Zuva regumi nerimwe: Simba reKutonga

EVEN kunyangwe tingave takaregerera vamwe, uye kunyangwe isu pachedu, pachine hunyengeri husina kujeka asi hune ngozi hwatinofanira kuve nechokwadi kuti hwadzurwa kubva muhupenyu hwedu - hunogona kuparadzanisa, kukuvadza, nekuparadza. Uye ndiro simba re mitongo isina kururama.

Ngatitangei Zuva 11 redu Healing Retreat: Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene ameni.

Uya Mudzimu Mutsvene, Murevereri akapikirwa uyo Jesu akati aizo“pa nyika mhosva pamusoro pechivi, nokururama, nokupiwa mhosva.” [1]cf. Johani 16:8 Ndinokunamatai uye ndinokunamatai. Mweya waMwari, mweya weupenyu hwangu, simba rangu, Mubatsiri wangu panguva dzekushaiwa. Ndimi muzivisi wezvokwadi. Huya uporese kupatsanuka kuri mumoyo mangu uye mumhuri yangu nehukama uko kutonga kwakadzika midzi. Hunza chiedza choumwari kuti chivhenekere panhema, fungidziro dzenhema, uye mhedziso dzinokuvadza dzinononoka. Ndibatsireiwo kuda vamwe sezvatakada Jesu kuti simba rerudo rikunde. Uya Mweya Mutsvene, Uchenjeri neChiedza. Muzita raJesu, ameni.

Wava kuda kupinda murwiyo rwengirozi dziri kushevedzera kuDenga “masikati nousiku”: Tsvene, Tsvene, Tsvene (Zva 4:8)… Ita chikamu ichi chemunamato wako wekutanga.

Sanctus

Tsvene, Tsvene, Tsvene
Mwari ane simba uye Mwari ane simba
Denga neNyika
Vazere nekubwinya kwenyu

Hosana* kumusoro-soro!
Hosana* kumusoro-soro!

Wakaropafadzwa iye anouya
muzita raIshe

Hosana* kumusoro-soro!
Hosana* kumusoro-soro!

Hosana* kumusoro-soro!
Hosana* kumusoro-soro!
Hosana* kumusoro-soro!

Tsvene, Tsvene, Tsvene

-Mark Mallett, kubva Uri pano, 2013©

The Splinter

Ndiri kutsaurira Zuva rekudzokera shure panyaya iyi chete sezvo ndichitenda kuti ndiyo imwe yenhandare huru dzemweya dzenguva dzedu. Jesu akati,

Regai kutonga, kuti nemiwo murege kutongwa. Nekuti sezvamunotonga, muchatongwawo saizvozvo, nechiyero chamunoyera nacho chichayerwa kwamuri. Unotarisirei kabanzu kari muziso rehama yako, asi usingaoni danda riri muziso rako? Ungati sei kuhama yako, ‘Rega ndibvise rubanzu muziso rako,’ danda riri muziso rako? Iwe munyengeri, tanga wabvisa danda muziso rako; ipapo uchaona zvakanaka kubvisa kabanzu muziso rehama yako. ( Mateu 7:1-5 )

Kutonga ndicho chimwe chezvombo zvikuru zvemuchinda werima. Ari kushandisa mudziyo uyu kupatsanura michato, mhuri, shamwari, nharaunda, uye pakupedzisira, marudzi. Chikamu chekuporeswa kwako mukudzokorora uku ndechekuti Ishe vanoda kuti iwe uzive uye usiye chero kutonga kwaungave uine mumoyo mako - kutonga kunogona kudzivirira kuporeswa kwehukama hwawakachengeterwa naJesu.

Kutonga kunogona kuva kwakasimba kwazvo, kunogutsa kwazvo, zvokuti kungotarira pachiso chomumwe munhu kunogona kutakura chirevo chisipo.

Ndinoyeuka makore apfuura pane imwe konzati yandakapa kuti kwaiva nomumwe murume akanga ari mberi akafinyamisa kumeso manheru ose. Ndakazongoti nechemumoyo, “Chii chiri kumunetsa? Sei ari pano?” Sezvazvakaita, ndiye akatanga kuuya kwandiri pashure pekonzati ndokunditenda zvikuru nokuda kwemanheru. Hongu, ndakanga ndatonga bhuku nebutiro raro.

