Uyai Neni

 

Ndichiri kunyora nezve Dutu re kutya, MuedzoDivision, uye Kusanganiswa munguva pfupi yapfuura, iko kunyora pazasi kwainonoka kumashure kwepfungwa dzangu. MuEvhangeri yanhasi, Jesu anoti kuvaApostora, "Uyai mega kunzvimbo isina vanhu muzorore zvishoma." [1]Mako 6: 31 Pane zvakawanda zviri kuitika, nekukurumidza munyika yedu apo isu tinosvika kuna Ziso reDutu, kuti tinotyisidzira kukanganisika uye "kurasikirwa" kana tikasateerera mazwi aTenzi wedu… uye tikapinda mune yega yekunamatira kwaAnogona, sekutaura kweMunyori wePisarema. "Ini zorora padivi pemvura inozorodza". 

Kutanga kuburitswa Kubvumbi 28, 2015…

 

A mavhiki mashoma pasika Isita isati yatanga, ndakatanga kunzwa izwi rakapfava uye risingadzivisike mumoyo mangu:

Huyai neni kurenje.

Pane hunyoro hwekurumidziro kukoka uku, sekunge "inguva" yekupinda munzvimbo nyowani yehukama naShe, kana zvisiri chimwe chinhu chakanyanya…

 

MUGWERE

"Gwenga" iri, kutaura bhaibheri, inzvimbo iyo Mwari anotora vanhu vake kuti vataure kwavari, kuvanatsa, uye kuvagadzirira chikamu chinotevera cherwendo rwavo. Mienzaniso miviri iyo inouya pakarepo mupfungwa ndeyevaIsraeri makumi mana emakore vachifamba nemurenje kuenda kuna Nyika Yakapikirwa, uyezve nemazuva makumi mana aJesu okusurukirwa aive mavambo ehushumiri hwake hwepachena.

KuvaIsraeri, gwenga yaive nzvimbo iyo Mwari yaakabata nayo zvifananidzo zvevanhu uye nemoyo unoshama; kunaJesu, kwaive kumwe kuwedzera kudzikiswa kwekubatanidzwa kwekuda kwake kwemunhu neUmwari. Kwatiri izvozvi, zvinofanirwa kuve zvese. Uku kukumbira kugwenga inguva yatinofanira kupwanya chero zvifananidzo zvasara kamwechete zvachose. inguva yekubvisa kuda kwedu kwevanhu uye kutora Kuda kwaMwari. Seizvo Jesu akataura murenje:

Mumwe haararame nechingwa chete, asi neshoko rega rinobuda mumuromo maMwari. (Mat. 4: 4)

Uye saka Ishe, vachiona kuti isu, Mwenga wavo, takazvishongedza nehukama hwenyika, vanoda kutibvisira kutendeseka kusingadi Mwari uye kutipfekedza zvakare muhunhu uye kusava nemhosva izvo zvatove kutanga kwe "nguva yerunyararo".

… Akazvishongedza nezvindori zvake nezvishongo zvake, akatevera vadikani vake — asi ini akandikanganwa… Naizvozvo, ndichamukwezva iye zvino; Ndichamuendesa kurenje uye ndigotaura ndichinyengetedza kwaari. Ipapo ndichamupa minda yake yemizambiringa yaakange anawo, uye mupata weAkori musuo wetariro. (Hos 2: 15-17)

The mupata weAkori zvinoreva “mupata wedambudziko.” Hongu, Mufudzi Akanaka anotungamira vanhu vake kuburikidza nemupata wemumvuri werufu kuitira kuti aunze izvo zvisiri zvake. Ino zvakare inzvimbo iyo makwai anodzidza kunzwa Izwi Rake uye kudzidza zvakakwana kuvimba muMufudzi Akanaka. Uye nekuda kweichi chikonzero, muvengi wemweya yedu ari kuuya kuMwenga waKristu aine torrent yemuyedzo kuitira kumunyaradza nekumuodza moyo, kumuchengetedza kubva kurenje. Nekuti ipapo, dhiragoni inoziva kuti ichave yakachengeteka…

… Mukadzi akapihwa mapapiro maviri egondo guru, kuti akwanise kubhururukira kunzvimbo yake murenje, uko, kure nenyoka, akachengetwa kwegore, maviri, nehafu. (Zvak. 12:14)

 

HONDO KUSATI KWAJERUDZI

VaIsraeri vasati vapinda murenje, vakatarisana nekanguva kekupererwa: Mauto aPharao akavatevera zvekuti vaive zvino vadzoserwa pakatarisana neGungwa Dzvuku vasina kwekuenda. Vazhinji vakaora mwoyo… sevazhinji venyu vangangonzwa kuda kupererwa nhasi. Asi zvino yave nguva ya kutenda. Uri kunzwa here Jesu achikudaidza?

Huyai neni kurenje.

