Kurwiswa kweHumambo

 

JONGA semunhu anozopofomadzwa nemarara anoyangarara kana akaedza kutarira mumhepo ine hasha yedutu, saizvozvowo, munhu anogona kupofomadzwa nehuipi hwese, kutya uye kutya kuri kuitika awa neawa izvozvi. Izvi ndizvo zvinodiwa naSatani-kudhonzera nyika mukuora mwoyo uye kusahadzika, mukuvhunduka uye kuzvichengetedza kuitira titungamire kune "muponesi." Izvo zviri kuitika izvozvi haisi imwe yekumhanyisa bump munhoroondo yenyika. Ndiko kupesana kwekupedzisira kwehumambo huviri, kupokana kwekupedzisira yenguva ino pakati peHumambo hwaKristu ne humambo hwaSatani…

Takamira zvino takatarisana nekutarisana kukuru kwevanhu kwese kwamboitika. Parizvino takatarisana nekupokana kwekupedzisira pakati peChechi neanopokana-nekereke, pakati peVhangeri neanopokana-nevhangeri, pakati paKristu naantikristu. -Eucharistic Congress for the bicentennial mhemberero yekusaina kweChiziviso cheKusununguka, Philadelphia, PA, 1976; cf. Catholic Online (chakasimbiswa naDeacon Keith Fournier aivepowo)

Ichi chinyorwa ndicho chimwe chinhu chinonyanya kutemesa musoro chandati ndanyora munguva yakareba. Ndokumbirawo, musaverenge mazwi, asi verengai nyasha ndedzekuti isu tichine nguva yekugara pamwe chete muchikoro chaMai Vedu. Ngativharei kunyora uku nepfungwa dzedu nekudzivirirwa kwaMwari apo patinonamata katatu:

Ropa Rinokosha Chairo raJesu Kristu… tiponese isu nenyika yose.

 

UMAMBO HWECHIEDZA

Ngatirangarirei kwatiri kuenda! Kuuya kwaKristu humambo ndi Humambo hwekuda kwaMwari- Nekuti tanga tichinyengeterera yayo kusvika kwemakore 2000: “Humambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga.” Kunenge kuri kudzoreredza kana "kumuka”Yezvakange zvarasika in murume mubindu reEdeni: iko kubatanidzwa kwekuda kwemunhu neKuda kwaMwari kwaive kwakapfuura kuteerera chete asi kutora chikamu muhupenyu hweUtatu Hutsvene. Saka, chii chiri kuuya…

… Hutsvene hwakasiyana zvachose nehumwe hutsvene… hutsvene hweKugara muKuda Kwangu ndiko zvakafanana ne [zvemukati] hupenyu hwevakakomborerwa kudenga avo, kubudikidza nekugara muKuda Kwangu, vanofarira mukati meumwe neumwe wavo Kugara kwangu, sekunge ndaivepo kune mumwe nemumwe ari ega mupenyu uye chaiye, uye kwete zvakavanzika, asi achigara mukati mavo. —Jesu kuMushumiri waMwari Luisa Piccarreta, Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari mune zvakanyorwa zveLuisa Piccarreta, Mufundisi Joseph Iannuzzi, p. 77-78

Ichi ndicho chikonzero nyika yatanga kupandukira, hama nehanzvadzi: “Zvisikwa zviri kugomera” vakamirira “Kuratidzwa kwevanakomana nevanasikana vaMwari” [1]Rom 8: 19 sezvo zvakaipa zvichiwedzera uye "Rudo rwevazhinji rwatonhora." [2]Matt 24: 12

"Zvisikwa zvese," akadaro St. Paul, "zvinogomera uye zvinoshanda kusvika zvino," zvichimirira kudzikinura kwaKristu kudzosa hukama pakati paMwari nezvisikwa zvake.  —Muranda waMwari Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira (San Francisco: Ignatius Press, 1995), mapeji 116-117

Iyi ndiyo tariro yedu huru uye kukumbira kwedu, 'Umambo hwenyu ngahuuye!' - Humambo hwerunyararo, runyararo uye runyararo, uhwo huchagadzirisa zvakare kuwirirana kwekutanga kwezvisikwa.—ST. PAPA JOHN PAUL II, General Vateereri, Mbudzi 6th, 2002, Zenit

Jesu ari kuuya kupedzisa us izvo zvaAkazadzisa muKuberekwa kwake: mubatanidzwa weDenga nenyika kuburikidza nekuda kwake kwemunhu uye kwaMwari.

