Zuva 12: Mufananidzo Wangu waMwari

IN Day 3, takataura nezvazvo Mufananidzo waMwari wedu, asi zvakadini nomufananidzo wedu waMwari? Kubva pakupunzika kwaAdama naEvha, mufananidzo wedu waBaba wakakanganiswa. Tinomuona kuburikidza nekuona kwehunhu hwedu hwakatadza uye nehukama hwevanhu… uye izvo zvakare zvinoda kuporeswa.

Ngatitange Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene ameni.

Uya Mweya Mutsvene, uye ubaye nemukutonga kwangu kwaMuri, kwaMwari wangu. Ndipeiwo meso matsva ekuona nawo chokwadi cheMusiki wangu. Ndipei nzeve itsva kuti ndinzwe inzwi Rake rakapfava. Ndipeiwo moyo wenyama panzvimbo pemoyo wedombo wagara wakavaka rusvingo pakati pangu naBaba. Uya Mweya Mutsvene: bvisa kutya kwangu Mwari; pukuta misodzi yangu yekunzwa ndasiiwa; uye ndibatsirei kuti ndivimbe kuti Baba vangu varipo nguva dzose uye havamboregi kure. Ndinonamata kubudikidza naJesu Kristu Ishe wangu, amen.

Ngatienderere mberi nemunamato wedu, tichikoka Mweya Mutsvene kuti azadze mwoyo yedu…

Huya Mweya Mutsvene

Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene
Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene

Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene
Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene
Pisa kutya kwangu, uye pukuta misodzi yangu
Uye ndichivimba kuti muri pano, Mweya Mutsvene

Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene
Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene

Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene
Uya Mweya Mutsvene, huya Mweya Mutsvene
Pisa kutya kwangu, uye pukuta misodzi yangu
Uye ndichivimba kuti muri pano, Mweya Mutsvene
Pisa kutya kwangu, uye pukuta misodzi yangu

Uye ndichivimba kuti muri pano, Mweya Mutsvene
Huya Mweya Mutsvene...

-Mark Mallett, kubva Itai kuti Ishe vazive, 2005©

Kutora Stock

Sezvatinosvika mumazuva ekupedzisira ekudzoka uku, ungati mufananidzo wako waBaba Vekudenga ndeupi nhasi? Unomuona here sezita ratakapiwa naMutsvene Pauro rokuti: “Abba”, iro rinoreva kuti “Baba” muchiHebheru… Kutyai kunopfuurira kana kuti kuzengurira kwaunova nako pamusoro paBaba, uye nei?

Tora nguva shoma mujenari rako kuti unyore pasi pfungwa dzako dzekuona kwaunoita Mwari Baba.

Uchapupu Hudiki

Ndakaberekwa ndiri muchechi yeRoma. Kubva ndichiri mudiki, ndakadanana naJesu. Ndakanzwa rufaro rwekuda, kurumbidza, nekudzidza nezvavo. Upenyu hwemhuri yedu kazhinji kazhinji hwaifara uye hwakazadzwa nokuseka. Oo, takarwa ... asi taizivawo kuregerera. Takadzidza kunyengetera pamwe chete. Takadzidza kutamba tose. Pandakazobva pamba, mhuri yangu yakanga yava shamwari dzangu dzepamwoyo, uye ukama hwangu naJesu hwakaramba huchikura. Nyika yaiita kunge muganhu wakanaka...

Muchirimo chegore rangu rechi19, ndakanga ndichidzidzira mumhanzi weMisa neshamwari yangu apo runhare rwakarira. Baba vangu vakanditi ndiuye kumba. Ndakamubvunza chikonzero asi akati, “Ingouya kumba.” Ndakatyaira ndakananga kumba, uye pandakatanga kufamba ndichienda kumusuwo wekuseri, ndakave nekunzwa uku kuti hupenyu hwangu hwaizochinja. Pandakavhura musuo, mhuri yangu yakanga yakamira, vose vachichema.

"Chii??" ndakabvunza.

"Hanzvadzi yako yakafira mutsaona yemotokari."

Lori aiva nemakore 22, mukoti wekufema. Aive tsvarakadenga yaizadza imba nekuseka. Wakanga uri Chivabvu 19, 1986. Panzvimbo petembiricha yakapfava yenguva dzose yakapoteredza 20 madhigirii, kwakanga kuri mhepo ine mhepo inotyisa. Akapfuura chando mumugwagwa mukuru zvichikonzera kuchena, ndokuyambuka mugwagwa ndokupinda murori yaiuya. Vanamukoti navanachiremba, vaaishanda navo, vakaedza kumuponesa - asi zvakaramba.

Hanzvadzi yangu imwe chete yakanga yaenda… nyika yakanaka yandakanga ndagadzira yakadonha. Ndakavhiringika nekuvhunduka. Ndakakura ndichiona vabereki vangu vachipa varombo, kushanyira vakuru, kubatsira varume vari mujeri, kubatsira vakadzi vane pamuviri, kutanga boka revechidiki… uye pamusoro pezvose, idai isu vana nerudo rukuru. Zvino, Mwari vakanga vadaidza musha wavo mwanasikana.

Makore akati gare gare, pandakabata mwana wangu musikana wokutanga mumaoko angu, ndaiwanzofunga nezvevabereki vangu vakabata Lori. Ndakatadza kuzvibata asi kushamisika kuti kwaizova kwakaoma sei kurasikirwa neiri upenyu huduku hunokosha. Ndakagara pasi rimwe zuva, ndikaisa pfungwa idzodzo kumumhanzi ...

Ndinokuda mwanangu

Nechina mangwanani 'pakaberekwa mwanasikana wangu
Akabata chimwe chinhu chakadzama mandiri
Ndakashamiswa nehupenyu hutsva hwandakaona uye ini
Ndakamira ipapo ndikachema
Ehe, akabata chimwe chinhu mukati

Ndinokuda mwanangu, ndinokuda mwanangu
Iwe uri nyama yangu neyangu
Ndinokuda mwanangu, ndinokuda mwanangu
Kwese kwauchaenda, ndinokuda zvakadaro

Zvinonakidza kuti nguva ingakusiya sei kumashure,
Nguva dzose pakufamba
Akasvitsa makore gumi nemasere, iye zvino haawanzoonekwa
Mumba medu makanyarara
Dzimwe nguva ndinonzwa ndiri ndoga

Ndinokuda mwanangu, ndinokuda mwanangu
Iwe uri nyama yangu neyangu
Ndinokuda mwanangu, ndinokuda mwanangu
Kwese kwauchaenda, ndinokuda zvakadaro

Dzimwe nguva muzhizha, shizha rinowira nokukurumidza
Kare isati yatumbuka zvakazara
Saka mazuva ese ikozvino, ndinokotama uye ndinonamata:
“Ishe, batai kasikana kangu nhasi,
Kana wamuona, udza baba vake vanoti:

“Ndinokuda mwanangu, ndinokuda mwanangu
Iwe uri nyama yangu neyangu
Ndinokuda mwanangu, ndinokuda mwanangu
Ndinonamata kuti ugare uchiziva,
Dai Ishe Makanaka vakuudzei saizvozvo
Ndinokuda mwanangu”

-Mark Mallett, kubva Vanotambura, 2013©

Mwari ndiMwari - Handisi

Pandakasvitsa makore 35, shamwari yangu inodiwa uye muperekedzi, amai vangu, vakashaya nekenza. Ndakasara ndoziva kuti Mwari ndiMwari, handisini.

Kutonga kwake hakunganzverwi sei uye nzira dzake hadzigoni kurondwa sei! “Nokuti ndiani wakaziva murangariro waShe, kana ndiani wakanga ari mupi wamazano wake? Kana kuti ndiani akapa chipo kwaari kuti iye agoripirwa here? (VaRoma 11:33-35)

Nemamwe mashoko, Mwari ane mungava kwatiri here? Haasi Iye akatanga kutambura munyika yedu. Akapa munhu chipo chekusafa munyika yakanakisa, uye hunhu hwaigona kumuda nekuMuziva, nezvipo zvese zvinouya nazvo. Kuburikidza nekupanduka kwedu, rufu rwakapinda munyika uye mukaha usina magumo pakati pedu neumwari uyo Mwari oga aigona, uye akazadza. Hatisi isu here tine chikwereti cherudo nerutendo chekuripa?

Havasi Baba asi rusununguko rwedu rwekusarudza rwatinofanira kutya!

Vapenyu vanofanira kunyunyuta nezvei? pamusoro pezvivi zvavo! Ngatinzvere nokunzvera nzira dzedu, tidzokere kuna Jehovha; ( Mariro 3:39-40 )

Kufa nekumuka kwaJesu hakuna kubvisa kutambura nerufu asi kwakakupa chinangwa. Zvino, kutambura kunogona kutinatsa uye rufu runova musuwo wekusingaperi.

Hurwere hunova nzira yekutendeuka… (Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 1502)

Evhangeri yaJohane inoti, “Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi.[1]John 3: 16 Haritauri kuti ani nani anotenda maari achava nehupenyu hwakakwana. Kana hupenyu husina hanya. Kana kuti hupenyu hunobudirira. Rinovimbisa hupenyu husingaperi. Kutambura, kuora, kusuwa… izvi zvino zvinova zvokudya izvo Mwari anokura nazvo, anosimbisa, uye pakupedzisira anotichenura kuti tiwane kubwinya kusingaperi.

Tinoziva kuti zvinhu zvose zvinobata zvakanaka kuna avo vanoda Mwari, vakadanwa sezvaakafunga. ( VaRoma 8:28 )

Haatambudzi nokuzvidira kana kuchemedza vanhu. ( Mariro 3:33 )

Chokwadi, ndakanga ndabata Ishe semuchina wokutengesa: kana munhu akangozvibata, akaita zvinhu zvakanaka, achienda kuMisa, anonyengetera… zvose zvichafamba zvakanaka. Asi dai chiri chokwadi, ndingadai ndisiri Mwari uye Iye ndiye anga ari kuzviita my kubhidha?

Mufananidzo wangu waBaba waifanira kuporeswa. Zvakatanga nokuziva kuti Mwari anoda munhu wose, kwete “vaKristu vakanaka” chete.

…Anoita kuti zuva rake ribudire vakaipa nevakanaka, uye anoita kuti mvura inaye pane vakarurama nevasina kururama. ( Mateu 5:45 )

Zvakanaka zvinouya kune vose, uye ndizvo zvinoitawo kutambura. Asi kana tikamurega, Mwari ndiye Mufudzi Akanaka achafamba nesu “mumupata womumvuri worufu” (cf. Mapisarema. 23). Haabvise rufu, kwete kusvika pakuguma kwenyika - asi anoda kutichengetedza kuburikidza narwo.

… anofanira kutonga kusvikira aisa vavengi vake vose pasi petsoka dzake. Muvengi wokupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu. ( 1VaK 15:25-26 )

Manheru amariro ehanzvadzi yangu, amai vangu vakagara pamucheto pemubhedha wangu ndokutarisa ini nehanzvadzi yangu. “Vakomana, tine zvisarudzo zviviri,” akadaro chinyararire. “Tinogona kupa Mwari mhosva nokuda kwaizvozvi, tinogona kuti, ‘Pashure pazvose zvataita, seiko wakatiitira zvakadai? Kana kuti,” amai vakapfuurira, “tinogona kuvimba nazvo Jesu ari pano nesu zvino. Kuti Ari kutibata uye achichema nesu, uye kuti Achatibatsira kukunda izvi.” Uye Akazviita.

Nzvimbo Yekupotera Yakatendeka

John Paul II akamboti:

Jesu ari kuda, nekuti Anoshuvira mufaro wedu wechokwadi. Chechi inoda vatsvene. Zvese zvinodaidzirwa kuhutsvene, uye vanhu vatsvene vega vanogona kuvandudza hunhu. —PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo Yepasi Pose Yevechidiki ye2005, Vatican City, Nyamavhuvhu 27, 2004, Zenit

Pope Benedict akazowedzera kuti,

Kristu haana kuvimbisa hupenyu hwakareruka. Avo vanoda kunyaradzwa vakafona nhamba isiri iyo. Asi, anotiratidza nzira yezvinhu zvikuru, izvo zvakanaka, kune hupenyu chaihwo. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuvaGerman Mapilgrim, Kubvumbi 25, 2005

"Zvinhu zvikuru, zvakanaka, hupenyu hwechokwadi" - izvi zvinogoneka mune pakati yokutambura, chaizvoizvo nokuti tina Baba vane rudo vanotitsigira. Anotitumira Mwanakomana wake kuti azozarura Nzira yeKudenga. Anotitumira Mweya kuti tive neHupenyu hwake nesimba. Uye Anotichengeta muChokwadi kuti tigare takasununguka.

Uye patinokundikana? “Kana tichireurura zvivi zvedu, iye akatendeka uye akarurama, uye achakanganwira zvivi zvedu nokutinatsa pakusarurama kwose.”[2]1 John 1: 9 Mwari haasi mudzvinyiriri watakamuita kuti ave.

Tsitsi dzaJehovha hadziperi, tsitsi dzake hadziperi; inovandudzwa mangwanani ose; kutendeka kwenyu kukuru. ( Mariro 3:22-23 )

Zvakadini nokurwara, kurasikirwa, rufu, uye kutambura? Heino vimbiso yaBaba.

“Kunyange makomo akazungunuswa uye zvikomo zvikazungunuswa, rudo rwangu rusingaperi kwamuri harungazungunuswi, uye sungano yangu yorugare haizobviswi,” ndizvo zvinotaura Jehovha anokunzwirai tsitsi. ( Isaya 54:10 )

Zvipikirwa zvaMwari muhupenyu huno hazvisi zvekuchengetedza nyaradzo yako asi kuchengetedza yako rugare. Fr. Stan Fortuna CFR aimbogara achiti, “Tese tichatambura. Unogona kutambura pamwe chete naKristu kana kutambura usina Iye. Ndichatambura pamwe chete naKristu.”

Jesu paakanyengetera kuna Baba, akati:

Handikumbiri kuti muvabvise panyika, asi kuti muvadzivirire pane akaipa. ( Johani 17:15 )

Nemamwe manzwi, “Handisi kukukumbirai kuti mubvise kuipa kwekutambudzika— michinjikwa yavo, inodiwa pakucheneswa kwavo. Ndinokumbira kuti muvadzivise uipi hwakaipisisa kupfuura hwose: hunyengeri hwasatan hwaizovaparadzanisa kubva kwandiri nekusingaperi.

Uhu ndihwo utiziro hwaBaba vanokupa nguva imwe neimwe. Aya ndiwo mapapiro anotambanudza sehuku, kuchengetedza ruponeso rwako kuti uzive uye ude Baba vako Vokudenga nekusingaperi.

Pane kuvanda kuna Mwari, tanga kuvanda in Iye. Zvifungidzire uri pamakumbo aBaba, maoko avo akakukomberedza paunenge uchinamata nerwiyo urwu, uye Jesu neMweya Mutsvene vakakukomberedza nerudo rwavo…

Nzvimbo Yokuvanda

Ndimi nzvimbo yangu yokuvanda
Ndimi nzvimbo yangu yokuvanda
Kugara mamuri chiso nechiso
Ndimi nzvimbo yangu yokuvanda

Ndikomberedzei Ishe wangu
Ndikomberedzei, Mwari wangu;
Ndikomberei, Jesu

Ndimi nzvimbo yangu yokuvanda
Ndimi nzvimbo yangu yokuvanda
Kugara mamuri chiso nechiso
Ndimi nzvimbo yangu yokuvanda

Ndikomberedzei Ishe wangu
Ndikomberedzei, Mwari wangu;
Ndikomberei, Jesu
Ndikomberedzei Ishe wangu
Ndikomberedzei, Mwari wangu;
Ndikomberei, Jesu

Ndimi nzvimbo yangu yokuvanda
Ndimi nzvimbo yangu yokuvanda
Kugara mamuri chiso nechiso
Ndimi nzvimbo yangu yokuvanda
Ndimi nzvimbo yangu yokuvanda
Ndimi nzvimbo yangu yokuvanda
Ndimi nzvimbo yangu yokuvanda
Ndimi utiziro hwangu, muri utiziro hwangu
Ndinogara pamberi penyu
Ndimi nzvimbo yangu yokuvanda

-Mark Mallett, kubva Ishe ngaazive, 2005©

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 John 3: 16
2 1 John 1: 9
Posted in HOME, HEALING RETREAT.