Tariro Yokupedzisira Yoruponeso?

 

THE Svondo yechipiri yeIsita ndi Divine Ngoni Svondo. Izuva iro Jesu akavimbisa kudurura nyasha zvisingaenzaniswi kusvika padanho iro, kune vamwe, iro “Tariro yekupedzisira yoruponeso.” Zvakadaro, maKaturike mazhinji havazive kuti mutambo uyu chii kana kumbonzwa nezve iwo kubva papurupiti. Sezvauchaona, rino harisi zuva rakajairika…

Ramba kuverenga

Kumira Kwekupedzisira

 

THE mwedzi yakati wandei yapfuura yanga iri nguva yangu yekuteerera, kumirira, yehondo yemukati nekunze. Ndakabvunza kudanwa kwangu, gwara rangu, chinangwa changu. Mukati moga murunyararo pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa ndipo pakazopindura Ishe zvikumbiro zvangu: Haasati apedza neni. Ramba kuverenga

Iyo Huru Yekupotera uye Yakachengeteka Doko

 

Kutanga kuburitswa Kurume 20, 2011.

 

PASI POSE Ini ndinonyora nezve “kuranga"Kana kuti"kururamisira kwaMwari, ”Ndinogara ndichitsvinya, nekuti kazhinji mazwi aya haanzwisisike. Nekuda kwekukuvara kwedu pachedu, uye nemaonero akatsauka e "kururamisira", tinoratidzira mafungiro edu zvisirizvo pana Mwari. Isu tinoona kururamisira se "kurova" kana vamwe kuwana "zvakavafanira." Asi chatisinganzwisise ndechekuti "kuranga" kwaMwari, "kuranga" kwaBaba, kwakadzika midzi nguva dzose, nguva dzose, nguva dzose, murudo.Ramba kuverenga

Pisarema 91

 

Iyemi, munogara muna Iye Wekumusoro-soro,
Ivo vanogara mumumvuri waMasimbaose,
Iti kuna Jehovha, Ndiye utiziro hwangu nenhare yangu,
Mwari wangu wandinovimba naye. ”

Ramba kuverenga

Iyi ndiyo Awa…

 

PAKUSHURE KWE ST. JOSEFA,
MURUME WEMHANDARA YAROPAFADZWA MARIA

 

SO zvakawanda zviri kuitika, nokukurumidza zvikuru mazuva ano—sezvakanga zvataurwa naJehovha.[1]cf. Kukurumidza Kukurumidza, Kuvhunduka uye Kutya Zvechokwadi, patinoswedera pedyo ne "Ziso reDutu", iyo inokurumidza mhepo dzekuchinja dziri kufema. Dutu rakagadzirwa nevanhu iri riri kufamba zvisingaite kuti “kuvhunduka uye kutya"vanhu munzvimbo yekuzviisa pasi - zvese "kuitira zvakanaka", hongu, pasi pezita rekuti "Great Reset" kuitira "kuvaka zvakare zvirinani." Mamesiya ari kuseri kweiyo utopia nyowani vari kutanga kuburitsa maturusi ese ekumukira kwavo - hondo, kusagadzikana kwehupfumi, nzara, uye matambudziko. Chokwadi riri kuuya pane vakawanda “sembavha usiku”.[2]1 Thess 5: 12 Izwi rinoshanda nderekuti “mbavha”, iro riri pamwoyo peiyi neo-communistic movement (ona Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism).

Uye izvi zvose zvingava chikonzero chokuti murume asina kutenda adedere. Sezvo St John akanzwa muchiratidzo makore 2000 apfuura nezvevanhu venguva ino vachiti:

“Ndiani angaenzaniswa nechikara kana kuti ndiani angarwa nacho?” (Zvak 13:4)

Asi kune avo vane kutenda muna Jesu, vachaona zvishamiso zveKupa Kutsvene munguva pfupi, kana zvisati…Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kukurumidza Kukurumidza, Kuvhunduka uye Kutya
2 1 Thess 5: 12

Baba Vengoni Dzamwari

 
NDANGA NDINE mufaro wekutaura padivi paFr. Seraphim Michalenko, MIC muCalifornia kumachechi mashoma makore masere apfuura. Munguva yedu mumotokari, Fr. Seraphim akaudza kwandiri kuti pane nguva apo dhayari raSt Faustina rakanga riri munjodzi yekudzvinyirirwa zvachose nekuda kweshanduro yakaipa. Akapinda mukati, zvisinei, ndokugadzirisa dudziro, iyo yaizarura nzira yekuti zvinyorwa zvake zviparadzirwe Akazopedzisira ave mutevedzeri wemutevedzeri wake.

