Dzora! Dzora!

Peter Paul Rubens (1577-1640)

 

Kutanga kuburitswa Kubvumbi 19, 2007.

 

IYO ndichinamata pamberi peSakaramende Rakakomborerwa, ndakave nemufungo wengirozi pakati-pedenga ichitenderera pamusoro penyika ichishevedzera,

“Dzora! Dzora! ”

Sezvo munhu paanoramba achiedza kuramba aripo kuuya kwaKristu kubva munyika, chero kwavanobudirira, Chaos anotora nzvimbo yaKe. Uye nemhirizhonga, kunouya kutya. Uye nekutya, kunouya mukana we masimba.

 

KUTENGA MWARI

Rudo rwakakwana runodzinga kutya. (1 Johani 4:18)

Asi kana Mwari vasundidzirwa kunze kwemoyo wemunhu uye nekubuda mumabasa emunhu, uye semhedzisiro akasundirwa kunze kwezviitiko zvemasangano, tsika, hurumende, nenyika. rudo inorambwa futi, kuna Mwari is rudo. Sezvineiwo, kutya ari kutora nzvimbo yaKe. Kwese kwese kwakatikomberedza, kutya kuri kubvongodzwa senzira yekufambisa ruzhinji. Nhaurirano dzakanaka pamusoro pehupfumi pamwe nekudziya kwepasirese dziri kufuratirwa nekuda kwezviito zvekumhanyisa izvo zvinokanganisa rusununguko rwevanhu uye nekuwedzera kudzvinyirira varombo. Hongu, zviso zvekutya zvakawanda… kutya ugandanga, kutya shanduko yemamiriro ekunze, kutya zvikara, kutya mhirizhonga, uye ikozvino, kune avo vari kukurudzira kutya Mwari neChechi Yake… Kutya kuti Katurike neimwe nzira ichapwanya rusununguko, nekudaro, inofanira kuparadzwa.

Uye nokudaro, nyika iri kukurumidza kudirana ku "hurumende" kutinunura kubva pakutya kwedu kwete kuUchenjeri hweMazera. Asi hurumende isina Mwari, anova Chokwadi, inotungamira Chaos. Inotungamira kunharaunda isinga tungamirirwe nemitemo yechisikigo neyetsika yakatangwa neMusiki. Kunyangwe vanhu vari munharaunda medu vanozviziva kana kwete, Vacuum zvakasikwa nekurambwa kwaMwari zvinounza kusurukirwa kunotyisa uye pfungwa yekusava nebasa- kunzwa kwekuti hupenyu hwakangoerekana hwaitika, uye nekudaro, munhu anofanirwa kurarama sezvaanofarira, kana zvinorwadza, kuzvipedza zvese pamwechete.

Nekudaro tiri kuona zvibereko zveichi chisina chinhu: vezvematongerwo enyika vane huwori, vanamuzvinabhizimisi vanokara, varaidzo isina hunhu, uye mimhanzi yechisimba. Tiri kuona kuwedzera kwematsotsi anotyisa, kuurayiwa kwevasati vaberekwa, vanaamai vachiuraya vana vavo, vakabatsira kuzviuraya, kuuraya vadzidzi… zvese izvi zvichitungamira mukutya kukuru, nemabhuru uye mawindo emabhaisikopo nemavhidhiyo makamera ane dzimba nemigwagwa. . Hongu, kurambwa kwaMwari kunotungamira mukusateerera mutemo. Unogona here kunzwa kufunga kuri kukura munyika iyo inoti zvinhu zvese zviri kuparara, saka wadii kungo…

Chidya nekumwa, nekuti mangwana tinofa! (Isaya 22:13)

Zvichida izvi ndizvo zvairehwa naJesu paakati:

“Sezvazvakanga zvakaita pamazuva aNoa, ndizvo zvazvichavawo mumazuva oMwanakomana woMunhu. Vakanga vachidya vachinwa, vachiwana nokuwanana kusvikira pazuva rakapinda Noa muareka, uye mafashama akasvika akavaparadza vose. Saizvozvowo, sezvazvaive mumazuva aRoti: vaidya, vachinwa, vachitenga, vachitengesa, vachidyara, vachivaka; pazuva rakabuda Roti muSodhomu, moto nesarufa zvakanaya zvichibva kudenga kuvaparadza vese. (Ruka 17: 26-29)

 

KUTONGA SIMBA

Communism inotsvaga ku masimba kuburikidza nesimba, capitalism inotsvaga ku masimba kuburikidza nemakaro. Izvi zvinotungamira kune hurumende kupindira, ku "kurerutsa mitoro yevanhu," uye kutora kutonga. Kana vatungamiriri vasina Mwari, kutonga uku kunotungamira kune hudzvanyiriri. Nguva nenguva, yambiro inoramba ichikwira mumoyo mangu: zviitiko zviri kuuya, uye zviri kutoitika, izvo zvinokurumidza kushandura nyika ive mhirizhonga kana pasina kutendeuka kwakakwana uye kudzokera kuna Mwari. Mhirizhonga inotungamira ku masimba, nekuti hapana nzanga inogona kurarama mumamiriro ezvinhu enyonganyonga. Dzinofanira kudzora hupenyu hweveruzhinji uye hwakavanzika neHurumende saka mugumo usingadzivisike kana tikasatsvaga mushonga wechokwadi: koka rudo dzokera mumoyo yedu. Nekuti nerudo, anouya rusununguko.

 

ZVAKATAURWA ZVAKAZARURWA

Chimwe chezvikonzero chikuru chandinofunga kuti vanhu vanofungidzira kuti isu tinogona kunge tiri kunanga kune hutongi hwepasi rose ("nyika itsva") nekuti iri kutaurwa nezvayo pachena. Inopfuudzwa se "rangano rwekufunga" kana kunyengera. Asi ndinotenda kuti vazhinji vanoziva nezve njodzi iri kukura kurusununguko rwedu nekuti Mwari ane tsitsi, uye haadi kuti tirege kugadzirira:

Zvirokwazvo Ishe Mwari haaiti chinhu, asina kumbozivisa zvakavanzika zvake kuvaranda vake ivo vaporofita. (Amosi 3: 7)

Kana iwo muviri waKristu uri kunyatsotevera Musoro wake muKushuva kwake, saka isu tichafanoyambirwa sezvakaitwa Ishe wedu:

Zvino akatanga kuvadzidzisa kuti Mwanakomana wemunhu unofanira kutambudzika zvikuru nekurambwa nevakuru, nevapristi vakuru, nevanyori, nekuuraiwa, nekumuka mushure memazuva matatu. Akataura izvi pachena. (Mako 8: 31-32)

Jesu aiziva udzamu hwekuti ndiani aizomutambudza nekumuuraya. Saizvozvowo, muzuva redu, vatambi vakuru vari kuzivikanwa uye vanopikisa vanoratidzwa. Muchokwadi, masimba makuru haasi kana kuyedza kuvanza marongero avo sevakuru venyika vanodaidzira kurongeka kutsva. Mifananidzo yavo pamwe neyakavakwa zvinoshamisa zvinoratidzira nguva dzakapfuura dzekuramba kutenda. Semuenzaniso, iyo EU Paramende inovaka muStrasbourg, France yakavakwa kuti ifanane neshongwe yeBhabheri (chivakwa chine mukurumbira ichi chaida kusvika kumatenga…) 666th chigaro muParamende iyi chakasiiwa zvisinganzwisisike. Uye chivezwa chiri kunze kweKanzuru yeEurope Chivako muBrussels ndechemukadzi akatasva chikara ("Europa"): mucherechedzo unoshamisa zvakafanana naZvakazarurwa 17… hure rinotasva chikara chine nyanga gumi. Kuitika, kana kuzvitutumadza-kudada usati wawa?

Hatifanire kushamiswa kuti inotaurwa nezvayo pachena, kunyanya nemazwi echiporofita ari muChechi. Sezvo zvaive pachena kuna Kristu, saka zvakare muzuva redu, vavengi veChechi vari kuzvizivisa. Asi kune avo vanotsvaga kutonga; kune avo vanoda kutora rusununguko rwedu; kune avo vanoshuvira kunyange kutora hupenyu hwedu, mhinduro yedu inofanirawo kunge yakafanana neMusoro:

Ida vavengi vako, ita zvakanaka kune vanokuvenga, komborera avo vanokutuka, namatira avo vanokuitira zvakaipa. Kune munhu anokurova rimwe dama, ipa rimwe racho zvakare, uye kumunhu anokutorera nguvo yako, usarambidza kunyange nguvo yako. Ipa kune wese anokumbira kwauri, uye kune uyo anotora chako urege kuchidzorera. (Ruka 6: 27-29)

Zvakaipa hazvingakundi, nekuti vanhu havagone kudzora izvo zvavasina simba pamusoro pazvo. Rudo Runokunda zvose.

Nyarara pamberi paJehovha; mirira Mwari. Usatsamwiswa nevanobudirira, kana nevano rangana zvakaipa. Regedza kutsamwa kwako, usiye hasha dzako; usatsamwa; zvinongounza kukuvara chete. Vanoita zvakaipa vachaparadzwa, asi avo vanomirira Jehovha vachagara nhaka yenyika. Chimbomira zvishoma, uye akaipa haazovipozve; tsvaga ivo uye ivo havazovapo. Asi varombo ndivo vachagara nhaka yenyika, uye vachafarira kubudirira kukuru… (Mapisarema 37: 7-11, 39-10)

 

 

Rutsigiro rwako rwemari neminamato ndosaka
urikuverenga izvi nhasi.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.

Comments dzakavharika.