Chechi Pamawere - Chikamu II

The Black Madonna of Częstochowa - kusvibiswa

 

Kana uchirarama munguva isina munhu anokupa zano rakanaka,
hapana munhu anokupa muenzaniso wakanaka,
paunoona hunhu hwarangwa uye huipi huchipihwa mubayiro...
mira zvakasimba, uye unamatire zvakasimba kuna Mwari pamarwadzo eupenyu...
— Saint Thomas More,
akagurwa musoro muna 1535 nokuda kwekudzivirira muchato
Hupenyu hwaThomas More: A Biography naWilliam Roper

 

 

POSHI zvezvipo zvikuru zvakasiiwa naJesu muChechi yake inyasha dza infallibility. Kana Jesu akati, “muchaziva zvokwadi, uye zvokwadi ichakusunungurai” ( Johane 8:32 ), ipapoka kuri madikanwa kuti chizvarwa chiri chose chizive, pasina mumvuri wokupokana, chiri zvokwadi. Zvikasadaro, munhu angatora nhema pachokwadi ndokuwira muuranda. Zve…

… Wese anoita zvivi muranda wechivi. (Johani 8:34)

Nokudaro, rusununguko rwedu rwomudzimu zvemukati pakuziva chokwadi, ndicho chikonzero Jesu akavimbisa, “Kana auya, Mweya wechokwadi, achakutungamirirai muchokwadi chose.” [1]John 16: 13 Pasinei nekukanganisa kwenhengo yega yega yeKutenda kweKatorike kwemakumi maviri emakore uye kunyangwe kukanganisa kwetsika kwevatsivi vaPetro, Tsika Dzedu rinoratidza kuti dzidziso dzaKristu dzakachengetedzwa nemazvo kwemakore anopfuura 2000. Ndicho chimwe chechiratidzo chechokwadi cheruoko rwerupo rwaKristu paMwenga wake.

 

A New Precipice

Zvakadaro pane dzimwe nguva munhorondo yedu apo chokwadi chaiita sechainyura pamawere - apo kunyangwe ruzhinji rwemabhishopi rwakafamba munzira yekukanganisa (sekutsauka kweArian). Nhasi, tinomira zvakare kumucheto kwerimwe mawere ane ngozi uko kusiri dzidziso imwe chete iri panjodzi, asi hwaro chaihwo hweChokwadi.[2]Kunyange zvazvo chokwadi chichachengetedzwa zvisingakanganisi kusvika pakuguma kwenyika, hazvirevi kuti chicharamba chichizivikanwa uye chichiitwa kwose kwose. Gamuchidzanwa rinotiudza, kutaura idi, kuti munguva dzokupedzisira, richachengetwa navanenge vakasarira; cf. The Kuuya Refuges & Solitudes Injodzi iyo Pope Francis vakanyatsoratidza muhurukuro pamusangano wemhuri:

Muedzo kune unokanganisa tsika yekunaka, kuti muzita renyengeri ngoni dzinosunga maronda usina kutanga wavarapa uye kuarapa; iyo inobata zviratidzo uye kwete zvikonzero uye midzi. Ndiwo muyedzo we "vanoita zvakanaka," wevanotya, uye zvakare yeavo vanonzi "vanofambira mberi uye vakasununguka." 

Akaenderera mberi, achiyambira nezve…

Muedzo wekuburuka kubva paMuchinjikwa, kufadza vanhu, uye kwete kugara ipapo, kuti uzadzise kuda kwaBaba; kukotamira mweya wepanyika pane kuzvinatsa nekukotamisa kuMweya waMwari.—Cf. Iwo Mashanu Kururamisa

Ndiyo yakanga iri sinodhi yakabudisa kurudziro yevaapostora Amoris Laetitia, izvo zvinoshamisa, zvakapomerwa kukweretesa kumweya iwoyo wekufambira mberi uyo unotsvaga kusakaramendi yewanano uye kuenzanisa hukama hwevanhu (ona Iyo Anti-Ngoni) Kana mumwe achibvumirana kana kuti kwete nevezvorudzidziso ivavo vanodavira kuti iri gwaro rine mhosho, munhu anofanira kubvuma kuti kubvira panguva iyoyo sinodhi, kwave kune kuparara kwetsika, zvikurukuru muboka ravakuru vakuru. 