Kana kutonga kwadzika midzi kune mumwe munhu, zviito zvavo zvese, kunyarara kwavo, sarudzo dzavo, kuvapo kwavo - zvese zvinogona kuwira pasi pekutongwa kwatinoenda kwavari, tichipa vavariro dzenhema, mhedzisiro, fungidziro nemanyepo. Kureva kuti dzimwe nguva “kabanzu” kari muziso rehama yedu kanenge kasipo! Isu chete belive manyepo ayo, akapofumadzwa nedanda rehuni pachedu. Ichi ndicho chikonzero kudzoka uku kwakakosha zvekuti tinotsvaka rubatsiro rwaIshe kubvisa chero chinhu chinodzikatidza maonero edu evamwe nenyika.

Kutonga kunogona kuparadza ushamwari. Kutonga pakati pevakaroorana kunogona kukonzera kurambana. Kutonga pakati pehama kunogona kutungamirira kumakore ekunyarara kunotonhora. Kutonga kunogona kutungamira mukuparadza rudzi uye kunyange hondo yenyukireya.Ndinofunga kuti Ishe vari kudanidzira kwatiri: “Regai kutonga!”

Saka, chikamu chekuporeswa kwedu kuve nechokwadi chekuti tapfidza pakutonga kwese kwatinotakura mumwoyo yedu, kusanganisira kunopesana isu pachedu.

Kuda Sezvo Kristu Anotida

The Catechism yeChechi yeKaturike rinoti:

Kristu ndiye Ishe wehupenyu husingaperi. Kodzero yakakwana yokupa mutongo wakakwana pamabasa nemwoyo yavanhu ndeyake somudzikinuri wenyika… Asi Mwanakomana haana kuuya kuzotonga, asi kuzoponesa nokupa upenyu hwaanahwo maari. —CCkwete. 679

Rimwe remabasa makuru erudo anosandura (ona Day 10) ndiko kugamuchira vamwe pavanenge vari. Kusavanzvenga kana kuvashora, asi kuvada mukusakwana kwavo kwese kuti vakwezverwe kuna Kristu mauri uye pakupedzisira chokwadi. St. Paul anozviisa neiyi nzira:

Takuriranai mitoro yenyu, saizvozvo muchazadzisa murairo waKristu. (VaG 6:2)      

Mutemo woku“da muvakidzani wako sezvaunozviita.” Kutakurirana mitoro, zvisinei, kunova kwakaoma zvikuru kana kwomumwe hunhu hatifarire. Kana kuti mutauro wavo werudo hauzadzise zvatinoda uye zvatinoda. Apa ndipo panopinda dzimwe wanano mumatambudziko uye nei kutaurirana uye kunzwisisa, mwoyo murefu uye Chibayiro zvakakosha. 

Semuenzaniso, mutauro wangu werudo rudo. Zvemudzimai wangu mabasa ebasa. Pane imwe nguva yandakatanga kurega mitongo ichipinda mumoyo mangu kuti mudzimai wangu akanga asina basa neni kana kundishuvira zvakanyanya. Asi izvo zvanga zvisiri izvo - kubata hausiwo mutauro wake wekutanga werudo. Uye zvakadaro, pandaiedza kumuitira zvinhu pamba, mwoyo wake wakava mupenyu kwandiri uye akanzwa achidiwa, kupfuura zvaakaita nokuda kworudo rwangu. 

Izvi zvinotidzosera kuZuva 10's hurukuro ye simba rokuporesa rerudo - chibairo rudo. Nguva zhinji, kutongwa kunomuka kuhupenyu nekuti isu hatisi kushumirwa uye kuchengetwa nemumwe. Asi Jesu akati, “Mwanakomana woMunhu haana kuuya kuzoshumirwa asi kuzoshumira nokupa upenyu hwake kuti huve rudzikinuro rwevazhinji.” Uye saka,

… batiranai norudo. (VaG 5:13)

Kana aya asiri iwo mafungiro edu, saka ivhu rehukama hwedu riri kugadzirirwa kuti mhodzi dzekutonga dzive nemidzi.

Chenjerai kuti kurege kuva nomunhu unorasikirwa nenyasha dzaMwari, kuti mudzi wokuvava urege kumera ugokonzera dambudziko, ugosvibisa vazhinji;

Kunyanya varume nevakadzi, zvinodikanwa zviri pachena: kunyange murume ari musoro wemweya wemukadzi pamurairo wenyasha;[2]cf. VaEf 5:23 muhurongwa hwerudo, vakafanana:

Ivai pasi pomumwe nomumwe muchitya Kristu (VaEfeso 5:21)

Kana tikangorega kutonga uye tikatanga kubatirana zvechokwadi, sekushandira kwatakaitirwa naKristu, kusawirirana kwedu kwakawanda kungangopera.

Ndatonga Sei?

Vamwe vanhu vari nyore kuda kupfuura vamwe. Asi isu tinodanwa kunyange ku“da vavengi vako.”[3]Ruka 6: 27 Ikoko kunorevawo kuvapa betsero yokusava nechokwadi. Ndima inotevera kubva ku Katekisimu inogona kushanda sekuongorora kuduku kwehana kana totaura nezvekutonga. Kumbira Mweya Mutsvene kuti akuzarurire ani zvake wawakambowira mumisungo iyi:

Anova nemhosva:

- of kukurumidza kutonga uyo, kunyangwe zvinyoronyoro, anotora sechokwadi, pasina hwaro hwakakwana, mhosva yetsika yemuvakidzani;

- of kukanganisa uyo, pasina chikonzero chakaringana chikonzero, anofumura zvikanganiso zveumwe nekutadza kune vanhu vaisazviziva;

- of calumny uyo, nekutaura kunopesana nechokwadi, anokuvadza mukurumbira wevamwe uye anopa mukana wekutongwa kwenhema pamusoro pavo.

Kuti adzivise kutonga kwokusafunga, munhu ari wose anofanira kungwarira kududzira zvikuru sezvinobvira mifungo yomuvakidzani wake, mashoko, uye zviito nenzira yakanaka: MuKristu akanaka ari wose anofanira kuva akagadzirira zvikuru kupa dudziro yakanaka kukutaura kwomumwe panzvimbo pokukushora. Asi kana asingakwanisi, ngaabvunze kuti mumwe anozvinzwisisa sei. Kana mumwe akanzwisisa zvakaipa, ngaarangwe norudo. Kana izvozvo zvikasakwana, muKristu ngaaedze nzira dzose dzakakodzera kuti mumwe wacho awane dudziro yakarurama kuti aponeswe. —CCC, 2477-2478

Uchivimba netsitsi dzaKristu, kumbira ruregerero, ramba kutonga kwawakaita, uye tsunga kuona munhu uyu nemaziso aKristu.

Pane mumwe munhu waunoda kukumbira ruregerero kwaari here? Unoda here kukumbira ruregerero nekuti wavatonga? Kuzvininipisa kwako mune ino chiitiko dzimwe nguva kunogona kuvhura mitsva uye yekuporesa vistas nemumwe munhu nekuti, kana zvasvika pakutonga, uri kuvasunungura zvakare kana vaona kutonga kwako.

Hapana chimwe chakanakisa kana nhema pakati pevanhu vaviri kana mhuri mbiri, zvichingodonha, uye ruva rerudo rinotora nzvimbo yemidzi inovava.

Inogona kutotanga kupora kwewanano dzinoita sedzaparara. Kunyange ndakanyora rwiyo urwu nezvemukadzi wangu, runogonawo kushanda kune chero munhu. Tinogona kubata mimwe moyo kana tikaramba kuvatonga uye nekungovada nenzira iyo Kristu anotida…

MuNzira

Neimwe nzira isu hatinzwisisike
Ndakasikirwa iwe, uye iwe nokuda kwangu;
Takapfuura zvingataurwa namashoko
Asi ndinovanzwa mauri mazuva ese... 

Nenzira yaunondida nayo
Munzira meso ako anosangana neangu
Nenzira yamunondiregerera nayo
In the way you hold me so tight

Neimwe nzira ndiwe wakadzama pandiri
Chiroto chinova chokwadi
Uye kunyange takave nemugove wedu wemisodzi
Waratidza kuti handifaniri kutya

Nenzira yaunondida nayo
Munzira meso ako anosangana neangu
Nenzira yamunondiregerera nayo
Munzira munondibata zvakasimba

Oo, ndinoona mauri, chokwadi chakapfava
Ndinoona uchapupu hupenyu hwokuti kuna Mwari
Nokuti zita rake ndiRudo
Iye akatifira
Oo, zviri nyore kutenda kana ndamuona mauri

Nenzira yaunondida nayo
Munzira meso ako anosangana neangu
Nenzira yamunondiregerera nayo
Munzira munondibata zvakasimba
In the way you hold me so tight

-Mark Mallett, kubva Rudo Unoramba Wakamira, 2002©

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Johani 16:8
2 cf. VaEf 5:23
3 Ruka 6: 27
Posted in HOME, HEALING RETREAT.