Izvo hazvingaenderane nechokwadi kuti unzwisise mazwi,"Kuda kwako ngakuitwe pasi sezvakunoitwa kudenga," zvinoreva kuti: “MuChechi saIshe wedu Jesu Kristu amene”; kana kuti “mune Mwenga wakakwenenzverwa, sezvakaita muMuroori uyo akaita kuda kwaBaba.” -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2827

Nekudaro, kana Kuda kwaMwari kuri kugara matiri, tinozo “tonga” naYe sa “Chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika.” [3]cf. Mat. 24:14; Zvak. 20: 4; Chechi "ndiyo Kutonga kwaKristu kuripo kare zvakavanzika." -CCC, N. 763 Nekuti, saka, isu tichagadzirira seMwenga asina gwapa uye asina gwapa kuMugamuchira.[4]VaE 5:27; Zvak. 19: 7-8

Mwari pachavo vakapa kuunza hutsvene uhu "hutsva nehuMwari" hunodiwa neMweya Mutsvene kufumisa maKristu mambakwedza echiuru chemakore chechitatu, kuitira "kuita Kristu moyo wenyika." -POPE JOHN PAUL II, Kero kuna Rogationist Madzibaba, n. 6, www.haav.va

Saka, sekungofanana naamai vasingatarise zvakanyanya pamarwadzo ekuzvara uyezve nekuzvara kuri kuuya, saizvozvowo, sezvo marwadzo ekuzvara achiwedzera mukuwanda uye kuomarara, tinofanirwa kuyeuka kuti ino nguva yekusuwa yatapinda haisi magumo, asi kutanga kwemavambo!

Mushure mekunatswa kuburikidza nemuyedzo nekutambudzika, mambakwedza yenguva nyowani yave kuda kutatamuka. -POPE ST. JOHN PAUL II, General Audience, Gunyana 10, 2003

 

Humambo hwerima

Rugwaro runotitaurira kuti, mukuzvikudza kwake uye nehasha, Satani achaedza saizvozvo kumisikidza humambo hwepasirese humambo[5]Zvak. 13: 1-18; Dhan. 7: 6 Akazviita sei? Na "kudzorerazve" murume nemufananidzo wake. Zvakare, riini?

Pakutanga Mwari akasika matenga nenyika. Nyika yakanga isina chimiro uye isina chinhu, uye rima rakanga riri pamusoro pechiso chemvura yakadzika; uye Mweya waMwari waifamba pamusoro pechiso chemvura. (Mavambo 1: 1)

Iyi nzvimbo yakanga iri "mamiriro" ekuti Mwari aive akagadzirira kudana zvaKe Fiat ("Ngazvive zvakadaro") kuunza hupenyu kune zvakasikwa. Saizvozvowo, Satani akamirira kwemazana emakore kuti ave ne “maturo” Nguva iyoyo yakauya muzana ramakore rechi 16. Chechi panguva iyoyo yaive pakati pekukamukana, kunyongana, uye nyonganiso - “chisina” chakange chasikwa… kunyangwe Mweya waMwari wakamira pamusoro pake.

Uye Mwari akati, "Ngakuve nechiedza"; uye chiedza chakavapo. (Mavambo 1: 3)

Satani, akanzi naJesu ndi "Mhondi kubva pakutanga… murevi wenhema uye baba vanoreva nhema", [6]John 8: 44 achiona chisina chinhu, akataura zvake fiat.

Ngakuve nerima.

Nezvo, iyo "Enlightenment" nguva yakazvarwa nenhema diki diki: deism-Kutenda kwekuti Mwari vakasika zvinhu zvese ndokuzozvisiya zvichizvisarudzira, uye nokudaro, kuti munhu azvidudzire iye uye chokwadi neicho Chikonzero ndoga.

Kujekerwa kwaive kufamba kwakazara, kwakarongeka, uye kwakatungamira nekubvisa chiKristu kubva munharaunda yanhasi. Yakatanga neDeism seyayo dzidziso yechitendero, asi yakazopedzisira yaramba pfungwa dzese dzakapfuura dzaMwari. Yakazove chitendero che "kufambira mberi kwevanhu" uye "Mwarikadzi weKufunga." —Fr. Frank Chacon naJim Burnham, Kutanga Apologetics Vhoriyamu 4: Mapinduriro Aungaita Vasingatendi neveNew Agers, peji 16

Seizvo Mwari vaizozivisa zvakare Fiats kuunza chiedza, kurongeka, nehupenyu kune zvakasikwa, saka futi mukufamba kwemazana emakore, rima raSatani fiats kudyara nhema mushure mekunyepa kuti uwane rima, nyonganiso nerufu. Iyo fiats yerima aive mafirosofi ekufunga, sainzi, uye kuda pfuma. Iyo fiats yekusagadzikana aive mafungiro eMarxism, Socialism uye Communism. Pakupedzisira kwakauya mafirati aizounza rufu pachawo: relativism, (kukuru) feminism, uye kuzvimiririra (kuburitsa zvakateerana chibereko chehondo, kubvisa nhumbu, uye kufa kwe imago Dei kuburikidza neyechikadzi-ideology, transgenderism, uye pakupedzisira, kubatsira-kuzviuraya).

