Jesu ari muBhoti Rako


Kristu muDutu Mugungwa reGarirea, Ludolf Backhuysen, 1695

 

IT ndainzwa kunge mashanga ekupedzisira. Motokari dzedu dzave kuparara dzichidhura mari diki, zvipfuyo zvepurazi zvave kurwara nekukuvara zvisinganzwisisike, michina yanga ichikundikana, gadheni harisi kukura, dutu remhepo raparadza miti yemichero, uye kupostora kwedu kwapera mari . Pandakamhanya svondo rapfuura kuti ndibate kutiza kwangu kuenda kuCalifornia kumusangano weMarian, ndakachema ndichitambudzika kumukadzi wangu akamira munzira. Ishe haaone here kuti tiri mukudonha-kusununguka?

Ndainzwa ndasiiwa, uye ita kuti Ishe vazive. Maawa maviri gare gare, ndakasvika panhandare, ndakapfuura nepamagedhi, ndokugara pachigaro changu munhandare. Ndakatarisa kunze kwewindo rangu apo pasi nenyonganiso yemwedzi wapfuura yakawira pasi pemakore. "Ishe," ndakazevezera, "ndichaenda kunaani? Ndimi mune mashoko oupenyu husingaperi… ”

Ramba kuverenga

Kubvisa Kwakakura

 

 

A vacuum yakasikwa mumweya yechizvarwa chevechidiki - kungave kuChina kana kuAmerica - na kurwiswa kwemashoko anoparadzirwa iyo inoenderana nekuzvizadzisa, kwete pana Mwari. Mwoyo yedu yakagadzirirwa iye, uye kana tisina Mwari-kana isu tikamurambidza kupinda-chimwe chinhu chinotora nzvimbo yake. Ichi ndicho chikonzero Chechi isingatombofaniri kurega kuparidza, kuzivisa Nhau Dzakanaka idzo Ishe vanoshuvira kupinda mumoyo yedu, nevose ake Mwoyo, kuzadza vharuvhu.

Ani naani anondida achachengeta shoko rangu, uye Baba vangu vachamuda, uye tichauya kwaari toita ugaro naye. (Johani 14:23)

Asi iri Vhangeri, kana richizovimbika, rinofanira kuparidzwa noupenyu hwedu.

 
Ramba kuverenga

Dutu Rava Pedyo

 

WHEN hushumiri uhwu hwakatanga kutanga, Ishe vakandijekesera nenzira yakapfava asi yakasimba kuti ndaisafanira kunyara "kuridza hwamanda." Izvi zvakasimbiswa nerugwaro:

Izwi raLORD akauya kwandiri: Mwanakomana wemunhu, taura nevanhu vako uvaudze kuti: Pandinouya nemunondo kuzorwa nenyika… uye murindi paanoona bakatwa richiuya kuzorwa nenyika, anofanira kuridza hwamanda kuti ayambire vanhu… Kana zvakadaro, nharirire inoona munondo uchiuya uye isingaridze hwamanda, zvekuti munondo unorwisa uye kutora mweya wemumwe munhu, hupenyu hwake hunotorwa nekuda kwechivi chake, asi ini ndichapa murindi mhosva yeropa rake. Zvino iwe, Mwanakomana womunhu, ndakakugadza uve mutariri weimba yaIsiraeri; paunonzwa shoko kubva mumuromo mangu, unofanira kundiyambira ini. (Ezekieri 33: 1-7)

Vechidiki vakazviratidza kuva veRome uye neChechi chipo chakakosha cheMweya waMwari… handina kuzeza kuvakumbira kuti vasarudze zvakanyanya nezvekutenda nehupenyu uye kuvapa basa rakakura: kuva "varindi vemangwanani ” mambakwedza emireniyumu itsva. -POPE JOHN PAUL II, Novo Millenio Inuente, n. 9

Nerubatsiro rwemutsvene wemweya director uye yakawanda, yakawanda nyasha, ndakakwanisa kusimudza chimbo chekunyevera kumiromo yangu uye nekuchipururudza zvichienderana nekutungamira kweMweya Mutsvene. Munguva pfupi yapfuura, Krisimasi isati yasvika, ndakasangana nemufudzi wangu chaiye, Anokudzwa, Bishop Don Bolen, kuti tikurukure nezvehushumiri hwangu uye nezvechiporofita chebasa rangu. Akandiudza kuti "aisada kuisa zvigumbuso munzira", uye kuti "zvakanaka" kuti ini "ndanga ndichinyevera." Nezve zvimwe zvakasarudzika zvechiporofita zvehushumiri hwangu, akataura yambiro, sezvaaifanira kuita. Nekuti tingazive sei kuti chiporofita chiporofita kusvikira chaitika? Yambiro yake ndeyangu mumweya wetsamba yaPaul Paul kuvaTesaronika:

Usadzima Mweya. Usashore kutaura kwechiporofita. Edza zvese; chengetedza zvakanaka. (1 VaTesaronika 5: 19-21)

Zviri mupfungwa iyi kuti nzwisiso yemweya inogara ichidikanwa. Hapana charism inosunungurwa kubva kuendeswa uye kuendeswa kune vafudzi veChechi. "Hofisi yavo haisi yekudzimisa mweya, asi kuyedza zvinhu zvese nekubatirira pane zvakanaka," kuitira kuti mapato akasiyana uye anowirirana vashande pamwe "kuitira zvakanakira vese." -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 801

Panyaya yekuziva, ini ndoda kukurudzira Bishop Don kunyora kwake panguva, iyo inozorodza yakatendeseka, yakarurama, uye inopikisa muverengi kuti ave mudziyo wetariro ("Kupa Akaundi Yedu Tariro", Www.saskatoondiocese.com, Chivabvu 2011).

 

Ramba kuverenga

Kudengenyeka kwenyika kukuru

 

IT aive Muranda waMwari, Maria Esperanza (1928-2004), uyo akati nezvechizvarwa chedu chanhasi:

Hana dzevanhu ava vanodikanwa dzinofanira kuzununguswa zvine chisimba kuitira kuti vagokwanisa “kugadziridza dzimba dzavo”… Nguva huru iri kuswedera, zuva guru rechiedza… inguva yekutonga kwevanhu. -Anopesana naKristu uye neNguva yekupedzisira, Mufundisi Joseph Iannuzzi, cf. P. 37 (Volumne 15-n.2, Yakapihwa Chinyorwa kubva pawww.sign.org)

Uku "kuzunza" kunogona kunge kuri pamweya uye muviri. Kana usati, ndinokurudzira kutarisa kana kutarisa zvekare Kubata kukuru, Kumutsa Kukuru, sezvo ini ndisingadzokorore rumwe ruzivo rwakakosha urwo runopa mamiriro ekunyora uku…

 

Ramba kuverenga

Kubata kukuru, Kumutsa Kukuru

 

FOR mazuva mazhinji ikozvino, Ishe vanga vachigadzirira moyo wangu kunyora nezve chimwe chinhu chandatotaura nezvacho kusvika padanho: kuuya “Kuzunza kukuru.” Ndakanyatsoona manheru ano kuti vhidhiyo Kubata kukuru, Kumutsa Kukuru kuti ini ndakaburitsa gore nehafu yapfuura inoda kutariswa zvakare-kuti yakakosha uye yakakosha kupfuura nakare kose. Iko kugadzirira kwekumwe kunyora nezvenyaya iyi ichatevera munguva pfupi.

Zvamazvirokwazvo, Ishe Mwari havaite chinhu vasina kuzivisa zano ravo kuvaranda vavo, ivo vaporofita… Ndataura zvinhu izvi kwamuri, kuti kana nguva yavo yasvika murangarire kuti ndakakuudzai nezvazvo. (Amosi 3: 7; Johane 16: 4)

Ndinokukurudzira kuti utarise izvi zvakare, kuti uzvipfuure, uye ugare wakatarwa. Kana sekutaura kwaJesu, “Rindai uye munyengetere. ”

Kutarisa Kubata kukuru, Kumutsa Kukuru Enda ku:

www.mbembers.nl

 

Iyo Hukuru Shanduko

 

AS akavimbisa, ndinoda kugovera mamwe mazwi nepfungwa zvakauya kwandiri panguva yangu muParay-le-Monial, France.

 

PAMUSORO POKUDZIDZISWA… RIMWE NYIKA

Ndakanzwa zvakasimba Ishe vachiti tiri pamusoro pe "chikumbaridzo”Yeshanduko huru, shanduko dzinorwadza uye dzakanaka. Mifananidzo yemubhaibheri inoshandiswa yakadzokororwa ndeye yemarwadzo ekubereka. Sekuziva kuri kuita chero amai, kusununguka inguva yakaoma zvikuru - kubatira kunoteverwa nekuzorora kuchiteverwa nekuzvimba kwakanyanya kusvika mwana azvarwa… uye marwadzo anokurumidza kuve chiyeuchidzo.

Kurwadziwa kwekusununguka kweChechi kwave kuitika mukati memazana emakore. Kupesana kukuru kukuru kwakaitika mukukonana pakati peOrthodox (East) nemaCatholic (West) pakupera kwemireniyamu yekutanga, uyezve zvakare muPurotesitendi Shanduko makore mazana mashanu gare gare. Shanduko idzi dzakazungunusa nheyo dzeChechi, dzichipwanya madziro aro zvekuti "hutsi hwaSatani" hwakakwanisa kupinda zvishoma nezvishoma mukati.

… Utsi hwaSatani huri kupinda muChechi yaMwari kuburikidza nekutsemuka kwemadziro. —PAPA PAUL VI, kutanga Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, June 29, 1972

Ramba kuverenga

Yakarurama Kutaura

EHE, iri kuuya, asi kuvaKristu vazhinji yatove pano: Passion yeChechi. Sezvo mupirisita paakasimudza Yukaristera ano mangwanani ano panguva yeMisa pano muNova Scotia kwandangosvika kuzopa kufuratira kwevanhurume, mazwi ake akatanga kutsva. Uyu Muviri Wangu uyo ​​muchapiwa kwamuri.

Tiri Muviri wake. Takabatana naYe zvisinganzwisisike, nesuwo "takapihwa" iwo Mutsvene China kuti tigovane mukutambudzika kwaIshe Wedu, uye nekudaro, kuti tigovanewo Mukumuka kwake. "Kuburikidza nekutambudzika chete munhu anogona kupinda Kudenga," akadaro mupristi mumharidzo yake. Zvirokwazvo, uku kwaive kudzidzisa kwaKristu uye nekudaro kunoramba kuri dzidziso yenguva dzose yeChechi.

'Hakuna muranda mukuru kuna tenzi wake.' Kana vakanditambudza, vachakutambudzaiwo. (Johani 15:20)

Mumwe mupristi ave pamudyandigere arikugara kunze kwePassion iyi kumusoro kumusoro kwemhenderekedzo yegungwa kubva pano mudunhu rinotevera…

 

Ramba kuverenga

Kudonha kwenyika!

 

 

VAYA avo vanga vachitevera kufamba kwechiporofita muChechi vangangodaro vasina kushamisika nekuchinja kwezviitiko zvepasi rese zvichiitika neawa. A Yenyika Dzepasi Pose iri kunhonga nhunzi zvishoma nezvishoma sezvo nheyo dzenyika yapashure pazvino dzichitanga kupa nzira ye "hurongwa hutsva." Nekudaro, tasvika kumaawa epiki enguva yedu, kusangana kwekupedzisira pakati pezvakanaka nezvakaipa, pakati petsika yehupenyu netsika yekufa. Hupfumi hunodzikira, hondo, uye kunyangwe kusvibiswa kwezvakatipoteredza ingori michero yemuti wakashata, wakasimwa kuburikidza nenhema dzaSatani kuburikidza neiyo Enlightenment nguva inopfuura makore mazana mana apfuura. Nhasi, isu tiri kungokohwa zvakadyarwa, zvinofudzwa nevafudzi venhema, uye zvinochengetedzwa nemapere, kunyangwe pakati peboka raKristu. Kune pamwe, chimwe chezviratidzo zvikuru kwazvo zvenguva kusahadzika kuri kukura mukuvapo kwaMwari. Uye zvine musoro. Sezvo nyonganiso inoramba ichitora nzvimbo yaKristu, mhirizhonga inobvisa runyararo, kusachengeteka kuchitsiva kugadzikana, kuita kwevanhu kupomera Mwari (pachinzvimbo chekuziva kuti rusununguko rwekuzvisarudzira runokwanisa kuzviparadza). Mwari aigona sei kubvumira nzara? Kutambura? Kuuraya vanhu vakawanda here? Mhinduro ndeye Akatadza sei, pasina kutsika pachiremera chevanhu nekuzvisarudzira. Chokwadi, Kristu akauya kuzotiratidza nzira yekubuda mumupata wemumvuri werufu, uyo watakagadzira-kwete kuuparadza. Kwete, kwete kusvikira chirongwa cheruponeso chazadzikiswa. [1]cf. 1 VaK. 15: 25-26

Zvese izvi, zvinoita sekunge zviri kugadzirira nyika kristu wenhema, mesiya wenhema kuti aiburitse murufu. Uye zvakadaro, ichi hachisi chinhu chitsva: zvese izvi zvakafanotaurwa muMagwaro, zvakatsanangurwa naMadzibaba eChechi, uye nekuwedzera kutariswa nevapapa vemazuva ano. Hapana anoziva nguva, kunyangwe iyo yese. Asi kutaura kuti hazvisi izvo zvinogona kuitika munguva yedu, zvichipiwa zviratidzo zvese, kufanoona zvisirizvo zvinosiririsa. Izvo zvakanzi zvakanakisa naPaul VI:

Pane kusagadzikana kukuru panguva ino munyika nemuChechi, uye icho chiri mubvunzo ndiko kutenda. Zvinoitika izvozvi kuti ini ndinodzokorora kwandiri chirevo chisina kujeka chaJesu muEvhangeri yaSt. Luke: 'Mwanakomana wemunhu paanodzoka, acharamba achiwana rutendo panyika here?' times uye ini ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvemugumo izvi zviri kubuda. Tava pedyo nekuguma here? Izvi hatife takazviziva. Tinofanira kugara takazvibata takagadzirira, asi zvese zvinogona kugara kwenguva yakareba zvakadaro.  —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Ndozviri izvo, kuti ndinodzokera kumamwe mazwi andakanzwa Kudenga achitaura muna 2008. Pano, ini zvakare ndinogovana mamwe mazwi echiporofita kubva kune vamwe anofanirwa kunzwisiswa, asi ini ndisingataure zvekupedzisira nezvechokwadi chavo. Ini ndinosanganisirawo pano izwi razvino rakanzi kuna Amai vaMwari pane inozivikanwa nzvimbo yekuonekwa.

Tiri zvinoita, hama nehanzvadzi, tiri kurarama munguva dzeKudengenyeka Kukuru…

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. 1 VaK. 15: 25-26

Mukadzi neDhiragoni

 

IT Ndicho chimwe chezvishamiso zvinoenderera mberi munguva dzemazuva ano, uye vazhinji vevaKaturike vanogona kunge vasingazvizive. Chitsauko chechitanhatu mubhuku rangu, Kutarisana kwekupedzisira, inobata nechishamiso chinoshamisa chemufananidzo weMukadzi Wedu weGuadalupe, uye kuti inoenderana sei neChitsauko 12 muBhuku raZvakazarurwa. Nekuda kwenhema dzakapararira dzakagamuchirwa sechokwadi, zvakadaro, yangu yekutanga vhezheni yakagadziridzwa kuratidza iyo akafanirwa zvesainzi zvakakomberedza iyo tilma iyo iyo chifananidzo chinoramba chiri muchinhu chisingatsanangurike. Chishamiso chetilma hachidi kushongedzwa; chinomira choga se “chiratidzo chenguva” huru.

Ini ndakaburitsa Chitsauko Sitanhatu pazasi kune avo vatove nebhuku rangu. Kudhinda Kwechitatu kwave kuwanikwa kune avo vangade kuodha mamwe makopi, ayo anosanganisira ruzivo rwuri pazasi uye chero zvigadziriso zvepa typographical zvakawanikwa.

Ongorora: iwo omuzasi emazasi akaverengwa zvakasiyana pane akadhindwa kopi.Ramba kuverenga

Apo Misidhari Inowa

 

Ungudza iwe musipiresi, nekuti misidhari yawira pasi;
vane simba vakapambwa. Chemai, imi miouki yeBhashani;
nekuti dondo risingapindiki ratemwa.
Hark! kuungudza kwevafudzi,
kukudzwa kwavo kwaputswa. (Zek. 11: 2-3)

 

IZVO vadonha, mumwe neumwe, bhishopi mushure mebhishopi, mupristi mushure memupristi, hushumiri mushure mehushumiri (tisingatauri, baba mushure memhuri nemhuri mushure memhuri) Uye kwete miti midiki-vatungamiriri vakuru mukutenda kweKaturike vakawira semisidhari mikuru musango.

Mukutarisa mumakore matatu apfuura, taona kuputsika kunoshamisa kwevamwe vevarefu zvikuru muChechi nhasi. Mhinduro yevamwe vaKaturike yave iri kuturika michinjikwa yavo ndoku“rega” Chechi; vamwe vakaenda ku<em>blogosphere kuti vaparadze zvine simba vakawa, nepo vamwe vakaita nharo dzokuzvitutumadza uye dzinopisa mukuwanda kweforamu dzorudzidziso. Uyezve kune avo vari kuchema chinyararire kana kuti kungogara zvavo vakanyarara vakakatyamadzwa sezvavanoteerera maungira okusuwa uku kuri kuitika munyika yose.

Kwemwedzi yakati wandei, mazwi aMai Vedu veAkita-akapihwa kuzivikanwa zviri pamutemo naPope aripo iye achiri Mutungamiriri weUngano yeDzidziso Yekutenda - anga achizvidzokorodza kuseri kwepfungwa dzangu:

Ramba kuverenga

MuKaturike Anodadira?

 

KUBVA muverengi:

Ndanga ndichiverenga yako "mafashama evaporofita venhema" akateedzana, uye kukuudza chokwadi, ndiri kunetsekana. Regai nditsanangure… Ndiri munhu achangobva kutendeukira kuChechi. Ini ndaimbove mufundisi wechiPurotesitendi Mufundisi we "rudzi rwakaipa kwazvo" - ndaive munhu akaoma! Mumwe munhu akabva andipa bhuku naPope John Paul II- uye ndakatanga kudanana nekunyora kwemurume uyu. Ndakarega basa saMufundisi muna 1995 uye muna 2005 ndakapinda muChechi. Ndakaenda kuFranciscan University (Steubenville) ndokuwana Masters muTheology.

Asi apo pandakaverenga bhurogi rako-ndakaona chimwe chinhu chandisina kufarira-chifananidzo changu makore gumi nemashanu apfuura. Ndiri kushamisika, nekuti ndakapika pandakasiya Fundamentalist chiPurotesitendi kuti handingatsiva imwe dzidziso yeimwe. Pfungwa dzangu: chenjera kuti usave wakashata zvekuti unokanganwa kuona basa.

Zvinogoneka here kuti kune chinhu chakadai se "Fundamentalist Katurike?" Ini ndinonetseka nezve heteronomic element mune yako meseji.

Ramba kuverenga

Ndichamhanyawo Here?

 


Kuroverwa pamuchinjikwa, rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

AS Ndakatarisa zvakare bhaisikopo rine simba Kushuva kwaKristu, Ndakarohwa nevimbiso yaPeter yekuti achaenda kujeri, otofira Jesu! Asi maawa chete gare gare, Peter akamuramba zvine simba katatu. Panguva iyoyo, ndakanzwa hurombo hwangu: "Ishe, pasina nyasha dzenyu, neniwo ndichakutengesai…"

Tingave sei vakatendeka kuna Jesu mumazuva ano enyonganiso, mhosva, uye kuramba kutenda? [1]cf. Papa, Kondomu, uye Kunatswa kweChechi Tingave nechokwadi sei kuti nesuwo hatizotiza Muchinjikwa? Nekuti zviri kuitika zvakatikomberedza kare. Kubva kutanga kwechinyorwa ichi apostolate, ndakanzwa Ishe vachitaura nezve a Kukuru kusefa ye “masora anobva pakati pegorosi.” [2]cf. Masora Pakati Pegorosi Izvo zvazviri a kusuwa iri kutoumbwa muChechi, kunyange zvisati zvazara pachena. [3]cf. Shungu dzekusuwa Vhiki rino, Baba Vatsvene vakataura nezve kusefa uku paMutsvene weChina Misa.

Ramba kuverenga

Mumazuva aRoti


Roti Kutiza Sodhoma
, Benjamin West, 1810

 

THE mafungu enyonganiso, njodzi, uye kusava nechokwadi zviri kurova pamikova yerudzi rwese pasi pano. Sezvo mitengo yezvikafu nemafuta zvichikwira uye hupfumi hwenyika hwanyura sechibatiso chegungwa, pane hurukuro zhinji matumba- nzvimbo dzekuchengetedza dutu riri kuuya. Asi pane njodzi yakatarisana nevamwe maKristu nhasi, uye ndiko kuwira mumweya wekuzvichengetedza uyo uri kuwedzera kuwanda. Masayendisiti ekupona, kushambadzira kwemakiti echimbichimbi, magetsi emagetsi, vabiki vechikafu, uye goridhe nesirivha zvinopihwa ... kutya uye paranoia nhasi zvinonzwisisika sekusachengeteka howa. Asi Mwari arikudaidza vanhu vake kune mumwe mweya wakasiyana newenyika. Mweya wemhedziso kuvimba.

Ramba kuverenga

Kuuya kweVapoteri uye Kugara

 

THE Zera reMaministri riri kupera… Asi chimwe chinhu chakanakisa chiri kuzomuka. Chichava mavambo matsva, Chechi yakadzorerwa munguva itsva. Muchokwadi, aive Pope Benedict XVI uyo akataura nezvechinhu ichi chaicho achiri achiri kadhinaini:

Chechi ichaderedzwa muzvimiro zvayo, zvichave zvakakosha kuti utangezve. Zvisinei, kubva muedzo uyu neChechi kuti kubuda kuti vachange vanosimbiswa nedanho anoitwa izvozvo nazvo, neDare vakamutsidzira vanokwanisa kutarira mariri ... Kereke achange dziwande ipfupi. -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Mwari neNyika, 2001; Kubvunzana naPeter Seewald

Ramba kuverenga

Mwaka weKutenda


ZVEPASI chando chinowira kunze kwehwindo rekudzoka kwangu, pano pazasi peCanada Rockies, izvi zvinyorwa kubva muKudonha kwa2008 zvakasvika mupfungwa. Mwari vakukomborerei mose… imi muneni mumoyo mangu neminamato…


Ramba kuverenga

Kutsvaga Rusununguko


Kutenda kune vese avo vakapindura nhamo dzangu dzemakomputa pano uye vakapa nerupo zvipo neminamato yenyu. Ini ndakakwanisa kutsiva komputa yangu yakaputsika (zvisinei, ndiri kusangana ne "glitches" dzinoverengeka mukudzoka netsoka dzangu… tekinoroji…. Hazvina kunaka here?) Ndinotenda zvikuru kwamuri mose nemazwi enyu ekurudziro. uye kutsigira kukuru kwehushumiri uhu. Ndine shungu dzekuramba ndichikushandira chero Ishe vachiona zvakakodzera. Pakati pevhiki inotevera, ini ndiri mukutiza. Ndinovimba pandinodzoka, ndinogona kugadzirisa mamwe eesoftware uye nyaya dzesimbi dzakangoerekana dzauya. Ndokumbira undirangarirewo muminamato yako… kumanikidzwa pamweya kushumiro iyi kwave kubata.


"IJIPITA yakasununguka! Egipita yakasununguka! ” vakachema varatidziri mushure mekuziva kuti makumi emakore ehudzvanyiriri hweudzvanyiriri hwave kuzopera. Mutungamiri Hosni Mubarak nemhuri yavo vatiza Nyika, kudzingwa ne nzara emamiriyoni evaIjipita rusununguko. Chokwadi, isimba ripi riripo mumunhu rakasimba kupfuura nyota yake yerusununguko rwechokwadi?

Zvave zvichinakidza uye kushushikana kuona nhare dzichidonha. Mubarak ndomumwe wevamwe vatungamiriri vangangopunzika mukuwonekera Yenyika Dzepasi Pose. Uye zvakadaro, makore mazhinji erima akarembera pamusoro peichi chinetso chiri kukura. Mukutsvaga rusununguko, kuda rusununguko rwechokwadi kukunda?


Ramba kuverenga

Chokwadi chii?

Kristu Pamberi paPondiyo Pirato rakanyorwa naHenry Coller

 

Munguva pfupi yapfuura, ini ndanga ndichienda pachiitiko apo murume wechidiki aive nemwana mumaoko ake akauya kwandiri. "Ndiwe Mark Mallett here?" Ivo baba vadiki vakaenderera mberi nekutsanangura kuti, makore akati wandei apfuura, vakawona zvinyorwa zvangu. "Vakandimutsa," akadaro. “Ndakaona kuti ndaifanira kuunganidza hupenyu hwangu ndigare ndakatarisa. Zvamanyora zvave zvichindibatsira kubva ipapo. ” 

Ivo vanoziva newebsite ino vanoziva kuti zvinyorwa pano zvinoita sekutamba pakati pezvose kurudziro ne "yambiro"; tariro uye chokwadi; iko kudiwa kwekugara wakatsiga uye zvakadaro wakanangisa, sezvo Dutu Huru rinotanga kutitenderedza. "Svinura" Peter naPaul vakanyora. "Rinda uye unamate" Ishe wedu akadaro. Asi kwete mumweya wekuzvibata. Kwete mumweya wekutya, panzvimbo pezvo, kutarisira mufaro kune zvese izvo Mwari zvavanogona uye zvavachaite, kunyangwe rakasviba sei usiku. Ini ndinoreurura, chiito chaicho chekuyera kune rimwe zuva apo ini ndichiyera kuti nderipi "izwi" rinonyanya kukosha. Muzvokwadi, ndaigona kazhinji kukunyorera zuva rega rega. Dambudziko nderekuti vazhinji venyu mune yakaoma nguva yakakwana yekuchengeta sezvazviri! Ndosaka ndiri kunamatira nezve kuunza zvakare pfupi webcast fomati ... zvimwe pane izvo gare gare. 

Saka, nhasi hazvina kusiyana pandakange ndakagara pamberi pekombuta yangu ndiine mazwi akati wandei mupfungwa dzangu: “Pondiyo Pirato… Chokwadi chii?… Chimurenga… Kushuva Kereke…” zvichingodaro. Saka ndakatsvaga yangu bhurogu ndikawana yangu yekunyora kubva 2010. Inopfupisa idzi dzese pfungwa pamwechete! Saka ndazvinyorazve nhasi nemaonero mashoma pano nepapo kuti ndigadzirise. Ndinozvitumira netariro kuti pamwe mumwezve mweya wakarara uchamuka.