Uye unogona kuti, “Hongu Ishe, asi ndinorwiswa kubva kumativi ose. Hapana chandinoona kunze kweuto remiyedzo kumusana kwangu, uye kwekuenda pamberi pangu. Uripi Ishe? Nei wakandisiya? ” Izvi zvinoratidzwa sei zvinosiyana pakati pevaverengi. Kune vamwe venyu, anozove matambudziko ehutano, vamwe emari, vamwe vehukama, uyezve vamwe vachirwira kupindwa muropa, nezvimwe. Asi mhinduro ichave yakafanana kune isu tese, yakapfupikiswa mumashoko mashanu:

Jesu, ndinovimba nemi.

Iri ndiro gwara rakapihwa vanhu naMosesi pavaichemera mukupererwa.

Usatya! Mira wakasimba uwone kukunda kwauchazokuitirwa naShe nhasi… Ishe vachakurwira; unofanira kungonyarara. (Ekisodho 14: 13-14)

Eya, tinoziva zvakatevera kuitika: Mwari akakamura Gungwa Dzvuku, uye zvisingabviri, Mwari akaita kuti zviitike. Saka zvakare, isu tiri kuyedzwa panguva ino. Tichavimba here kana kutizira "kudzokera kuEgipita", kudzokera kunzvimbo yekare yekunyaradza, zvekare zvinodhaka uye Muedzo wekuita Zvakajairika? Asi hezvino zvinotaurwa nerugwaro nezve "Egypt", nezve Bhabhironi idzva rakatikomba seuto:

Budai mariri, vanhu vangu, kuti murege kugovana naro muzvivi zvaro, kuti murege kuwadzana naro mumatambudziko aro. nekuti zvivi zvaro zvasvika kudenga, naMwari warangarira zvisakarurama zvaro. (Zva 18: 4-5)

Mwari ari kuzotonga Bhabhironi, nekudaro Ari kukoka Mwenga wake kuti abve mairi pakarepo. Naizvozvo, nyoka inomira pamasuwo eBhabhironi kukudzivirira kupinda murenje nenzira nhatu:

 

I. Kushungurudza

Chiuru chinokanganisa. Kana iwe urikunzwa kubhombwa nekukanganiswa mushure mekukanganisa, saka ichi chiratidzo chechokwadi chekuti muvengi ari kuedza kukuchengetedza kubva kunzwa izwi reMufudzi Akanaka rinodana…

Huyai neni kurenje.

Ini pachangu handisati ndambonzwa kuputika kwakadai kunopesana nemweya wangu sezvandakaita mumwedzi ichangopfuura, kusvika pakunyora dzimwe nguva kusingaite. Panguva imwecheteyo, Ishe vakandidzidzisa izvo kana ini “Tangai kutsvaka umambo hwaMwari”, Anogara achiparadzanisa gungwa rekuvhiringidzika zvakakwana kuti andibatsire kuwana nzira yangu yekuvanda kweMoyo Wake. Ndinotsvaga chekutanga Humambo hwake munzira mbiri: nekutanga zuva rangu mumunamato, uyezve kuita basa renguva iyoyo nekutsunga uye nerudo (ona Iyo Gwenga Nzira). Kana ndikatadza mune chimwe cheizvi, mafashama ekuvhiringidza anondikurira.

Nekudaro inguvawo yekuita sarudzo dzakaomarara. Tiri kurarama paawa apo munhu anogona kupinda nyore nyore muhupenyu hwakaparara, kushandisa awa neawa mukuvaraidza kusingabatsiri kubva pakufamba "Facebook", kutamba mitambo yemavhidhiyo, kutarisa YouTube, kufambisa tambo, nezvimwewo. kuora. Panyaya iyi, ini ndoda kukuzivisa iwe kune wangu mwanasikana blog yaDenise (munyori we Muti). Akanyora yakanaka yakanaka yekufungisisa nezvekutsanya inonzi Kwete Kugadzirirwa Tea.

 

II. Kuvhiringidzika

Mauto aPharoah zvaakavhara, pakave nekuvhiringidzika kukuru uye kutya. Vanhu vakatendeukira kunaMosesi nekutendeukira kuna Jehovha.

Mushure mekunge Papa Benedict vasiya basa, ndinorangarira yambiro ichirira mumoyo mangu kwemavhiki akati kuti isu vaizopinda munguva dzine njodzi uye dzinovhiringidza.

Uye isu tiri pano.

Isu tinoona mauto ekereke yenhema achiungana mukushinga uye kutsunga. Pakati peizvi, Pope Francis - pane kudzokorora mutemo uye kuvhara masuo kupikisana nevanyengeri -, saMosesi, akatungamira "muvengi" kusvika pamba pedu chaipo. Akaita izvi nekudzokorora maitiro mamwe chete "anonyadzisa" aKristu uyo ​​akakokawo vateresi nemahure kuti vadye naYe. Uye izvi zvakagadzira nyonganiso kune avo vanoshuvira kuisa mutemo pamberi pe rudo, avo vakagadzira guta rakakomberedzwa rerunyararo kuseri kwemakanoni nekatekisimu.