Naizvozvo matenga nenyika zvakapera mukushongedzwa kukuru kwazvo. Mwari akapedza basa rake raakaita nezuva rechinomwe; ndokuzorora nezuva rechinomwe pabasa rake rose raakange aita. (Gen 2: 1-2)

Naizvozvo, Mwari akatanga kuwirirana kwakakwana kwerunyararo nekubatana. Ukuwo, isu zvino tamira pamusuwo we "wechinomwe." zuva." Yasvika nguva yekupedzisa basa rake radhiabhori nekuunza nyika yese mu "kubatana" kwerunyararo rwenhema nekubatana kwenhema-iyo Zera reAkizarius. Kana Mwari vachizounza Mwenga wavo mukati Mumwe Kuda, RaSatani kunyengedza kuunza rudzi mu pfungwa imwe chete:

… Ndiko kudyidzana kwepasi rose kwehumwe hune hunyanzvi, ndiyo pfungwa imwe chete. Uye ichi chete kufunga chibereko chekunyika. —POPA FRANCIS, Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit

… Nyika ndiwo mudzi wezvakaipa uye zvinogona kutitungamira kuti tisiye tsika dzedu uye titaure nezvekuvimbika kwedu kuna Mwari anogara akatendeka. Izvi… zvinonzi kutsauka pakutenda, kuno… chimiro che "hupombwe" chinoitika patinotaurirana nezvehunhu hwedu: kuvimbika kuna Ishe.. - Mhuri, Vatican Radio, Mbudzi 18, 2013

Iyo nguva yasvika yekudzokera Mubindu reEdeni, sekutaura. Kuna Kristu, iko kunatswa kwehana yemunhu uye kudzoreredzwa kwechiremera chake uye kodzero dzaMwari sezvo “Mufananidzo naMwari.” Kuna Satani, ndiko kufambisa munhu ku "kukwirira kuziva”Uye vanoti iye ndiMwari.

… Uchave saMwari, uchiziva zvakanaka nezvakaipa. (Gen 3: 5)

Asi chii chinonzi humambo pasina mambo? Kana Mwanakomana weMunhu akauya kuzoshumira nekupa hupenyu hwake kuti atisunungure, Mwanakomana wekuparadzwa zvino anouya kuzoshumirwa nekuitwa muranda.

… Mwanakomana wekuparadzwa, uyo anopikisana nekuzvikwidziridza pamusoro pezvose zvinonzi mwari kana chinhu chinonamatwa, zvekuti anotora chigaro chake mutemberi yaMwari, achizviti ndiMwari. Hamurangariri here kuti ndichiri nemwi ndakakuudzai izvi? Uye imi munoziva chinomutadzisa iye zvino kuti aratidzwe munguva yake. (2 VaTesaronika 3: 3-6)

 

ZVINORWADZA PABASA

Ndichinamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa makore gumi nemana apfuura, ndakave nekumwe kufunga, kwakasimba uye kwakajeka kwengirozi yakatenderera pamusoro penyika ichidanidzira,

“Dzora! Dzora! ”

Zvakaitika muvhiki rapfuura izvi zvinoshamisa. Denda rekutya, kukanzurwa kwemasasa kuri padyo nepasirese, kukurumidza kupararira kwemitemo yehondo, kuvharwa kwemabhizinesi, kufamba kuri kuwedzera kwekutengeserana kusina mari, kuvhara hupfumi hwepasi rese, kurambidzwa kwekufamba, kuongororwa kwevagari. kuvharirwa kwakatangwa… Sezvo zvisikwa zvaive zvisina chimiro pakutanga, saizvozvowo, "kutandara" kwaSatani kunomuka kubva mhirizhonga. Ndanyora zvakawanda panyaya iyi yekuuya Yenyika Dzepasi Pose. Yange yakamirira kurudyi chinguva-uye vanapapa vanga vachinyevera kweanopfuura makore zana:

… Chinangwa cheichi chakaipa kwazvo kutyaira vanhu kupidigura hurongwa hwese hwevanhu nekuvaswededza kudzidziso dzakaipa dzeSocialism ne Communism iyi. —Papa PIUS IX, Nostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DECEMBER 8, 1849

Voltaire, mumwe wevaFreemason — kapoka kakanyeverwa napapa vakanga vachironga kupidigura Chechi uye hurongwa hwazvino — akati:

… Kana mamiriro ezvinhu achinge akanaka, kutonga kuchapararira pasirese pasi kutsvaira maKristu ese, uye nekumisidzana kwehukama hwepasi rose pasina muchato, mhuri, pfuma, mutemo kana Mwari. —Francois-Marie Arouet de Voltaire, Stephen Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako 

Jesu anotsanangura aya "mamiriro" kana kuti zvirinani kurwadziwa (Matt 24: 8) izvo zvinogona kukonzera izvi:

Rudzi ruchamukira rudzi, uye umambo huchamukira umambo; Kuchava nokudengenyeka kwenyika kune simba, nzara nehosha kunzvimbo nenzvimbo; uye zvinotyisa kuona nezviratidzo zvikuru zvichauya kubva kudenga. (Ruka 21:11)

Zviitiko zvaizouya senge Ngoro dzemabhokisi, mumwe pashure peumwe…

Isu tiri padanho rekushandurwa kwepasirese. Zvese zvatinoda idambudziko guru chairo uye nyika dzichagamuchira New World Order. —David Rockefeller, Gunyana 23, 1994, achitaura pakudya kwemanheru kweVamiriri veUnited Nations

 

Pfungwa INOTendeuka

Chii chatisvitsa Shanduko Huru iri pachena: zvakaipa uye chivi ikozvino zvinopfuura kunaka uye kunaka. Zvinonyanya kukosha kuti Mirjana Soldo akazivisa ino yapfuura Kurume 18th, 2020 kuti Mukadzi Wedu haachazoonekwazve pa2nd yemwedzi wega-iwo mashura kunyanya kunamatira vasingatendi. Pandakanzwa izvi, pakarepo Rugwaro rwakauya mupfungwa dzangu:

Kana munhu akaona hama yake ichitadza, kana chivi chisina kuuraya, anofanira kunamata kuna Mwari uye iye achamupa upenyu. Izvi ndezvevaya chete vane zvivi zvisina kuuraya. Pane chinhu chakadai sechivi chinouraya, chandisina kuti unamate nezvacho. (1 Johani 5:16)

Sezvo Ndakanyora 11:11, zviyero zvekutongwa zvino zvave kutetepa, zvakuremerwa ne "zvivi zvakaipisisa" (semuenzaniso zviuru gumi nezviuru nemazana manomwe ekubvisa nhumbu mazuva ose) izvo, zvinoita sekunge, kunyengeterera kwaMai vedu hakugone kugadzirisa.

… Simba rezvakaipa rakadzivirirwa kasingaperi [uye] zvakare uye zvakare uye simba raMwari iye pachake rinoratidzwa musimba raAmai uye nekurichengeta riri benyu. Chechi inogara ichidanwa kuti iite izvo zvakakumbirwa naAbrahama kuna Mwari, kunova kuona kuti kune vanhu vakarurama vakaringana vanodzvinyirira zvakaipa nekuparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald (Ignatius Press)

Maria akaita semambakwedza ezuva risingaperi, achidzivirira Zuva reruramisiro… dzinde kana shamhu kune yekusingaperi ruva, kuburitsa ruva retsitsi. —St. Bonaventure, Mirror YeMhandara Yakaropafadzwa Maria, Ch. XIII

Achitaura nezvechiratidzo cheMukadzi Wedu icho vavoni vaFatima vakaona paakamisa ngirozi kubva pakuita chirango, Cardinal Ratzinger akati:

Chiratidzo chinobva charatidza simba iro rinomira richipesana nesimba rekuparadza - kubwinya kwaAmai vaMwari uye, zvichibva pane izvi neimwe nzira, kushevedzwa kurupfidzo. Nenzira iyi, kukosha kwerusununguko rwevanhu kunoiswa pasi: ramangwana harina kunyatsogadziriswa ... -Cardinal Joseph Ratzinger (BENEDICT XVI), kubva ku Dzidziso yeTheological of Meseji yaFatima, v Vatican.va

Mune meseji kuna Sr. Agnes Sasagawa weAkita, Japan, Mukadzi Wedu anoratidza zvichaitika kana kuvapo kwake kwabviswa.

Kuti nyika izive kutsamwa kwavo, Baba Vekudenga vari kugadzirira kupa kuranga kukuru kuvanhu vese. Ndiine Mwanakomana wangu ini ndakapindira kazhinji kuzorodza kutsamwa kwaBaba. Ini ndakadzivirira kuuya kwenjodzi nekumupa iye kutambudzika kweMwanakomana pamuchinjikwa, Ropa Rake Rinokosha, uye nemweya inodikanwa inomunyaradza Iye achiumba boka remweya mweya. Munamato, kutendeuka uye nekuzvipira zvibairo zvinogona kupodza hasha dzaBaba. —August 3, 1973, ewt.com

Nekudaro, izvo zvinoenderana nesu:

Izvo zvinoitika kune nyika zvinoenderana neavo vanogara mairi. Panofanirwa kuve nezvakawanda zvakanaka kupfuura zvakaipa zviripo kuitira kudzivirira kuurayiwa kuri padyo kusvika. Asi ndinokuudza, mwanasikana wangu, kuti kunyangwe kuparadzwa kwakadai kuchiitika nekuti pakange pasina mweya yakaringana iyo yakatora Yambiro Yangu zvakanyanya, kuchasara vakasara vasina kubatwa nemhirizhonga avo, vanga vakatendeka mukunditevera nekuparadzira Yambiro Yangu, zvishoma nezvishoma kugara pasi zvakare nehupenyu hwavo hwakatsaurirwa uye hutsvene. Mweya iyi ichavandudza pasi musimba uye nechiedza cheMweya Mutsvene, uye vana vangu vakatendeka Vangu vachave pasi peKudzivirirwa Kwangu, nekweVatumwa Vatsvene, uye vachadya Hupenyu hweUtatu Hutsvene nenzira inoshamisa. Nzira. Itai kuti vana Vangu vandinoda vazive izvi, mwanasikana akakosha, kuitira kuti vasazova nechikonzero kana vakatadza kuteerera Yambiro Yangu. -Mukadzi wedu weAmerica kuna Sr. Mary Ephrem, chando cha1984, www.shz.ir

Kuti zvipuka zvakamira panguva imwechete iyoyo kupemberera kweruzhinji kweMisa kwaive kukanzurwa munyika zhinji hazvitomboitika. Jesu akati kuna St Faustina kuti kudzoka kwake kuTsitsi Dzake Dzvene, kwaive, kwakamisa ruoko rwekutonga. 

Iniwo ndinorega kuranga Kwangu nekuda kwako. Iwe unondidzora, uye ini handigone kureverera zvirevo zvehutongi hwangu. Unosunga maoko angu nerudo rwako. -Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Jesu kuna St. Faustina, Dhayari, kwete. 1193

Asi Tsitsi dzaKristu Dzvene dzinoyerera kubva paMwoyo Mutsvene inova Yukaristia! Ndeupi muripo mukuru uripo kupfuura wekuti mamirioni evaKaturike vagamuchire zuva nezuva Chibayiro cheYukaristiya? Chii chinodzora Kururamisira kwaMwari kupfuura kuti Kristu agare panyama mukati medu? Nekuti Chidyo ndicho chaicho "Sosi nemusangano weupenyu hwechiKristu" uye nekudaro, Kuda kwaMwari pachako.

 

KUGADZIRA KUKURU

Pope Francis, kanokwana kaviri, vakaratidza kuti inoverengeka Ishe weNyika naRobert Hugh Benson aive nechimwe chinhu chekutitaurira nezvenguva yedu. Iri ibhuku rinotonga kutonga kwaAntikristu. Mwanakomana wekuparadzwa anomuka, kwete seanodzvinyirira, kwete pakutanga - asi semuponesi kune nyika yakadzika mumatambudziko nenjodzi. Chechi iri munzvimbo ino haisisina simba, haisisiri chiremera chetsika. Humambo hwaSatani hunouya sekunyepedzera kuna Kristu nekukwevera munhu wese mu pfungwa imwe chete waAntikristu. Benson anonyora kuti iri…

… Kuyananiswa kwenyika pane chimwe chinhu chisiri icho cheChokwadi Chamwari… pakave nekuvapo kuve nekubatana kwakasiyana nechinhu chipi zvacho chinozivikanwa munhoroondo. Uku kwaive kwakanyanya kuuraya kubva pachokwadi chekuti ine zvinhu zvakawanda kwazvo zvezvinhu zvisingarambike. Hondo, sezviri pachena, yakanga yatsakatika, uye chisiri chiKristu chakange chazviita; mubatanidzwa waionekwa wave nani pane kusabatana, uye chidzidzo chakange chadzidzwa kunze kweChechi… Ushamwari hwakatora nzvimbo yerudo, kugutsikana nzvimbo yetariro, neruzivo nzvimbo yekutenda. -Ishe weNyika, Robert Hugh Benson, 1907, peji. 120

Pfungwa yekuti nyika ibatane mukubatana - pasina Chechi - haisiri fungidziro asi dzidziso yake.

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji. Kutambudzwa kunofambidzana nekufambira kwake pasi pano kuchaburitsa "chakavanzika chekusarurama" muchimiro chekunyengera kwechitendero kunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweyeAnopesana naKristo… kunyanya chimiro chezvematongerwo enyika che “musimboti”. -Cathechism yeChechi yeKaturike, n. 675-676

Tava mberi zvakanyanya nemugwagwa uyu. Sekutaura kwakaita mumwe mupristi kwandiri svondo rino, "Chechi haina kutendwa neruzhinji kushora zviri kubvunzwa nehurumende nekuda kwekusabata zvakanaka dambudziko rekushungurudzwa pabonde." Izvo, uye zvikamu zvakakura zveChechi zvakatogamuchira izvo "zvekunyika" Francis akataura nezvazvo "zvinogona kutitungamira kuti tisiye tsika dzedu uye titaure kuvimbika kwedu kuna Mwari" (verenga Kurongeka Kwematongerwo enyika uye Kutenda Kukuru uye Iyo Anti-Ngoni.)