Kutanga kuburitswa Zvita 2, 2010…

 

 

“CHII ichokwadi here? ” Ndiyo yaive mhinduro yaPondiyo Pirato kumashoko aJesu.

Izvi ndizvo zvandakaberekerwa uye izvi ndizvo zvandakauyira munyika, kupupurira chokwadi. Umwe neumwe wechokwadi unonzwa inzwi rangu. (Johani 18:37)

Mubvunzo waPirato ndewekuti kutendeuka, hinji iyo suwo reKuda kwekupedzisira kwaKristu kwaifanira kuvhurwa. Kusvika panguva iyoyo, Pirato akaramba kutambidza Jesu kuti afe. Asi mushure mekunge Jesu azviratidza saiye sosi yezvokwadi, Pirato akapinda mukumanikidzwa, mumapako muhukama, uye afunga kusiira ramangwana reChokwadi mumaoko evanhu. Hongu, Pirato anogeza maoko ake Chokwadi pachacho.

Kana muviri waKristu uchizotevera Musoro wawo muKushuva kwawo- izvo zvinodaidzwa nekatekisimo “muyedzo wekupedzisira uyo zunza kutenda yevatendi vakawanda, ” [1]CCC 675 - ipapo ndinotenda nesuwo tichaona nguva apo vanotitambudza vachabvisa mutemo wechisikigo vachiti, "Chokwadi chii?"; nguva iyo nyika ichagezawo maoko e "sakaramendi yezvokwadi,"[2]CCC 776, 780 Chechi pachayo.

Ndiudzei hama nehanzvadzi, izvi hazvina kutanga?

 

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 CCC 675
2 CCC 776, 780

Papa, Kondomu, uye Kunatswa kweChechi

 

CHOKWADI, kana munhu asinganzwisise mazuva atiri kurarama, dutu remoto rapfuura pamusoro pekomisheni yaPope inogona kusiya kutenda kwevakawanda kuzunzwa. Asi ndinotenda kuti chikamu chehurongwa hwaMwari nhasi, chikamu chezviito zvake zveutsvene mukucheneswa kweChechi Yake uye pakupedzisira nenyika yese:

Nekuti yave nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari… (1 Petro 4:17) 

Ramba kuverenga

Ekupedzisira Eclipses

 

 

JESU akati,Ndini chiedza chenyika."Iri" Zuva "raMwari rakavepo kune nyika nenzira nhatu dzinobatika: munhu, muChokwadi, uye muYukaristiya Tsvene. Jesu akazvitaura seizvi:

Ndini nzira nechokwadi uye noupenyu. Hapana anouya kuna Baba asi nokwandiri. (Johani 14: 6)

Nekudaro, zvinofanirwa kuve pachena kune muverengi kuti zvinangwa zvaSatani zvinogona kunge zviri kukanganisa nzira nhatu kuna Baba…

 

Ramba kuverenga

Kupunzika kweAmerica uye Kutambudzwa Nyowani

 

IT ndakanga ndine huremu husinganzwisisike hwemwoyo kuti ndakakwira jeti kuenda kuUnited States nezuro, ndichienda kunopa musangano vhiki rino muNorth Dakota. Panguva imwechete iyo jeti yedu yakasimuka, ndege yaPapa Benedict yakanga ichimhara muUnited Kingdom. Akave ari pamoyo wangu mazuva ano — uye zvikuru mumusoro wenyaya.

Pandaive ndichibva panhandare yendege, ndakamanikidzwa kutenga magazini yenhau, chinhu chandisingawanzoite. Ndakabatwa nemusoro wekuti "IAmerica Kuenda Yetatu Nyika? Uyu mushumo nezvekuti maguta eAmerica, mamwe kupfuura mamwe, ari kutanga kuora sei, zvivakwa zvavo zvichidonha, mari yavo inenge yapera. America 'yaputswa', akadaro wezvematongerwo enyika wepamusoro muWashington. Mune rimwe dunhu muOhio, mapurisa ari madiki kwazvo nekuda kwekucheka, zvekuti mutongi wedunhu akakurudzira kuti vagari vemo 'vazvishongedze' nematsotsi. Mune dzimwe nyika, mwenje yemigwagwa iri kuvharwa, migwagwa yakavezwa iri kushandurwa kuva mavhu, uye mabasa kuita guruva.

Zvaive surreal kwandiri kuti ndinyore nezvekudonha kuri kuuya makore mashoma apfuura hupfumi hwusati hwatanga kudonha (ona Gore Rekuburitswa). Izvo zvakatonyanya surreal kuzviona zvichiitika izvozvi pamberi pameso edu.

 

Ramba kuverenga

Nguva Yekugadzirira

 

PAKUNAMATA Kugadzirira kusangana naShe chinhu chatinofanira kuita sekondi yega yega yehupenyu hwedu… asi muchikamu chinotevera pa Kugamuchira Tariro, muoni anopiwa izwi rechiporofita kuti agadzirire mumuviri. Akazviita sei? Chii? Maka anopindura iyo mibvunzo sezvaanokurudzira muoni kwete kwete mumweya chete, asi panyama gadzirira nguva dziri mberi…

Kuti utarise iyi webcast itsva, enda ku www.mbembers.nl

Ndokumbirawo murangarire kuti chipostori ichi, zvinyorwa zvaro uye mawebhusaiti, zvinoenderana chose paminamato yako nerutsigiro rwemari. Mwari vakukomborere. 

 

 

 

Nyika Iri Kuchinja

earth_at_night.jpg

 

AS Ndakanamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa, ndakanzwa mazwi zvakajeka mumoyo mangu:

Nyika iri kuzochinja.

Pfungwa ndeyekuti pane chiitiko chakakura kana shanduko yezviitiko iri kuuya, inozoshandura hupenyu hwedu hwezuva nezuva sekuziva kwatinoita. Asi chii? Pandakafungisisa mubvunzo uyu, zvishoma zvandanyora zvauya mupfungwa…

Ramba kuverenga

Zuva Iri Kuuya


Kutendeseka National Geographic

 

 

Chinyorwa ichi chakatanga kuuya kwandiri paMutambo waKristu Mambo, Mbudzi 24, 2007. Ndinonzwa Ishe vachindikurudzira kuti nditumirezve izvi ndichigadzirira vhidhiyo yangu inotevera, inobata nenyaya yakaoma… kuzunza kukuru kuri kuuya. Ndokumbirawo uchengete ziso rako kunze kweiyo webcast gare gare vhiki rino. Kune avo vasina kutarisa iyo Chiporofita paRoma dzakateerana pa EmbracingHope.tv, ipfupiso yezvinyorwa zvangu zvese nebhuku rangu, uye nzira iri nyore yekubata "mufananidzo muhombe" maringe nemaFata eChechi Ekutanga uye nanapapa vedu vemazuva ano. Iri zvakare izwi rakajeka rerudo neyambiro kugadzirira…

