Nguva dzehwamanda

 

 

Ridzai hwamanda munyika, daidzai vapambi!… Takurai mureza muZioni, tsvakai utiziro pasina kunonoka!… Handigone kunyarara, nekuti ndanzwa kurira kwehwamanda, kurira kwehondo. (Jeremia 4: 5-6, 19)

 
IZVI
muchirimo, mwoyo wangu wakatanga kutarisira chiitiko chaizoitika muna Chikunguru kana Nyamavhuvhu 2008. Tarisiro iyi yaiperekedzwa neshoko: “hondo. " 

 

Ramba kuverenga

Icho Chinyengeri Chikuru - Chikamu III

 

Kutanga kuburitswa munaNdira 18, 2008…

  

IT Zvakakosha kuti unzwisise kuti mazwi andinotaura pano anongova maungira eimwe yambiro yepakati Denga rave kurira kuburikidza neMadzibaba Vatsvene muzana rino rapfuura: chiedza chechokwadi chiri kudzimwa munyika. Chokwadi ichocho ndiJesu Kristu, chiedza chenyika. Uye hunhu haugone kurarama pasina Iye.

Ramba kuverenga

Kunyengedza Kukuru

Hansel uye Gretel.jpg
Hansel & Gretel rakanyorwa naKay Nielsen

 

Kutanga kuburitswa munaNdira 15, 2008. Zvakakosha kuverenga zvekare…  

 

WE vari kunyengerwa.

MaKristu mazhinji vanotenda kuti Satani akakunda apo vanhu vanoramba vachiwira murusununguko pakuda pfuma, ruchiva, nekusateerera mutemo. Asi kana tichifunga kuti ichi ndicho chinangwa chikuru chaSatani, takanyengerwa.

Ramba kuverenga

Kune The Bastion!

 

 

Gadzirira kuisa hupenyu hwako pamutsetse kuti ujekese nyika nechokwadi chaKristu; kupindura nerudo kuvenga uye kusaremekedza hupenyu; kuzivisa tariro yaKristu akamuka kumakona ese epasi. —PAPA BENEDICT XVI, Mharidzo kune Vechidiki vePasi, Zuva reNyika Yevechidiki, 2008

 

Kutanga kuburitswa Nyamavhuvhu 25, 2007:

 

BASTION: chikamu chesimbi yakavakirwa mudombo kana nhare inobvumidza moto unodzivirira munzira zhinji.

 

ZVINOTANGA

Aya mazwi akauya kushamwari yedu inodiwa panguva yekunamata, kuburikidza nezwi rakapfava raitaura kwaari:

Udza Maka kuti inguva yekunyora nezve iyo bastion.

 

Ramba kuverenga

Kutongwa Kwemakore Manomwe - Chikamu I

 

HEMA YeYambiro-Chikamu V akaisa hwaro hwezvandinotenda izvozvi zviri kukurumidza kusvika kuchizvarwa chino. Mufananidzo uri kuwedzera kujeka, zviratidzo zvichitaura zvinonzwika, mhepo dzekuchinja dzichirova zvakanyanya. Saka Baba vedu Vatsvene vanotitarisa zvinyoronyoro zvakare ndokuti, “tarisiro”… Nekuti rima rinouya haringakundi. Iyi nhevedzano yezvinyorwa inotaura nezve "Makore manomwe kutongwa" izvo zvinogona kunge zviri kusvika.

Kufungisisa uku chibereko chemunamato mukuyedza kwangu ndega kuti ndinzwisise dzidziso yeChechi yekuti Muviri waKristu unozotevera Musoro wawo kuburikidza nechido chayo kana "kuyedza kwekupedzisira," sekuisa kunoita Katekisimo. Sezvo iro bhuku raZvakazarurwa rinobata muchidimbu nemuedzo uyu wekupedzisira, ini ndakaongorora pano kududzirwa kunogoneka kweSt.John's Apocalypse pamwe nepateni yaKushuva kwaKristu. Muverengi anofanirwa kugara achifunga kuti izvi ndizvo zvandinofunga uye kwete kududzirwa kweZvakazarurwa, rinova bhuku rine zvarinoreva uye zvirevo zvakati wandei. Mazhinji mweya wakanaka wakawira pamawere anopinza eApocalypse. Kunyange zvakadaro, ndakanzwa Ishe vachindimanikidza kuti ndivafambe mukutenda kuburikidza nenyaya dzino. Ini ndinokurudzira muverengi kuti ashandise kwavo kwavo kunzwisisa, kuvhenekerwa uye kutungamirwa, hongu, neMagisterium.