Tichine chido chakakura chekunamatira mabhishopi edu naPapa. Kune misungo yakawanda ine njodzi kumberi, senge yepasi rose elites 'Push yekudzora vanhu Via chirongwa che "shanduko yemamiriro ekunze" ajenda. Uye zvakadaro, kuvhiringidzika kunopera kana tikaziva kuti ndiJesu, kwete Pope Francis, ari kuvaka Chechi Yake. Izvo zvinouya zvichauya, uye nekudaro zvinotenderwa naIshe. Asi isu tinofanirwa kuve "vakachenjera senyoka" kuti tizive kuti nyonganiso iyi ingori nzira yekuunza zvimwe kupesana.

 

III. Chikamu

Vanhu nhasi vari kuita uye kuita nekuda kwekutya. Saka kunyangwe kuri kusagadzikana kwezvemari, kwemanzwiro kana kwekunamata, vanorova vamwe. Izvi zviri kungowedzera sezvo nyika ichifumura mumazuva nemwedzi iri mberi. Vaisraeri vakaitwa nhapwa noutsinye neIjipita, uye zvakadaro, tarisa pane zvavanotanga kutaura sekuvhunduka kwakatanga.

Hatina kukutaurirai izvozvi muEgipita, nguva yatakati, Tisiyei, tishandire vaEgipita; Zvirinani kuti isu tishandire maIjipita pane kufira musango. (Exodux 14: 12)

Vaida kudzokera kunzwira pasi kunzwira pane kuvimba naIshe! Chii chichaitika kana mhirizhonga muBaltimore ikava mhirizhonga yekuNorth America nekuti vanhu vanongoerekana vasingazive kuti chikafu chavo chinotevera chinobva kupi? Chokwadi, iyi yanga iri imwe yeiyo yambiro dzandakapa pano pamusoro pemakore apfuura: kuti isu taka "gadzirirwa" mhirizhonga kuitira kuti, sevaIsraeri, tifare kupfuura kuve varanda vehurongwa hunotipa zvekudya nekutidzivirira pane kuva vakasununguka. [2]cf. Iko Kunyengera Kukuru - Chikamu II Isu takaona ino nguva uye zvakare munyika dzechiKomonisiti nedzemagariro akaita seRussia, North Korea, neVenezuela uko vanhu vakaona vadzvanyiriri vavo vakaita sa "madzibaba", vachichema nekuungudza apo vafambi vavo vaiwanzova noutsinye vakafa.

Zvakanaka, "zvikanganiso zveRussia" zvakapararira pasirese zvichikurudzira uye zvichikurudzira izvo zvava a Yenyika Dzepasi Pose.

Iyi shanduko yemazuva ano, inogona kutaurwa, yakatsemuka kana kutyisidzira kwese kwese, uye inodarika mukukura nemhirizhonga chero chinhu chisati chaitika mukutambudzwa kwakapfuura kwakanangidzirwa kuChechi. Vanhu vese vanozviwana vari munjodzi yekudzokera muhutsinye zvakanyanya kudarika izvo zvakadzvinyirira chikamu chikuru chenyika pakuuya kweMununuri. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris, Encyclical paAtheistic Communism, n. 2; v Vatican.va

ichi Hukuru Chimurenga ndiro Dutu [3]cf. Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga Ini nevamwe tanga tichinyevera nezve- kwete chidiki, Benedict XVI:

… Pasina nhungamiro yerudo muzvokwadi, iri simba repasirese rinogona kukonzera kukuvara kusati kwamboitika uye nekugadzira kupesana kutsva mukati memhuri yevanhu… vanhu vanomhanyisa njodzi dzehuranda nekumanikidza. —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVictoria, n. 33, 26

Usabvumirwe nemuedzo uyu wekushandura muvakidzani wako, angave ari wepanext door kana uya ari kugara muVatican. Pane kudaro, nyaradza mweya wako uye budai muBhabhironi muende kurenje, nekuti Ishe vanoda "kutaura vachinyengetedza" kumoyo wako.

Kana iyo nzira isati yajeka, kana iyo nzira yekumberi isina chokwadi, kana iwe uchinzwa uchirwiswa nekukahadzika, kuvhiringidzika, uye kupesana, saka zviri nyore mira—mirira kuti Mufudzi Akanaka auye kuzokutungamira.

Usatya! Mira wakasimba uwone kukunda kwauchazokuitirwa naShe nhasi… Ishe vachakurwira; unofanira kungonyarara. (Ekisodho 14: 13-14)

Nyarara kuti unzwe izwi rake…

Mudiwa wangu akataura uye akati kwandiri, “Simuka, shamwari yangu, akanaka wangu, uye uya!… Nguva yekuchekerera mizambiringa yasvika.” (Rwiyo rweVa Rwiyo 2:10, 11)

 

Rutsigiro rwako runodikanwa kune ino yakazara nguva apostolate
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

Subscribe

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Posted in HOME, KUNAMATA.