Zuva 14: Pakati paBaba

Dzimwe nguva tinogona kunamira muhupenyu hwedu hwemweya nekuda kwemaronda edu, kutongwa, nekusaregerera. Uku kudzokera shure, kusvikira zvino, kwave kuri mutoo wokukubatsira kuona zvokwadi pamusoro pako noMusiki wako, kuti “zvokwadi ichakusunungura.” Asi zvakakosha kuti tirarame uye tive muchokwadi chese, pakati pemoyo waBaba werudo…

Ngatitangei Zuva 14: Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene ameni.

Uya Mweya Mutsvene, Mupi weHupenyu. Jesu Muzambiringa, uye isu tiri matavi; Imi, muri Muto woumwari, huyai muyerere mukati mehupenyu hwangu kuti muunze kudya kwenyu, kuporeswa, nenyasha kuitira kuti zvibereko zvekudzoka uku zvirambe zvichikura. Ndikwevedze muCentre yeUtatu Hutsvene kuti zvese zvandinoita zvinotanga muFiat Yenyu isingaperi uye saka hazviperi. Rega rudo rwepasi mukati mangu rufe kuti hupenyu Hwako chete uye Kuda kwaMwari kuyerera nemutsinga dzangu. Ndidzidzisei kunamata, uye munamate mandiri, kuti ndigosangana naMwari mupenyu nguva yega yega yehupenyu hwangu. Ndinokumbira izvi kubudikidza naJesu Kristu Ishe wangu, ameni.

Hapana chinhu chandakawana chinokwevera Mweya Mutsvene pasi nekukurumidza uye zvinoshamisa, sekutanga kurumbidza Mwari, kuMutenda, nekumuropafadza nekuda kwezvipo zvake. Zve:

Mwari anogara mukurumbidzwa kwavanhu vake… Pindai pamasuo ake nokuvonga, muvazhe dzake muchirumbidza. ( Pisarema 22:3; 100:4 )

Saka ngatirambei tichizivisa utsvene hwaMwari wedu uyo ​​asingagari muKudenga chete, asi mwoyo wako.

Muri Mutsvene Ndimi Ishe

Mutsvene, mutsvene, mutsvene
Mutsvene ndimi Ishe
Mutsvene, mutsvene, mutsvene
Mutsvene ndimi Ishe

Akagara mudenga
Makagara mumoyo mangu

Uye mutsvene, mutsvene, mutsvene muri imi Ishe
Mutsvene, mutsvene, mutsvene muri imi Ishe

Mutsvene, mutsvene, mutsvene
Mutsvene ndimi Ishe
Mutsvene, mutsvene, mutsvene
Mutsvene ndimi Ishe

Uye agere kudenga
Makagara mumoyo yedu

Mutsvene, mutsvene, mutsvene muri imi Ishe
Mutsvene, mutsvene, mutsvene muri imi Ishe
Uye mutsvene, mutsvene, mutsvene muri imi Ishe
Mutsvene, mutsvene, mutsvene muri imi Ishe

Akagara mudenga
Makagara mumoyo yedu

Mutsvene, mutsvene, mutsvene muri imi Ishe
Mutsvene, mutsvene, mutsvene ndimi Ishe (anodzokorora)

Mutsvene ndimi Ishe

-Mark Mallett, kubva Ishe ngaazive, 2005©

Ropafadzo Yese PaMweya

Ngaarumbidzwe iye Mwari uye Baba vaIshe wedu Jesu Kristu, uyo akatiropafadza munaKristu nezvikomborero zvose zvemweya kumatenga… (Eph 1: 3)

Ndinoda kuva muKatorike. Wepasirese - inova iyo "katorike" zvinoreva - Chechi ndiyo Barque yakafamba nechikepe paPendekosti ine zvose nzira yenyasha noruponeso. Uye Baba vanoda kukupa zvose kwauri, maropafadzo ose epamweya. Iyi ndiyo nhaka yako, udangwe hwako, kana “wazvarwa patsva” muna Kristu Jesu.

Nhasi, kune imwe ngwavaira yakaitika muChechi yeKaturike umo mapoka akati akavamba ari oga; boka rimwe chete "rinoshamisa"; mumwe ndi“Marian”; imwe “inofungisisa”; imwe “inoshingaira”; imwe i“evhangeri”; imwe ndeye "chinyakare", nezvimwe zvakadaro. Nokudaro, kune avo vanongogamuchira njere dzeChechi, asi vachiramba kusanzwisisa kwayo; kana vanombundikira kunamata kwavo, asi vachidzivisa kuparidza evhangeri; kana kuti vanounza kururamisira kwevanhu, asi vasingateereri kufungisisa; kana avo vanoda tsika dzedu, asi vachiramba hunhu hunofadza.

Fungidzira dombo richikandwa mudziva. Ikoko kune nzvimbo yepakati, uyezve kune ma ripples. Kuramba chikamu chemaropafadzo aBaba kwakafanana nekuzviisa pane rimwe remapundu, wobva wabviswa wakananga kumwe. Sekunotambira uyo akamira pakati chinhu chose: hupenyu hwose hwaMwari uye maropafadzo ose epamweya ndezvavo, anovapa zvokudya, anovasimbisa, anovatsigira, uye anovakurisa.

Chikamu chekudzoka kwekuporesa uku, saka, ndechekukuunza iwe pakuyananisa zvakare naAmai Chechi pachavo. Isu tiri nyore "kubviswa" nevanhu vari muboka iri kana iro. Vanyanyisa, tinoti; kana kuti vakanyanya kusundidzira; too proud; too pious; yakanyanya kudziya; too emotional; too serious; zvakare ichi kana zvakare icho. Tichifunga kuti takanyanya “kudzikama” uye “vakuru” uye, nokudaro, hatidi chikamu ichocho chehupenyu hweChechi, tinopedzisira taramba, kwete ivo, asi zvipo zvakatengwa naKristu neRopa Rake.

Zviri nyore: Ko Rugwaro nedzidziso dzeChechi zvinotiudzei, nekuti ndiro Inzwi reMufudzi Akanaka riri kutaura zvinonzwika uye zvakajeka kwauri iko zvino kuburikidza neVaapostora nevateveri vavo:

Anokunzwai imi, anondinzwa ini; Anokurambai imi, anondirambawo ini. Ani naani anondiramba anoramba iye akandituma. (Ruka 10:16) …Naizvozvo, hama, mirai makasimba, mubatisise tsika dzamakadzidziswa, nokutaura kana netsamba yedu. ( 2 VaTesaronika 2:15 )

Wakazarukira kutsitsi dzeMweya Mutsvene here? Unogamuchira dzidziso dzese dzeChechi here, kana idzo chete dzinoenderana newe? Unombundirawo Maria saamai vako here? Unoramba chiporofita here? Unonamata mazuva ose here? Unopupurira kutenda kwako here? Munoteerera nokukudza vatungamiriri venyu, vaprista venyu, mabhishopi, namapapa here? Zvose izvi nezvimwe zvakawanda zviri pachena muBhaibheri uye mudzidziso dzeChechi. Kana ukaramba izvi “zvipo” nezvivakwa zvakatarwa neumwari, unenge uchisiya mukaha wemweya muhupenyu hwako umo maronda matsva anogona kuwanda uye anogona kukanganisa kutenda kwako.

Handisati ndambosangana neKatorike, muKristu, muprista, bhishopi, kana papa akakwana. Waitawo here?

Chechi, kunyangwe itsvene, izere nevatadzi. Ngatirambei kubva nhasi zvichienda mberi kushandisa kutadza kwavose vari vaviri vatendi kana vakuru sechikonzero chekuramba zvipo zvaBaba. Heano maitiro ekuzvininipisa atinofanira kuvavarira kana tichida zvechokwadi kudzoka kwekuporesa uku kutiunzire kuzara kwehupenyu muna Mwari:

Kana kunyaradzwa kuripo muna Kristu, kunyaradzwa kupi nokupi murudo, kana kuwadzana kwoMweya, netsitsi upi noupi nengoni, zadzisai mufaro wangu nokuva nomurangariro mumwe, norudo rumwe, takabatanidzwa mumwoyo, muchifunga chinhu chimwe. Musaita chinhu nokuchiva, kana kuzvikudza; asi muchizvininipisa muone vamwe sevakuru kupfuura imwi, umwe neumwe asingazvitsvakiri zvake, asi umwe neumwe zvevamwewo. ( VaFiripi 2:1-4 )

Pinda pakati.

Tora nguva yekunyora pasi mujenari rako kuti ungave uchinetsekana sei neChechi nhasi. Nepo kudzoka uku kusingakwanise kupinda mumibvunzo yese yaungave unayo, webhusaiti ino, The Now Word, ine zvinyorwa zvakawanda zvinopindura inenge mibvunzo yese pa. kusangana kwevanhu pabonde, Tsika Dzvene, zvipo zvetsitsi, basa raMaria, evhangeri, “nguva dzokupedzisira”, zaruriro yega, nezvimwewo, uye unogona kudziverenga wakasununguka mumwedzi iri mberi. Asi ikozvino, ingove wakatendeseka kuna Jesu uye muudze zvauri kunetseka nazvo. Ipapo ipa mvumo yokuti Mweya Mutsvene akutungamirire muchokwadi, uye chimwe chinhu kunze kwechokwadi, kuti ugamuchire “chikomborero chose chomudzimu” icho Baba vakakuchengetera.

Kana auya, Mweya wechokwadi, achakutungamirirai kuchokwadi chese. ( Johani 16:13 )

Munamato: Pakati peHupenyu Hwako hweMweya

Mumwe haaigona kugumisa kuporeswa kwekudzoka asina kutaura nezvenzira iyo Mwari akapa kwauri mazuva ose kuporesa uye kuti ugare wakanamatira maAri. Paunopedza kudzoka uku, kunyangwe matangiro matsva uye akanaka, hupenyu hucharamba huchiburitsa mabhomba, maronda matsva nematambudziko. Asi ikozvino une akawanda maturusi ezvekuita nekukuvara, kutonga, kupatsanura, nezvimwe.

Asi pane chishandiso chimwechete chakanyanya kukosha kupora yako yekuenderera mberi nekuchengetedza runyararo, uye ndizvo munamato wemazuva ose. O, mabhuratha nemasisita anodikanwa, ndapota, vimba naAmai Chechi pane izvi! Vimba neMagwaro pane izvi. Vimba nechiitiko cheVatendi. Namata ndiyo nzira yatinoramba takabatanidzwa nayo paMuzambiringa waKristu uye kuti tisasvava nekufa pamweya. “Munamato hupenyu hwemoyo mutsva. Inofanira kutiraramisa nguva dzese. ”[1]Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2697 Sezvo Ishe wedu pachake akati, "Pasina ini hapana chamungaita." [2]John 5: 15

Kupodza maronda echivi, murume nemukadzi vanoda rubatsiro rwenyasha idzo Mwari netsitsi dzake dzisingaperi haavarambi… Munamato unoteerera nyasha dzatinoda…Kucheneswa kwemoyo kunoda munamato… —Chunyanzvi hweChechi yeKaturike (CCC), n. 2010, 2532

Ndinonyengetera kuti panguva yomuzvarirwo yokurega uku, kuti udzidze kutaura naMwari “zvichibva pamwoyo.” Kuti wamugamuchira zvamazvirokwazvo saBaba vako, Jesu seHama yako, Mweya soMubetseri wako. Kana iwe uine, saka tarisiro munamato muhunhu hwayo zvino hune musoro: hazvisi zvemashoko, ndezvehukama. Ndezverudo.

Munamato kusangana kwenyota yaMwari neyedu. Mwari vane nyota kuti isu tive nenyota kwaari... munamato hupenyu hwevana vaMwari naBaba vavo vakanaka zvisingaite, neMwanakomana wavo Jesu Kristu uye neMweya Mutsvene. -CCC, n. 2560, 2565

St. Teresa wekuAvila anongoti, “Munamato wekufungisisa mukuona kwangu hachisi chimwe chinhu kunze kwekugoverana kwepedyo pakati peshamwari; zvinoreva kutora nguva kakawanda kuva toga naIye watinoziva kuti anotida.”[3]St. Teresa waJesu, Bhuku reHupenyu Hwake, 8,5 in Iwo Akaunganidzwa Mabasa aSt Teresa weAvila

Munamato wekufungisisa unotsvaka Iye “uyo anodiwa nomweya wangu.” --CCC, 2709

Munamato wezuva nezuva unochengeta Muto weMweya Mutsvene uchiyerera. Inokweva nyasha mukati kutichenese kubva mukupunzika kwazuro, nokutisimbisa kwanhasi. Rinotidzidzisa sezvatinoteerera Shoko raMwari, iro “munondo woMweya”[4]cf. VaEf 6:17 zvinobaya mwoyo yedu[5]cf. VaH 4:12 uye inorima pfungwa dzedu kuti dzive ivhu rakanaka kuti Baba vadyare nyasha itsva.[6]cf. Ruka 8: 11-15 Munamato unotizorodza. Inotishandura. Inotiporesa, nokuti iko kusangana neUtatu Hutsvene. Nokudaro, munamato ndiwo unotipinza mune izvozvo zororo izvo Jesu akavimbisa.[7]cf. Mat. 11:28

Nyararai muzive kuti ndini Mwari. (Pisarema 46:11)

Kana uchida kuti “kuzorora” ikoko kurege kudzongonyedzwa, ipapo “nyengetera nguva dzose usinganeti.”[8]Ruka 18: 1

Asi hatigoni kunamata “nguva dzose” kana tisinganamate panguva dzakatarwa, tichida…. Hupenyu hwemunamato itsika yokuva pamberi paMwari katatu-Mutsvene uye nokuwadzana Naye. Kudyidzana kwehupenyu uku kunogoneka nguva dzose nekuti, kuburikidza nerubhabhatidzo, takatobatanidzwa naKristu. -CCC, n. 2697, 2565

Pakupedzisira, munamato chii nzvimbo isu zvakare muhupenyu hwaMwari neChechi. Inotiisa pakati pedu muKuda kwaMwari, iyo inobva mumwoyo waBaba usingagumi. Kana tikakwanisa kudzidza kugamuchira Kuda kwaMwari muhupenyu hwedu uye “rarama muKuda kwaMwari” - nezvose zvakanaka uye zvakaipa zvose zvinouya kwatiri - saka, zvechokwadi, tinogona kuva pakuzorora, kunyange kune rumwe rutivi rwekusingaperi.

Munamato ndiwo unotidzidzisa pachedu kuti muhondo yemazuva ose, Mwari ndiye chengetedzo yedu, Ndiye utiziro hwedu, Ndiye utiziro hwedu, Ndiye nhare yedu.[9]cf. 2 Sam. 22:2-3; Pis 144:1-2

Jehovha ngaavongwe, dombo rangu;
anodzidzisa maoko angu kurwa.
minwe yangu kuhondo;
Muchengetedzi wangu nenhare yangu,
nhare yangu, mununuri wangu,
nhovo yangu, yandinovimba nayo… (Mapisarema 144:1-2)

Ngativharei zvino nemunamato uyu… uye shure kwaizvozvo, imbozorora zvishoma mumaoko aBaba, pakati pemoyo wavo.

Mauri chete

Mamuri chete, mamuri chete ndimo mune mweya wangu unozorora
Mamuri chete, mamuri chete ndimo mune mweya wangu unozorora
Pasina Imi hamuna rugare, hapana rusununguko mumweya mangu
O Mwari, Ndimi hupenyu hwangu, Rwiyo rwangu uye Nzira yangu

Ndimi dombo rangu, ndimi utiziro hwangu
Ndimi utiziro hwangu, handingazununguswi
Ndimi Simba rangu, Ndimi Muchengetedzo wangu
Ndimi nhare yangu, handingazununguswi
Mamuri chete

Mamuri chete, mamuri chete ndimo mune mweya wangu unozorora
Mamuri chete, mamuri chete ndimo mune mweya wangu unozorora
Pasina Imi hamuna rugare, hapana rusununguko mumweya mangu
O Mwari, ndiisei kumwoyo Wenyu, uye musambondirega ndiende

Ndimi dombo rangu, ndimi utiziro hwangu
Ndimi utiziro hwangu, handingazununguswi
Ndimi Simba rangu, Ndimi Muchengetedzo wangu
Ndimi nhare yangu, handingazununguswi
 
Mwari, Mwari wangu, ndinoshuva kwamuri
Mwoyo wangu hauna zororo kusvika wazorora mamuri

Ndimi dombo rangu, ndimi utiziro hwangu
Ndimi utiziro hwangu, handingazununguswi
Ndimi Simba rangu, Ndimi Muchengetedzo wangu
Ndimi nhare yangu, handingazununguswi (dzokorora)
Ndimi nhare yangu, O, handingazununguswi
Ndimi nhare yangu, handingazununguswi

Mamuri chete

-Mark Mallett, kubva Ndinunurei kubva kwandiri, 1999©

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2697
2 John 5: 15
3 St. Teresa waJesu, Bhuku reHupenyu Hwake, 8,5 in Iwo Akaunganidzwa Mabasa aSt Teresa weAvila
4 cf. VaEf 6:17
5 cf. VaH 4:12
6 cf. Ruka 8: 11-15
7 cf. Mat. 11:28
8 Ruka 18: 1
9 cf. 2 Sam. 22:2-3; Pis 144:1-2
Posted in HOME, HEALING RETREAT.