 

Ramba kuverenga

Nzvimbo Yekutizira Yakagadzirwa


Vakafa Vaviri, naMichael D. O'Brien

Mune iri basa rekufananidzira, vese Kristu naAntikristu vanoratidzwa, uye vanhu venguva vakatarisana nesarudzo. Ndeipi nzira yekutevera? Kune nyonganiso yakawanda, kutya kukuru. Mazhinji manhamba haanzwisise kuti nzira dzacho dzinotungamira kupi; vana vashoma chete vane maziso ekuona. Avo vanotsvaka kuponesa upenyu hwavo vacharasikirwa nahwo; avo vanorasikirwa noupenyu hwavo nokuda kwaKristu vachahuponesa. —Kutsinhira kwaArtist

 

KAMWE zvakare, ndinonzwa zvakajeka mumoyo mangu vhiki rino mazwi akanzwika munguva yechando yapfuura — pfungwa yengirozi iri pakati-matenga ichidanidzira:

Dzora! Dzora!

Ndichirangarira mundangariro nguva dzose kuti Kristu ndiye mukundi, ndinonzwa zvakare mazwi:

Iwe uri kupinda muchikamu chinorwadza kwazvo chekucheneswa. 

Ramba kuverenga

Kutarisana kwekupedzisira

FEAST ST. JOSEFA

IZVI kunyora kwakatanga kuburitswa muna Gumiguru 5, 2007. Ndakamanikidzwa kuinyorazve pano nhasi, unova Mutambo weSt. Rimwe remazita ake ezita rekutsigira musande ndi "Mudziviriri weChechi." Ini ndinokahadzika iyo nguva yekufemerwa kwekutumazve chinyorwa ichi chiitiko.

Chinonyanya kushamisa pazasi ndiwo mazwi anoperekedza mufananidzo unoshamisa waMichael D. O'Brien, "Iyo Nyowani Eksodo". Iwo mazwi ndeechiporofita, uye simbiso yezvakanyorwa paEucharist izvo zvandakafemerwa nevhiki rapfuura iri.

Pakave nekusimbiswa mumoyo mangu yambiro. Zvinotaridza pachena kwandiri kuti zvese zvakatikomberedza kupunzika kwe "Bhabhironi" iro rakataurwa naIshe kwandiri, uye randakazonyora nezvaro mu Hwamanda dzeYambiro- Chikamu I uye kumwe kunhu, kuri kufambira mberi nekukurumidza. Pandaive ndichifunga izvi rimwe zuva, email yakasvika kubva kuna Steve Jalsevac we LifeSiteNews.com, basa renhau rakatsaurirwa kurondedzera hondo pakati pe "tsika yehupenyu" uye "tsika yekufa." Anonyora,

Isu tave tichiita basa iri kweanopfuura makore gumi asi kunyangwe isu tiri kushamiswa nekufamba kuri kuitika munyika nhasi. Zuva rega rega zvinoshamisa kuti hondo pakati pezvakanaka nezvakaipa iri kuwedzera sei. -Email nhau pfupiso, Kurume 13, 2008

Inguva inonakidza yekuve mupenyu semuKristu. Isu tinoziva mhedzisiro yeiyi hondo, kune imwe. Chechipiri, isu takaberekerwa nguva dzino, uye saka tinoziva kuti Mwari vane zano kune mumwe nemumwe wedu iro rekukunda, kana tikaramba takatendeka kuMweya Mutsvene.

Zvimwe zvinyorwa zviri kusvetuka kubva pachiratidziro kwandiri nhasi, uye zvandinokurudzira kune avo vanoda kuzorodza ndangariro dzavo, vanowanikwa pazasi peji rino pasi pe "Kuwedzera Kuverenga".

Ngatirambei takabatirana muchiyero chemunamato… nekuti aya mazuva akadzika anoda kuti tirambe takamuka takasvinura, "takatarisa nekunamata."

St. Joseph, tinyengetererei

 


Rutsva Rutsva, naMichael D. O'Brien

 

Senge muPaseka neEksodo yeTestamente Yekare, vanhu vaMwari vanofanira kuyambuka gwenga vakananga kuNyika Yakapikirwa. Munguva yeTestamente Itsva, "shongwe yemoto" ndiko kuvapo kwaIshe wedu weYukaristiya. Mumufananidzo uyu, makore ane dutu anotyisa anoungana uye uto rinoswedera, rakanangana nekuparadza vana vesungano itsva. Vanhu vari mukuvhiringidzika uye nekutya, asi mupristi anosimudza chakakwirira chimiro umo Muviri waKristu unoratidzwa, Ishe achizvikwidziridza kwaAri vese avo vane nzara yechokwadi. Nenguva isipi mwenje uchaparadzira rima, kutsemura mvura, uye kuvhura nzira isingaite kuenda kunyika yechipikirwa yeParadhiso. -Michael D. O'Brien, tsananguro yemufananidzo Rutsva Rutsva

 

Ramba kuverenga

Refiner's Moto


 

 

Asi ndiani achatsunga nezuva rekuuya kwake? Uye ndiani angamira kana achionekwa? Nekuti akafanana nemoto wemunatsi… (Maraki 3: 2)

 
NDINOTENDA tiri kuswedera padhuze nepadhuze nemambakwedza Zuva raIshe. Sechiratidzo cheichi, isu tave kutanga kunzwa kupisa kweiri kuuya Zuva reRuramisiro. Ndokunge, zvinoita sekunge kuri kuwedzera kusimba mukuchenesa miedzo patiri padyo neMoto waRinatsi… kungofanana nemunhu asingadi kubata marimi kuti anzwe kupisa kwemoto.

 

Ramba kuverenga

Tarisa Kumabvazuva!


Maria, Amai veEucharist, naTommy Canning

 

Ipapo akaenda neni kusuo rakatarisa kumabvazuva, uye ipapo ndipo pandakaona kubwinya kwaMwari waIsraeri kuchibva kumabvazuva. Ini ndakanzwa ruzha rwakaita sekutinhira kwemvura zhinji, uye nyika ikapenya nekubwinya kwake. (Ezekieri 43: 1-2)

 
MARIA
irikudana isu kuBastion, kunzvimbo yekugadzirira nekuteerera, kure nezvinotsausa zvepasi. Ari kutigadzirira Hondo Huru yemweya.

Zvino, ndinomunzwa achiti,

Tarisa Kumabvazuva! 

Ramba kuverenga

Nguva Yekuchinja

 

CHIRANGARIDZO CHEVAKADZI VEUMARI 

VADikani shamwari,

Ndiregererei, asi ndinoshuvira kutaura kwenguva pfupi nezve basa rangu chairo. Mukuita kudaro, ndinofunga iwe uchave nekunzwisisa kuri nani kwezvinyorwa zvakafumuka pane ino saiti kubvira Nyamavhuvhu wapfuura wa2006.

Ramba kuverenga

Mazuva matatu erima

 

 

Cherechedza: Kune mumwe murume anonzi Ron Conte anozviti "mudzidzi wezvechitendero," akazvizivisa iye chiremera pane zvakazarurwa zvakavanzika, uye akanyora chinyorwa achiti ino webhusaiti "izere nezvikanganiso uye manyepo." Anonongedzera kunyaya ino. Kune akawanda matambudziko akakosha nemhosva dzaVaConte, tisingataure kuvimbika kwake, zvekuti ndakazvitaura mune chinyorwa chakasiyana. Verenga: Mhinduro.

 

IF Chechi inotevera Ishe kuburikidza neYake Kuchinja, chido, Kumuka uye Ascension, haatore chikamu mu guva?

Ramba kuverenga

Munondo Unopisa


"Tarisa mudenga!" Michael D. O'Brien

 

Paunenge uchiverenga kufungisisa uku, yeuka kuti Mwari anotinyevera nekuti anotida, uye anoda kuti "vanhu vese vaponeswe" (1 Tim 2: 4).