Nyika inokurumidza kukamurwa kuita misasa miviri, kusangana kweanopokana naKristu uye kuhama kwaKristu. Mitsetse pakati pevaviri iri kudhonzwa. Inguva yakadii kurwa isu hatizive; kuti minondo ichafanirwa kudimburwa hatizivi here; kana ropa richizoda kudeurwa hatizive; kuti ichave kurwa kwehondo isu hatizive. Asi mukupesana pakati pechokwadi nerima, chokwadi hachikwanise kurasikirwa. - Bhishopi Fulton John Sheen, DD (1895-1979); kwayakabvunzwa (pamwe "Nguva yeKaturike"

Munguva dziri mberi, apo marwadzo ekubereka anowedzera, iwe uchaona nyika ichikwikwidzwa kuita shanduko sezvo ruzhinji ruchikura mukugumbuka nehutungamiriri hwavo, vakaguta nehuwori hwavo, vakaguta nehondo uye kupesana, kufa nenzara uye pamwe chete vachichema kuti "epidural" kupedza kurwadziwa! Ini handizo kukahadzika kuti kune muponesi akamirira mumapapiro kuti aitungamirire. Zvirinani, Pope Pius X akafunga kudaro:

… Panogona kunge paine atove munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" ari kutaurwa nezvake nemuApostora. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Uye isu maKristu ticharatidzika semapenzi ekuramba chirongwa chake chekudyidzana kwepasirese, kururamisira nerunyararo.

Anopesana naKristu anonyengedza vanhu vazhinji nekuti anozotorwa semubatsiri ane hunhu hunonakidza, anotsigira zvinomera, pacifism, kodzero dzevanhu uye kuchengetedza zvakatipoteredza. —Cardinal Biffi, Nguva dzeLondon, Chishanu, Kurume 10, 2000, achireva mufananidzo weAnopesana naKristu mubhuku raVladimir Soloviev, Hondo, Kufambira Mberi uye Kupera kweNhoroondo 

Asi isu tingadai tisina kumbosvika pakadai kare tisina teknolojia.

 

Mufananidzo wacho wechikara

Muna 1984, Apple Computer Kambani yakaburitsa komputa yayo yekutanga (PC). Mucherechedzo wesarudzo yaive yemuorivhi-ruvara-apuro rine kuruma kwakaburitswa mairi-chirevo chakajeka kumuchero wakarambidzwa mubindu reEdeni. Vakazivisa komputa yavo yekutanga, zvine mutsindo (?) Panguva yeSupp Bowl - chiitiko chine hafu-yenguva showi mumakore mashoma apfuura chave chikuva chemashiripiti chekuzivisa "kurongeka kutsva" Chikamu che "tsika" mune zvemashiripiti zvinosanganisira kuzivisa zvinangwa zvehunyengeri nguva isati yasvika, asi "kuzvivanza pachena." Nekudaro, Hollywood yakagara iri chishandiso cherima mune ayo akavanzika mameseji.

Heano kushambadzira kweApple gore iro:

Aya ndiwo mazwi e "mutungamiri" waunonzwa kumashure:

Nhasi tinopemberera zuva rekutanga kubwinya kweiyo Ruzivo rwekuchenesa Mirayiridzo. Isu takagadzira kekutanga munhoroondo yese gadheni remafungiro akachena, panogona kutumbuka mushandi wega wega, akachengeteka kubva kune tupukanana twepfungwa dzechokwadi dzinopesana. Kubatana kwedu kwePfungwa kune simba rakanyanya chombo kupfuura chero zvikepe kana uto pasi pano. Isu tiri vanhu vamwe, nechido chimwe, chisarudzo chimwe, chikonzero chimwe. Vavengi vedu vachataura pachavo kurufu uye isu tichavaviga pamwe kwavo nyonganiso. Tichakunda!

Mukadzi akapfeka zvikabudura zvitsvuku anobva aoneka, akabata sando. Anopfuura nepakati pemakwai (vamwe vakapfeka mamaki ekufema) kuti "vasunungure" ruzhinji. Iye anokanda sando muchiratidziri, icho chisingasunungure, asi "chinojekesera" "vazhinji" vakatarisa.

Chiratidzo cheizvi zvese chine simba, kunyangwe ivo vagadziri vaichiziva kana kwete. Chekutanga pane zvese, iyo "tsvuku" uye "sando" zviratidzo zve Communism nyowani ndiko kudzoka. Kwaive "kukanganisa" kweRussia (kureva. Communism) iyo Yedu Mukadzi weFatima yambiro yaizopararira pamusoro penyika sekupararira.

