Kusikwa Kuzvarwa patsva

 

 


THE "Tsika yekufa", izvo Kubata Kwakakura uye Iyo Yakanyanya Muchetura, handiro izwi rekupedzisira. Kukuvadzwa kwakaitwa nyika nemunhu hakuzi iko kwekupedzisira kutaura pane zvinoitika zvevanhu. Nekuti kana Itsva kana Yekare Testamente hazvitaure nezvekuguma kwenyika mushure mekutonga uye kutonga kwe "chikara". Asi, ivo vanotaura nezvevamwari kugadziridza yepanyika apo rugare rwechokwadi neruramisiro zvichatonga kwenguva apo "kuziva Ishe" kuchipararira kubva pagungwa kuenda kugungwa (cf. Is. 11: 4-9; Jer 31: 1-6; Ezek. 36: 10-11; Mik 4: 1-7; Zek 9:10; Mat 24:14; Zva 20: 4).

zvose Migumo yenyika icharangarira igodzokera kuna JehovhaORD; zvose mhuri dzendudzi dzichakotama pamberi pake. (Pis 22:28)

Nguva nyowani iri kuuya, sekutaura kweMagwaro, yakabvumidza zvinyengeri seVabatiri vaMwari Luisa Piccarreta, Marthe Robin, naVerable Conchita - uye vanapapa ivo pachavo - ichave yerudo rwakadzama uye hutsvene huchakunda nyika (ona Iwo Mapapa uye Dhavha Yekutenderera). Asi ko iyo chisimba hukuru hwenguva iyoyo, kunyanya zvakapihwa kuti, sekureva kweMagwaro, pasi rinenge rave nekugwinha kukuru uye nekuparadzwa?

Tinotarisira tariro yeNguva yeRunyararo yakadaro?

 

ZVIKOMBORERO PAKUNAMATA

Mushure mekuuya kwechikara - Anopesana naKristu, [1]cf. Anopesana naKristu Mazuva Ano uye Awa Yokusateerera Mutemo Mutsvene Johane akataura nezve "chiuru chemakore" kutonga kwaKristu muvatsvene Vake. Izvi ndizvo zvakatumidzwa Madzibaba Ekutanga eChechi (zvaidaidzwa kudaro nekuda kwekuswedera kwavo kunguva dzevaApostora uye kutanga kweTsika Tsvene) inonzi "zuva raIshe."

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Sekutaura kwaSt. Justin Martyr, "Tinonzwisisa kuti nguva yemakore churu inoratidzwa mumutauro wekufananidzira," kwete zvirokwazvo makore chiuru chaiwo. Asi, 

… Zuva rino redu, rakasungirirwa nekubuda uye nekuvira kwezuva, chiratidzo chezuva iro guru rinotenderera kumakore ane chiuru. -Lactantius, Vanababa veChechi: Dzidziso dzeVamwari, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Vanababa veChechi vakatsanangura panguva iyi yerunyararo — Zuva raIshe — seimwe iri kunyanya a zvokunamata kuvandudzwa kana "zororo reSabata" revanhu vaMwari rakavharirwa nemutongo: [2]ona Kutonga Kwekupedzisira uye Maitiro Erai Akarasika

Avo avo pasimba reiyi ndima [Zva 20: 1-6], vakafungidzira kuti kumuka kwekutanga kune ramangwana uye mumuviri, vakaendeswa, pakati pezvimwe zvinhu, kunyanya nenhamba yemakore ane chiuru, sekunge chiri chinhu chakakodzera kuti vatsvene vafarire zororo reSabata panguva iyoyo. nguva, zororo dzvene mushure mekushanda kwezviuru zvitanhatu zvemakore kubvira pakasikwa munhu… (uye) panofanira kutevera pakupera kwemakore zviuru zvitanhatu, semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rechinomwe-remazuva muzviuru zvemakore zvinotevera ... Uye pfungwa iyi yaisazoshora, dai zvaifungidzirwa kuti mufaro wevatsvene, muSabata iro, unenge uri wemweya, uye zvichikonzera kuvepo kwaMwari… —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civival Dei, Bk. XX, Ch. 7, Katurike University of America Press

Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Chechi yakakurumidza kuramba dzidziso dzakatsauka dzinozivikanwa se "millenarianism" umo vamwe vakatanga kududzira chiono chaSt. John saKristu achidzokera mumuviri kutonga pasi pano pakati pemabiko enyama nemhemberero. Zvisinei, kusvikira nhasi, Chechi inoramba pfungwa dzakadai sedzenhema: [3]ona Millenarianism -Zvairi uye zvisiri

Kunyepedzera kwaAntikristu kunotanga kuitika munyika nguva dzese dzekukumbirwa padzinotarisisa mukati mezvakaitika tariro iyoyo yemesiya iyo inogona kuzadzikiswa kupfuura nhoroondo kuburikidza nekutonga kwekupedzisira. Chechi yakaramba kunyangwe akashandurwa mafomu ekunyepedzera humambo kuti huuye pasi pezita remireniyamu, kunyanya chimiro chezvematongerwo enyika "chakatsauka kwazvo" cheMesiya. -Catechism yeChechi yeKaturike (CCC), n. 676

Izvo zvisina kurambwa neChechi kuvakwa kwe "budiriro yerudo" iyo inosvika kumagumo epasi, inotsigirwa uye inokurudzirwa neSacramental Presence yaJesu:

Nguva nyowani umo rudo rusina makaro kana kuzvitsvakira, asi rwakachena, rwakatendeka uye rusununguko rwechokwadi, rwakavhurika vamwe, vanoremekedza chiremerera chavo, vachitsvaga zvavo zvakanaka, zvichiratidza mufaro nerunako. Iyo nhambo nyowani umo tariro inotisunungura kubva kune husina kudzikama, kusava nehanya, uye kuzvibata-wega izvo zvinouraya mweya yedu uye nekukanganisa hukama hwedu. —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Kuunza zera rakadai iri, muchokwadi, yako uye yangu yechiporofita chinangwa:

Nekugara vachiparidza evarume, Chechi inoshanda kuvabatsira "kupinza mweya wechiKirisitu mupfungwa nemabatiro, mitemo nezvivakwa zvemunharaunda dzavanogara." Basa remagariro evaKristu nderekuremekedza nekumutsa mumurume wega wega rudo rwechokwadi uye rwakanaka. Zvinoda ivo kuti vazivise kunamatwa kwechinamato chimwe chechokwadi chinogara muChechi yeKaturike neyevapositori. VaKristu vanodanwa kuti vave chiedza chenyika. Nekudaro, Chechi inoratidza humambo hwaKristu pamusoro pezvisikwa zvese uye kunyanya pamusoro pevanhu. -CCC, 2105, (cf. Johani. 13:34; Mateu. 28: 19-20)

Mukukosha, basa redu ndere kubatana mukumisa kutonga kwemweya kwaKristu nehumambo Hwake pasirese “Kusvikira Achidzoka.” [4]cf. Mat. 24:14 Papa Benedict nokudaro anowedzera, kuti:

Vadiwa vadikani shamwari, Ishe varikukukumbirai kuti muve vaporofita vezera rino idzva… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Asi inguva yakadaro yerunyararo ichave yemweya muhukuru here, kana ichabereka michero mune zvakasikwa pachayo?

 

RUDZIKINURO RWAMWARI HUSANGANISIRA ZVAKASIKWA

Sezvineiwo, Mwari aigona kunge akasika Adhamu naEvha pasina zvakasikwa zvese. Ndiri kureva, vangadai vakavapo semweya wakasununguka uchingogara mu "nzvimbo" yerudo. Asivo, muhungwaru hwake husingaperi, Mwari vaishuvira kutaura nekutaura chimwe chinhu cherunako rwavo, runako, nerudo kuburikidza zvisikwa.

Zvisikwa ndiyo hwaro hwe "zvirongwa zvese zvinoponesa zva Mwari,"… Mwari vakafungidzira kubwinya kwechisikwa chitsva muna Kristu. -CCC, 280

Asi zvisikwa hazvina kubuda yose kubva pamaoko oMusiki. Zvese zvakasikwa zviri "muchimiro chekufamba" kuenda kukukwana kwekupedzisira kuchiri kuwanikwa. [5]CCC, 302 Ndipo panopinda vanhu:

Kune vanhu Mwari vanotopa simba rekugovana zvakasununguka muhurongwa hwavo nekuvapa iro basa rekuti "vakunde" pasi uye riine simba pamusoro paro. Mwari nokudaro vanogonesa vanhu kuve vakangwara uye vakasununguka zvikonzero kuti vapedze basa rezvisikwa, kuti vagadzirise kuwirirana kwaro kuitira zvakanaka zvavo neizvo zvevavakidzani vavo. -CCC, 307

Uye saka, iro ramangwana rekusika iri zvisingabatanidzwi kumagumo emunhu. Rusununguko rwemunhu, uye nekudaro zvisikwa, zvakatengwa paMuchinjikwa. Jesu akazova “dangwe rezvisikwa," [6]Col 1: 15 kana mumwe aigona toti, dangwe rechisikwa chitsva kana chakadzoreredzwa. Maitiro erufu rwake uye nekumuka kwake ave nzira yekuti zvisikwa zvese zviberekwe patsva. Ichi ndicho chikonzero kuverenga kweIsita Vigil kunotanga neakaundi nhoroondo.