 
IN
chiratidzo chevaoni vatatu vaFatima, vakaona mutumwa amire pamusoro penyika aine bakatwa remurazvo. Mukutaura kwake nezvechiratidzo ichi, Cardinal Ratzinger akati,

Ngirozi ine bakatwa rinopfuta kuruboshwe kwaMai vaMwari vanorangarira mifananidzo yakafanana muBhuku raZvakazarurwa. Izvi zvinomiririra kutyisidzirwa kwekutongwa uko kuri pamusoro penyika. Nhasi tarisiro yekuti nyika inogona kudzikiswa iite madota negungwa remoto haicharatidzike seyekufungidzira kwechokwadi: munhu iyeye, nezvaakagadzira, akagadzira munondo unopfuta. -Mharidzo yeFatima, kubva ku Webhusaiti yeVatican

Paakave Papa, akazotaura achiti:

Hunhu nhasi zvinosuruvarisa kuona kupesana kukuru uye kupokana kwakapinza uko kunokanda mimvuri yerima pane ramangwana rayo… njodzi yekuwedzera kwenhamba yenyika dzine zvombo zvenyukireya inokonzeresa kutya kwakasimba mune wese munhu ane basa. —PAPA BENEDICT XVI, Zvita 11, 2007; USA Today

 

PAKWEDZI-DZIMWE DZAKANAKA

Ndinotenda kuti mutumwa uyu anofamba pamusoro penyika zvakare sevanhu--mumamiriro ezvinhu akatonyanya kuipa echivi kupfuura zvazvaive pakuonekwa kwa1917-iri kusvika iyo zviyero zvekuzvikudza iyo Satani aive nayo asati adonha kubva Kudenga.

… Kutyisidzirwa kwekutongwa kwakatinetsawo, Chechi muEurope, Europe nekuMadokero ... Chiedza chinogonawo kubviswa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu… -Papa Benedict XVI, Kuvhura Homily, Sinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma.

Bakatwa remutumwa wekutongwa iri mbiri-mbiri. 

Pfumo rakapinza rinocheka nekwese rakabuda mumuromo maro ... (Zvak. 1: 16)

Ndokunge, kutyisidzirwa kwekutongwa kuri kuuya pamusoro penyika kune mamwe maviri mugumisiro uye kuchenesa.

 

"KUTANGA KWEZVINHU" (ZVAKAITIKA)

Ndiwo musoro wenyaya unoshandiswa mu Bhaibheri Idzva reAmerica kureva nguva dzaizoshanyira chimwe chizvarwa chakataurwa naJesu:

Muchanzwa zvehondo nemashoko ezvehondo… Marudzi achamukira rudzi, uye umambo huchamukira umambo; Kuchava nenzara nokudengenyeka kwenyika kubva munzvimbo nenzvimbo. (Mat. 24: 6-7)

Zviratidzo zvekutanga zvekuti uyu unopfuta munondo watanga kutenderera zvatova mukuona kwakazara. Iyo kuderera muhuwandu hwehove kutenderera pasirese, iko kunoshamisa kudonha kwe marudzi eshiri, kuderera kwe huchi-nyuchi vanhu zvakafanira kumesa mbeu, mamiriro ekunze anoshamisa uye anoshamisa… Shanduko idzi dzese dzinongoerekana dzaitika dzinogona kukanda eco-masisitimu akaomarara mumhirizhonga. Wedzera kune izvo iko kubiridzira kwembeu uye chikafu, uye mhedzisiro isingazivikanwe yekushandura zvisikwa pachazvo, uye mukana we Nzara kuenda apa zvisina kumboitika kare. Uchave mugumisiro wekutadza kwevanhu kutarisira uye kuremekedza zvakasikwa zvaMwari, tichiisa purofiti pamberi pechakanaka.

Kukundikana kwenyika dzakapfuma dzekuMadokero kubatsira kusimudzira kugadzirwa kwechikafu chenyika dzeTatu Nyika kuchadzoka kuzovatambudza. Zvichava zvakaoma kuwana chikafu chero kupi…

Sekutaura kwakaita Pope Benedict, kune zvakare tarisiro ye hondo inoparadza. Zvishoma zvinodiwa kuti zvitaurwe pano… kunyangwe ndichiramba ndichinzwa Ishe vachitaura nezverimwe rudzi, vachizvigadzirira chinyararire. Dhiragoni tsvuku.

Ridzai hwamanda muTekoa, simudzai mureza pamusoro peBhetihakeremi; nekuti zvakaipa zvinovavarira zviri kurutivi rwokumusoro, nokuparadza kukuru. Iwe mukunda unodikamwa, unovunenguna, iwe Jerusaremu, waparadzwa; … ”Gadzirira kundorwa naro, Simuka! Ngatimhanyirei kwaari masikati makuru! Maiwe! zuva rava kuderera, mimvuri yemanheru ichirebesa… (Jer 6: 1-4)

 

Uku kurangwa, kunyatsotaura, hakusi kutongwa kwaMwari zvakanyanya, asi mhedzisiro yechivi, chirevo chekudyara nekukohwa. Murume, kutonga munhu… achizvishora.