Ramba kuverenga

Yambiro yeRudo

 

IS zvinogoneka kuputsa moyo waMwari? Ini ndaiti zvinokwanisika baya Mwoyo wake. Tinombozvifunga here? Kana isu tinofunga nezvaMwari seakakura kwazvo, asingagumi, kupfuura mabasa anoita seasina basa evanhu zvekuti pfungwa, mazwi, nezviito zvedu zvakasununguka kubva kwaAri?Ramba kuverenga

Utiziro hweNguva Dzedu

 

THE Dutu Guru kunge dutu izvo zvakapararira kune vanhu vese hazvingaregi kusvikira yapedza kupera kwayo: kunatswa kwenyika. Saka nekudaro, sekunguva dzaNoa, Mwari ari kupa iyo areka kuitira vanhu Vake kuvachengetedza uye kuchengetedza "vakasara." Nerudo uye nekuchimbidza, ndinokumbira vaverengi vangu kuti vasapedze imwe nguva uye vatange kukwira matanho kumatiziro akapiwa naMwari…Ramba kuverenga

Baba Vakamirira…

 

ZVAKANAKA, Ndiri kungozvitaura.

Iwe hauna zano rekuti zvakaoma sei kunyora zvese zviripo kutaura munzvimbo diki diki! Ndiri kuedza nepandinogona napo kuti ndisakukunde panguva imwe chete ndichiedza kutendeka kumashoko kupisa pamoyo wangu. Kune vazhinji, iwe unonzwisisa kukosha kwenguva dzino. Iwe hauvhure zvinyorwa izvi uye kugomera, "Zvakawanda sei zvandinofanira kuverenga zvino? ” (Zvakadaro, ini ndinoedza chaizvo nepandinogona napo kuti zvinhu zvese zvinyatsoenderana.) Mukuru wangu wezvemweya akati nguva pfupi yadarika, "Vaverengi vako vanovimba newe, Maka. Asi unofanira kuvimba navo. ” Iyo yaive nguva yakakosha kwandiri nekuti ndagara ndichinzwa kusagadzikana kunoshamisa pakati ndine kukunyorera, asi asingadi kukurira. Mune mamwe mazwi, ndinovimba unogona kuramba wakadaro! (Zvino zvaungave uri wega, une nguva yakawanda kupfuura nakare, handiti?)

Ramba kuverenga

Mukadzi Wedu: Gadzirira - Chikamu I

 

IZVI masikati, ndakashinga kubuda kekutanga mushure mekuparadzaniswa kwemavhiki maviri kuenda kunoreurura. Ndakapinda muchechi ndichitevera mumashure memupristi mudiki, mushandi akavimbika, akazvipira. Ndisingakwanise kupinda mukureurura, ndakapfugama panhandare yekuita-shanduka, yakagadzwa pane "zvemagariro-kuregedza" chinodiwa. Ini nababa takatarisa mumwe nemumwe nekushamisika chinyararire, uye ipapo ndakakanda ziso paTabhera ... ndokutanga kuchema. Panguva yekureurura kwangu, handina kuzokwanisa kurega kuchema. Nherera kubva kuna Jesu; nherera kubva kuvapristi mu persona Christi… asi kupfuura izvozvo, ndaigona kuona raMai vedu rudo rwakadzama uye kunetseka yevapristi vake naPapa.Ramba kuverenga

Kuchenesa Mwenga…

 

THE mhepo dzedutu dzinogona kuparadza - asi dzinogona zvakare kubvisa uye kuchenesa. Kunyangwe izvozvi, isu tinoona mashandisiro anoita Baba mabhatira ekutanga akakosha eichi Dutu Guru to natsa, natsa, uye gadzirira Mwenga waKristu wa Kuuya kwake kugara nekutonga mukati maro nenzira nyowani. Sezvo marwadzo ekutanga ekubata zvakaoma anotanga kubvumirana, zvatova, kumuka kwatanga uye mweya iri kutanga kufunga zvakare nezve chinangwa chehupenyu nekwavanogumira. Nechekare, Inzwi roMufudzi Akanaka, richidana kumakwai Ake akarasika, rinogona kunzwikwa muchamupupuri…Ramba kuverenga

