEDICT XVI, Veruzhinji Vateereri, "Kunyangwe pakupera kwenguva kana munguva yekushayikwa kwerunyararo: Huya Ishe Jesu!", L'Osservatore Romano, Mbudzi 12, 2008

Nezve kuuya kwaAntikristu, Magwaro anotiudza kuti titarise zviratidzo zvikuru zvishanu.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kana toreva nezve antikristu, taona kuti muTestamente Itsva anogara achifungidzira nhoroondo dzezvakaitika kare. Iye haagoni kuve akadzivirirwa kune chero munhu mumwechete. Imwe uye yakafanana iye anopfeka masks akawanda muchizvarwa chimwe nechimwe. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Imbwa Dzidziso, Eschatology 9, Johann Auer naJoseph Ratzinger, 1988, peji. 199-200
2 cf. 1 Johani 2:18
3 … Ishe waIshe usati wasvika kuchave nekutsauka pakutenda, uye mumwe anonyatsotsanangurwa se "munhu wekusateerera mutemo", "mwanakomana wekuparadzwa" anofanira kuratidzwa, uyo mutsika anouya kuzodaidza kuti Anopesana naKristu. -PAPA BENEDICT XVI, Veruzhinji Vateereri, "Kunyangwe pakupera kwenguva kana munguva yekushayikwa kwerunyararo: Huya Ishe Jesu!", L'Osservatore Romano, Mbudzi 12, 2008

Kubata Kusazvipira

 

 

THE Vhangeri rinotidaidza kuti tigovane zvinhu zvedu, kunyanya varombo - a kutora nokuzvidira yezvinhu zvedu nenguva yedu. Zvisinei, iyo anti-vhangeri inoda kugoverana kwezvinhu zvinoyerera, kwete zvichibva pamoyo, asi kubva kumatongerwo enyika anotonga nekuparadzira hupfumi zvinoenderana nezvido zveHurumende. Izvi zvinozivikanwa nemhando dzakawanda, kunyanya izvo zve Communism, iyo yakaburitswa muna 1917 muchimurenga cheMoscow chakatungamirwa naVladimir Lenin.

Makore manomwe apfuura pakatanga kunyora dzidziso iyi, ndakaona chifananidzo chakasimba mumoyo mangu chandakanyora nezvacho Iko Kukura Kwakakura:

Ramba kuverenga

Anonzwa Kuchema Kwevarombo Here?

 

 

"EHE, tinofanira kuda vavengi vedu uye kunyengeterera kutendeuka kwavo, ”akabvuma. “Asi ndakatsamwira avo vanoparadza utsanana nekunaka. Nyika ino yarasa chikumbiro chayo kwandiri! Kristu haangauye achimhanyira kuMwenga wake here uyo ari kuramba achishungurudzwa uye achichema? ”

Aya aive manzwiro eshamwari yangu yandakataura naye mushure meimwe yezviitiko zvehushumiri hwangu. Ndakafungisisa pfungwa dzake, zvemanzwiro, asi zvine musoro. Ndakati, "Zvauri kubvunza ndezvekuti kana Mwari achinzwa kuchema kwevarombo?"

Ramba kuverenga

Zuva reRuramisiro

 

FEAST ST. MARGARET MARY ALACOQUE

Maka achange ari kuChicago vhiki ino. Ona zvinyorwa pazasi!

 

 

Tarisa Kumabvazuva! Zuva reRuramisiro riri kubuda. Iye anouya, iye Mutasvi Pabhiza Jena!


THE
daidzira kuna Bastion (ona Kune Bastion!) iko kushevedza kuti uuye kuna Jesu, Dombo, muSakaramende Rakakomborerwa, uye ipapo, kumirira naAmai Vedu Vakaropafadzwa Hondo yekuraira. Inguva yekugadzirira kukuru, kwete kushushikana, asi kwakasimba — nekutsanya, Kureurura nguva zhinji, Rosari, uye kuenda kuMisa pese paunokwanisa, kuitira kuti uve mumamiriro ekuteerera semwana. Uye usakanganwa rudo, shamwari dzangu, idzo pasina pamwe nevamwe vese dzisina chinhu. Nekuti ndinotenda iyo Zvisimbiso zvaZvakazarurwa dzave kuda kutyorwa ne "Gwayana raiita kunge rakauraiwa", sekufanoona kwakaita St John muzvitsauko 5-6 muApocalypse.

Funga nezvazvino zviratidzo zvenguva sezvo 2012 inopinda mwaka yayo yekupedzisira: sehondo inotanga kuMiddle East, iyo chisimbiso chechipiri zvinoita sekutaura nezvehondo yepasirese; seUnited Nations inonyevera nezve a dambudziko repasi rose rekudya muna 2013, ivo chisimbiso chechitatu inotaura nezvekugoverwa kwechikafu; sezvo hosha dzisinganzwisisike uye kuputika kuri kuwanda pasi rese, iyo chisimbiso chechina inotaura nezvematambudziko nekuenderera mberi nenzara nenyonganyonga; apo United States, Canada, nedzimwe nyika zhinji dzinotanga kufamba kudzikisira rusununguko rwekutaura nepfungwa, iyo chisimbiso chechishanu inotaura nezvekushushwa. Zvese izvi zvinotungamira kune iyo chisimbiso chechitanhatu, izvo sezvandakambonyora, zvinoratidzika zvakanyanya kunge rumwe rudzi rwe "kujekesa hana" yenyika yese (cf. Zvakazarurwa Kuvhenekerwa) - chipo chikuru kuvanhu chisati chavharwa musuwo Tsitsi, uye musuwo weRuramisiro unovhurwa yakafara (cf. Misuo yeFaustina).

Pandinofunga kuti mazwi ari pazasi akatanga kunyorwa muna Gumiguru wa2007, mumwe haangabatsira asi kutenda Mwari kuti takave nemakore mashanu apfuura ekuti tigadzirire mwoyo yedu kuDutu Guru riri kuitika panguva yedu…

Ramba kuverenga

Saka Nguva Yakareba Yasara

 

Musi weChishanu wekutanga wemwedzi uno, zvakare iwo Mutambo zuva raSt.Faustina, amai vemukadzi wangu, Margaret, vakashaya. Tiri kugadzirira mariro izvozvi. Kutenda kune vese neminamato yako kuna Margaret nemhuri.

Sezvo isu tichiona kuputika kwehuipi pasirese, kubva pakunyomba kunotyisa kwazvo kuna Mwari munzvimbo dzemitambo, kusvika kudonha kuri padyo kwehupfumi, kusvika kuhondo yehondo yenyukireya, mazwi echinyorwa ichi pazasi haawanzo kure nemoyo wangu. Ivo vakasimbiswa zvakare nhasi nemutungamiri wangu wezvemweya. Mumwe mupristi wandinoziva, anonamata zvikuru uye anoteerera mweya, ati nhasi chaiye Baba varikumuudza, "Vashoma vanoziva kuti nguva ishoma sei."

Mhinduro yedu? Usanonoka kutendeuka kwako. Usanonoka kuenda Kureurura kutanga futi. Usanonoka kuyananiswa naMwari kusvika mangwana, nekuti sekunyora kwaPaul Paul, “Nhasi izuva reruponeso."

Kutanga kuburitswa munaNovember 13th, 2010

 

KUNONOSHA zhizha rapfuura ra2010, Ishe vakatanga kutaura izwi mumoyo mangu rinotakura kukurumidza kutsva. Chave chiri kutsiga zvakatsiga mumoyo mangu kusvika ndamuka mangwanani ano ndichichema, ndisingachakwanise kuzvibata zvakare. Ndakataura nemukuru wangu wezvemweya uyo akasimbisa zvave kundiremera pamoyo.

Sekuziva kunoita vaverengi vangu nevatariri, ndakaedza kutaura newe kuburikidza nemazwi eMagisterium. Asi pazasi pezvose zvandanyora uye zvandakataura nezvazvo pano, mubhuku rangu, uye mumawebhusaiti angu, ndizvo pachedu mirayiridzo yandinonzwa mukunamata — kuti vazhinji venyu muri kunzwawo mumunamato. Ini handizotsauke kubva munzira, kunze kwekusimbisa izvo zvataurwa kare 'nekukurumidzira' neMadzibaba Matsvene, nekugovana newe mazwi epachivande andakapihwa. Nekuti ivo havana kuitirwa, panguva ino, kuti vachengetwe vakavanzwa.

Hechino "meseji" sekupihwa kwayakaitwa kubva Nyamavhuvhu muzvikamu kubva mudhayari rangu…

 

Ramba kuverenga

Kuvhiringidza Kukuru

 

KUBVIRA kunyora Chakavanzika Bhabhironi, Ndanga ndakatarisa nekunamata, ndakamirira nekuteerera kwemavhiki ndichigadzirira kunyora uku.

Ndichamira panzvimbo yangu yokurinda, nokumira pamusoro porusvingo, ndotarira kuti ndione zvaachataura kwandiri. Ipapo Jehovha akandipindura, akati, nyora zvawakaratidzwa zvakajeka pamahwendefa, kuti mumwe averenge nyore. (Hab. 2: 1-2)

Zvekare zvakare, kana tichida kunzwisisa zviri pano nekuuya pamusoro penyika, isu tinofanirwa kungoteerera maPope ..

 

Ramba kuverenga