Gara, uye uve Chiedza…

 

Vhiki rino, ndinoda kugovana uchapupu hwangu nevaverengi, kutanga nekudana kwangu kuenda muhushumiri…

 

THE dzimba dzaive dzakaoma. Mumhanzi waityisa. Uye ungano yakanga iri kure uye isina kubatana. Pese pandaisiya Misa kubva kunharaunda yangu makore makumi maviri nemashanu apfuura, ndaiwanzonzwa kusurukirwa uye kutonhorwa kupfuura pandakapinda. Uyezve, mumakore angu makumi maviri ekutanga ipapo, ndaiona kuti chizvarwa changu chaienda zvachose. Mudzimai wangu neni taive mumwe wevaroorani vashoma vachiri kuenda kuMisa.Ramba kuverenga

Hukama hwehukama naJesu

Hukama hwehukama
Mufananidzo wemufananidzo Asingazivikanwe

 

 

Kutanga kuburitswa Gumiguru 5, 2006. 

 

NA zvinyorwa zvangu zvekunonoka kwaPapa, Chechi yeKaturike, Amai Vakaropafadzwa, uye kunzwisiswa kwekuti chokwadi chechokwadi chinoyerera sei, kwete kuburikidza nedudziro yemunhu, asi kuburikidza nesimba rekudzidzisa raJesu, ndakagamuchira maemail anotarisirwa uye kushoropodzwa kubva kune vasiri maKatorike ( kana kuti, vaimbova vaKaturike). Vakadudzira kuzvidzivirira kwangu kwehutongi, hwakagadzwa naKristu Pachezvake, kureva kuti handina hukama hwepedyo naJesu; kuti neimwe nzira ndinotenda kuti ndakaponeswa, kwete naJesu, asi naPope kana bhishopi; kuti handina kuzadzwa neMweya, asi "mweya" wechechi wakandisiya ndiri bofu uye ndisina ruponeso.

Ramba kuverenga

Dzinza, Kwete Democracy - Chikamu II


Artist Asingazivikanwe

 

NA Zvinonyadzisa zviri kuenderera mberi zvichibuda muChechi yeKaturike, zvakawanda--kusanganisira kunyange vafundisi- arikudaidzira kuti Chechi ivandudze mitemo yayo, kana zvisiri kutenda kwake kwehunhu nehunhu izvo zviri zvekuiswa kwekutenda.

Dambudziko nderekuti, munyika yedu yanhasi yemareferendamu nesarudzo, vazhinji havazivi kuti Kristu akatanga chigaro, kwete a democracy.

 

Ramba kuverenga

Icho Chakavakwa paJecha


Cathedral yeCanterbury, England 

 

PANO ndiwo Dutu Guru kuuya, uye yatove pano, mune izvo zvinhu zvakavakirwa pajecha zviri kuputsika. (Kutanga kuburitswa Gumiguru, 12, 2006.)

Ani naani anoteerera mashoko angu aya asi akasaaita achafanana nebenzi rakavaka imba yayo pajecha. Mvura yakanaya, mafashama akauya, uye mhepo ikavhuvhuta ndokurova imba. Uye yakakoromoka uye yakaparadzwa zvachose. (Mateo 7: 26-27)

Nechekare, mhepo yekutyaira yekunyika yakazunungusa masangano akati wandei. United Church, Anglican Church yeEngland, Lutheran Church, Episcopalian, uye zviuru zvemamwe masangano madiki vakatanga kupinda mukati se mafashama emvura ane hasha yetsika relativism pondo panheyo dzadzo. Kubvumidzwa kwekurambana, kuberekwa, kubvisa nhumbu, uye kuroora ngochani kwakanganisa kutenda zvakanyanya zvekuti mvura yakatanga kushambidza vazhinji vatendi kubva pazvigaro zvavo.

Ramba kuverenga

Zvikonzero zviviri zvekuve Katurike

Kanganwira rakanyorwa naThomas Blackshear II

 

AT chimwe chiitiko chichangobva kuitika, varoorani vaduku vePentekosta vakauya kwandiri ndokuti, “Nemhaka yezvinyorwa zvako, tiri kuva vaKaturike.” Ndakazadzwa nerufaro apo takambundikirana, tichifara kuti mukoma nehanzvadzi iyi muna Kristu vakanga vachizonzwa simba Rake neupenyu munzira itsva uye dzakadzama—kunyanya kuburikidza neMasakaramende eKureurura uye Ekaristia Tsvene.

Uye saka, hezvino zvikonzero zviviri "zvisina-brainer" zvikonzero nei maProtestanti vachifanira kuve maKatorike.Ramba kuverenga

Bhuku reMupupuriro


Rembrandt van Rinj, 1631,  Mupostori Peter Kupfugama 

CHIRANGARIDZO CHE ST. BRUNO 


ABOUT
makore gumi nematatu apfuura, mudzimai wangu neni, tese tiri vana vechechi-Katurike, takakokwa kuchechi yeBaptist neshamwari yedu yaimbova Katurike.

Takatora musangano weSvondo mangwanani. Patakasvika, takabva tangorohwa nevese vakaroorana vechidiki. Kwakatipenyera isu pakarepo kuti sei shoma vechidiki ikoko vaive vadzoka mukereke medu yeKaturike.

Ramba kuverenga

Makomo, makomo emakomo, nemapani


Mufananidzo naMichael Buehler


CHIRANGARIDZO CHE ST. FRANCIS WEASSISI
 


NDINE
 vaverengi vazhinji vePurotesitendi. Mumwe wavo akandinyorera maererano nechinyorwa chazvino Hwai Dzangu Dzichaziva Inzwi Rangu muDutu, ndokubvunza:

Izvi zvinondisiya kupi semuPurotesitendi?

 

HWANGANO 

Jesu akati Aizovaka Chechi Yake paruware “zvinoreva kuti, Peter - kana nemutauro waKristu wechiAramaiki:“ Kefasi ”, zvinoreva kuti“ dombo ”. Saka, funga nezveChechi ipapo seGomo.

Makomo anotangira gomo, uye saka ndinofunga nezvawo se "Kubhabhatidza". Mumwe anopfuura nemujinga mezvikomo kusvika paGomo.

Ramba kuverenga

Hwai Dzangu Dzichaziva Inzwi Rangu muDutu

 

 

 

Zvikamu zvakakura zvevanhu zvakavhiringidzika pamusoro pezvakanaka nezvakaipa, uye vari panyasha dzevaya vane simba re "kugadzira" maonero uye kumanikidza kune vamwe.  -POPE JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993


AS
Ini ndakanyora mukati Hwamanda dzeYambiro! - Chikamu V, kune dutu guru riri kuuya, uye ratosvika. Dutu guru re kuvhiringidzika. Sekutaura kwaJesu, 

… Nguva iri kuuya, zvirokwazvo yauya, apo muchaparadzirwa… (John 16: 31) 

 

Ramba kuverenga