Vapristi, uye Kuuya Kukunda

Kufambiswa kweMukadzi Wedu muFatima, Portugal (Reuters)

 

Maitiro akareba akagadzirirwa uye ari kuenderera ekuparadza pfungwa yevaKristu yetsika, sezvandakaedza kuratidza, yakamisikidzwa nerudzi rusina kumboitika muma1960… Mumaseminari akasiyana siyana, zvikwata zveungochani zvakatangwa…
-EMERITUS PAPE BENEDICT, chinyorwa pane dambudziko razvino rekutenda muChechi, Kubvumbi 10, 2019; Catholic News Agency

… Makore akasviba kupfuura mamwe ose anoungana pamusoro peChechi yeKatorike. Senge zviri mugomba rakadzika-dzika, zviitiko zvisingaverengeke zvekushungurudzwa pabonde kubva munguva dzekare zvinobuda pachena — zviito zvinoitwa nevapristi nevechitendero. Makore akakanda mimvuri yavo kunyangwe pachigaro chaPeter. Zvino hapana ari kutaura zvekare pamusoro pesimba renyika iro rinowanzo kupihwa Pope. Dambudziko iri rakakura zvakadii? Ichokwadi here, sekuverenga kwatinoita nguva nenguva, chimwe chezvakakura kwazvo munhoroondo yeChechi?
—Mubvunzo waPeter Seewald kunaPapa Benedict XVI, kubva Chiedza cheNyika: Papa, Chechi, uye Zviratidzo zveNguva (Ignatius Dhinda), p. 23
Ramba kuverenga

Pakutsoropodza Vafundisi

 

WE tiri kurarama munguva dzakanyanya-kubhadhariswa. Iko kugona kuchinjanisa pfungwa nemazano, kusiyanisa uye kuita gakava, inguva yakapfuura. [1]ona Kupona Tsika Yedu Inotyisa uye Kuenda kuExtremes Icho chikamu che Dutu Guru uye Dhiyabhorosi Kushungurudzika iri kutsvaira pasirese sedutu riri kuwedzera. Chechi haisi iyo sezvo kutsamwa nekushungurudzika pamusoro pevafundisi kuri kuramba kuchikwira. Hurukuro ine hutano uye gakava zvine nzvimbo yazvo. Asi kazhinji kazhinji, kunyanya pasocial media, hazvisi izvo zvine hutano. Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Zuva Guru reChiedza

 

 

Zvino ndiri kukutumirai muprofita Eria.
zuva raJehovha risati rasvika,
zuva guru rinotyisa;
Iye achadzorera mwoyo yemadzibaba kuvana vavo,
nemoyo yevanakomana kumadzibaba avo.
kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokuiparadza chose.
(Maraki 3: 23-24)

 

VABEREKI nzwisisa kuti, kunyangwe iwe uine mupanduki anopandukira, rudo rwako kumwana iyeye haruperi. Izvo zvinongorwadza izvo zvakanyanya zvakanyanya. Iwe unongoda kuti mwana iyeye "auye kumba" azviwanire zvekare. Ndicho chikonzero, pamberi pe tiye Zuva reRuramisiro, Mwari, Baba vedu vane rudo, vari kuzopa vapambadzi vechizvarwa chino mukana wekupedzisira wekudzoka kumba - kukwira "Areka" - Dutu iri risati rachenesa pasi.Ramba kuverenga

Awa Yenyasha Huru

 

YOSE zuva, nyasha dzinoshamisa dzinoitwa kuti dziwanikwe kwatiri izvo zvizvarwa zvakapfuura zvaive zvisina kana zvaisaziva Inyasha dzakagadzirirwa chizvarwa chedu icho, kubvira pakutanga kwezana ramakore rechimakumi maviri, iye zvino ave kurarama mu "nguva yengoni." Ramba kuverenga

Mutsoka dzaSt

Mutsvene Johane akazorora pazamu raKristu, (John 13: 23)

 

AS iwe unoverenga izvi, ndiri mundege kuenda kuNzvimbo Tsvene kunotanga rwendo. Ndiri kutora mazuva gumi nemaviri anotevera kuti nditsamire pachipfuva chaKristu paKudya kwaKe Kwekupedzisira… kupinda muGethsemane “kutarisa nekunamata”… uye kumira murunyararo rweKarivhari kuti ndiwane simba kubva paMuchinjikwa naMukadzi Wedu. Uku kuchave kunyora kwangu kwekupedzisira kudzamara ndadzoka.Ramba kuverenga