Chechipiri, chimbo chekupararira uku kwekujekerwa uye "rusununguko" chave chiri chiteshi chezvenhau, ikozvino chakanyatsoiswa mu kombiyuta. Iyo pakupedzisira yave nzira ine simba, kwete yekusunungura vanhu, asi ku corral iye. Tekinoroji rave chishandiso chakashomeka icho mabhirioni avanhu pasi pano akaparadzirwa, kukanganiswa, uye kugadzirirwa kweGlobal Revolution iyi. World Wide Web ndiyo itsva "muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa" uyo wakambomira muBindu reEdeni; iyo komputa-chip uye zvigadzirwa zvayo ndizvo muchero wakarambidzwa… zvakarambidzwa, nekuti munhu akashandisa tekinoroji "kuita saMwari" (neGoogle pamunwe wedu, hatisi tese tinoziva zvese izvozvi?). 

Saka ndezvekuti zera redu raona kuzvarwa kwehurongwa hwehudzvanyiriri nemhando dzeudzvanyiriri izvo zvaisazogoneka munguva isati yasvika tekinoroji kuenda kumberi… Nhasi, kutonga kunogona kupinda mukati-kati mehupenyu hwevanhu ... —PAPA BENEDICT XVI, Iwo Mirayiridzo pane Rusununguko rwechiKristu uye Rusununguko,n. 14; v Vatican.va

Zvishongo zvemagetsi nemafoni anomhan'ara kwaunenge uripo, mameseji kana ukatsauka uchienda kure nekuzvitsaura uye matikitivha edhijitari achiteedzera kwawanga uri - nyika dzeAsia dzakatambira hunyanzvi, kana hwakati svikei, tekinoroji kurwisa chirwere checoronavirus. -Yahoo News, Kurume 20, 2020

Ndinofunga ndiko kutanga chete. Rimwe zuva mukati mekukurukurirana, ndakaerekana ndaona mumoyo mangu kuti "mucherechedzo wechikara" unogona kuuya nemushonga, uye kuti mucherechedzo asingaoneki, chimwe chinhu chisina kumbobvira chayambuka pfungwa dzangu. Zuva rakatevera chairo, iyi nhau yenhau yakaburitswazve kubva muna Zvita apfuura:

Kune vanhu vari kutarisira zvirongwa zvekudzivirira nyika munyika dzichiri kusimukira, vachiona kuti ndiani akabayiwa nhomba uye riinhi riine basa rakaoma. Asi vaongorori veMIT vanogona kunge vaine mhinduro: vagadzira inki inogona kuiswa mukati meganda pamwe chete nemushonga wacho pachayo, uye unongoonekwa uchishandisa yakakosha smartphone kamera kamera uye sefa. -Futurism, December 19th, 2019

Handisi kuti ndiyo "mucherechedzo." Asi, kuti isu tinofanira kurangarira mazwi aSt. "Pane Mweya waIshe, pane rusununguko." Nokudaro, pane mweya waantikristu, pane masimba (verenga Kukuru Kukurira).

Seye parutivi noti, mumwe munhu akatumira uyu mubvunzo kuYouTube:

Maka, idzi inguva dzinovhiringidza uye dzinovhiringidza izvozvi. Kana zvese zvawanga uchitaura chiri chokwadi, idzi inguva dze EPIC munhoroondo yeruponeso. Zvingave sei zvingangodaro kuti vanhu vakavhiringidzika vadzidze izvi kubva kumakona asina kujeka einternet… kubva kuna Mark Mallett neboka rake remafaro (hapana mhosva), uye kwete Chechi yeRoman Catholic pachayo?

Nekuti Chechi is kunyatsodzidzisa izvi, uye ndiye wandinotevera. Ona:

Sei Kusiri Kupopota kwaPapa?

Kufunga zvakare Nguva dzeKupera

(PS Tanga tisina kugadzirira kuuya kwake kwekutanga… ”

Seye parutivi noti, iyo yekutanga komputa Steve Jobs yakavakwa naSteve Wozniak inodhura nezve $ 250 kuisa pamwechete. Vakafunga kuupa kuchitoro chemuno nemutengo weUS $ 500. Mutengo wekutengesa waizove unenge wechetatu, unosvika $ 666.66.

Uye saka zvaiva.

Chiverengwa

Muna 2006, ndichakamirira munhandare yendege, ndakanyatsonzwa mumoyo mangu:

It yave kuda kukwana.

