Zuva 1 - Sei Ndiri Pano?

MAUYA to The Now Word Healing Retreat! Hapana muripo, hapana muripo, kungozvipira kwako chete. Uye saka, tinotanga nevaverengi vanobva kumativi ese enyika vauya kuzonzwa kuporeswa nekuvandudzwa. Kana usina kuverenga Kugadzirira Kuporesa, ndokumbirawo utore chinguva uongorore ruzivo rwakakosha kuti ungava sei nebudiriro uye yakaropafadzwa kudzoka, wozodzoka pano.

Nei Ndiri Pano?

Vamwe venyu vari pano nokuda kwokurwara nokuneta nokurwara nokuneta. Vamwe vane kutya uye kusachengeteka izvo zvinokanganisa kugona kwavo kufara uye kuwana rugare. Vamwe vanozvitarisira pasi kana kuti vari kudzipwa nokushaya rudo. Vamwe vakanyura mumaitiro anoparadza akafanana nengetani. Pane zvikonzero zvipi nezvipi zvawauya - vamwe vane tariro huru netarisiro… vamwe nekukahadzika nekukahadzika.

Saka, sei uripano? Tora kanguva, bata jenari rako remunamato (kana tsvaga bhuku rekunyorera kana chimwe chinhu chaunogona kurekodha pfungwa dzako pachikamu chasara chekudzoka - ndichataura zvakawanda pamusoro peizvi mangwana), uye pindura mubvunzo iwoyo. Asi usati waita, ngatitange kudududza uku nekukumbira Mweya Mutsvene kuti atijekesere zvamazvirokwazvo. kuti tizviratidze kwatiri kuti titange kufamba muchokwadi chinotisunungura.[1]cf. Johani 8:32 Batidza vatauri vako kana plug mumahedhifoni ako, uye unamate neni (nziyo dziri pazasi): Muzita raBaba, nereMwanakomana, neroMweya Mutsvene...

Huya Mweya Mutsvene

Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene
Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene

Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene
Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene
Pisa kutya kwangu, uye pukuta misodzi yangu
Uye ndichivimba kuti muri pano, Mweya Mutsvene

Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene
Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene

Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene
Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene
Pisa kutya kwangu, uye pukuta misodzi yangu
Uye ndichivimba kuti muri pano, Mweya Mutsvene
Pisa kutya kwangu, uye pukuta misodzi yangu
Uye ndichivimba kuti muri pano, Mweya Mutsvene
Huya Mweya Mutsvene...

-Mark Mallett, kubva Itai kuti Ishe vazive, 2005©

Zvino, bata jenari yako kana bhuku rekunyorera, nyora “Healing Retreat” uye zuva ranhasi pamusoro pepeji nyowani, uye “Zuva 1” pazasi pazvo. Uye ipapo mira uye nyatsoteerera mumoyo mako sezvaunopindura mubvunzo: "Nei ndiri pano?" Nyora zvose zvinouya mupfungwa. Izvi zvakakosha nekuti Jesu anoda kuti uve wakananga, kunyangwe uchizowana zvimwe zvinhu zvinoda kuporeswa sezvo kudzoka kunoenderera…

Sei Jesu Ari Pano

Zvichida uri kuedzwa panguva ino kuti ufunge kuti "chii chiri kushandiswa?" - kuti, hupenyu hwako blink zvakadaro; kuti kuporeswa kwese uku, kuongorora, nezvimwewo hazvina zvazvinoreva mumufananidzo mukuru. “Unongova mumwe chete pavanhu mabhiriyoni masere! Iwe unonyatsofunga kuti une basa zvakanyanya here?! Kuedza kwese uku uye uchafa rimwe zuva zvakadaro." Ah, muyedzo wakajairika kune vakawanda.

Pane nyaya yakanaka yakataurwa naSt. Teresa wekuCalcutta yekuti mwana wemurume mumwe chete aifa sei muzvitangwena. Akasvika paari achida mushonga waisawanikwa kuIndia asi kuEngland chete. Pavaitaura kudaro, mumwe murume akasvika aine tswanda yemishonga yaainge atora kubva kumhuri. Uye ipapo, pamusoro pedengu, pakanga pane mushonga uya!

Ndakangomira pamberi pedengu riya ndokuramba ndakatarisa bhodhoro riya uye mupfungwa dzangu ndaiti, “Mamiriyoni nemamiriyoni nemamiriyoni evana munyika—Mwari vangava nehanya sei nemwana mudiki uyu ari muzvitangwena zveCalcutta? Kutumira mushonga iwoyo, kutumira murume iyeye panguva iyoyo chaiyo, kuisa mushonga iwoyo pamusoro uye kutumira mari yakazara iyo chiremba akanga arayira.” Ona kuti muduku iyeye aikosha sei kuna Mwari pachake. Ko ainetsekana sei nekamwana kaya. —St. Teresa weCalcutta, kubva Zvinyorwa zvaAmai Teresa vokuCalcutta; yakabudiswa muna Magnificat, Dai 12, 2023

Zvakanaka, hezvino iwe, mumwe wevanhu mabhiriyoni masere, uye iyi yekudzokera ndiyo tswanda inotakura mushonga waunoda nekuti, zviri nyore, unodiwa. Sezvo Jesu pachake anotiudza:

Ko dhimba shanu hadzitengeswi nemakobiri maviri here? Asi hapana nomumwe wavo akanzvenga ziviso yaMwari. Kunyange nevhudzi remusoro wenyu rakaverengwa rose. Usatya. Imi munopfuura dhimba zhinji. ( Ruka 12:6-7 )

Saka, kana bvudzi rako richiverengwa, zvakadini nemaronda ako? Chii chinonyanya kukosha kuna Jesu, kutya kwako kana follicles yako? Saka unoona, ose tsanangudzo yehupenyu hwako yakakosha kuna Mwari nekuti zvese zvine chekuita nenyika yakakupoteredza. Mazwi madiki atinotaura, mafungiro akajeka anochinja, zviito zvatinotora, kana kusatora - zvine mhedzisiro isingaperi, kunyangwe pasina mumwe munhu anozviona. Kana “pazuva rokutongwa vanhu vachazvidavirira pamusoro peshoko rimwe nerimwe ravanotaura vasina hanya,”[2]Matt 12: 36 zvine basa kuna Mwari kuti unokuvadzwa namashoko iwayo amene—angave anobva mumuromo mako, mumuromo womumwe, kana kuti waSatani, uyo ari “mupomeri wehama.”[3]Rev 12: 10

Jesu akararama pasi pano kwemakore 30 asati apinda muushumiri hwake. Panguva iyoyo, aive akabatikana nemabasa aiita seakaderera, nekudaro achitsvenesa ese emazuva ese, nguva dzehupenyu - nguva dzisina kunyorwa muevhangeri uye pasina mumwe wedu anotombozviziva. Angadai akauya panyika chete nokuda kwe“hushumiri” hwake hupfupi, asi haana kuuya. Akaita kuti zvikamu zvose zvoupenyu zvive zvakanaka uye zvitsvene—kubva panguva dzokutanga dzekudzidza kusvika panguva yekutamba, kuzorora, kushanda, kudya, kugeza, kushambira, kufamba, kunyengetera, … . Zvino, kunyangwe zvinhu zvidiki zvichayerwa nekusingaperi.

Nokuti hapana chakavigwa chisingazoonekwi, uye hapana chakavanzika chisingazozikamwi kana kubuda pachena. ( Ruka 8:17 )

Uye saka Jesu anoda kuti uporeswe, uve wakakwana, uve nerufaro, kushandura nguva dzese muhupenyu hwako kuve chiedza, nekuda kwako uye nemimwe mweya. Vanoda kuti uve nerunyararo nerusununguko rwavo muhupenyu huno, kwete hunotevera chete. Ndiro raive zano rekutanga muEdheni - chirongwa, zvisinei, chakabiwa.

Mbavha inongouya kuzoba nekuuraya nekuparadza; Ini ndakauya, kuti vave neupenyu, uye vave nezvinopfachukira. (Johani 10:10)

Ishe vakakukokai kunzvimbo yekuzorora iyi kuti vadzosere kwamuri zvinhu zvakabiwa zvevana Vavo—zvibereko kana “upenyu” hwoMweya Mutsvene:

…chibereko choMweya ndirwo rudo, nomufaro, norugare, nomoyo murefu, nomoyo munyoro, norupo, nokutendeka, novunyoro, nokuzvidzora; (VaG 6:23)

Uye Jesu anotii muna Johane 15?

Baba vangu vanokudzwa naizvozvo kuti mubereke zvibereko zvakawanda, muchizviratidza kuti muri vadzidzi vangu. ( Johani 15:8 )

Saka hapana mubvunzo kuti Jesu anoda kuti upore nekuti anoda kukudza Baba vake kubudikidza nekusandurwa kwako. Vanoda kuti ubereke chibereko cheMweya muhupenyu hwako kuti nyika izive kuti uri mudzidzi wake. Chinetso ndechokuti maronda edu anowanzova mbavha chaiyo yoku“ba, nokuuraya nokuparadza” zvibereko izvi. Dzimwe nguva tisu muvengi wedu mukuru. Kana tikasagadzirisa maronda aya nekusashanda zvakanaka kwedu, hatingorasikirwi nerugare uye mufaro chete asi kazhinji tinokuvadza hukama hwakatipoteredza, kana husingaparadzi. Uye saka Jesu anoti kwauri:

Uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa, uye ini ndichakuzorodzai. ( Mateu 11:28 )

Uye une rubatsiro! MuEvhangeri, tinonzwa Jesu achivimbisa kuti Baba “vachakupai mumwe Murevereri kuti ave nemi nguva dzose, Mweya wechokwadi.[4]John 14: 16-17 Nguva dzose, Akati. Saka, ndosaka tichizotanga mazuva ano ekuzorora tichidaidza Mweya Mutsvene kuti atibatsire, kutisunungura, kutinatsa nekutishandura. Kuti tirape.

Mukupedzisa, nyengetera nerwiyo urwu pasi uye kana rwapera, dzokera kumubvunzo wokuti “Nei ndiri pano?” uye wedzera chero pfungwa itsva. Ipapo bvunza Jesu, kuti: “Unovireiko pano?”, uye mukunyarara kwomwoyo wako, teerera mhinduro Yake uye nyora pasi. Musazvinetse mangwana tichataura zvakawanda pamusoro pebasa rekunyora nyaya iri uye tichiteerera inzwi raMufudzi Akanaka, Inzwi rinoti: Unodiwa.

Jesu Akandisunungura

Mweya wangu unoda asi nyama yangu haina simba
Ndinoita zvinhu zvandinoziva kuti handifanire kuita, o, ndinozviita
Unoti ivai vatsvene, seni ndiri mutsvene
Asi ini ndiri munhuwo zvake, anofembera uye asina simba
wakasungwa nechivi, Jesu, nditorei henyu. 

Uye Jesu akandisunungura
Jesu akandisunungura
Ndisunungurei, ndinatsei, Ishe
Netsitsi dzenyu, Jesu makandisunungura

Ndinoziva ndine mweya wako, ndinotenda ndiri mwana wako
Asi zvakadaro hutera hwangu hwakasimba kupfuura ini, ikozvino ndoona
Kuzvipira kwakazara, kwakasiiwa kwaMuri 
Nguva nenguva ndichavimba nemi
Kuteerera nemunyengetero: ichi ndicho chikafu changu
O, asi Jesu, zvimwe zvose zviri kwamuri

Saka Jesu vakandisunungura
Jesu akandisunungura
Ndisunungurei, ndinatsei, Ishe
Jesu akandisunungura, Jesu akandisunungura
Ndisunungurei, ndinatsei, imi Jehovha, mutsitsi dzenyu
Uye Jesu akandisunungura
uye Jesu akandisunungura

-Mark Mallett, kubva Uri pano 2013©

 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Johani 8:32
2 Matt 12: 36
3 Rev 12: 10
4 John 14: 16-17
Posted in HOME, HEALING RETREAT.