Mhinduro yeKaturike kune Dambudziko revapoteri

Vapoteri, neruremekedzo Associated Press

 

IT ndomumwe wemisoro isina kugadzikana pasi rose izvozvi - uye imwe yehurukuro dzakadzikama pane iyoyo: vapoteri, uye chii chinoita nekubuda kwakanyanya. St. John Paul II akadana nyaya iyi "pamwe njodzi huru pane dzose dzevanhu munguva yedu." [1]Kero kuvapoteri vari muutapwa kuMorong, Philippines, Kukadzi 21, 1981 Kune vamwe, mhinduro iri nyore: vatore, chero nguva, kunyangwe vari vazhinji, uye chero vangave vari. Kune vamwe, zvakanyanya kuomarara, nekudaro vachida mhinduro yakaenzana uye yakadzorwa; zviri panjodzi, vanodaro, hakusi chete kuchengetedzeka uye kugara zvakanaka kwevanhu vanotiza mhirizhonga nekushushwa, asi kuchengetedzeka nekusimba kwemarudzi. Kana zvirizvo, ndeipi nzira yepakati, iyo inochengetedza chiremerera uye hupenyu hwevapoteri chaivo uye panguva imwechete ichengetedze zvakajairika? Ndeipi mhinduro yedu sevaKaturike?

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Kero kuvapoteri vari muutapwa kuMorong, Philippines, Kukadzi 21, 1981

Hwamanda Yekupedzisira

hwamanda naJoel Bornzin3Hwamanda Yekupedzisira, Mufananidzo naJoel Bornzin

 

I ndakazununguswa nhasi, chaizvo, nezwi raIshe richitaura mukadzika kwemweya wangu; kuzununguswa nekusuwa Kwake kusinga tsanangurike; kuzununguswa nekushushikana kwakadzama kwaAko kune avo muChechi vakarara zvavo.

Ramba kuverenga

Hwamanda dzeYambiro! - Chikamu I


LadyJustice_Fotor

 

 

Aya akange ari mamwe emazwi ekutanga kana “hwamanda” yandakanzwa kuti Ishe vaida kuti ndiridze, kutanga muna 2006. Mazwi mazhinji aive achiuya kwandiri mumunamato mangwanani ano zvekuti, pandakadzokera ndokuverenga zvekare pazasi, zvine musoro kupfuura kare muchiedza chezviri kuitika neRoma, Islam, uye nezvimwe zvese muDutu razvino. Vheiri iri kusimuka, uye Ishe vari kutizarurira zvakanyanya nguva dzatiri. Usatya hako, nekuti Mwari unesu, achitifudza mu "mupata wemumvuri werufu." Nekuti sekutaura kwakaita Jesu, “ndichave newe kusvika kumagumo…” Izvi zvinyorwa zvinoumba mamiriro ekumashure pakufungisisa kwangu paSynod, yandakakumbirwa nemutungamiri wangu wezvemweya.

Kutanga kuburitswa muna Nyamavhuvhu 23, 2006:

 

Handigoni kunyarara. Nekuti ndanzwa kurira kwehwamanda; Ndanzwa kuchema kwehondo. (Jer. 4:19)

 

I handichagona kubata mu "izwi" iro rave kusimuka mukati mangu kwevhiki. Kurema kwayo kwakaita kuti ndicheme kakawanda. Zvisinei, kuverenga kubva kuMisa mangwanani ano kwaive kusimbiswa kwakasimba - "enda kumberi", sekutaura.
 

Ramba kuverenga

Misuo yeFaustina

 

 

THE "Kujekesa”Chichava chipo chinoshamisa kunyika. Izvi “Ziso reDutu"- izvi kuvhura mudutu- ndiwo "musuo wengoni" wekupedzisira uyo unozovhurwa kuvanhu vese pamberi pe "musuwo wekutongwa" uriwo musuwo wakasara wakashama. Vaviri St. John mune yake Apocalypse naSt Faustina vakanyora nezve masuo aya…

 

Ramba kuverenga

Kupotsa Mharidzo… yeMuporofita wechiPapa

 

THE Baba Vatsvene havana kunzwisiswa zvakanyanya kwete chete nevezvematongerwo enyika, asi nevamwe veboka zvakare. [1]cf. Benedict uye New World Order Vamwe vakandinyorera vachiratidza kuti pamwe pontiff uyu ari "anti-papa" mu kahootz naAntikristu! [2]cf. Papa Mutema? Vanomhanya sei kubva mubindu!

Papa Benedict XVI ndiye kwete achidaidzira kuti pave ne“hurumende yepasi rose” ine simba rose—chimwe chinhu chaakashora iye naanapapa pamberi pake (kureva. Socialism). [3]Kune mamwe makotesheni kubva kuna vanapapa paSocialism, cf. www.tpp.org uye www.neworleansdigtpark.com - asi wepasi rose mhuri izvo zvinoisa munhu nekodzero dzavo dzisingatadziswe nerukudzo pakati pebudiriro yese yevanhu munharaunda. Ngativei zvachose kujekesa pane izvi:

Hurumende iyo yaizopa zvese, ichipinza zvese mukati mayo, pakupedzisira yaizongova yehutongi isingakwanise kuvimbisa izvo chaizvo izvo zvinotambirwa nemunhu anotambura-munhu wese - zvinoti, rudo rwekunetseka kwega. Hatidi Hutongi hunodzora nekudzora zvese, asi Hurumende iyo, zvinoenderana nemusimboti webasa, inobvuma nerutsigiro zvirongwa zvinobva kune akasiyana masocial mauto uye inosanganisa kuzvidzora nekuswedera kune avo vanoshaiwa. … Pakupedzisira, chirevo chekuti zvimiro zvemagariro chete zvinogona kuita kuti mabasa erudo asingasviki masiki pfungwa yezvinhu yemunhu: pfungwa isiriyo yekuti munhu anogona kurarama 'nechingwa chete' (Mt 4: 4; Dt. 8: 3) - chivimbo chinoderedza munhu uye pakupedzisira chinozvidza zvese zviri zvevanhu. -Papa BENEDICT XVI, Encyclical Letter, Deus Caritas Est, n. 28, Zvita 2005

Ramba kuverenga

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Benedict uye New World Order
2 cf. Papa Mutema?
3 Kune mamwe makotesheni kubva kuna vanapapa paSocialism, cf. www.tpp.org uye www.neworleansdigtpark.com

Hwamanda dzeYambiro! - Chikamu V

 

Isa hwamanda pamiromo yako,
nekuti gora riri pamusoro peimba yaJehovha. (Hosiya 8: 1) 

 

ZVIMWE kune vaverengi vangu vatsva, kunyora uku kunopa mufananidzo wakajeka kwazvo weizvo zvandiri kunzwa kuti Mweya uri kutaura kuChechi nhasi. Ndizere netariro huru, nekuti dutu razvino harigare. Panguva imwecheteyo, ndinonzwa Ishe vachiramba vachindikurudzira (zvisinei nekuratidzira kwangu) kutigadzirira izvo chaizvo zvatinotarisana nazvo. Haisi nguva yekutya, asi yekusimbisa; haisi nguva yekuora mwoyo, asi kugadzirira kwehondo yekukunda.

Asi a kurwisana zvakadaro!

Hunhu hwechiKristu hwakapetwa kaviri: uyo unoziva uye unoziva kurwa, asi unogara uchitarisira mukukunda kunowanikwa kuburikidza nekutenda, kunyangwe mukutambura. Ikoko hakusi kutarisira kwakanyanyisa, asi chibereko cheavo vanorarama sevapirisita, vaporofita, uye madzimambo, vachitora chikamu muhupenyu, chishuwo, uye nekumuka kwaJesu Kristu.

Kune maKristu, iyo nguva yasvika yekuzvisunungura kubva kune yakashata yekuzvidzika yakaoma ... kuti vave zvapupu zvine simba zvaKristu. -Cardinal Stanislaw Rylko, Mutungamiri wePontifical Council yeVanhu, LifeSiteNews.com, Mbudzi 20, 2008

Ndakagadzirisa zvinyorwa zvinotevera:

   

Ramba kuverenga

Hwamanda dzeYambiro! - Chikamu IV


Vakatapwa veDutu Katrina, New Orleans

 

CHEKUTANGA rakaburitswa Nyamavhuvhu 7, 2006, iri izwi rakura musimba mumoyo mangu nguva pfupi yadarika. Iko kushevedza ndekwekugadzirira zvese mumuviri uye mumudzimu nokuti kutapwa. Kubva zvandakanyora gore rapfuura, takaona kubuda kwemamirioni avanhu, kunyanya muAsia neAfrica, nekuda kwenjodzi dzinongoitika dzega nehondo. Mharidzo huru ndeyedzimwe kurudziro: Kristu achitiyeuchidza kuti isu tiri vagari veKudenga, vafambi vari munzira kuenda kumba, uye kuti nharaunda yedu yemweya neyechisikirwo yakatikomberedza inofanira kuratidza izvo. 

 

KUTAPWA 

Izwi rekuti "kutapwa" rinoramba richishambira nepfungwa dzangu, pamwe neizvi:

New Orleans yaive microcosm yezvichauya… iwe zvino wave mukudzikama pamberi pemhepo.

Pakarova Hurricane Katrina, vagari vazhinji vakazviwana vatapwa. Izvo zvaive zvisina basa kana iwe uri mupfumi kana murombo, chena kana mutema, vafundisi kana vanhuwo zvavo - kana iwe uri munzira yavo, iwe waifanira kutama ikozvino. Kune "kuzungunuka" kwepasirese kuri kuuya, uye kuchazogadzira mune mamwe matunhu nhapwa. 

 

Ramba kuverenga

Hwamanda dzeYambiro! - Chikamu III

 

 

 

PASHURE Misa masvondo akati wandei apfuura, ndanga ndichifungisisa pamusoro penzwisiso yakadzama yandakave nayo makore mashoma apfuura ekuti Mwari ari kuunganidza mweya kwaari, mumwe nemumwe… Mumwe pano, mumwe apo, ani naani achanzwa Chikumbiro Chake chekukurumidza kuti agamuchire chipo cheMwanakomana Wake… sekunge isu vaevhangeri tiri kubata hove zvino, pane mambure.

Pakarepo, mazwi akapinda mupfungwa dzangu:

Kuwanda kwevaHedeni kwave kuda kuzara.

Ramba kuverenga