Iko Kudenga Kunobata Pasi

CHIKAMU I
paiweIyo Monastery yeVatatu veMariya, Tecate, Mexico

 

POSHI inogona kuregererwa nekufunga kuti Tecate, Mexico ndiyo "hapwa yeGehena." Masikati, tembiricha inogona kusvika ingangoita 40 degrees Celsius muzhizha. Ivhu rakavharwa nematombo akakura zvichiita kuti kurima kushomeka. Kunyangwe zvakadaro, mvura haiwanzoshanyira dunhu, kunze kwechando, sezvo mabhanan'ana ari kure anowanzoseka kumusoro. Nekuda kweizvozvo, zvese zvese zvakafukidzwa neguruva risingatsvike rakatsvuka guruva. Uye husiku, mweya unoguta nehwema unonhuwa hwekupfungaira kwepurasitiki sezvo zvirimwa zvemabhizimusi zvinopisa zvavanogadzira.

Ramba kuverenga

Iko Kudenga Kunobata Pasi

CHIKAMU II
michael2St. Michael kumberi kweMonastery paGomo reTabhori, Tecate, Mexico

 

WE yakasvika mukutanga kwemanheru kuimba yemamongi zuva risati ranyura, mazwi "Gomo reTabhori" akanyorwa padivi pegomo mudombo jena. Ini nemwanasikana wangu taigona kuona nekukurumidza kuti tanga tiri nzvimbo tsvene. Pandaiburitsa zvinhu zvangu mukamuri rangu diki paimba yevavhitiiti, ndakasimudza musoro kuti ndione chifananidzo cheMukadzi Wedu weGuadalupe pane rumwe rusvingo, uye Our Lady's Immaculate Heart pamusoro pemusoro wangu (mufananidzo mumwe chete wakashandiswa pabutiro re "Flame yerudo ”bhuku.) Ndakave nekunzwa kuti paisazoitika zvinowirirana parwendo urwu…

Ramba kuverenga

Iko Kudenga Kunobata Pasi

PART III

munamato1

 

IT yaive 6am apo mabhero ekutanga emunamato wemangwanani akarira pamusoro pemupata. Mushure mekutsvedza mbatya dzangu dzebasa uye kutora zvishoma zvekudya kwekuseni, ndakafamba ndichienda kuimba huru yekunamatira kekutanga. Ikoko, gungwa diki rezvichena machena raivhara nguo dzebhuruu rakandikwazisa nerwiyo rwavo rwemangwanani. Achitendeukira kuruboshwe, ndipo paAkanga ari… Jesu, varipo muSakaramende Yakaropafadzwa muHost host yakakwira mune monstrance hombe. Uye, sekunge aive akagara patsoka dzaJesu (sezvaaive kazhinji nguva zhinji paakamuperekedza muutumwa Hwake muhupenyu), waive mufananidzo waMukadzi Wedu weGuadalupe wakavezwa muhunde.Ramba kuverenga

Iko Kudenga Kunobata Pasi

CHIKAMU IV

img_0134Yambuka pamusoro peGomo reTabhori

 

KUSVIRA Kunamata, uko kwaitevera Misa yega yega yezuva nezuva (uye kuramba kuripo mumachechi akasiyana siyana munzvimbo yemamongi), mazwi akasimuka mumweya mangu:

Kuda kusvika kudonha rekupedzisira reropa.

Ramba kuverenga

Iko Kudenga Kunobata Pasi

CHIKAMU V

agnesadorationSr. Agnes achinamata pamberi paJesu paGomo reTabhori, Mexico.
Aizogamuchira chifukidziro chake chena masvondo maviri apfuura.

 

IT waive musi weMugovera masikati Misa, uye "mwenje yemukati" uye nenyasha zvakaramba zvichinaya semvura inonaya. Ndipo pandakamubata nekona yeziso rangu: Amai Lillie. Akange atyaira achibva kuSan Diego kunosangana nevaCanada ava vaive vauya kuzovaka Tafura Yetsitsi—Kicheni yekubikira.

Ramba kuverenga

Iko Kudenga Kunobata Pasi

CHIKAMU VI

img_1525Mukadzi Wedu paGomo reTabhori, Mexico

 

Mwari anozviratidza kune avo vanomirira kuzarurirwa,
uye ndiani asingaedze kubvarura pamuromo wechakavanzika, kumanikidza kuburitswa.

-Muranda waMwari, Catherine de Hueck Doherty

 

MY mazuva paGomo reTabhori akanga ave kuswedera, asi zvakadaro, ndaiziva kuti kwaive ne "chiedza" chinouya.Ramba kuverenga

Iko Kudenga Kunobata Pasi

CHIKAMU VII

kuruka

 

IT yaizova Misa yedu yekupedzisira paMonastery ini nemwanasikana wangu tisati taenda nendege kudzokera kuCanada. Ndakavhura yangu missalette kusvika Nyamavhuvhu 29, Chirangaridzo che Kushushikana kwaSatani Johane Mubapatidzi. Pfungwa dzangu dzakadzokera kumashure makore akati wandei apfuura apo, apo ndainamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa mutemberi yangu yemutungamiri, ndakanzwa mumoyo mangu mazwi, “Ndiri kukupa hushumiri hwaJohani Mubhabhatidzi. ” (Zvichida ndokusaka ndakanzwa Mukadzi Wedu achindidaidza nezita remadunhurirwa rekuti “Juanito” panguva iyi yerwendo. Asi ngatirangarirei zvakaitika kuna Johane Mubhapatidzi pakupedzisira…)

Ramba kuverenga