Creation's "Ndinokuda"

 

 

“KUPI ndiMwari here? Sei akanyarara kudaro? Ari kupi?” Anenge munhu wese, pane imwe nguva muhupenyu hwavo, anotaura mazwi aya. Tinoita kazhinji mukutambudzika, hurwere, kusurukirwa, zviedzo zvakakomba, uye pamwe kazhinji, mukuoma muhupenyu hwedu hwemweya. Asi, tinofanira kunyatsopindura mibvunzo iyoyo nomubvunzo wokutendeseka wokuti: “Mwari angaendepi?” Anogara aripo, anogara aripo, anogara aine uye pakati pedu - kunyangwe kana pfungwa zvekuvapo kwake hazvibatike. Mune dzimwe nzira, Mwari ari nyore uye anenge nguva dzose muchihwande.

Uye disguise iyoyo zvisikwa pacharo. Kwete, Mwari haasi ruva, kwete gomo, kwete rwizi sezvinotaurwa nevanonamata Mwari. Asi, Uchenjeri hwaMwari, Rubatsiro, neRudo zvinoratidzwa mumabasa Avo.

Zvino kana nokuda kwomufaro mukunaka [moto, kana mhepo, kana mhepo inomhanya, kana denderedzwa renyeredzi, kana mvura huru, kana zuva nomwedzi] vakafunga ivo vamwari, ngavazive kuti kupfuvura kwakadini kwakadini. Ishe kupfuura ava; nokuti mavambo erunako akavaumba… (Mazwi Akangwara 13:1)

Uye zvakare:

Kubvira pakusikwa kwenyika, mavara ake asingaoneki esimba risingagumi noumwari ave achikwanisa kunzwisiswa uye kunzwisiswa mune zvaakaita. ( VaRoma 1:20 )

Panogona kunge pasina chiratidzo chikuru chekumira kwerudo rwaMwari, tsitsi, rupo, kunaka uye nyasha kupfuura Zuva redu rezuva. Rimwe zuva, Muranda waMwari Luisa Piccarreta aifunga nezvemuviri wepasirese uyu unopa hupenyu kupasi nezvisikwa zvaro zvese:

Ndanga ndichifunga kuti zvinhu zvose zvinotenderera sei kutenderera Zuva: pasi, isu pachedu, zvisikwa zvose, gungwa, zvirimwa - muchidimbu, zvose; tese tinotenderera zuva. Uye nekuti tinotenderera zuva, tinovhenekerwa uye tinogashira kupisa kwaro. Saka, inodururira miranzi yayo inopisa pane vese, uye nekutenderera ichiitenderedza, isu nezvisikwa zvese tinonakidzwa nechiedza chayo uye tinogamuchira chikamu chemhedzisiro uye zvinhu izvo Zuva rine. Zvino, vangani zvisikwa zvisingatenderere paZuva raMwari? Munhu wose anoita: Ngirozi dzose, Vatsvene, vanhu, nezvinhu zvose zvakasikwa; kunyangwe ivo Mambokadzi Amai - angangove asina denderedzwa rekutanga, umo, achikurumidza kutenderera achitenderedza, anotora zvese zvinoratidzwa zveZuva Risingagumi? Zvino, ndichiri kufunga pamusoro peizvi, Jesu wangu weKudenga akafamba mukati mangu, uye achindisvinira zvese kwaAri, akandiudza:

Mwanasikana wangu, ichi ndicho chaiva chinangwa chandakasikira munhu: kuti agare achitenderera pandiri, uye ini, ndiri pakati pekutenderera kwake sezuva, ndairatidza maari Chiedza changu, Rudo rwangu, Kufanana kwangu uye mufaro wangu wese. Pakutenderera kwake kwese, ndaifanira kumupa kugutsikana kutsva, runako rutsva, miseve inopisa. Munhu asati atadza, Humwari hwangu hwakanga husina kuvanzwa, nokuti nokutenderera kwaNdiri, akanga ari mucherechedzo wangu, naizvozvo akanga ari Chiedza chiduku. Saka, zvaiita semusikirwo kuti, ini ndiri Zuva guru, chiedza chidiki chaigona kugamuchira kupenya kweChiedza changu. Asi, paakangotadza, akarega kunditenderera; chiedza chake chidiki chakabva chasviba, akava bofu uye akarasikirwa nechiedza kuti akwanise kuona Humwari hwangu munyama yake inofa, sezvinogona chisikwa. (September 14, 1923; Vol. 16)

Ehe, zvakawanda zvinogona kutaurwa nezve kudzokera kumamiriro edu ekutanga, ku "Rarama Mukuda kwaMwari", nezvimwewo .. Asi chinangwa chiripo ndechekutaura ... tarisa mudenga. Ona kuti Zuva harina rusaruro; kuti rinopa sei mwaranzi yaro inopa upenyu kumunhu mumwe nomumwe ari pasi pano, akanaka neakaipa zvakafanana. Rinomuka nokutendeka mangwanani mamwe namamwe, sokunge richizivisa kuti chivi chose, hondo dzose, kusashanda zvakanaka kwose kworudzi rwomunhu hazvina kukwana kumisa nzira yacho. 

Rudo rwaJehovha harwuperi; tsitsi dzake hadziperi; zvitsva mangwanani ose; kutendeka kwenyu kukuru. ( Mariro 3:22-23 )

Zvechokwadi, unogona kuvanda kubva kuZuva. Unogona kubuda mu rima rechivi. Asi Zuva rinoramba zvakadaro, richipfuta, rakamira munzira yaro, richida kukupa Hupenyu hwaro - kana usingatsvage mimvuri yevamwe vamwari panzvimbo.

Iwo marimi etsitsi arikundipisa - kudanidzira kuti apedziswe; Ndinoda kuramba ndichidururira mweya; mweya haidi kudaira mukunaka Kwangu.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 177

Pandinokunyorerai, chiedza chezuva chiri kuyerera muhofisi mangu. Nemwaranzi yega yega, Mwari vanoti, Ndokuda. Nekudziya kwayo, ndiMwari vari kutaura Ndinokumbundikira. Nechiedza chayo, ndiMwari vari kutaura ndiripo kwamuri. Uye ini ndinofara zvikuru nekuti, isingakodzeri rudo urwu, inopiwa zvakadaro - seZuva, risingaregi richidurura hupenyu hwaro nesimba. Uye ndozvazvakaita nezvimwe zvese zvakasikwa. 

Mwanasikana wangu, isa musoro wako paMwoyo wangu uye uzorore, nekuti wakaneta kwazvo. Ipapo, tichadzungaira pamwe chete kuti ndikuratidze zvangu "Ndinokuda iwe", akapararira pamusoro pechisiko chose nokuda kwenyu. … Tarisa kuDenga rebhuruu: hapana kana imwe pfungwa mariri isina chisimbiso changu "Ndinokuda" nokuda kwechisikwa. Nyeredzi imwe neimwe uye kupenya kunoumba korona yayo, yakazara neyangu "Ndinokuda iwe". Mwaranzi woga woga wezuva, uchitambanukira pasi kuti uunze Chiedza, uye donhwe rose reChiedza, rinotakura rangu "Ndinokuda". Uye sezvo Chiedza chakapinda munyika, uye munhu achizviona, ofamba pamusoro payo, ini zvangu "Ndinokuda" anomubata mumaziso ake, mumuromo make, nepamaoko ake, ndokurara pasi petsoka dzake. Kun'un'una kwegungwa; "Ndinokuda, ndinokuda, ndinokuda", uye madonhwe emvura makiyi mazhinji ayo, achigunun'una pakati pavo, anoumba kuwirirana kwakanaka kwazvo kwekusingaperi kwangu. "Ndinokuda". Miti, mashizha, maruva, michero, ine zvangu "Ndinokuda" akaororwa mavari. Zvisikwa zvese zvinounza kumunhu zvakadzokororwa zvangu "Ndinokuda iwe". Uye murume - vangani vangu "Ndinokuda iwe" Haana kufadza muviri wake wose here? Pfungwa dzake dzakanamwa neni "Ndinokuda"; kurova kwemoyo wake, kurova muchipfuva chake zvisinganzwisisike “Tic, tic, tic…”, ndeyangu "Ndinokuda", haana kumbopindira, achiti kwaari: "Ndinokuda, ndinokuda, ndinokuda ..." Mashoko ake anoteverwa neangu "Ndinokuda"; kufamba kwake, nhanho dzake nezvimwe zvose, zvine zvangu "Ndinokuda"…Asi, pakati pemafungu akawanda eRudo, haakwanisi kusimuka kuti adzorere Rudo rwangu. Kusaonga kwakadini! Mudiwa wangu anoramba achirwadziwa sei! (August 1, 1923, Vol. 16)

Nokudaro, ‘hatina chokuzvipembedza nacho,’ anodaro St. Hungava hupenzi sekutaura kuti Zuva harina kubuda nhasi. 

Somugumisiro, havana pembedzo; nokuti kunyange vaiziva Mwari, havana kumukudza saMwari kana kumuvonga. Panzvimbo pezvo, vakava vasina maturo mukurangarira kwavo, uye ndangariro dzavo dzisina njere dzakasvibiswa. ( VaRoma 1:20-21 )

Naizvozvo, zvisinei nekutambura kwatiri kutsungirira nhasi, zvisinei nekuti “manzwiro” edu anoti kudii, ngatitendeudzirei zviso zvedu kuZuva - kana nyeredzi, kana gungwa, kana mashizha achipeperetswa nemhepo… uye tidzorere zvaMwari. "Ndinokuda" neyedu "Ndinokudawo." Uye rega izvi "Ndinokuda" pamiromo yako, kana zvichidikanwa, ive nguva ye kutanga zvakare, yokudzokera kuna Mwari; yemisodzi yeshungu yekumusiya, ichiteverwa nemisodzi yerugare, uchiziva, haana kumbokusiya. 

 

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI, KUNAMATA uye tagged .