 

Nokuti tarisai, zuva rinouya, richipisa sechoto… (Mar 3: 19)

 

Yambiro YAKASIMBA 

Ini handidi kuranga vanhu vari kurwadziwa, asi ini ndinoda kuiporesa, ndichiimanikidza kuMoyo Wangu Unonzwira tsitsi. Ndinoshandisa chirango kana ivo pachavo vachindimanikidza kudaro… (Jesu, kunaSt. Faustina, dhayari,n. 1588)

Izvo zvinonzi "kuvhenekerwa kwehana" kana "yambiro" inogona kunge iri kuswedera padyo. Ndave nenguva ndichinzwa kuti inogona kuuya pakati pe dambudziko guru kana pasina mhinduro yekuzvidemba yezvivi zvechizvarwa chino; kana pasina magumo kune huipi hunotyisa hwekubvisa nhumbu; kune kuyedzwa kwehupenyu hwevanhu mu "marabhoritari" edu kune inoenderera mberi dhirivhari yemuchato uye yemhuri-hwaro hwenzanga. Nepo Baba Vatsvene vachiramba vachitikurudzira nema encyclopical erudo netariro, hatifanire kuwira mukukanganisa kwekufungidzira kuti kuparadzwa kwehupenyu hakuna kukosha.

Ramba kuverenga

Kutambudzwa Kwava Pedyo

Stefano wekufira kutenda kwekutanga

 

NDINONZWA mumoyo mangu mazwi ekuti kuri kuuya kumwe wave.

In Kutambudzwa!, Ndakanyora nezve tsunami yetsika yakarova nyika, kunyanya vekuMadokero, mumakore makumi matanhatu; zvino mhepo iyi yave kuda kudzokera kugungwa, kutakura pamwe nevose vanazvo akaramba kutevera Kristu nedzidziso Dzake. Iyi wave, kunyange ichiita senge isina kushatirwa pamusoro, ine njodzi yekuita kunyengera. Ndataura zvakawanda pamusoro peizvi mune izvi zvinyorwa, zvangu bhuku idzva, uye pawebhu yangu, Kugamuchira Tariro.

Kuda kwakasimba kwakauya pamusoro pangu nezuro husiku kuti ndiende kune zvakanyorwa pazasi, uye ikozvino, kuzvinyorazve. Sezvo zvakaomera vazhinji kuti uchengetedze huwandu hwezvinyorwa pano, kudhinda zvakanyanyisa kukosha kunova nechokwadi chekuti aya meseji anoverengwa Izvo hazvina kunyorerwa kunakidzwa kwangu, asi zvekugadzirira kwedu.

Zvakare, kwemavhiki akati wandei ikozvino, kunyora kwangu Yambiro Kubva Kare anga achidzoka kwandiri nguva nenguva. Ini ndakaigadzirisazve neimwe vhidhiyo yakati kuti inokanganisa.

Chekupedzisira, ini nguva pfupi yapfuura ndakanzwa rimwe izwi mumoyo mangu: "Mhumhi dziri kuungana.”Iri izwi rakangonzwisisika kwandiri apo pandinoverenga zvekare zvakanyorwa pazasi, izvo zvandakagadzirisa. 

 

Ramba kuverenga

Chimurenga!

ZVINHU Ishe vanga vakanyarara mumoyo mangu mwedzi mishoma yapfuura, ichi chinyorwa pazasi uye izwi rekuti "Revolution!" inoramba yakasimba, sekunge iri kutaurwa kekutanga. Ndafunga kutumira zvakare kunyora uku, uye kukukoka iwe kuti uzviparadzire zvakasununguka kumhuri neshamwari. Tiri kuona mavambo eChinjo iyi yatove muUnited States. 

Ishe vatanga kutaura mazwi ekugadzirira zvakare mumazuva mashoma apfuura. Uye saka, ini ndinonyora izvi uye ndigovane newe pamwe neMweya paunovhura. Ino inguva yekugadzirira, nguva yekunamata. Usakanganwa izvi! Dai iwe uchiramba wakadzika midzi murudo rwaKristu:

Nekuda kweizvi ndinopfugama pamberi paBaba, kunobva kwavari mhuri yega yega kudenga nepanyika, kuti vakupe zvinoenderana nefuma yekubwinya kwavo kuti musimbiswe nesimba kubudikidza neMweya wavo mukati memunhu, uye kuti Kristu garai mumoyo yenyu nokutenda; kuti imi, makadzika midzi uye makadzika murudo, muve nesimba rekuziva pamwe nevatsvene vese kufara nekureba nekukwirira nekudzika, nekuziva rudo rwaKristu runopfuura ruzivo, kuti muzadzwe kuzara kwaMwari. (VaEf.3: 14-19)

Kutanga kuburitswa munaKurume 16, 2009:

 

Kugadzwa kwaNapoleon   
The Crowning [kuzvigadza pachigaro] yaNapoleon
, Jacques-Louis David, c. 1808

 

 

CHITSVA izwi rave riri pamoyo wangu mwedzi yakapfuura:

chimurenga!

 

Ramba kuverenga

Iko Kunatswa Kukuru

 

 

ASATI Sakaramende Yakaropafadzwa, ndakaona muziso repfungwa dzangu nguva inouya apo nzvimbo dzedu dzinoera dzichava akasiyiwa. (Iyi meseji yakatanga kuburitswa Nyamavhuvhu 16, 2007.)

 

VAKAGADZIRIRA VANE RUGWARO

SaMwari akagadzirira Noa ye mafashama nekuunza mhuri Yake muareka mazuva manomwe mafashama asati aitika, saizvozvowo Ishe vari kugadzirira vanhu Vavo kunatsa kuri kuuya.

Ramba kuverenga

Masora Pakati Pegorosi


 

 

KUSVIRA munamato pamberi peSakaramende Rakakomborerwa, ndakapihwa chirevo chakasimba chekunatsa kunodiwa uye kunorwadza kuri kuuya kweChechi.

Nguva yasvika yekuparadzaniswa kweiyo masora akakura pakati pegorosi. (Uku kufungisisa kwakatanga kuburitswa Nyamavhuvhu 15, 2007.)

 

Ramba kuverenga

Kurwiswa kweEcclesial

OLG1

 

 

KUSVIRA munamato pamberi peSakaramende Rakaropafadzwa, kunzwisiswa kwakadzama kweZvakazarurwa kwakaratidzika kunge kuri kuitika mune yakawandisa uye nhoroondo ... Kurwisana pakati peMukadzi neDhiragoni raZvakazarurwa 12, ndiko kunyanya kurohwa kunonangidzirwa kuna upristi.

 

Ramba kuverenga

Nguva yenguva

 

Zvino ndakaona rugwaro rwakapetwa muruoko rwerudyi rwaiye wakange agere pachigaro cheushe. Chaive chakanyorwa kumativi ese uye chakasimbiswa nezvisimbiso zvinomwe. (Zvak. 5: 1)

 

KUKUNDA

AT musangano uchangopfuura wandanga ndiri mumwe wevatauri, ndakavhura pasi kumibvunzo. Mumwe murume akasimuka akabvunza, "Ndeipi pfungwa iyi kukurumidza zvekuti vazhinji vedu tinonzwa sekunge tiri "kunze kwenguva?" Mhinduro yangu yaive yekuti neniwo ndainzwa kushamisika kwemukati mukati. Nekudaro, ini ndakati, Ishe vanowanzo kupa pfungwa yehukama kune chaiko tipe nguva kugadzirira pachine nguva.Ramba kuverenga

Vakafanotungamira

John Mubhabhatidzi
Johane mubhapatidzi rakanyorwa naMichael D. O'Brien

 

JONGA sezvo Jesu akabva atangirwa nemuporofita Johane Mubhapatidzi, uyo aive mupenyu panguva imwechete naKristu, saizvozvo nguva yaAntikristu - mukutevedzera Kristu - ichatungamirwa nevakafanotungamira avo saizvozvo… “Gadzira nzira ya [Anopesana naKristu uye] ugadzirise nzira dzake. Mipata yose ichazadzwa, makomo ose nezvikomo zvichaderedzwa. Migwagwa inozungunuka ichagadziriswa, uye nzira dzakaomarara dzotsvedzerera… ” (Ruka 3: 4-6)  

uye vari pano.

Ramba kuverenga

Kune The Bastion! - Chikamu II

 

AS matambudziko ari muVictoria pamwe neLegionaries of Christ anoitika pachena pachena, izvi zvinyorwa zvadzoka kwandiri kakawanda. Mwari arikutorera Chechi zvese zvisiri zvake (ona Akashama Baglady). Kubvisa uku hakuzopera kusvika ivo "vanochinja mari" vakanatswa kubva muTembere. Chimwe chinhu chitsva chichazvarwa: Mukadzi wedu haasi kushanda se "mukadzi akapfeka zuva" pasina. 

Tiri kuzoona kuti chii chichava senge chivakwa chese cheChechi chakaputswa. Zvisinei, kuchasara — uye ichi chivimbiso chaKristu — hwaro hwakavakirwa Chechi.

Wagadzirira here?

 

Kutanga kuburitswa Nyamavhuvhu 27, 2007:

 

PIRI hwamanda diki dzakaiswa mumaoko angu idzo ndinonzwa ndichimanikidzwa kuridza nhasi. Yekutanga:

Icho chakavakirwa pajecha chiri kuputsika!

 

Ramba kuverenga

Nyeredzi yaLuciferian

VenusMoon.jpg

Kuchava nezvinoonekwa zvinotyisa nezviratidzo zvikuru kubva kudenga. (Ruka 21:11)

 

IT yaive makore maviri apfuura ini ndakatanga kuzviona. Isu takanga takamira pachikomo pane imwe imba yemamongi pandakatarisa kumusoro, ndokuona mudenga mune chinhu chakajeka kwazvo. "Inongova ndege chete," mumwe mutongi akati kwandiri. Asi maminetsi makumi maviri gare gare, yaive ichiripo. Tese takamira takakatyamadzwa, tichishamisika nekupenya kwainge kwakaita

Ramba kuverenga

Twilight yeNguva

Twilight2
Pasi paTwilight

 

 

IT zvinoita kunge nyika yese iri kuchema mukufara kuti tiri kupinda mu "new era" nekugadzwa kwe Mutungamiri Barack Obama: “nguva yerunyararo,” kubudirira patsva, uye kodzero dzevanhu dzakasimukira. Kubva kuAsia kuenda kuFrance, kubva kuCuba kuenda kuKenya, hazvirambike kuti mutungamiri mutsva anoonekwa semuponesi, kusvika kwake mutauri wezuva idzva.

Manzwiro mukati meguta rose — uye pasina mubvunzo nzvimbo zhinji yenyika zvakare — aibata. Vanhu vanoshuvira President Obama kuti vabudirire zvekuti kutenda kwavo maari kunenge kuri chiito chekutenda. Zvichida zvaive zvakakodzera kuti ndaifanira kupfugama kune yakawanda yemhemberero yekutsaurira — kunyangwe chete nekuti vanhu vagere kumashure kwedu vaida kuti tisimuke netsoka dzedu. -Toby Harnden, mupepeti weU.S. Telegraph.co.uk; Ndira 21st, 2009 vachitaura pamusoro peKutangisa.

Ramba kuverenga

Ko Kana?

 

Asi, nguva zhinji, mhiko inoitwa pakati pekuunganidza makore nedutu rine simba… America inofanirwa kutora chinzvimbo chayo pakuunza nguva nyowani yerunyararo. -Mutungamiri Barack Hussein Obama, Kutaura kwekutanga, Ndira 20, 2009

 

SO... chii if Obama anotanga kuunza kugadzikana pasirese? Chii if makakatanwa ekunze anotanga kureruka? Chii if Hondo muIraq inoita kunge inopera? Chii if kusagadzikana kwemadzinza kunodzikama? Chii if misika yemasheya inotanga kuwedzera? Chii if kunoratidzika kuve nerunyararo rutsva munyika?

Ipapo ini ndaizokuudza kuti iri rugare rwenhema. Nekuti panogona kusave nerunyararo rwechokwadi uye rwusingaperi kana rufu muchibereko rwakamisikidzwa se "kodzero" yepasirese.

Ichi chinyorwa, icho chakatanga kuburitswa munaNovember 5th, 2008, chakagadziriswa kubva nhasi yanhasi yekutaura.

Ramba kuverenga

Chiporofita kuRoma

stpeters

 

 

IT Wakanga uri Muvhuro wePentekosti waChivabvu, 1975. Chiporofita chakapiwa muRoma muSt. Peter's Square nemumwe munhuwo zvake aisazivikanwa panguva iyoyo. Ralph Martin, mumwe wevakavamba kunozivikanwa nhasi se“Kuvandudzwa Kunoshamisa,” akataura shoko rinoratidzika kuva riri kuswedera pedyo zvikuru nezadziko.

 

Ramba kuverenga

Dutu Guru

 

Hatigone kuvanza chokwadi chekuti makore mazhinji anotyisidzira ari kuungana kumusoro. Hatifanire, zvakadaro, kurasa moyo, asi tinofanira kuchengetedza murazvo wetariro uri mupenyu mumoyo yedu. Kwatiri sevaKristu tariro yechokwadi ndiKristu, chipo chaBaba kuna vanhu… Kristu chete ndiye anogona kutibatsira kuvaka nyika inotonga zvakanaka nerudo. —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Ndira 15, 2009

 

THE Dutu guru rasvika pamhenderekedzo dzevanhu. Ichakurumidza kupfuura pamusoro penyika yose. Nekuti pane Kubvunda kukuru yaida kumutsa hunhu uhwu.

Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, 'Tarirai! Dambudziko rinonyangira kubva kurudzi kuenda kurudzi; dutu guru rinoburitswa kubva kumigumo yenyika. (Jeremiah 25: 32)

Pandakafungisisa pamusoro penjodzi dzinotyisa dziri kuitika nekukurumidza pasi rese, Ishe vakaunza kwandiri mhinduro kwavari. Pashure 911 uye Tsunami yekuAsia; mushure meHurricane Katrina nemoto wesango weCalifornia; mushure mechamupupuri muMynamar nekudengenyeka kwenyika kuChina; mukati medutu remazuva ano rezvehupfumi - panotombove nekuzivikanwa kwekusingaperi izvo tinoda kutendeuka tosiya zvakaipa; hapana hukama chaihwo hwekuti zvivi zvedu zviri kuratidza mune zvakasikwa pachazvo (VaR. 8: 19-22). Mukuzvidza kunoshamisa, nyika dzinoramba dzichinyoresa zviri pamutemo kana kuchengetedza kubvisa nhumbu, kutsanangura patsva muchato, kugadzirisa genet uye kuumbiridza zvisikwa, nekupomba zvinonyadzisira mumoyo nemudzimba dzemhuri. Nyika yakundikana kuita kubatana kuti pasina Kristu, kune mhirizhonga.

Hongu… MAKONZERO izita reDutu iri.

 

Ramba kuverenga

PaEvha Yekuchinja

image0

 

   Somukadzi ave kuda kusununguka, achichema uye achichema pakurwadziwa kwake, ndizvo zvatakaita pamberi penyu, Jehovha. Takabata mimba tikarwadziwa, tikabereka mhepo… (Isaya 26: 17-18)

… Iyo mhepo dzekuchinja.

 

ON iyi, manheru emutambo weMukadzi Wedu weGuadalupe, isu tinotarisa kwaari uyo ndiye Nyeredzi yeEvhangeri Idzva. Nyika pachayo yapinda pamanheru eEvhangeri Itsva iyo munzira dzakawanda yakatotanga. Uye zvakadaro, ino nguva yechirimo itsva muChechi ndiyo imwe isingazadzikiswe zvizere kusvikira hukasha hwechando hwapera. Neizvi, ndinoreva, isu tiri manheru ekurangwa kukuru.

Ramba kuverenga

Kuverenga kukuru


Musungwa Tattoo weHolocaust Akapona

 

Kutanga kuburitswa Ndira 3rd, 2007:

 

In Iko Kukura Kwakakura, Ndakataura nezvemuono wemukati wandaive nawo wezvematongerwo enyika, zvehupfumi, uye zvemagariro michina ichiuya pamwe chete kunge mesh yemagiya kugadzira imwe Great Machine inonzi Utsinye.

Kuti izvi zviitike, mumwe nemumwe anofanira kuverengerwa. Bhaudhi yakasununguka mumuchina inogona kuparadza mashandiro ese (rangarira Pope John Paul II nebasa rake mukudonha kwe Iron Curtain). Munhu wega wega anofanira kuve akarongeka uye akabatanidzwa, akasungwa uye anoenderana mune iyo Nyika Itsva Yakatongwa.

Ramba kuverenga

Kunyora mujecha


 

 

IF zvakanyorwa pamadziro, rwonzi runokurumidza kudhonzwa "mujecha." Ndokunge, mutsetse uripakati peEvhangeri neanopesana-Evhangeri, Chechi neanopesana neChechi. Zviri pachena kuti vatungamiriri venyika vari kukurumidza kusiya midzi yavo yechiKristu kumashure. Sezvo hurumende nyowani yeUS iri kugadzirira kugamuchira kubvisa kusabvumidzwa kubvisa uye kusadzikiswa kwema embryonic stem cell research-inobatsira kubva kune imwe nzira yekubvisa nhumbu - hapana kana mumwe akasara akamira pakati petsika yerufu netsika yehupenyu.

Kunze kweChechi.

Ramba kuverenga

Kupunzika kweBablyon


Misika yemasheya vatengesi vanopindura kunyonganyonga

 

 KUKUNDA KWEMAHARA

Pandaityaira nemuUnited States makore maviri apfuura pakonzati yemakonzati, ndakashamiswa nemararamiro andakaona munzvimbo dzese, kubva mumigwagwa, kusvika kuupfumi hwakawanda. Asi ndakashamiswa nemashoko andakanzwa mumoyo mangu:

Icho kunyepedzera, mararamiro akarwo akakweretwa.

Ndakasara nepfungwa yekuti zvese zvanga zvave kuuya kurovera pasi.

 

Ramba kuverenga

Kupararira Kukuru

 

Kutanga kuburitswa muna Kubvumbi 24, 2007. Pane zvinhu zvakati wandei pamoyo wangu izvo Ishe zvave zvichitaura kwandiri, uye ndinoona kuti zvizhinji zvacho zvakapfupikiswa mune zvakanyorwa zvakapfuura izvi. Sosaiti iri kusvika panopisa, kunyanya neanopokana nechiKristu. Kune maKristu, zvinoreva kuti tiri kupinda awa yekubwinya, inguva yegamba reuchapupu kune avo vanotivenga nekuvakunda nerudo. 

Izvi zvinotevera kunyora chirevo chechinyorwa chakakosha kwazvo Ndiri kuda kutaura munguva pfupi maererano nezano rakakurumbira rekuti "papa mutema" (semune zvakaipa) achitora hupapa. Asi kutanga…

Baba, nguva yasvika. Kudza mwanakomana wako, kuti mwanakomana wako akukudze iwe. (Johani 17: 1)

Ndinotenda kuti Chechi iri kusvika panguva iyo ichapfuura nemuJindu reGetsemane uye wopinda zvizere mukuchiva kwayo. Iyi, zvisinei, haizove iyo nguva yekunyadziswa kwake - asi, ichave iri awa rekubwinya kwake.

Kwaive kuda kwaIshe kuti… isu takaregererwa neropa rake rakakosha tigare tichiitwa vatsvene zvinoenderana nemhando yeshungu dzake. —St. Gaudentius weBrescia, Liturgy yemaawa, Vol II, P. 669

 

 

Ramba kuverenga

Nguva dzeHwamanda - Chikamu IV

 

 

WHEN Ndakanyora Chikamu I yenyaya dzino dzakateedzana masvondo maviri apfuura, mufananidzo waMambokadzi Esteri wakauya mupfungwa, wakamira mubako revanhu vake. Ndainzwa kuti paive nechimwe chinhu chakakosha pamusoro peizvi. Uye ndinotenda iyi email yandagamuchira inotsanangura chikonzero nei:

 

Ramba kuverenga