Zuva 13: Kuporesa Kwake Kubata uye Inzwi

Ndinoda kugovera uchapupu hwako nevamwe kuti Ishe vakabata sei hupenyu hwako uye nekuunza kuporeswa kwauri kuburikidza nekudzoka uku. Iwe unogona kungopindura kune email yawakagamuchira kana iwe uri pane yangu yetsamba runyorwa kana enda pano. Ingonyora mitsara mishoma kana ndima pfupi. Inogona kusazivikanwa kana ukasarudza.

WE havana kusiiwa. Hatizi nherera...

Ngatitangei Zuva 13: Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene ameni.

Huyai Mweya Mutsvene, Munyaradzi Mutsvene, mundizadze nehuvepo hweNyu. Zvikuru, ndizadze neruvimbo rwekuti kunyangwe pandisingakwanise kunzwa Mwari wangu sezvandinoda, kunyangwe pandisinganzwe izwi Rake, kunyangwe pandisingaone chiso Chake nemaziso angu, kuti ndichamuda zvakadaro munzira dzese. Anouya kwandiri. Hongu, huyai kwandiri mukusava nesimba kwangu. Wedzera kutenda kwangu uye uchenese mwoyo wangu, nokuti “Vakaropafadzwa vakachena mumwoyo, nokuti vachaona Mwari.” Ndinokumbira izvi kubudikidza naJesu Kristu Ishe wangu, ameni.


IT Husiku ihwohwo hwakanga huri dutu rechando muNew Hampshire. Ndakanga ndanzi ndiite basa romufundisi, asi kwakanga kune sinou zvikuru. Ndakaudza mufundisi wechechi kuti kana aida kukanzura, ndakanzwisisa. "Kwete, isu tinofanirwa kuenderera, kunyangwe kana mweya mumwe chete ukauya." Ndakabvuma.

Vanhu gumi nemumwe vakakunda dutu remhepo. Fr. akatanga husiku nekufumura Sakaramende Yakaropafadzwa paatari. Ndakapfugama ndokutanga kuridza gitare rangu chinyararire. Ndakanzwa Ishe vachitaura mumwoyo mangu kuti mumwe munhu akanga asingatendi muHupo Hwake Hwechokwadi paatari. Pakarepo, mazwi akangopinda mumusoro mangu, uye ndakatanga kuimba:

Chakavanzika pamusoro pechakavanzika
Makenduru ari kubvira, mweya wangu unokushuvai

Muri Zviyo zveGorosi kuti makwayana enyu tidye
Jesu, muri pano...

Ndainyatsoimba mutsara mumwe uye unotevera waiva ipapo:

Mukuvanza kweChingwa, zvakangoita sezvaMakataura
Jesu, muri pano...

Pakapera rwiyo rwacho ndakanzwa mumwe munhu aichema muboka duku. Ndaiziva kuti Mweya waishanda, uye ndaingoda kubva munzira. Ndakapa meseji pfupi uye takadzokera kunonamata Jesu muYukaristia Tsvene. 

Ava manheru, ndakaona kaungana kadiki pakati penzira ndokuenda. Paive pakamira mumwe mukadzi wechikuru, misodzi ichiyerera. Vakanditarisa ndokuti, “Makore makumi maviri ekurapa, makore makumi maviri ematepi ekuzvibatsira nemabhuku… asi manheru ano, ndapora.”

Pandakasvika kumusha kuCanada, ndakarekodha rwiyo urwu, rwatinokwanisa kuita chikamu chemunamato wedu wekuvhura nhasi…

Uri pano

Chakavanzika pamusoro pechakavanzika
Makenduru ari kubvira, mweya wangu unokushuvai

Muri Mbeu yeGorosi, kuti isu makwayana enyu tidye
Jesu, muri pano
Mukuvanza kweChingwa, zvakangoita sezvaMakataura
Jesu, muri pano

Nzvimbo tsvene, kusangana chiso nechiso
Kupisa rusenzi, mwoyo yedu ichikutsvairirai

Muri Mbeu yeGorosi, kuti isu makwayana enyu tidye
Jesu, muri pano
Mukuvanza kweChingwa, zvakangoita sezvaMakataura
Jesu, muri pano
Ndiri pamabvi angu izvozvi, nokuti Muri pano neimwe nzira
Jesu, muri pano

Ndiri pano, sezvandiri
Ndinotenda Ishe, batsirai kusatenda kwangu

Muri Mbeu yeGorosi, kuti isu makwayana enyu tidye
Jesu, muri pano
Mukuvanza kweChingwa, zvakangoita sezvaMakataura
Jesu, muri pano
Ndiri pamabvi angu izvozvi, nokuti Muri pano neimwe nzira
Jesu, muri pano
Ngirozi dzavari pano, vatsvene nengirozi ivo vari pano
Jesu, muri pano
Jesu, muri pano

Mutsvene, mutsvene, mutsvene
Uri pano
Muri Chingwa cheHupenyu

-Mark Mallett, kubva Uri pano, 2013©

The Healing Touch

Jesu akavimbisa asati akwira Kudenga kuti acharamba anesu kusvika pakuguma kwenguva.

ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika. (Mt 28:20)

Airevesa chaizvoizvo.

Ndini chingwa chipenyu chakaburuka kubva kudenga; ani naani anodya chingwa ichi achararama nokusingaperi; uye chingwa chandichapa, inyama yangu, huve upenyu hwenyika… Nokuti nyama yangu ndicho chokudya chechokwadi, uye ropa rangu ndicho chokunwa chechokwadi. ( Johani 6:51, 55 )

Apo kutonga kwoutsinye kwomudzvinyiriri weRomania Nicolae Ceaucescu kwakaparara muna 1989, mapikicha ezviuru zvevana nevacheche vari mumisha yenherera yehurumende akaoneka munhau dzokuMadokero. Vanamukoti vakaremerwa nekuwanda kwevana, vakavharirwa mumubhedha wesimbi, uye vakachinja manapukeni semutsetse wegungano. Havana kuridza mhere kana kuimbira vacheche; vakangonamira mabhodhoro mumuromo vachibva vaatsigisa pamatanda emubhedha wavo. Vanamukoti vakati vacheche vakawanda vakafa pasina chikonzero chakajeka. Sezvavakazoona gare gare, zvakakonzerwa ne kusava nerudo rwepanyama.

Jesu aiziva kuti taizofanira kumuona uye kumubata. Akatisiira chipo chakanakisa uye chakazvininipisa chekuvapo kwake muYukaristiya inoera. Ariko, mukuvanda kwechingwaHaiwa Jehovha, mupenyu, ane rudo, anokudebera netsitsi kwamuri. Saka sei tisiri kuswedera kwaAri, uyo ari Chiremba Mukuru uye Mupodzi, kakawanda sezvatinokwanisa?

Sei uchitsvaga mupenyu pakati pevakafa? Haapo pano, asi amutswa. (Ruka 24: 5-6)

Hungu, vamwe vari kumutsvaka chaizvoizvo pakati pavakafa—izwi rakafa ravarapi vanozvibatikanisa, pfungwa dze<em>pop psychology, uye miitiro yezera idzva. Enda kuna Jesu akakumirira; Mutsvake muMisa Tsvene; Mutsvake muKumunamata… uye uchamuwana.

Jesu asati apinda mushungu dzake, akafunga iwe neni, uye akanamata: “Baba, zvipo zvenyu kwandiri.” [1]John 17: 24 Fungidzira izvozvo! Iwe uri chipo chaBaba kuna Jesu! Mukudzoka, Jesu anozvipa pachake kwauri paMisa imwe neimwe.

Ishe vatanga basa guru mukati mevazhinji venyu, uye nyasha idzi dzichaenderera mberi neMisa inoera.Nemiwo simbisai rudo neruremekedzo kuna Jesu muYukaristiya. Ita kuti manyepo ako ave chiito chechokwadi chekunamata; gadzirira mwoyo wako kuti uMugamuchire muChirairo Chitsvene; uye pedza maminetsi mashoma mushure meMisa rudo nekumutenda nekukuda iwe.

NdiJesu ari muMugamuchiri iyeye. Haikona kukushandura sei? Mhinduro ndeyokuti hazvizodaro-kunze kwekunge wazarura mwoyo wako kwaAri uye womurega achikuda, sezvaunomudawo.

Inzwi Rokuporesa

Ndakamboverenga imwe nyanzvi yepfungwa inotaura kuti, nepo akanga asiri muKaturike, izvo Chechi yakapa kupfurikidza nokureurura ndizvo chaizvoizvo zvaakaedza kuita mumuitiro wake: kurega vanhu vaburutse hana dzavo dzinonetseka. Izvozvo zvoga zvakatanga muitiro mukuru wokuporeswa mune vakawanda.

Mune chimwe chinyorwa, ndakaverenga mupurisa achiti vanowanzosiya mafaera e "nyaya dzinotonhora" akavhurwa kwemakore nekuti ichokwadi kuti mhondi dzinopedzisira dzangoudza mumwe munhu, pane imwe nguva, zvavakaita - kunyangwe ivo hadzina kujeka. Hongu, mumwoyo wemunhu mune chimwe chinhu chisingakwanise kutakura mutoro wechivi chacho.

Jesu, Mukuru wePsychologist, aiziva izvi. Ndiko kusaka akatisiyira sakaramende yekuyananisa inoshamisa kuburikidza nehupirisita.

Akafuridzira pavari akati kwavari, “Gamuchirai Mweya Mutsvene. avo vamunokanganwira zvivi zvavo, vazvikanganwirwa, uye vamunobata zvivi zvavo, zvabatwa. ( Johani 20:22-23 )

Naizvozvo reururiranai zvivi zvenyu kunamatirana, kuti muporeswe. (Jakobho 5:16)

Kuti muporeswe. Mumwe mudzingi wemweya yakaipa akamboti kwandiri, "Kureurura kumwe kwakanaka kune simba kukunda zana rekudzinga." Chokwadi, ndakaona simba rekusunungura raJesu kubva kumweya inodzvinyirirwa pazviitiko zvakawanda kuburikidza neKureurura. Tsitsi Dzake Dzehumwari hadzina chainochengeta kumoyo wakazvidemba:

Dai mweya wakaita sechitunha chiri kuora zvekuti kubva mukuona kwevanhu, paisazove ne [tariro] yekudzoreredzwa uye zvese zvaitove zvarasika, hazvina kudaro kuna Mwari. Chishamiso chaMwari Tsitsi chinodzosera mweya iwoyo zvizere. Oo, zvinosuwisa sei avo vasingatore mukana wechishamiso chetsitsi dzaMwari! -Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 1448

Zvakafanira, naizvozvo-sezvo Kristu akazvigadza pachake-kuti tiite Kureurura a dzose chikamu chehupenyu hwedu.

“… Avo vanoenda kuKupupura kazhinji, uye vachizviita nechishuwo chekufambira mberi” vanozoona nhanho dzavanoita muhupenyu hwavo hwemweya. "Kunenge kuri kunyepedzera kutsvaga hutsvene, sekudaidzwa kwawakagashira kubva kuna Mwari, usina kudya kakawanda sakaramende iyi yekutendeuka nekuyananisa." —PAPA JOHN PAUL II, musangano weVapositori mujeri, March 27, 2004; XNUMX

The Catechism yeChechi yeKaturike Anowedzera kuti:

Pasina kunyatso kudikanwa, kureurura zvikanganiso zvezuva nezuva (zvivi zvekunze) zvakadaro zvinokurudzirwa zvakanyanya neChechi. Chokwadi kureurura kwedu kwezvitadzo zvedu zvekunze kunotibatsira kuumba hana yedu, kurwisa zvimiro zvakaipa, tizviporese kupora naKristu uye kufambira mberi muhupenyu hweMweya. Nekugashira kakawanda kubudikidza nesakaramende iri chipo chetsitsi dzaBaba, tinokurudzirwa kuva netsitsi sezvo iye aine tsitsi…

“Kureurura kwomunhu mumwe nomumwe uye kuregererwa kunoramba kuri nzira chete yenguva dzose yokuti vakatendeka vazviyananise naMwari neChechi, kunze kwokuti kusabvira kwomuviri kana kuti kwetsika kuri zvikonzero zvorudzi urwu rwokureurura.” Pane zvikonzero zvikuru zveizvi. Kristu ari kushanda mumasakaramende ose. Iye pachake anotaura nomutadzi wose kuti: “Mwanakomana wangu, zvivi zvako zvaregererwa.” Ndiye chiremba anotarisira mumwe nomumwe wevanorwara vanoda kuti avarape. Anovasimudza uye anovabatanidza zvakare muchirairo chehama. Kureurura kwomunhu ndiko ndiko kunonyanya kuratidza kuyananiswa naMwari uye neChechi. -Catechism yeChechi yeKaturike (CCC), n. 1458, 1484

Munin'ina wangu mudikani muna Kristu, kana uchida kuporeswa nekusimbiswa mumazuva ano ehondo, saka svika nguva zhinji uye "bata" Jesu muYukaristiya kuti urangarire kuti hausi nherera. Kana wakapunzika uye ukanzwa wakasiiwa, teerera kuzwi Rake rinozorodza kuburikidza nemuranda Wake, mupirisita: “Ndinokukanganwira zvivi zvako…”

Saka mumasakaramende Kristu anoramba “achitibata” kuti atiporese. (CCC, n. 1504)

Zvipo zvatakasiirwa naJesu: Iye pachake, vimbiso yake yetsitsi kuti mugare maari, iye achigara mamuri.

Ini ndiri muzambiringa, imi muri matavi. Anogara mandiri, neni maari, achabereka zvibereko zvakawanda, nekuti kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. (Johani 15: 5)

Tora nguva yekunyora mujenari yako zviri pamwoyo wako… munamato wekutenda, mubvunzo, kupokana… uye ipa mukana kuti Jesu ataure kumoyo wako. Zvino tovhara nemunamato uyu...

Gara Mandiri

Jesu ndinokudai muno mandiri zvino
Jesu ndinokudai muno mandiri zvino
Jesu ndinokudai muno mandiri zvino

Garai mandiri kuti ndirambe muri Imi
Garai mandiri kuti ndigare mamuri
Ndizadzei zvino noMweya Mutsvene wenyu, Ishe
Garai mandiri kuti ndigare mamuri

Jesu ndinotenda kuti Muri mandiri zvino
Jesu ndinotenda kuti Muri mandiri zvino
Uye Jesu ndinotenda, O Muri mandiri zvino

Garai mandiri kuti ndirambe muri Imi
Garai mandiri kuti ndigare mamuri
Ndizadzei zvino noMweya Mutsvene wenyu, Ishe
Garai mandiri kuti ndigare mamuri

Garai mandiri kuti ndirambe muri Imi
Garai mandiri kuti ndigare mamuri
Ndizadzei zvino noMweya Mutsvene wenyu, Ishe
Garai mandiri kuti ndigare mamuri

—Mark Mallett, kubva kuna Ishe Ngavazive, 2005©

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 John 17: 24
Posted in HOME, HEALING RETREAT.