Pfungwa Dzokupedzisira kubva kuRoma

Vatican mhiri kweTiber

 

chakakosha pamusangano wemachechi pano ndidzo nzendo dzatakatora seboka muRome rese. Izvo zvakave zvinooneka pachena muzvivakwa, kuvaka uye hutsvene hunyanzvi izvo midzi yechiKristu haigone kupatsanurwa kubva kuChechi yeKaturike. Kubva parwendo rwaSt.Paul pano kuenda kune vakafira kutenda kusvika kune vanofarira vaSt.Jerome, mushanduri mukuru weMagwaro akashevedzwa kuChechi yeSt.Laurence naPapa Damasus… kutangisa kweChechi yekutanga kwakabuda pachena kubva pamuti we Katurike. Pfungwa yekuti Kutenda kweKaturike kwakagadzirwa mazana emakore gare gare ndeyekunyepedzera saIsita Bunny.Ramba kuverenga

Random Pfungwa kubva kuRoma

 

Ndasvika kuRome nhasi kumusangano wevachechi mukupera kwesvondo. Nemi mese, vaverengi vangu, pamoyo wangu, ndakafamba kufamba kusvika manheru. Dzimwe pfungwa dzandaive ndakagara pakare padombo rematombo muSt Peter's Square…

 

ZVINOKOSHA kunzwa, kutarisa pasi kuItari patakadzika kubva pakumhara kwedu. Nyika yenhoroondo dzekare umo mauto eRoma aifora, vatsvene vakafamba, uye ropa revamwe vasingaverengeki rakadeurwa. Zvino, migwagwa mikuru, zvivakwa, nevanhu vanofamba-famba semasvosve pasina kutya kwevanopinda zvinopa chimiro cherunyararo. Asi rugare rwechokwadi kungori kusavapo kwehondo here?Ramba kuverenga

Mutsvene naBaba

 

VADikani hama nehanzvadzi, mwedzi mina zvino yapfuura kubva dutu rakakonzera kusagadzikana papurazi redu nehupenyu hwedu pano. Nhasi, ndiri kugadzirisa kwekupedzisira kumakorari edu emombe tisati tatarisana nemiti mizhinji yemiti iyo yasara kutemwa pane yedu pfuma. Izvi zvese kutaura kuti mutinhimira wehushumiri hwangu wakakanganiswa muna Chikumi unoramba uri iwo, kunyangwe izvozvi. Ndakazvipira kuna Kristu kusakwanisa panguva ino kunyatso kupa zvandiri kuda kupa… uye kuvimba nezano Rake. Zuva rimwe chete panguva.Ramba kuverenga

Kuenda kune Dutu

 

PANZVIMBO YEMAITIKO EYAKAROPAFADZWA Mhandara MARI

 

IT inguva yekugovana newe zvakaitika kwandiri chirimo ichi pakaitika dutu rakangoerekana rarwisa purazi redu. Ini ndinonzwa ndine chokwadi chekuti Mwari akabvumira iyi "diki-dutu," muchidimbu, kutigadzirira izvo zvinouya pamusoro penyika yese. Zvese zvandakawana muzhizha rino zvinomiririra zvandapedza makore angangoita gumi nematatu ndichinyora nezvazvo kuti ndikugadzirire nguva dzino.Ramba kuverenga

Kusarudza Mativi

 

Kana munhu akati, "Ini ndiri waPauro," uye mumwe,
Ini ndiri waAporo; hamuzi vanhuwo zvavo here?
(Nhasi kuverenga kweMisa kwekutanga)

 

NAMATA zvimwe… taura zvishoma. Ndiwo mazwi anonzi Mukadzi Wedu anonzi akaudza Chechi panguva ino chaiyo. Nekudaro, pandakanyora kufungisisa pairi vhiki rapfuura,[1]cf. Namata Zvakawanda… Taura Zvishoma vaverengi vashoma havana kubvumirana nazvo. Anonyora imwe:Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Kuedza kwekupedzisira

Kuedza kwekupedzisira, by Tianna (Mallett) Williams

 

KUSHURE KWEMWOYO MUTSVENE

 

PAKArepo mushure mekuratidzwa kwakajeka kwaIsaya kwenguva yenguva yerunyararo nekutonga, iyo inotungamirwa nekunatswa kwepasi ichisiya chete vakasara, anonyora munamato mupfupi mukurumbidza nekutenda tsitsi dzaMwari- munamato wechiporofita, sezvatichaona.Ramba kuverenga

Yakwana Mweya Yakanaka

 

KUFUNGIRA ZVAKAITIKA- kusava nehanya kunosimudzwa nekutenda kuti zviitiko zvenguva yemberi hazvidziviririke - haisi yechiKristu. Ehe, Ishe Wedu akataura nezve zviitiko mune ramangwana zvaizotangira kuguma kwenyika. Asi kana ukaverenga zvitsauko zvitatu zvekutanga zveBhuku raZvakazarurwa, uchaona kuti iyo nguva dzezviitiko izvi zvinoenderana: vanoenderana nemhinduro yedu kana kushayikwa kwayo:Ramba kuverenga

Mwari Ane Chiso

 

PASI nharo dzese dzekuti Mwari akatsamwa, ane utsinye, anodzvinyirira; isina kurongeka, iri kure uye isingafarire cosmic simba; munhu asingaregereri uye ane hasha ... anopinda muna Mwari-murume, Jesu Kristu. Anouya, kwete nevazhinji vevarindi kana legion yengirozi; kwete nesimba uye nesimba kana nebakatwa-asi nourombo uye kusakwanisa kubatsirwa kwemucheche achangozvarwa.Ramba kuverenga

Iko Kutendeuka uye Kukomborera


Kuvira kwezuva muziso remupupuri

 


ZVINOKOSHA
makore apfuura, ndakanzwa Ishe vachiti kune kwaive ne Dutu Guru ichiuya panyika, kunge chamupupuri. Asi iri Dutu raisazove rimwe rehunhu hwaamai, asi rimwe rakagadzirwa na murume iye pachake: dutu rezvehupfumi, rezvemagariro, uye rezvematongerwo enyika iro raizoshandura chiso chenyika Ndakanzwa Ishe vachindibvunza kuti ndinyore nezveDutu iri, kugadzirira mweya yezviri kuuya - kwete chete iyo Convergence yezviitiko, asi ikozvino, kuuya Kukomborera. Uku kunyora, kuitira kuti kusarebesa, kuchaita zvinyorwa zvemuzasi zvakakosha zvandakatowedzera kumwe kunhu…

Ramba kuverenga

Rwiyo rweMurindi

 

Kutanga kuburitswa munaJune 5th, 2013… ine zvinyorwa nhasi. 

 

IF Ndinogona kurangarira muchidimbu apa chiitiko chakasimba makore gumi apfuura apo pandainzwa ndichimanikidzwa kuenda kuchechi kunonamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa…

Ramba kuverenga

Thread of Mercy

 

 

IF nyika iri Kusungirirwa neThinda, iyo tambo yakasimba ye Ngoni dzaMwari- rwakadai rudo rwaMwari kune uyu murombo vanhu. 

Ini handidi kuranga zvinorwadza vanhu, asi ndinoshuvira kuti ndiwachape, ndichimanikidza kunaMoyo Wangu une Tsitsi. Ini ndinoshandisa chirango ivo pachavo pavanondimanikidza kuti ndiite saizvozvo; Ruoko rwangu rwakarerekera kubatwa nebakatwa rekururamisira. Pamberi pezuva reJustice ndiri kutumira Zuva retsitsi.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1588

Mumashoko iwayo manyoro, tinonzwa kupindirana kwetsitsi dzaMwari neruramisiro Yake. Haimbove imwe isina imwe. Nekuti kururamisira rudo rwaMwari runoratidzwa muna a hurongwa hwaMwari iyo inobata cosmos pamwechete nemitemo- ingave iri mitemo yezvakasikwa, kana mitemo ye "moyo". Saka kunyangwe munhu akadyara mbeu muvhu, rudo mumwoyo, kana kutadza mumweya, mumwe anogara achikohwa chaanodyara. Ichi ichokwadi chisingaperi chinopfuura zvitendero zvese nenguva… uye chiri kutambiswa zvakanyanya pamaawa makumi maviri nemasere enhau.Ramba kuverenga

Kusungirirwa Neshinda

 

THE nyika inoita kunge yakarembera neshinda. Tyisidziro yehondo yenyukireya, kudzikira kwetsika, kupesana mukati meChechi, kurwiswa kwemhuri, nekurwiswa kwehunhu hwevanhu kwakanganisa rugare rwepasi nekugadzikana kusvika panjodzi. Vanhu varikuparadzana. Hukama huri kusimuka. Mhuri dziri kutsemuka. Marudzi ari kukamura…. Ndiwo mufananidzo muhombe — uye unoita kunge Denga unobvumirana nawo:Ramba kuverenga

Iye Gidheoni Mutsva

 

CHIRANGARIDZO CHECHECHECHE CHEUMUKADZI CHIMhandara Yakakomborerwa MARIYA

 

Mako arikuuya kuPhiladelphia munaGunyana, 2017. Zvinyorwa pakupera kwekunyora uku… MuMisa yekutanga yanhasi kuverenga pachirangaridzo chehumambo hwaMaria, tinoverenga nezve kudaidzwa kwaGideon. Mukadzi wedu ndiye Gidheoni Mutsva wenguva yedu…

 

DAWN anodzinga husiku. Chitubu chinotevera Chando. Kumuka kubva muguva. Idzi ndidzo fungidziro dzeDutu rakauya kuChechi nepasi rose. Nekuti vese vachaonekwa sekunge vakarasika; Chechi ichaita kunge yakundwa zvachose; Zvakaipa zvichazvinetesa murima rechitadzo. Asi zviri chaizvo mune izvi husiku kuti Mukadzi Wedu, se "Nyeredzi yeEvhangeri Idzva", parizvino ari kutitungamira kuenda kumambakwedza apo Zuva reRuramisiro richakwira paNguva nyowani. Ari kutigadzirira iyo Murazvo weRudo, mwenje unouya weMwanakomana wake…

Ramba kuverenga

Kupedza iyo Kosi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 30, 2017
Chipiri cheSvondo rechinomwe reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

HERE aive murume aivenga Jesu Kristu… kusvikira asangana naye. Kusangana Kwakachena Rudo kuchakuitira izvozvo. St. Paul akabva pakubvisa hupenyu hwevaKristu, akangoerekana apa hupenyu hwake semumwe wavo. Mukupesana kwakasimba ne "vafira kutenda vaAllah" vanhasi, vanoviga huso kumeso uye vakasunga mabhomba pavari pachavo kuuraya vanhu vasina mhaka, St. Paul akazivisa kufira kwechokwadi: kuzvipa kune mumwe. Haana kuzvivanza kana iye kana Evhangeri, mukutevedzera Muponesi wake.Ramba kuverenga

Refuge Mukati

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 2nd, 2017
Chipiri cheChipiri Svondo reIsita
Chirangaridzo cheSt. Athanasius

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO chiitiko mune imwe yenhau dzaMichael D. O'Brien izvo zvandisati ndakanganwa — apo mupristi ari kutambudzwa nekuda kwekuvimbika kwake. [1]Eclipse yeZuva, Ignatius Press Munguva iyoyo, mufundisi anoita senge achaburukira kune imwe nzvimbo uko vatapi vake vasingakwanise kusvika, nzvimbo iri mukati kati memoyo wake panogara Mwari. Mwoyo wake waive utiziro chaiko nekuti, ipapo zvakare, aive Mwari.

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Eclipse yeZuva, Ignatius Press

Kisimusi haina kupera

 

KISIMUSI zvapera? Iwe ungafunga kudaro nemiyero yenyika. I "top makumi mana" yakatsiva mimhanzi yeKisimusi; zviratidzo zvekutengesa zvakatsiva zvishongo; mwenje wadzimwa uye miti yeKisimusi yakatemerwa kumucheto. Asi kwatiri isu sevaKatorike, isu tichiri pakati pe kutarisisa kutarisa paShoko rakava nyama — Mwari vakava munhu. Kana zvirinani, zvinofanirwa kuve zvakadaro. Tichakamirira kuratidzwa kwaJesu kuvaHedeni, kune avo vachenjeri vanofamba kubva kure kuti vaone Mesia, uyo anofanira "kufudza" vanhu vaMwari. Iyi "epiphany" (inorangarirwa Svondo ino), iri chokwadi, ndiyo nhongonya yeKrisimasi, nekuti inoratidza kuti Jesu haasisiri "akarurama" kumaJuda, asi kumurume wese, mukadzi nemwana anofamba murima.

Ramba kuverenga

Jesu

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweMugovera, Zvita 31, 2016
Zuva rechinomwe rekuzvarwa kwaIshe wedu uye
Vhivhi yeMhemberero yeMhandara Yakaropafadzwa Maria,
Amai Vamwari

Zvinyorwa zvemitambo pano


Kugamuchira Tariro, rakanyorwa naLa Mallett

 

PANO ishoko rimwe chete pamoyo wangu pane ino nguva yeKubwinya kwaAmai vaMwari:

Jesu.

Iri ndiro "ikozvino izwi" riri pachikumbaridzo cha2017, iro "ikozvino izwi" ini randinonzwa Mukadzi Wedu achiporofita pamusoro penyika neChechi, pamusoro pemhuri nemweya:

JESU.

Ramba kuverenga

PaMedjugorje

 

Vhiki rino, ndanga ndichifunga pamusoro pemakumi matatu emakore apfuura kubva pakanzi Mai Vedu vakatanga kuoneka muMedjugorje. Ndanga ndichifungisisa kutambudzwa kusingaite uye njodzi yakatsungirirwa nevaoni, ndisingambozive zuva nezuva kana maCommunist achivatumira sehurumende yeYugoslavia yaizivikanwa kuita ne "resistors" (sezvo vaoni vatanhatu vaisazodaro, vachityisidzirwa, kuti iwo mashura aive enhema). Ndiri kufunga nezvevasingaverengeki vapanduki vandakasangana navo mukufamba kwangu, varume nevakadzi vakawana kutendeuka kwavo uye vachidana kudivi regomo… kunyanya vapirisita vandakasangana navo avo Mai vedu vakadana parwendo ikoko. Ndiri kufunga zvakare kuti, kwete kwenguva refu kubva zvino, nyika yose ichatorwa "mu" Medjugorje sezvo izvo zvinonzi "zvakavanzika" izvo vavoni vakachengeta zvakatendeka zvakaburitswa (ivo havana kana kumbokurukura navo, kunze kune iyo yakajairika kwavari vese- "chishamiso" chisingaperi icho chinosara kumashure paApparition Chikomo.)

Ndiri kufunga futi nezveavo vakaramba dzisingaverengeke nyasha nemichero yenzvimbo ino inowanzo kuverengerwa seMabasa eVaapositori pasteroids. Haisi nzvimbo yangu kuzivisa Medjugorje ichokwadi kana kunyepa — chimwe chinhu icho Vatican inoenderera ichiona. Asi neniwo handiite hanya nechiitiko ichi, ndichikumbira kuramba kwakajairika kwekuti "Icho chizaruro chakavanzika, saka handifanire kuzvitenda" - sekunge zvinotaurwa naMwari kunze kweCatechism kana Bhaibheri hazvina basa. Izvo zvakataurwa naMwari kuburikidza naJesu muRuzhinji Zaruro zvinodikanwa ruponeso; asi izvo zvinotaurwa naMwari kwatiri kubudikidza nekuzarurirwa kwechiporofita kunokosha pane dzimwe nguva kuti isu tirambe tichienderera kutsveneswa. Uye nokudaro, ndinoshuvira kuridza hwamanda - panjodzi yekudaidzwa mazita ese akajairwa evanondishora - pane izvo zvinoita sezviri pachena: kuti Maria, Amai vaJesu, vanga vachiuya kunzvimbo ino kwemakore anodarika makumi matatu kuti tigadzirire kukunda kwake — uyo mugumo wake watinoita kunge urikurumidza kusvika. Uye nekudaro, sezvo ndine vaverengi vazhinji vatsva, ndinoshuvira kudhindisa zvinotevera necaveat iyi: kunyangwe ini ndanyora zvishoma nezveMedjugorje mumakore apfuura, hapana chinondipa mufaro wakawanda… nei zvakadaro?

Ramba kuverenga

Iko Kudenga Kunobata Pasi

CHIKAMU V

agnesadorationSr. Agnes achinamata pamberi paJesu paGomo reTabhori, Mexico.
Aizogamuchira chifukidziro chake chena masvondo maviri apfuura.

 

IT waive musi weMugovera masikati Misa, uye "mwenje yemukati" uye nenyasha zvakaramba zvichinaya semvura inonaya. Ndipo pandakamubata nekona yeziso rangu: Amai Lillie. Akange atyaira achibva kuSan Diego kunosangana nevaCanada ava vaive vauya kuzovaka Tafura Yetsitsi—Kicheni yekubikira.

Ramba kuverenga