Kubvumirana: Kutsauka Kukuru

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 1, 2013
Svondo yekutanga yeAdvent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

 

THE bhuku raIsaya — uye Adventi iyi — inotanga nechiratidzo chakajeka cheZuva rinouya apo “nyika dzese” dzichamhanyira kuChechi kuzopihwa kubva paruoko rwake dzidziso dzinopa hupenyu dzaJesu. Sekureva kwa Madzibaba eChechi ekutanga, Mukadzi Wedu weFatima, uye mazwi echiporofita emapapa ezana ramakore makumi maviri, tinogona kutarisira "nguva yorugare" iri kuuya apo ivo "vachapfura minondo yavo vachiiita miromo yemagejo nemapfumo avo vachiaita zvekuchekereresa" (ona Vanodiwa Baba Vatsvene… Ari Kuuya!)

… Tichitendeudzira maziso edu kuzveramangwana, tinomirira nechivimbo mambakwedza eZuva idzva… “Varindi, zvakadii zvehusiku?” (Isa. 21:11). uye tinonzwa mhinduro: “Hora, varindi vako vanokwidza manzwi avo, pamwe chete vachiimba vachifara. nekuti ziso neziso vanoona kudzoka kwaIshe kuZioni ”…. Kupupura kwavo nerupo mukona yega yega yepasi kunozivisa "Sezvo mireniyamu yechitatu yeRudzikinuro inoswedera pedyo, Mwari ari kugadzirira nguva huru yechirimo yechiKristu uye tava kutoona zviratidzo zvayo zvekutanga." Dai Maria, iyo Nyeredzi Yemangwanani, vatibatsire kutaura nekugara kutsva kwedu "hongu" kuchirongwa chaBaba cheruponeso kuti marudzi ese nendimi vaone kubwinya kwake. - PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo yeWorld Mission Svondo, n. 9, Gumiguru 24, 1999; www.haav.va

Akakomborerwa John Paul II akasunga rinouya "Zuva", ino "nyowani yechirimo", nekutarisira "kudzoka kwaIshe." Zvisinei, sekutsanangura kwakaita Baba veChechi vekutanga Lactantius, [1]cf. Faustina uye Zuva raIshe iro "zuva raIshe" harifanirwe kunzwisiswa sezuva remaawa makumi maviri nemana, asi inguva yenguva, izvo zvakataurwa naMadzibaba munaZvakazarurwa 24 kuve wekufananidzira "gore chiuru" kutonga kwaKristu kuburikidza nevasande vake.

Tariro yenguva nyowani yechirimo yakaenzana neyambiro yeEvangeri: zuva raIshe rinotungamirwa nechando cha kukanganisa.

Sezvazvakanga zvakaita pamazuva aNoa, ndizvo zvazvichaita pakuuya kwoMwanakomana woMunhu. Mumazuva iwayo mafashama asati aitika, vaidya vachinwa, vachiroora nekuroodza, kusvikira pazuva rakapinda Noa muareka. (Mat. 24: 37-38)

Uku kuwirirana nemweya wenyika, mweya we antikristu, ndizvo zvinonzi naSt. Paul se "kutsauka", kupandukira kukuru apo vazhinji vachawira pakutenda. Nekudaro, mukuverenga kwanhasi kwechipiri, St. Paul anodurura mvura inotonhorera pamisoro yedu, achitiyeuchidza kuti "zuva rava pedyo" uye kuzvibata isu, kwete mumafaro, kuchiva, kana kupesana, asi kuti "tirarame sevana ve chiedza. ” [2]cf. VaEf 5:8 Meseji iri pachena: kana iwe usiri kuda kubatwa wakarindira sembavha usiku, sezvavaive mumazuva aNoa, saka…

… Pfeka Ishe Jesu Kristu, uye usaite gadziriro yezvido zvenyama. (VaR. 13:14)

Mune mamwe mazwi, usabvumirana pane zvisina kufanira. Tose tinofanira kuzvibvunza Adventi iyi, ndiri kutaurirana sei zvinonzi naPapa Francis "mweya wekunyika"?

… Nyika ndiwo mudzi wezvakaipa uye zvinogona kutitungamira kuti tisiye tsika dzedu uye titaure nezvekuvimbika kwedu kuna Mwari anogara akatendeka. Izvi… zvinonzi kutsauka pakutenda, kuno… chimiro che "hupombwe" chinoitika patinotaurirana nezvehunhu hwedu: kuvimbika kuna Ishe.. —PAPA FRANCIS anobva mumhuri, Vatican Radio, Mbudzi 18, 2013

Zviri nyore kubvumirana nhasi, handizvo here? Kune vamwe, zvinogona kunge zviri kubaya pane izvo zvinongedzo zvine ruchiva muwebhu browser yako; kune vamwe, kudzora munamato nemabasa ekuona terevhizheni… uyezve kuona kana kuverenga mabhuku izvo zvausingafanire kunyatso; kana kuti kurega bvudzi rako richidzika kubasa neine mavara-asina kuseka kana mutauro wakashata kungo "kukwana mukati" nechaunga… Hatisi kungotora nzira idzi nekuti nyama yedu iri kuti "hongu, hongu!", asi kazhinji nekuti chinhu chiri nyore kuita. Ivo vanorarama chinzvimbo quo havasi kupwanya munhu minhenga. Asi rega nditaure izvi: avo muzuva raNoa avo vairarama "status quo" vakazviwana ivo pachavo vachiita-imbwa vachifamba-famba mumvura yemafashama.

Njodzi huru munyika yanhasi, yakazadzwa nekuita kwevatengi, iko kuparara uye kushungurudzika kwakaberekwa nemoyo wekusagutsikana asi une ruchiva, kutsvaga kwakasimba kwemafaro asina basa, uye nehana yakashata. Nguva ipi neipi hupenyu hwedu hwemukati pahunobatirwa mune zvido zvaro uye zvinonetsa, hapachina nzvimbo yevamwe, hapasisina nzvimbo yevarombo. Inzwi raMwari harichanzwike, mufaro wakanyarara werudo rwake hauchanzwike, uye chishuwo chekuita zvakanaka chinopera. -POPE Francis, Evangelii Gaudium, Kurudziro yeVaapositori, n. 2

Asi hazvina kunonoka kupinda muareka yengoni dzaMwari! Chero bedzi iwe uine mweya mumapapu ako, ingonyengetera:

“Ishe, ndakabvuma kunyengerwa; ndakadzivisa rudo rwako munzira churu, asi ndiri pano zvakare, kuti ndiite sungano yangu newe. Ndinokuda. Ndiponesei zvakare, Ishe, ndiendesei zvakare mukumbundikira kwenyu kunodzikinura. ” —Ibid. n. 3

Nhasi, ngatisimudzei minamato kune avo vasingazive Dutu Guru izvo zvino zvakafukidza nyika yedu, makore ayo akatakura madutu ekusuwa nekutongwa. [3]cf. Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution Asi vanotakurawo mvura yerudo rwaMwari netsitsi, ndosaka neMunyori tinogona kunamata, "Rugare ngaruve mukati mako!" Nekuda kweimba yaJehovha Mwari wedu, Ndichakunyengeterera zvakanaka.

Anotimirira, Anotida, Anotiregerera. Ngatinamatei kuti kuvimbika kwake kutiponese kubva kumweya wenyika uyo unotaurirana zvese Ngatinamatei kuti atidzivirire uye atibvumidze kuenda kumberi, achititungamira neruoko, sababa vane mwana wavo. Kubata ruoko rwaIshe tinenge takachengeteka. —PAPA FRANCIS anobva mumhuri, Vatican Radio, Mbudzi 18, 2013

 

RELATED KUVERENGA:

  • Kunzwisisa iyo nhoroondo midzi yeNguva yeRunyararo mune Tsika Tsvene, uye sei uye nei isiri dzidziso yekutsauka: Maitiro Erai Akarasika
  • Ko kana "nguva yerunyararo" isiri kuuya? Saka zvino, tinonzwisisa sei izvo zvave kuporofitwa naMai vedu naMapapa? Verenga Ko Kana…?

 

 

 


 

 

Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Chikafu cheMweya cheKufunga ndeye yakazara-nguva apostori.
Ndinotenda nekuda kwekusigira kwako!

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Posted in HOME, MASS KUVERENGA uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .