Kumira Kwekupedzisira

 

THE mwedzi yakati wandei yapfuura yanga iri nguva yangu yekuteerera, kumirira, yehondo yemukati nekunze. Ndakabvunza kudanwa kwangu, gwara rangu, chinangwa changu. Mukati moga murunyararo pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa ndipo pakazopindura Ishe zvikumbiro zvangu: Haasati apedza neni. Ramba kuverenga

Tariro Yokupedzisira Yoruponeso?

 

THE Svondo yechipiri yeIsita ndi Divine Ngoni Svondo. Izuva iro Jesu akavimbisa kudurura nyasha zvisingaenzaniswi kusvika padanho iro, kune vamwe, iro “Tariro yekupedzisira yoruponeso.” Zvakadaro, maKaturike mazhinji havazive kuti mutambo uyu chii kana kumbonzwa nezve iwo kubva papurupiti. Sezvauchaona, rino harisi zuva rakajairika…

Ramba kuverenga

Iyo Huru Yekupotera uye Yakachengeteka Doko

 

Kutanga kuburitswa Kurume 20, 2011.

 

PASI POSE Ini ndinonyora nezve “kuranga"Kana kuti"kururamisira kwaMwari, ”Ndinogara ndichitsvinya, nekuti kazhinji mazwi aya haanzwisisike. Nekuda kwekukuvara kwedu pachedu, uye nemaonero akatsauka e "kururamisira", tinoratidzira mafungiro edu zvisirizvo pana Mwari. Isu tinoona kururamisira se "kurova" kana vamwe kuwana "zvakavafanira." Asi chatisinganzwisise ndechekuti "kuranga" kwaMwari, "kuranga" kwaBaba, kwakadzika midzi nguva dzose, nguva dzose, nguva dzose, murudo.Ramba kuverenga

Pisarema 91

 

Iyemi, munogara muna Iye Wekumusoro-soro,
Ivo vanogara mumumvuri waMasimbaose,
Iti kuna Jehovha, Ndiye utiziro hwangu nenhare yangu,
Mwari wangu wandinovimba naye. ”

Ramba kuverenga

Iyi ndiyo Awa…

 

PAKUSHURE KWE ST. JOSEFA,
MURUME WEMHANDARA YAROPAFADZWA MARIA

 

SO zvakawanda zviri kuitika, nokukurumidza zvikuru mazuva ano—sezvakanga zvataurwa naJehovha.[1]cf. Kukurumidza Kukurumidza, Kuvhunduka uye Kutya Zvechokwadi, patinoswedera pedyo ne "Ziso reDutu", iyo inokurumidza mhepo dzekuchinja dziri kufema. Dutu rakagadzirwa nevanhu iri riri kufamba zvisingaite kuti “kuvhunduka uye kutya"vanhu munzvimbo yekuzviisa pasi - zvese "kuitira zvakanaka", hongu, pasi pezita rekuti "Great Reset" kuitira "kuvaka zvakare zvirinani." Mamesiya ari kuseri kweiyo utopia nyowani vari kutanga kuburitsa maturusi ese ekumukira kwavo - hondo, kusagadzikana kwehupfumi, nzara, uye matambudziko. Chokwadi riri kuuya pane vakawanda “sembavha usiku”.[2]1 Thess 5: 12 Izwi rinoshanda nderekuti “mbavha”, iro riri pamwoyo peiyi neo-communistic movement (ona Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism).

Uye izvi zvose zvingava chikonzero chokuti murume asina kutenda adedere. Sezvo St John akanzwa muchiratidzo makore 2000 apfuura nezvevanhu venguva ino vachiti:

“Ndiani angaenzaniswa nechikara kana kuti ndiani angarwa nacho?” (Zvak 13:4)

Asi kune avo vane kutenda muna Jesu, vachaona zvishamiso zveKupa Kutsvene munguva pfupi, kana zvisati…Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kukurumidza Kukurumidza, Kuvhunduka uye Kutya
2 1 Thess 5: 12

Baba Vengoni Dzamwari

 
NDANGA NDINE mufaro wekutaura padivi paFr. Seraphim Michalenko, MIC muCalifornia kumachechi mashoma makore masere apfuura. Munguva yedu mumotokari, Fr. Seraphim akaudza kwandiri kuti pane nguva apo dhayari raSt Faustina rakanga riri munjodzi yekudzvinyirirwa zvachose nekuda kweshanduro yakaipa. Akapinda mukati, zvisinei, ndokugadzirisa dudziro, iyo yaizarura nzira yekuti zvinyorwa zvake zviparadzirwe Akazopedzisira ave mutevedzeri wemutevedzeri wake.

Ramba kuverenga

Yambiro yeRudo

 

IS zvinogoneka kuputsa moyo waMwari? Ini ndaiti zvinokwanisika baya Mwoyo wake. Tinombozvifunga here? Kana isu tinofunga nezvaMwari seakakura kwazvo, asingagumi, kupfuura mabasa anoita seasina basa evanhu zvekuti pfungwa, mazwi, nezviito zvedu zvakasununguka kubva kwaAri?Ramba kuverenga

Utiziro hweNguva Dzedu

 

THE Dutu Guru kunge dutu izvo zvakapararira kune vanhu vese hazvingaregi kusvikira yapedza kupera kwayo: kunatswa kwenyika. Saka nekudaro, sekunguva dzaNoa, Mwari ari kupa iyo areka kuitira vanhu Vake kuvachengetedza uye kuchengetedza "vakasara." Nerudo uye nekuchimbidza, ndinokumbira vaverengi vangu kuti vasapedze imwe nguva uye vatange kukwira matanho kumatiziro akapiwa naMwari…Ramba kuverenga