Nhasi, tine misangano yemabhishopi ari kuedza kusimudzira dzidziso dzeheterodox,[3]eg. Mabhishopu eGermany, cf. cherukatheeggman.com vaprista vaitungamirira “Pride Misa”,[4]cf. pano, pano, pano uye pano uye, kutaura idi, papa azova asina kujeka zvikuru padzimwe dzenhau dzakakomba zvikuru dzetsika dzenguva yedu. Ichi ndicho chinhu chisiri kujaira maKatorike, kunyanya mushure medzidziso dzedzidziso dzechokwadi dzaJohn Paul II naBenedict XVI.

 

Akati Chii?

Muhupenyu hwake paFrancis, mutori wenhau Austen Ivereigh akanyora kuti:  

[Francis] akaudza mumwe mutsigiri wengochani weKaturike, aimbova purofesa wezvechitendero anonzi Marcelo Márquez, kuti anofarira kodzero dzengochani pamwe chete nokuzivikanwa zviri pamutemo kwemibatanidzwa yehurumende, iyo ngochani dzaigonawo kuwana. Asi aipikisa zvachose kuedza kutsanangurazve wanano mumutemo. 'Aida kudzivirira wanano asi asingakuvadzi chiremerera chemunhu upi noupi kana kuti kusimbisa kusabatanidzwa kwavo,' anodaro mumwe anoshanda pamwe chete nekadhinari. 'Aifarira kubatanidzwa zviri pamutemo kwengochani uye kodzero dzavo dzevanhu dzinotaurwa mumutemo, asi haambofi akakanganisa kusiyana kwewanano sekuva pakati pemurume nemukadzi kuitira vana.' -Shanduko Huru, 2015; (peji 312)

Sezvandakacherekedza Muviri, Kuputsa, Pope airatidza kuti ainyatsotora chinzvimbo ichi. Kunyange zvazvo mune zvakawanda munhoroondo yaIvereigh yaFrancis zvinorumbidzwa, panewo zvakawanda zviri kuvhiringidza sezvo Magisterium yakatosimbisa kuti “kuzivikanwa zviri pamutemo kwemichato yeungochani kungavharidzira dzimwe tsika dzinokosha uye kukonzera kuderera kwegadziriro yeroorano.”[5]Kufunga Nezve Zvirongwa Zvekupa Kuzivikanwa Zviri Pamutemo kuMasangano Pakati Pevanhu Vane Ngochani; n. 5, 6, 10 Zvakadaro, ibasa iri rekujekesa riri kuzadzwa ne "vanofambira mberi uye vane rusununguko," senge vane gakava Fr. James Martin[6]ona Trent Horn's critique yaFr. James Martin's positions pano uyo akaudza nyika kuti:

Hakusi kungoti [Francis] kushivirira [mibatanidzwa yevagari vemo], ari kutsigira… anogona kunge aine imwe pfungwa, sezvatinotaura muKereke, akatanga dzidziso yake… akataura kuti anoona sekuti mibatanidzwa yehurumende yakanaka. Uye hatingarambi izvozvo…Mabhishopi nevamwe vanhu havangarambi izvozvo zviri nyore sezvavanoda. Izvi neimwe nzira, iyi imhando yedzidziso yaari kutipa. —Fr. James Martin, CNN.com

Kana Fr. Martin aive asina kururama, Vatican haina kuita zvishoma kubvisa mhepo.[7]cf. Muviri, Kuputsa Izvi zvakasiya kupokana kwakatendeka, kwete zvakanyanya nechokwadi (nokuti dzidziso dzechokwadi dzemagisitiriti dzeChechi yeKatorike dzinoramba dzakajeka) asi nefungu idzva rerusununguko runoratidzika kunge rwakatsigirwa napapa rwuri kufukidza chokwadi uye kutsvaira nezvigaro zvedu.

Muna 2005, ndakanyora nezve tsunami iri kuuya yetsika yave pano (cf. Kutambudzwa! ... uye neTsika Tsunami) ichiteverwa nefungu rechipiri rine njodzi (cf. Tsunami Yemweya) Chii chinoita kuti uyu uve muyedzo unorwadza ndechekuti hunyengeri uhwu huri kuwana kukurumidza mukati meiyo hierarchy pachayo…[8]cf. Kana Nyeredzi Dzinodonha

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji…   —CCC, n. 675

 
Iyo Anti-Ngoni

Francis akasimbirira kubva pakutanga kwehupapa hwake kuti Chechi ibve pazvitsiga zvayo, ibude kubva kuseri kwemasuo akavharwa uye isvike kunharaunda dzenharaunda. 

… Tese tinokumbirwa kuti titeerere kudana kwaKe kuti tibve kunzvimbo yedu yekunyaradza kuti tisvike kune "nzvimbo" dzinoda chiedza cheEvhangeri. -POPE Francis, Evangelii Gaudiumkwete. 20

Kubva mukurudziro iyi makabuda dingindira rake re "unyanzvi hwekuperekedza"[9]n. 169, Evangelium Gaudium umo “kufambidzana kwomudzimu kunofanira kutungamirira vamwe nguva dzose pedyo naMwari, watinowana rusununguko rwechokwadi maari.”[10]n. 170, Evangelium Gaudium Ameni kune izvozvo. Hapana chinhu chitsva mumashoko iwayo; Jesu akapedza nguva aine mweya, Akaita hurukuro, Aipindura mibvunzo yevaya vaiva nenyota yechokwadi, uye Akabata nekuporesa vanhu vakanga vasingadiwi munzanga. Chokwadi, Jesu akadya “nevateresi nezvifeve”[11]cf. Mat 21:32; Mat 9:10

Asi Ishe wedu haana kuba kana kuvata navo. 

Apa ndipo pane hungwaru hune ngozi huri kushandiswa nemamwe mabhishopu akashandura kuperekedzana kuita rima art: ndicho chitsva icho Chechi iri kugamuchira, yakavhurika, uye kuperekedza - asi pasina achidana vose vanopinda pamikova yake kuti vatendeuke pazvivi kuti vaponeswe. Chokwadi, kuzivisa kwaKristu pachake kwokuti “Pfidzai uye mutende Evhangeri”[12]Mako 1: 15 yagara ichitorwa nechisimba ne "Gamuchirwa uye ugare sezvauri!"  

MuLisbon svondo rapfuura, Baba Vatsvene vakaramba vachisimbisa "kugamuchira" meseji:

Mune imwe yenguva dzinoshamisa dzinobuda muWorld Youth Day, Pope Francis vakadana mazana ezviuru akaungana pamberi pake kuti vamupopore kuti Chechi yeRoma ndeye“todos, todos, todos”— munhu wose, munhu wose, munhu wose. “Ishe akajeka,” papa akasimbirira paSvondo. “Vanorwara, vakwegura, vaduku, vakuru, vakashata, vakanaka, vakanaka nevakaipa.” —August 7, 2023, ABC News

Zvakare, hapana chitsva. Chechi iripo se "sakaramende yeruponeso":[13]CCC, n. 849; n. 845 : “Kuti vabatanidzezve vana vavo vose, vakaparadzirwa nokutsauswa nechivi, Baba vakadisa kudana vanhu vose pamwe chete muChechi yoMwanakomana wavo. Chechi ndiyo nzvimbo iyo vanhu vanofanira kuwanazve kubatana neruponeso rwavo. Chechi ndiyo “nyika yakayananiswa.” Ndiye bhachi iro "museiri rakazara remuchinjikwa waIshe, nekufema kweMweya Mutsvene, inofamba zvakachengeteka munyika ino." Maererano nomumwe mufananidzo unokosha kuMadzibaba eChechi, anofanofananidzirwa neareka yaNoa, iyo yoga inoponesa pamafashamo. Nzvimbo yake yekubhabhatidzira yakazadzwa nemvura tsvene kune avo rasika; Kureurura kwake kunovhurwa kune mutadzi; Dzidziso dzake dzinozivikanwa nokuda kwe vaneta; Chikafu Chake Chitsvene chinopihwa kune kushaya simba.

Hongu, Chechi yakazarurirwa munhu wose— asi Denga rakavhurika kune vanotendeuka chete

Havazi vose vanoti kwandiri, 'Ishe, Ishe,' vachapinda muumambo hwokudenga, asi uyo chete anoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. ( Mateu 7:21 )

Nokudaro, Chechi inogamuchira vose vari kurwisana neruchiva kuitira kuti vavasunungure. Anogamuchira vose vakaputsika kuti vadzorerwe. Anogashira vose vari mukusashanda zvakanaka kuitira kuti rongedza zvakare — zvose zvinoenderana neShoko raMwari. 

…zvechokwadi chinangwa cha[Kristu] chakanga chisiri chokungosimbisa nyika mukuva kwayo uye kuva mufambidzani wayo, ichisiya isina kuchinja zvachose. —PAPA BENEDICT XVI, Freiburg im Breisgau, Germany, Gunyana 25, 2011; www.chiesa.com

Kutendeuka kunofanira kutevera rubhabhatidzo kuti uponeswe; utsvene hunofanira kutevera kutendeuka kuti ugamuchirwe kuDenga - kunyangwe izvo zvinoda kucheneswa Purigatori.

Tendeukai mubhabhatidzwe, umwe neumwe wenyu, muzita raJesu Kristu, kuti mukanganwirwe zvivi zvenyu; uye muchagamuchira chipo choMweya Mutsvene… Naizvozvo tendeukai, mudzoke, kuti zvivi zvenyu zvidzimwe. ( Mabasa 2:38; 3:19 )  

Kuti basa Rake ribereke zvibereko mumweya yavanhu vamwe navamwe, Jesu akazivisa kuti Chechi yaifanira kudzidzisa marudzi “kuchengeta zvinhu zvose izvo zvandakakurayirai imi.”[14]Matt 28: 20 Nokudaro,

... Chechi… kwete pasi peMuvambi wayo waMwari, yakarongerwa kuve “chiratidzo chekupokana.” …Hazvingambove zvakanaka kuti ataure zviri pamutemo izvo zvisiri pamutemo, sezvo izvo, nehunhu hwazvo, zvinogara zvichipikisa kunaka kwechokwadi kwemunhu.  —PAPA PAURO VI, Humanae Vitae, N. 18

 

The Cliff's Edge

Pakudzoka nendege kubva kuLisbon, mutori wenhau akabvunza Papa:

Baba Vatsvene, muLisbon makatiudza kuti muChechi mune nzvimbo ye“munhu wose, munhu wose, munhu wose”. Chechi yakazaruka kune wese, asi panguva imwechete havasi vose vane kodzero dzakafanana nemikana, mupfungwa yokuti, somuenzaniso, vakadzi neungochani havagoni kugamuchira masakaramende ose. Baba Vatsvene, munotsanangura sei kusapindirana uku pakati pe“Chechi yakavhurika” ne“Chechi isina kuenzana nevanhu vose?”

Francis akapindura:

Makandibvunza mubvunzo pamakona maviri akasiyana. Chechi yakavhurirwa vanhu vese, kozoitawo mitemo inodzora hupenyu mukati meChechi. Uye mumwe munhu ari mukati ndizvo [saizvozvo] maererano nemitemo… Zvauri kutaura inzira yakapfava yekutaura: “Munhu haangagamuchire masakaramende”. Hazvirevi kuti Chechi yakavharwa. Mumwe nemumwe anosangana naMwari nenzira yake, mukati meChechi, uye Chechi ndiamai uye mutungamiriri (kune) munhu wega wega munzira yake. Nechikonzero ichi, handidi kuti: munhu wese ngaauye, asi iwe, ita izvi, uye iwe, ita izvo… Munhu wese. Pashure pacho, munhu mumwe nomumwe mumunamato, munhaurirano yomukati, uye munhaurirano youfundisi navashandi vafundisi, anotsvaka nzira yokufambira mberi. Nechikonzero ichi, kubvunza mubvunzo: “Ko nezvengochani?…” Kwete: munhu wese… Chimwe chezvinhu zvakakosha mubasa rehushumiri kuperekedza vanhu nhanho imwe neimwe munzira yavo yekukura…. Chechi ndiamai; anogamuchira munhu wose, uye munhu mumwe nomumwe anoita nzira yake pachake kumberi mukati meChechi, pasina kuita bopoto, uye izvi zvakakosha zvikuru. - Mundege Press Conference, August 6, 2023

Pane kuedza kutsanangudza mazwi aPope nezvaanoreva ne”mitemo”, zvaanoreva nekutsvaga nzira yekuenda mberi pasina kuita bongozozo, nezvimwewo — ngatingodzokorora zvakatendwa nekudzidziswa neChechi kwemakore 2000. Kuperekedza mumwe munhu “nhanho imwe neimwe panzira yavo yokukura” hakurevi kumusimbisa muchivi, uchimuudza bedzi kuti “Mwari anoda sezvauri. Danho rokutanga pakukura kwechiKristu kuramba chivi. Uye iyi haisi iyo subjective process. “Hana haisati iri simba rokuzvimirira uye rinokwana rokusarudza zvakanaka nezvakaipa,” akadzidzisa kudaro John Paul II.[15]Dominum et Vivificantemkwete. 443 Uyewo hakusi kutaurirana naMwari sezvakamboitwa naAugustine: “Ndipei kuchena nokuzvidzora, asi kwete izvozvi!”

Kunzwisisa kwakadaro hakutomboreva kurerutsa uye kunyepera chiyero chechakanaka nechakaipa kuti chizochinjanisa kune mamwe mamiriro. Zviri pamunhu kuti mutadzi abvume kushaya simba kwake uye nekukumbira tsitsi dzake kukundikana; chisingagamuchiriki chimiro chendangariro chouyo anoita utera hwake amene mupimo wezvokwadi pamusoro pezvakanaka, kuti agogona kunzwa achizviruramisa, pasina kunyange dikanwo yokutsvaka Mwari nengoni dzake. —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Veritatis Kubwinya, n. 104; v Vatican.va

Mumufananidzo wemutambo mukuru, mambo anogamuchira “munhu wose” kuti apinde. 

Naizvozvo budai kunzira huru, mukokere kumutambo wamunowana; 

Asi pane chimiro chekuti urambe uri patafura: kutendeuka.[16]Kutaura zvazviri, mamiriro acho chaiwo utsvene muchirevo chemutambo usingagumi.

Mambo paakapinda kundochingamidza vakanga vakokwa akaona murume imomo akanga asina kupfeka nguo yomuchato. Zvino akati kwaari: Shamwari, wapinda sei pano usina chipfeko chemuchato? ( Mateu 22:9, 11-12 )

Nokudaro, tinoziva kuti takamira pamawere apo Mutungamiriri achangogadzwa kuti atarisire chigaro chepamusoro-soro chedzidziso muKereke haasi kungotaura pachena nezve mukana wekuropafadza mubatanidzwa wengochani asi wepfungwa yekuti zvichireva yedzidziso inogona kuchinja (ona Kumira Kwekupedzisira).[17]cf. Rejista yeKaturike YenyikaJuly 6, 2023 Izvi zvinoshamisa, zvichibva kumurume anosungirwa kuchengetedza dzidziso yeKutenda. Sezvakataurwa nemutungamiri wake:

… Seyechete uye isinganzwisisike magisterium yeChechi, papa nemabhishopi vakabatana naye vanotakura iro basa rakakomba rekuti hapana chiratidzo chisina kujairika kana dzidziso isina kujeka inobva kwavari, ichivhiringidza vakatendeka kana kuvanyengedza kuita pfungwa yekunyepa yekuchengetedzeka. —Cardinal Gerhard Müller, aimbova gavhuna we Ungano yeDzidziso yekutenda; Zvinhu ZvokutangaApril 20th, 2018

Kadhinari Raymond Burke arikuyambirawo pamusoro pemutauro usina hanya uyu uri kupa mamwe mazwi chirevo chitsva pasina kutaura nezveTsika Inoyera.

Mumakore mashoma apfuura, mamwe mashoko, somuenzaniso, ‘vafundisi,’ ‘tsitsi,’ ‘kuteerera,’ ‘kunzwisisa,’ ‘kuperekedza,’ uye ‘kubatanidzwa’ ave achishandiswa kuChechi nenzira yakati yemashiripiti. iri, isina tsananguro yakajeka, asi sezvirogani zvepfungwa inotsiva izvo zvisingatsivike kwatiri: dzidziso yenguva dzose nekuranga kweChechi… vanonzwa ‘ndakasununguka,’ kunyange kana mararamiro avo ezuva nezuva ari kupesana pachena kuchokwadi norudo zvaKristu. —August 10, 2023; livel-net.com

Mabhishopi, akanyevera, ari kutengesa Tsika dzevaApostora.

Cardinal Müller akasvika pakutaura kuti kana “Sinodhi yeSinodhiyasi” ikabudirira, kuchava “kuguma kweChechi.”

Hwaro hweChechi ishoko raMwari sechizaruro ... kwete maonero edu anoshamisa. … [chirongwa] inzira yekuzviratidza. Basa reChechi yeKatorike iri nderokutorera Chechi yaJesu Kristu zvine utsinye. —Cardinal Gerhard Müller, Gumiguru 7, 2022; Rejista yeKaturike Yenyika

Ichi chi Awa yaJudhasi uye avo vedu vanofunga kuti takamira vanofanira kungwarira, kuti tirege kuwa.[18]cf. 1 VaK. 10:12 Hunyengeri hwava nesimba zvino, hwakafara, zvekuti zvikoro zvechiKatorike, mayunivhesiti, zvikoro zvegiredhi, uye kunyange zvikuva zvakawira mukuramba kutenda. Uye St. Pauro anotitaurira zvinozotevera apo hupanduki hunenge hwava pedyo nepasi rose (cf. 2VaTesaronika 2:3-4), sezvakataurwazve naSt John Henry Newman:

Satani angashandisa zvombo zvinototyisa zvounyengeri
— angazvivanza —
angaedza kutinyengedza muzvinhu zviduku,
uye nokudaro kufambisa Chechi,
kwete kamwe kamwe, asi zvishoma nezvishoma
kubva pachinzvimbo chake chechokwadi.
…Ndiwo mutemo wake kutipatsanura nekutipatsanura, kutidzinga
zvishoma nezvishoma kubva padombo redu resimba.
Uye kana kuchava nekutambudzwa, zvimwe kuchadaro ipapo;
zvino, zvichida, kana tiri tose
munzvimbo dzose dzechiKristudhomu dzakakamukana kudaro,
uye zvakaderedzwa, zvakazara nekusawirirana, pedyo zvikuru nenhema.
Kana tazvikanda pasi uye
vimba nekudzivirirwa pairi,
uye takasiya kuzvimiririra kwedu nesimba redu,
ipapo [Anopesana naKristu] achaputika nehasha pamusoro pedu
kusvikira Mwari achimubvumira.  

Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaantikristu

 
Zvakafanana Kuverenga

Kurongeka Kwematongerwo enyika uye Kutenda Kukuru

Kubvumirana: Kutsauka Kukuru

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 John 16: 13
2 Kunyange zvazvo chokwadi chichachengetedzwa zvisingakanganisi kusvika pakuguma kwenyika, hazvirevi kuti chicharamba chichizivikanwa uye chichiitwa kwose kwose. Gamuchidzanwa rinotiudza, kutaura idi, kuti munguva dzokupedzisira, richachengetwa navanenge vakasarira; cf. The Kuuya Refuges & Solitudes
3 eg. Mabhishopu eGermany, cf. cherukatheeggman.com
4 cf. pano, pano, pano uye pano
5 Kufunga Nezve Zvirongwa Zvekupa Kuzivikanwa Zviri Pamutemo kuMasangano Pakati Pevanhu Vane Ngochani; n. 5, 6, 10
6 ona Trent Horn's critique yaFr. James Martin's positions pano
7 cf. Muviri, Kuputsa
8 cf. Kana Nyeredzi Dzinodonha
9 n. 169, Evangelium Gaudium
10 n. 170, Evangelium Gaudium
11 cf. Mat 21:32; Mat 9:10
12 Mako 1: 15
13 CCC, n. 849; n. 845 : “Kuti vabatanidzezve vana vavo vose, vakaparadzirwa nokutsauswa nechivi, Baba vakadisa kudana vanhu vose pamwe chete muChechi yoMwanakomana wavo. Chechi ndiyo nzvimbo iyo vanhu vanofanira kuwanazve kubatana neruponeso rwavo. Chechi ndiyo “nyika yakayananiswa.” Ndiye bhachi iro "museiri rakazara remuchinjikwa waIshe, nekufema kweMweya Mutsvene, inofamba zvakachengeteka munyika ino." Maererano nomumwe mufananidzo unokosha kuMadzibaba eChechi, anofanofananidzirwa neareka yaNoa, iyo yoga inoponesa pamafashamo.
14 Matt 28: 20
15 Dominum et Vivificantemkwete. 443
16 Kutaura zvazviri, mamiriro acho chaiwo utsvene muchirevo chemutambo usingagumi.
17 cf. Rejista yeKaturike YenyikaJuly 6, 2023
18 cf. 1 VaK. 10:12
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.