 

MUTONGO WAMWARI (KUCHENESA)

Zvinoenderana netsika yedu yechiKatorike, nguva iri kusvika apo…

Achauya zvakare kuzotonga vapenyu nevakafa. —Nicene Creed

Asi mutongo we mupenyu pamberi Kutongwa kwekupedzisira hakusi kwekutanga. Isu takaona Mwari vachiita zvinoenderana chero nguva zvivi zvevanhu zvikave zvakakomba uye zvinomhura, uye nzira nemikana yakapihwa naMwari yekutendeuka havana hanya (kureva. mafashama makuru, Sodhoma neGomora, nezvimwewo.) Mhandara Yakaropafadzwa Maria yanga ichionekwa munzvimbo zhinji pasi rose mukati memazana maviri emakore apfuura; mune iwo mashura akapihwa mvumo yechechi, iye anopa meseji yambiro pamwe chete neshoko risingaperi rerudo:

Sekukuudza kwandakakuita, kana vanhu vakasatendeuka voita zvirinani ivo Baba vanopa chirango chinotyisa pavanhu vese. Chichava chirango chakakura kudarika mafashama, akadai seasati amboona. Moto uchadonha kubva kudenga uye uchapukuta chikamu chikuru chevanhu, vakanaka pamwe nevakaipa, vasingaregere vapristi kana vakatendeka.  —Mhandara Maria Akaropafadzwa kuAkita, Japan, Gumiguru 13, 1973

Mharidzo iyi inodzokorora mazwi emuporofita Isaya:

Tarira, Jehovha anobvisa zvose panyika nokuiparadza, anoitenderedza pasi, achiparadzira vagari vayo: munhuwo zvake uye mupirisita zvakafanana… Nyika yakasvibiswa nekuda kwevagari vayo vakadarika mitemo, vakaputsa mitemo, vakaputsa sungano yakare. Naizvozvo kutuka kunoparadza nyika, navageremo vacharipira zvakaipa zvavo; Naizvozvo avo vanogara panyika vanosviba, uye kwasara varume vashoma. (Isaya 24: 1-6)

Muporofita Zekaria mune yake "Rwiyo rweMunondo," iyo inoreva kune apocalyptic guru Zuva raIshe, rinotipa chiratidzo chekuti vangani vachasara:

Munyika yose, ndizvo zvinotaura Jehovha, chetatu chavo vachatemwa, vofa, chetatu chimwe chasara. (Zek 13: 8)

<p> Chirango ndeche kutongwa kwevapenyu, uye inoitirwa kubvisa kubva pasi rese huipi nekuti vanhu "havana kutendeuka ndokupa [Mwari] mbiri (Rev 16: 9):

“Madzimambo enyika… achaunganidzwa pamwe chete sevasungwa mugomba; vachapfigirwa mutorongo, uye mushure memazuva mazhinji vacharangwa. ” (Isaya 24: 21-22)

Zvakare, Isaya haasi kutaura nezveKutongwa Kwekupedzisira, asi kumutongo waiye mupenyu, kunyanya veavo - vangave "munhuwo zvake kana mupristi" - vakaramba kuramba kutendeuka nekuzviwanira imba mu "imba yaBaba," vachinge vasarudza kamuri mu itsva Shongwe yeBhabheri. Kurangwa kwavo kusingaperi, mumuviri, ichauya mushure memazuva mazhinji, kureva kutiEra rerunyararo. ” Munguva iyi, mweya yavo ichave yatogamuchira "Chaiyo Kutongwa," kureva kuti, vanenge vatove "vakavharirwa" mumoto wegehena vakamirira kumutswa kwevakafa, uye Kutongwa Kwekupedzisira. (Ona iyo Catechism yeChechi yeKaturike, 1020-1021, pane "Chaiyo Kutongwa" mumwe nemumwe wedu achasangana parufu rwake.) 

Kubva kumunyori wezvechitendero wezana ramakore rechitatu,

Asi Iye, kana achinge aparadza zvisakarurama, uye nekuita mutongo Wake mukuru, uye achayeuchidza kuupenyu vakarurama avo vakararama kubva pakutanga, vachabatanidzwa muvanhu makore churu… —Lactantius (250-317 AD), Iwo Divine Divine Institutes, Madzibaba Ante-Nicene, p. 211

 

KUWIRA HUNHU… KUWIRA NYOTA 

Uku Kutongwa kweKuchenesa kunogona kuuya nenzira dzinoverengeka, asi chiri chokwadi ndechekuti ichauya ichibva kuna Mwari Pachezvake (Isaya 24: 1). Chimwe chiitiko chakadai, chinowanikwa mune zvese zvakavanzika uye mukutongwa kwebhuku raZvakazarurwa, kusvika kwe comet:

Comet isati yauya, nyika zhinji, vakanaka vakasara, vachamiswa nekushaiwa nenzara [migumisiro]. Rudzi rukuru mugungwa runogarwa nevanhu vemarudzi akasiyana uye dzinza: nekudengenyeka kwenyika, dutu, nemafungu emvura achaparadzwa. Ichaparadzaniswa, uye muchikamu chikuru yakanyudzwa. Rudzi irworwo richavawo nematambudziko mazhinji mugungwa, uye kurasikirwa nemakoloni ayo kumabvazuva kuburikidza neTiger neShumba. Iyo Comet nekumanikidza kwayo kukuru, ichamanikidza zvakawanda kubuda mugungwa uye kuzadza nyika zhinji, zvichikonzera kushaiwa kukuru nematambudziko mazhinji [kuchenesa]. —St. Hildegard, Chiporofita cheKaturike, p. 79 (1098-1179 AD)

Zvakare, tinoona migumisiro uchiteverwa kuchenesa.

KuFatima, panguva chishamiso iyo yakaonekwa nemakumi ezviuru, zuva rakaratidzika kudonhera pasi. Avo vaive ikoko vakafunga kuti nyika yave kusvika kumagumo. Zvanga zviri yambiro kusimbisa kudana kwaMai vedu kune kutendeuka nekunamata; kwaive zvakare kutonga kwakadziviswa nekureverera kwaMai vedu (ona Hwamanda dzeYambiro - Chikamu III)

Pfumo rakapinza rinocheka nekwese rakabuda mumuromo maro, uye kumeso kwake kwakapenya sezuva pakupenya kwaro. (Zvak. 1: 16)

Mwari achatumira zvirango zviviri: chimwe chichava muhondo, kumukira, uye humwe zvakaipa; ichavapo pasi. Imwe yacho inotumirwa kubva kuDenga. -Akakomborerwa Anna Maria Taigi, Huporofita hweKatorike, P. 76

 

NGONI NOKURURAMISIRA

Mwari rudo, uye nekudaro, kutonga kwake hakupesane nemhando yerudo. Mumwe anogona kutoona tsitsi dzake dzichishanda mune ino mamiriro epasi. Mweya mizhinji iri kutanga kucherechedza mamiriro ezvinhu epasi rino anotambudza, uye netarisiro, tichitarisa pamudzi wechikonzero chekusuwa kwedu kukuru, ndiko kuti, chivi. Mupfungwa iyoyo zvakare, "kuvhenekera hana”Anogona kunge akatotanga (ona “Ziso ReDutu”).

Kubudikidza nekutendeuka kwemoyo, munamato, nekutsanya, pamwe zvizhinji zvezvakanyorwa pano zvinogona kuderedzwa, kana zvikasanonoka zvachose. Asi kutongwa kunouya, kunyangwe kumagumo enguva kana pakupera kwehupenyu hwedu. Kune uyo akaisa rutendo rwake munaKristu, haizove nguva yekudedera nekutya nekupererwa, asi yekufara mune huru uye isinganzwisisike tsitsi dzaMwari.

Uye kururamisira Kwake. 

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo. 

 

Kupesana Kutanga


 

 

MUKURU kupatsanuka kuri kuitika munyika nhasi. Vanhu vari kufanira kusarudza mativi. Icho chiri kunyanya kupatsanurwa kwe unhu uye mumagariro values, ye Gospel misimboti maringe ano fungidziro.

Uye ndizvo chaizvo zvakanzi naKristu zvichaitika kumhuri nenyika pavanozosangana nekuvapo kwake

Iwe unofunga kuti ini ndakauya kuzogadza rugare pasi pano here? Kwete, ndinoti kwamuri, asi kutozopesanisa. Kubva ikozvino imba yevashanu ichaparadzaniswa, vatatu vachipesana nevaviri uye vaviri vachipesana nevatatu… (Ruka 12: 51-52)