Iwo mazwi akaperekedzwa nemufananidzo wevakawanda michina ine magiya. Aya magiya - ezvematongerwo enyika, zveupfumi, zvemagariro, uye tekinoroji, anoshanda pasirese - anga achimhanya akazvimirira kwemakumi emakore, kana asiri mazana emakore. Asi ini ndaigona kuona mumoyo mangu kubatana kwavo: magiya ari kuda kuita mesh muchina mumwe wepasi rose unonzi "Utsinye. ” Iyo meshing ichave isina musono, yakanyarara, isina kucherechedzwa. Inonyengera… 

Ndiani angadai akafanoona kukurumidza, simba uye kutonga izvo zvakaisa zvikamu zvakakura zvepasi pasi pepedyo mutemo wemauto mumazuva mashoma chete? Kunyangwe kana kwete matanho ekunyanyisa ari kutorwa kurwisa iyo coronavirus akaruramiswa, nyika haizombove yakafanana. Kunyangwe iyo coronavirus ikadzikira, mashandisirwo ari kuitwa kudzora, kushora uye kuvharira vanhu vazhinji zvakaratidza kushanda kupfuura zviroto zvinotyisa zvepasirese. Kare, pane kutanga kwe censorship, vavakidzani vachikanda on mumwe nomumwe, nemapurisa kudzingirira vanhu mumigwagwa. Bhokisi raPandora rakavhurwa- uye mweya weantichist aive mukati.

Ichi ndosaka ndichiti tasvika pa Pfungwa Yekusadzoka, kana sekutaura kweMukadzi wedu weMedjugorje, a shanduko.

Vadiwa vana, mapostori erudo rwangu, zviri kwamuri kuparadzira rudo rweMwanakomana wangu kune avo vese vasina kusvika pakuzviziva; iwe, mwenje diki yepasi, wandiri kudzidzisa nerudo rwaamai kupenya zvakajeka nekubwinya kuzere. Kunamata kuchakubatsira, nekuti munamato unokuponesa, munamato unoponesa nyika… Vana vangu, gadzirirai. Ino inguva yekuchinja. Ndokusaka ndiri kukushevedza patsva pakutenda netariro. Ndiri kukuratidza nzira yaunofanira kufamba nayo, uye ndiwo mazwi eEvhangeri. -Mai vedu veMedjugorje kuna Mirjana, Kubvumbi 2, 2017; Chikumi 2nd, 2017

Mukadzi wedu ari kutiratidza nzira. Uye iwe, mudiwa Rabble, makazvivanza Mumoyo memukadzi uyu. Makazviisa pasi pe kuchengetedzwa kwaSt. Uye iwe wakaramba wakatendeka padombo, ndiye Kristu, uye hongu, Peter. Saka, uri muAreka.

Chechi ndiyo tariro yako, Chechi kuponeswa kwako, Chechi ndiyo utiziro hwako. —St. John Chrysostom, Hom. de capto Euthropio, n. 6 .; cf. E Supremi, n. 9, v Vatican.va

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. -Mai vedu veFatima, chipiri, June 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzazvino, www.ewtn.com

Ndakagumburwa izvozvi pane iyi meseji kuna Fris asinganzwisisike. Michel Rodrigue, Muvambi weThe Apostolic Society yeSt. Benedict Joseph Labre muAbitibi, QC, Canada. Muchiedza che kuzvitsaurira kwezuro, izvi zvinopfuura nenguva:

Ini ndakapa Mutsvene Joseph, Mumiriri wangu pasi pano semudziviriri weMhuri Tsvene, mvumo yekuchengetedza Chechi, iro iro Mutumbi waKristu. Iye achava mudziviriri panguva yemiedzo yenguva ino. Mwoyo Isingagone weMwanasikana Wangu, Maria, uye neMweya Wakachena weMwanakomana Wangu Anodikanwa, Jesu, ane Akachena uye Akachena Mwoyo weSanta Joseph, ichave nhovo yedzimba dzako uye yemhuri yako, uye utiziro hwako panguva dzezviitiko zvinouya . -kubva kuna Baba, Gumiguru 30, 2018

Izvo zvasara izvozvi kuti iwe umirire wakadzikama, wakanyarara uye uvimbe nemirairo yako kubva Kudenga. Yako iwe - iyo vaapositori vorudo-basa rako riri kutanga ...

Dai Humambo hweFiat yako huya; dzorera kwatiri mazuva ekutanga ekusika;
dai zvinhu zvese zvasangana patsva nekufara,
mufaro uye kunakidzwa kwekutanga kuwirirana pakati paMwari nemunhu!

-Muranda waMwari Luisa Piccarreta, 5th Round muKuda kwaMwari, Chivi Chekutanga

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Iyo Paganism Itsva

Unyengeri hwakafanana

Anopesana naKristu Munguva Dzedu

Manyepo Anouya

 

Webhusaiti nyowani iri kuuya munguva pfupi
kukubatsira kufamba nguva dzino…

KUSVIKIRA KUUMAMBO

Pamutambo weAnnunciation,
March 25th, 2020

 

 

Misika yemari inodonha?
 Chengetedza mweya!

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Rom 8: 19
2 Matt 24: 12
3 cf. Mat. 24:14; Zvak. 20: 4; Chechi "ndiyo Kutonga kwaKristu kuripo kare zvakavanzika." -CCC, N. 763
4 VaE 5:27; Zvak. 19: 7-8
5 Zvak. 13: 1-18; Dhan. 7: 6
6 John 8: 44
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI, KUEDZA KUKURU.