… Mubasa reruponeso, Kristu anosunungura zvisikwa kubva muchivi nerufu kuti azvitsvenese patsva nekuzviita zvidzokere kuna Baba, kubwinya kwake. -CCC, N. 2637

Muna Kristu akamuka, zvisikwa zvese zvinomukira kuhupenyu hutsva. —PAPA JOHANI PAURO II, Urbi et Orbi Mharidzo, Svondo yeIsita, Kubvumbi 15, 2001

Asi zvakare, iyi tariro yanga ichingova chete conceived kuburikidza neMuchinjikwa. Zvinosarira kurudzi rwevanhu uye nezvose zvakasikwa kuti vawane rusununguko ruzere, kuti "vaberekwe patsva." Ndinodzokorora zvakare Fr. Walter Ciszek:

Chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagoverana kuteerera kwake. -Anonditungamira, peji. 116-117; zvakataurwa mu Kubwinya kweChisiko, Fr. Joseph Iannuzzi, peji. 259

Nekudaro, ndizvo chaizvo izvi "kugovana" mukuteerera kwaKristu, izvi kurarama muKuda kwaMwari inopfeka uye inogadzirira Mwenga waKristu [7]cf. KuParadhiso uye  Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari pakudzoka kwake kwekupedzisira, kuti zvisikwa zvese zvakamirira:

Nekuti zvisikwa zvakamirira nemoyo murefu kutarisira kuratidzwa kwevana vaMwari; nokuti zvisikwa zvakaitwa kuti zvive pasi pokusava nematuro, kwete nokuzvidira asi nokuda kwaiye akazviisa pasi, mutariro yokuti zvisikwa pachazvo zvichasunungurwa muuranda hwokuora zvogoverana murusununguko rune mbiri rwevana vaMwari. Tinoziva kuti zvisikwa zvese zvinogomera nemarwadzo ekubereka kunyangwe kusvika zvino… (VaR. 8: 19-22)

Mukushandisa fananidzo ye "kurwadziwa nemimba," St. Paul anosunga iyo kuvandudzwa kwezvisikwa ku kubereka ye "vana vaMwari" St. John anoona kuzvarwa kuri kuuya kwa "Kristu wese" -VaJew neVemamwe Marudzi, rimwe boka riri pasi peMufudzi mumwechete-muchiratidzo che "mukadzi akapfeka zuva" ari mukushanda zvakaoma, achichema sezvaanobereka " mukomana mukomana. ” [8]cf. Zvak. 12: 1-2

Uyu Mukadzi anomiririra Maria, Amai veMununuri, asi anomiririra panguva imwechete iyo Chechi yese, Vanhu vaMwari venguva dzese, Chechi iyo nguva dzose, ine kurwadziwa kukuru, zvakare inobereka Kristu. —CASTEL GANDOLFO, Italy, AUG. 23, 2006; Zenit

Jesu akashandisawo fananidzo yekubereka iyi kurondedzera kupera kwezera rino nekushungurudzika kwaizoitika, kwete pamweya chete, asi nemumuviri:

… Kuchava nenzara, nekudengenyeka kwenyika kunzvimbo nenzvimbo. Kwose ikoku ndiko kutanga kwemarwadzo okusununguka. (Mat. 24: 6-8)

Kuberekwa kweuyu "mwana mukomana," sekutaura kwaSt. John, kunogumira mune yaanodaidza kuti "kumuka kwekutanga" [9]cf. Zvak. 20: 4-5 mushure mekuparadzwa kwe "chikara". Uku ndiko, kwete kuguma kwenyika, asi nguva yerunyararo:

Ini nemumwe muKristu wese wechokwadi tinonzwa chokwadi kuti kuchave nekumuka kwenyama kuchiteverwa nemakore churu muguta reJerusarema rakavakwazve, rakashongedzwa, uye rakawedzerwa, sezvakaziviswa neVaporofita Ezekieri, Isaia nevamwe ... Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti mushure mezvese uye, muchidimbu, kumutswa nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr,Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Kana zvirizvo, saka zvisikwa zvaisazowanawo kumuka kwerudzi here?

Ini ndingaunza amai here kusvika pakuzvarwa, asi vasingaregi mwana wavo kuti azvarwe? Ndizvo zvinotaura Jehovha; kana ini ndinomutendera kuti ave nemimba, asi ndichivhara chibereko chake? (Isaya 66: 9)

 

PENDEKOSTI ITSVA

Tinonamata seChechi:

Uyai Mweya Mutsvene, zadzai moyo yevakatendeka venyu uye mupise mavari moto werudo rwenyu.
V. Tumirai mweya wako, izvo ndokusikwa.
R. Uye muchavandudza chiso chenyika.

Kana iyo nguva iri kuuya ichave iri Zera rerudo, [10]cf. Kuuya Nguva YeRudo ipapo zvichaitika kuburikidza ne kudururwa kweMunhu wechitatu weUtatu Hutsvene unoziviswa nerugwaro se "rudo rwaMwari": [11]cf. Unokwezva here? Chikamu VI

… Tariro hainyadzise, ​​nekuti iyo rudo yaMwari yakadururwa mumoyo yedu kuburikidza neMweya Mutsvene uyo wakapihwa kwatiri. (VaR. 5: 5)

Yasvika nguva yekusimudzira Mweya Mutsvene munyika… Ndinoshuvira kuti ino nguva yekupedzisira itsveneswe neimwe nzira chaiyo kuMweya Mutsvene… Inguva yavo, inguva yaVo, kukunda kwerudo muChechi Yangu. , muchadenga chose. —Jesu kuna Anokudzwa Conchita Cabrera de Armida, Conchita Marie Michel Philipon, p. 195-196

Kukunda kweMoyo Musina Kuchena waMaria (iye "mukadzi akapfeka zuva") achaunza izvi "Pentekosti itsva. ” Ndokureva kuti, marwadzo ekuzvara achaburitsawo chisikwa "chakazvarwa patsva":

Kusika, kuzvarwa patsva uye kusunungurwa kubva muhusungwa, kuchaburitsa chikafu chakawandisa chemarudzi ese kubva mudenga rekudenga uye nekubereka kwepasi.. —St. Irenaeus, Adversus Haereses

 

CHISIKWA CHITSVA

Bhuku raIsaya chiporofita chine simba chinofanotaura nezvekuuya kwaMesiya uyo achasunungura vanhu Vake. Muporofita anopa chiratidzo chinowonekera pamusoro akawanda akaturikidzana kuburikidza akawanda zvizvarwa kuburikidza akawanda nguva, kusanganisira nekusingaperi. Chiono chaIsaya chinosanganisira nguva iri kuuya yorugare, uye kutaura zvazviri, “matenga matsva nepasi idzva” mukati miganhu yenguva.

Zvino ramba uchifunga kuti vanyori veTestamente Yekare vaishandisa mazwi ekufananidzira uye tsananguro dzekufananidzira dzimwe nguva, kusanganisira mutauro wavo kutsanangura Era Yerunyararo. Somuenzaniso, apo Mwari akataura nezve “nyika inoyerera mukaka nouchi,” yakaratidza nyika yokubudirira, kwete hova chaidzo dzomukaka nouchi. Madzibaba Kereke Ekutanga vakataura zvakare nekuenderera mberi nekushandisa mutauro wekufananidzira, ndosaka vamwe vakavapomera zvemakore ane chiuru. Asi tichishandisa zvakakodzera zvebhaibheri hermeneutics, tinogona kuona kuti ivo vari kutaura nenzira yekufananidzira yenguva ye zvokunamata budiriro

Vakaona muchiporofita chaIsaya Nguva iri kuuya yeRunyararo, iyo "chiuru chemakore" kutonga kwevatsvene kuna Zvakazarurwa 20:

Aya ndiwo mashoko aIsaya maererano nemireniyamu: 'Nekuti kuchave nedenga idzva nepasi idzva, uye zvekutanga hazvizorangarirwi kana kupinda mumoyo yavo, asi ivo vachafara nekufarira zvinhu izvi, izvo zvandinogadzira… Hakuzove nemucheche wemazuva ipapo, kana mutana usingasvitsi mazuva ake; nokuti mwana achafa ane zana ramakore… Nokuti samazuva omuti woupenyu, ndizvo zvichaita mazuva avanhu vangu, uye mabasa amaoko avo achawedzerwa. Vasanangurwa vangu havangabatiri zvisina maturo, kana kubereka vana vakatukwa; nekuti ichava mbeu dzakarurama dzakaropafadzwa naJehovha, uye zvibereko zvavo zvichava navo. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yechiKristu; cf. Is 54: 1 uye zvitsauko 65-66

Vanababa veChechi vakanzwisisa kuti mireniyamu yaizosanganisira rudzi rwekuvandudzwa kwezvisikwa zvaizove chiratidzo uye kutarisira yeDenga Nyowani neNyika Itsva iri kuuya pashure Mutongo wekupedzisira (cf.Zvakazarurwa. 21: 1).

Pasi rinovhura zvibereko zvaro uye riunze michero yakawanda kwazvo yega; makomo ane mabwe achadonha uchi; hova dzewaini dzinoyerera, nzizi dzinoyerera nemukaka; muchidimbu nyika pachayo inofara, uye zvese zvakasikwa zvinokwidziridzwa, kununurwa nekusunungurwa kubva mukutonga kwehuipi nekusazvibata, uye nemhosva nekukanganisa. — Caecilius Firmianus Lactantius, Iwo Divine Divine Institutes

The ivhu, richizungunuka kubva mukuparadza kwakaitwa ne "chikara", richamutsiridzwa:

Pazuva iro Jehovha achasunga maronda evanhu vake, acharapa mavanga akasiiwa nemavanga ake. (Is 30:26)

Saka zvakakodzera kuti zvisikwa pachazvo, zvichidzoreredzwa pachimiro chazvo, zvisine kuzvidzora zvive pasi pehutongi hwevakarurama… Uye zvakanaka kuti kana zvisikwa zvadzoreredzwa, mhuka dzese dzinofanira kuteerera nekuzviisa pasi pemunhu, uye dzosera kune chikafu chakapihwa pakutanga naMwari ... ndiko kuti, zvibereko zvepasi… —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, anopfuura Bk. 32, Ch. 1; 33, 4, Vanababa veChechi, CIMA Publishing Co

Uye zvakadaro, ino nguva yepanyama ichaenderera ichizviisa pasi pezviitiko zvepanyama mukati menguva, nekuti Chechi - uye kuburikidza nenyika iyo - haizokwaniswa kusvika Kristu adzoka zvine mbiri pakupera kwenguva. [12]cf. CCC, 769

Chero nyika ichingogara, nguva yekudyara nekukohwa, kutonhora nekudziya, zhizha nechando, masikati neusiku hazvingagumi. (Gen 8:22)

Asi izvo hazvisarure kuvakwa kwe hwepamweya humambo munyika kana shanduko dzinoshamisa papasi, zvinoenderana neMagwaro uye Tsika:

Pazuva rekuuraya kukuru, kana shongwe dzawa, mwenje wemwedzi uchaita sewe wezuva uye kupenya kwezuva kuchave kwakapetwa kanomwe (sechiedza chemazuva manomwe). (Is 30:25)

Zuva richapenya kanomwe kupfuura parizvino. — Caecilius Firmianus Lactantius, Iwo Divine Divine Institutes

aiva Chishamiso cheZuva kuFatima chiratidzo cheimwe mhando yeshanduko mukutenderera kwepasi kana kutenderera, kana chimwe chiitiko chedenga chingave chirango uye nzira yekuchenesa zvisikwa? [13]cf. Fatima, uye Kudengenyeka kukuru 

Akamira akazunungusa nyika; akatarisa uye akaita kuti marudzi adedere. Makomo ekare akaputsika, zvikomo zvekare-kare zvakakotama, mabwe ekare-kare akadonha. (Hab. 3:11)

 

MUNHU NOKUSIKWA, KUCHENESWA NOKUTSVA

Mune ake enhoroondo, E Supremi, Pope Pius X akati, “mukuru uye huipi hunosemesa hwakazara munguva yedu ndiyo kutsiviwa kwemunhu naMwari… ”Chokwadi, mukudada kwake, munhu ari kuvaka imwe shongwe yeBhabheri. Ari kusvikira kumatenga kune iro simba rinongova raMwari chete: kushandura hwaro hwehupenyu- magene echimiro anoburitsa zvisikwa zvinoenderana nehurongwa hwakagadzwa neUchenjeri. Izvo, uye makaro, zvaita kuti kugomera kwekusika kuve kusingatsungiririki. [14]cf. Iyo Yakanyanya Muchetura

Ah, mwanasikana wangu, chisikwa chinogara chichimhanya zvakanyanya mukuipa. Mangani manomano ekuparadza aari kugadzirira! Vachaenda kusvika pakuzvinetesa ivo pachavo mune zvakaipa. Asi ivo vachiri kuzvibatirira pakuenda nenzira yavo, ini ndichaZvibata ini nekupedzisa nekuzadzikiswa kwaMy Fiat Voluntas Tua ("Chido chenyu ngachiitwe") kuti Kuda Kwangu kutonge pasi- asi nenzira nyowani nyowani. Ah hongu, ndinoda kuvhiringidza munhu muRudo! Naizvozvo, teerera. Ndinoda iwe neni kuti ugadzirire iyi Nguva yeRudenga neRudo rwamwari… —Mushandi waMwari, Luisa Piccarreta, Zvinyorwa, Kukadzi 8, 1921; yakatorwa kubva Kubwinya kweChisiko, Mufundisi Joseph Iannuzzi, peji 80, nemvumo yaArchbishop weTrani, mutariri wezvinyorwa zvePiccarreta, uyo muna 2010, akagamuchira tendero yezvouMwari kubva kuvafundisi veVatican.

Chokwadi, mu Iyo Inouya Nguva YeRudo, zvisikwa zvichavandudzwa muchidimbu kuburikidza ne kuzvininipisa pamberi paMwari nehurongwa hwepanyama.

Kuzvininipisa kwaMwari kudenga. Uye kana tikaswedera pakuzvininipisa uku, tinobata denga. Ipapo ivhu zvakare rakaitwa idzva ... —PAPA BENEDICT XVI, Kisimusi Meseji, Nyamavhuvhu 26, 2007

Vakaropafadzwa vanyoro, nokuti vachagara nhaka yenyika. (Mat. 5: 5; cf Mapisarema 37)

rudo, yakaratidzirwa mukuteerera kuda kwaMwari, ichabatsira kumutsidzira uye kupodza zvisikwa pamwe chete nesimba rekusika reMweya Mutsvene. Kuzvininipisa kweVanhu vaMwari munguva iri kuuya kunotevedzera iyo yaAmai Vakakomborerwa vane simba rakakura pasirese. Ichi chichava chibereko cheKukunda kwemoyo wake icho chaakavimbisa kuFatima: "nguva yerunyararo" iyo inonzwika mune zvese zvisikwa.

"Nyika iyi yakaitwa dongo yaitwa bindu reEdeni," vachati. (Ezekieri 36:35)

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yepasi, chechipiri kune Kumuka chete. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo iyo isina kumbobvira yapihwa kumberi kune nyika. —Cardinal Mario Luigi Ciappi, mufundisi wapapa waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, naJohn Paul II, Gumiguru 9, 1994; Katekisimu Yemhuri,  (Gunyana 9, 1993); p. 35


Nguva refu

Semuenzaniso, Madzibaba eChechi vakadzidzisa kuti runyararo urwu ruchazobereka chibereko chehupenyu hurefu:

Samakore omuti, ndizvo zvakaita makore avanhu vangu; uye vasanangurwa vangu vachafarira zvibereko zvemaoko avo kwenguva refu. Havangabatiri zvisina maturo, kana kubereka vana vachaparadzwa pakarepo; nekuti rudzi rwakaropafadzwa naJehovha ndivo vana vavo. (Is 65: 22-23)

Zvakare hapazove neanokura, kana murume akura asingazadzise nguva yake; nekuti jaya richava nezana ramakore… - St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Bk. 34, Ch. 4

Avo vachararama mumiviri yavo havazofi, asi mukati memakore churu iwayo vachabereka huwandu husingaverengeke, uye vana vavo vachave vatsvene uye vanodiwa naMwari .. — Caecilius Firmianus Lactantius, Iwo Divine Divine Institutes

Ndichagadza mapoka evanhu nezvikara pamusoro pako, kuti uwande uye ubereke. Ndichakubvisa sapakutanga, uye ndichava nerupo kwauri kupfuura pakutanga; zvino muchaziva kuti ndini Jehovha. (Ez 36:11; cf Zek 10: 8)

 

Rugare

Mushure mekunge Mwari achenesa pasi nemafashama munguva yaNoa, mhedzisiro yechivi chekutanga yakaramba iri muchimiro semhedzisiro yekurasikirwa nekubatana kwemunhu muKuda kwaMwari: kunetsana pakati pemunhu nemhuka.

Kutya nekuvhunduka kwako kuchauya pamusoro pemhuka dzose dzenyika, neshiri dzose dzedenga, nezvisikwa zvose zvinofamba panyika, nehove dzose dzegungwa; Dzinoiswa mumaoko enyu. (Mavambo 9: 2)

Asi sekutaura kwaIsaya, munhu nechikara vachaziva chibvumirano chechinguvana nemumwe sezvo Vhangeri richipararira kusvika kumagumo enyika:

Bere richava muenzi wegwayana, ingwe ichavata pasi nembudzana. mhuru nemwana weshumba zvinovheneka pamwe chete, nemwana mudiki wekuzvifambisa. Mhou nebere zvichava muvakidzani, uye vana vazvo vachazorora pamwe chete; shumba ichadya uswa semombe. Mucheche achatamba nebako remhungu, uye mwana anoisa ruoko rwake pamubhedha wenyoka. Hakuchazovi nekukuvara kana kuparadzwa pagomo rangu rose dzvene; nekuti nyika yose ichazara nokuziva Jehovha, semvura inofukidza gungwa. (Isaya 11: 6-9)

Mhuka dzese dzinoshandisa zvigadzirwa zvevhu zvichave nerunyararo uye nekubatana, zvakazara pamurume uye panodana. - St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses

Saka ndiko kuita kwakazara kwechirongwa chekutanga cheMusiki chakatsanangurwa: chisikwa icho Mwari nemurume, murume nemukadzi, hunhu uye hunhu zviri mukuwirirana, mukutaurirana, mukudyidzana. Zano iri, rakatsamwiswa nechivi, rakatorwa nenzira inoshamisa naKristu, Ari kuzviita zvisinganzwisisike asi zvinobudirira muchokwadi chiripo, mu kutarisira yekuzadzikisa…  —POPE JOHN PAUL II, General Vateereri, Kukadzi 14, 2001

 

Hupenyu hwakareruka

Zvivakwa, zvakareruka kana kuparadzwa pamberi peNguva yeRunyararo, zvichasiya munhu achidzokazve kurima senzira yake huru yekurarama:

Vachavaka dzimba nokugaramo; vachasima minda yemizambiringa, nokudya michero yayo, nokumwa waini… namabasa amaoko avo achawedzerwa. Vasanangurwa vangu havangabatiri zvisina maturo. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho (cf. Is 65: 21-23, Amo 9:14)

NaSatani akasungwa akasungwa mugomba rakadzika-dzika kwe "makore ane chiuru," [15]cf. Zvak. 20:3 zvisikwa zvicha "zorora" kwechinguva:

Pakupera kwegore rezviuru zvitanhatu, huipi hwese hunofanira kubviswa pasi, uye kururama kunotonga kwemakore chiuru; uye panofanira kuva nerunyararo uye zororo kubva mukushanda uko nyika yakatsungirira kwenguva yakareba… Munguva yose iyi, mhuka hadzizodyiswa neropa, kana shiri nezvikara; asi zvinhu zvese zvichave nerunyararo uye nerunyararo. — Caecilius Firmianus Lactantius, Iwo Divine Divine Institutes

Naizvozvo, zororo resabata richiripo kuvanhu vaMwari. (VaHebheru 4: 9)

 

MAZUVA EGUMO

Iyi "runyararo uye zororo" zvichauya muchikamu chikuru nekuti huipi huchave hwabviswa kuburikidza nechirango uye, zvakare, masimba ehuipi akasungwa akasungwa ne "chiuru chemakore" akamirira kusunungurwa kwavo. [16]cf. Kutonga Kwekupedzisira Vese Isaya naSt John vanotsanangura izvi:

Pazuva iro Jehovha ucharanga hondo dzokudenga, namadzimambo enyika panyika. Vachaunganidzwa pamwechete sevasungwa mugomba; vachapfigirwa mutorongo, uye mushure memazuva mazhinji vacharangwa… Akabata dhiragoni, iyo nyoka yekare, anova Dhiyabhorosi kana Satani, ndokuisunga kwamakore chiuru akaikanda mugomba rakadzika-dzika, iyo yaakakiya pamusoro payo ndokuisa mucherechedzo, kuti isazokwanisa kutsausa marudzi. kusvikira makore churu apera. (Isaya 24: 21-22; Zva 20: 2-3)

Uye zvakadaro, munguva yeNguva, kuda kwevanhu kusarudza zvakasununguka zvakanaka kana zvakaipa zvicharamba zviripo. Naizvozvo kuramba kuri kudikanwa kwesakaramende. Asi izvo, iyo Eucharist Tsvene ichave iri "sosi uye musangano" unotsigira nekusimudzira rugare nekubatana pakati penyika munguva iyoyo, yekupedzisira Kusimbiswa kweUchenjeri:

Humambo hwenyika, nokudaro, huchave nemusoro wayo, mumoyo nemweya yevose vakatendeka, Munhu ane mbiri waKristu Jesu uyo ​​anozopenya pamusoro pezvese mukukunda kweMunhu wake weYukaristiya. Yukaristiya ichava musangano wevanhu vese, ichiwedzera mwenje wechiedza kumarudzi ese. Moyo waYukaristiya waJesu, unogara pakati pavo, unozokudziridza mune vakatendeka mweya wekunamata nekunamata kwakanyanya kusati kwamboonekwa. Vakasunungurwa kubva mukunyengera kweiye anofambisa, uyo achasungirwa kwenguva, vakatendeka vachaungana vakakomberedza matabhera ese epasi kupa rukudzo kuna Mwari- chikafu chavo, nyaradzo neruponeso rwavo. —Fr. Joseph Iannuzzi, Kukunda kweUmambo hwaMwari muMireniyamu neNguva Yekupedzisiras, p. 127

Kunyangwe atove muChechi yake, kutonga kwaKristu zvakadaro kuchiri kuzadzikiswa "nesimba nekubwinya kukuru" nekudzoka kwaMambo pasi pano. Uku kutonga kuchiri kurwiswa nemasimba akashata, kunyangwe hazvo vakakundwa zvine mutsindo nePaseka yaKristu. Kusvikira zvese zvave kuzviisa pasi pake, “kudzamara pave nekuzadzikiswa matenga matsva nepasi idzva munogara ruramisiro, iyo pilgrim Church, mumasakaramende ayo nemasangano, zviri zvenguva ino yazvino, zvinotakura mucherechedzo wenyika ino uchapfuura, uye iye amene anotora nzvimbo yake pakati pezvisikwa zvinogomera nekurwadziwa zvakadaro uye akamirira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari. ” -CCC, 671

I "kuzarurirwa" uko izvo zvisikwa zvese zvicharamba zvichichema, ndiko kumuka kwechokwadi pa magumo yenguva apo, zvashandurwa mukubwaira kweziso, vanakomana nevanasikana vaMwari vachapfekedzwa mu muviri usingaperi, vakasunungurwa pamasimba echivi nerufu. Zvisikwa zvicharamba zvichichema-chema muchidimbu kusvika panguva iyoyo, nekuti munhu acharamba achizviisa pasi pechivi nemuedzo achiri munyika ino, achiri pasi pe "chakavanzika chekusarurama."

Kana chiuru chemakore chapera, Satani achasunungurwa mutirongo rake. Achabuda kunonyengera marudzi ari kumativi mana enyika, Gogi naMagogi, kuti avaunganidzire kuzorwa; kuwanda kwavo kwakaita sejecha regungwa. Vakapinda muhupamhi hwepasi vakakomba musasa wevatsvene neguta rinodiwa… (Rev 20: 7-9)

Uyezve, mumoto mukuru, nzvimbo yese ichafunganya kekupedzisira pasi pehuremu hwekumukira kwekupedzisira. Moto uchadonha uchibva kudenga kuti uparadze vavengi vavanhu vaMwari. Uye nekurira kwehwamanda, vakafa vachamutswa, uye munhu wega wega achamira pamberi pechigaro cheushe chaMwari mukutongwa kwekupedzisira. Urongwa uhu huripo huchapiswa nemoto uye Denga Nyowani neNyika Idzva zvichatambira vana vaMwari, Mwenga akacheneswa waKristu, anogara muGuta raro reKudenga. Iyo nyowani uye nekusingaperi zvisikwa zvichava korona yayo uye hapachazovizve nerufu, hapasisina misodzi, kana kurwadziwa. Zvese zvisikwa pakupedzisira zvichave zvakasununguka nekusingaperi ..

… Nekuti zvinhu zvekutanga zvapfuura. (Zva 21: 4)

Iyi ndiyo tariro yedu huru uye kukumbira kwedu, 'Umambo hwenyu ngahuuye!' - Humambo hwerunyararo, runyararo uye runyararo, urwo rwuchazomisazve kuwirirana kwepakutanga kwezvisikwa. —ST. PAPA JOHN PAUL II, General Vateereri, Mbudzi 6th, 2002, Zenit

 

 

Kutanga kuburitswa Gumiguru 9, 2010.

 

RELATED KUVERENGA:

 

Ungapa chegumi here kumuapostori wedu?
Ndotenda kwazvo.

 

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , .