Zuva 15: Pentekosti Itsva

WAVE akaita! Kuguma kwekudzoka kwedu - asi kwete kuguma kwezvipo zvaMwari, uye haana magumo erudo rwake. Zvamazvirokwazvo, nhasi rakakosha zvikuru nokuti Ishe vane a kudururwa kutsva kweMweya Mutsvene kukupa. Mukadzi wedu anga achikunamatira uye achitarisira nguva ino zvakare, paanobatana newe mukamuri repamusoro remoyo wako kuti unamatire "Pentekosta itsva" mumweya wako.

Saka ngatitangei zuva redu rekupedzisira: Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene ameni.

Baba Vekudenga, ndinokutendai nekudzoka uku uye nenyasha dzese dzaMakandiitira, avo vanonzwa uye nevasingaonekwe. Ndinokutendai nokuda kworudo rwenyu rusingaperi, rwakaratidzwa kwandiri muchipo cheMwanakomana wenyu, Jesu Kristu, Muponesi wangu, uyo haashanduki zuro, nhasi, nokusingaperi. Ndinokutendai nokuda kwetsitsi dzenyu nekanganwiro, kutendeka kwenyu norudo.

Zvino ndinokumbira, Abba Baba, kudururwa kutsva kweMweya Mutsvene. Zadzai mwoyo wangu nerudo rutsva, nyota itsva, uye nzara itsva yeShoko renyu. nditungidzei moto kuti handisisiri ini, asi Kristu anogara mandiri. Ndishongedzerei zuva ranhasi kuti ndive chapupu kune avo vakandipoteredza chetsitsi dzenyu dzetsitsi. Ndinokumbira Baba Vekudenga ava, nemuzita reMwanakomana Wenyu, Jesu Kristu, ameni.

St. Pauro akanyora kuti, “Zvino ndinoda kuti varume vanyengetere panzvimbo dzose, vachisimudza maoko matsvene…” (1 Tim. 2:8). Sezvo tiri muviri, mweya, uye mweya, chiKristu chave chichitidzidzisa kushandisa miviri yedu mumunyengetero kubetsera kuzvizarura timene pamberi paMwari. Saka pese pauri, paunonamata rwiyo urwu, simudza maoko ako kuMaoko anoporesa...

Simudza Maoko Edu

Simudza maoko edu kumaoko anoporesa
Simudzira maoko edu kumaoko anoponesa
Simudza maoko edu kumaoko erudo
Simudzai maoko edu kuMaoko akanga akarovererwa
Uye kuimba…

Rumbidzai, tinosimudza maoko edu
Rumbidzai, Ndimi Ishe wenyika ino
Rumbidzai, O, tinosimudza maoko edu kwaMuri Ishe
Kwamuri Ishe

(Dzokorora pamusoro x 2)

Kuna Ishe,
Kuna Ishe,

Simudza maoko edu kumaoko anoporesa
Simudzira maoko edu kumaoko anoponesa
Simudza maoko edu kumaoko erudo
Simudzai maoko edu kuMaoko akanga akarovererwa
Uye kuimba…

Rumbidzai, tinosimudza maoko edu
Rumbidzai, Ndimi Ishe wenyika ino
Rumbidzai, O, tinosimudza maoko edu kwaMuri Ishe
Kwamuri Ishe
Kuna Ishe,
Kuna Ishe,

Jesu Kristu
Jesu Kristu
Jesu Kristu
Jesu Kristu

-Mark Mallett (pamwe naNatalia MacMaster), kubva Ishe ngaazive, 2005©

Kumbirai, uye Muchagamuchira

Mumwe nomumwe anokumbira anogamuchira; neunotsvaka unowana; uye anogogodza, mukova uchazarurirwa. Ndiani baba pakati penyu angatambidza mwanakomana wake nyoka kana achinge akumbira hove? Kana kuti omupa chinyavada paanokumbira zai? Zvino kana imi makaipa muchiziva kupa zvipo zvakanaka kuvana venyu, Baba vari kudenga vachapa zvikuru sei Mweya Mutsvene vanovakumbira! ( Ruka 11:10-13 )

Pamisangano, ndinoda kubvunza vateereri kuti Gwaro rinotevera rinorevei:

Vakati vachinyengetera, nzvimbo yavakanga vakaungana pairi yakazununguswa, uye vose vakazadzwa noMweya Mutsvene uye vakapfuurira kutaura shoko raMwari noushingi. (Mabasa 4: 31)

Nenzira isingadzivisiki, maoko mazhinji anokwira uye mhinduro inogara yakafanana: “Pentekosta.” Asi handizvo. Pentekosti yaive zvitsauko zviviri zvakapfuura. Pano, vaApostora vakaungana pamwechete uye vakazadzwa noMweya Mutsvene zvakare.

Masakaramende eRubhabhatidzo uye Chisimbiso anotitangisa mukutenda kwechiKristu, muMuviri waKristu. Asi angori “chikamu” chekutanga chenyasha dzaunofanirwa kukupa naBaba.

Maari nemiwo, makanzwa shoko rechokwadi, iro Evhangeri yokuponeswa kwenyu, mukatenda kwaari, mukasimbiswa noMweya Mutsvene wakapikirwa, unova mugove wokutanga wenhaka yedu, kuti tirege kusunungurwa tinaye, kurumbidzo. zvokubwinya kwake. (VaEfeso 1:13-14)

Ndichiri Kadhinari uye Mutungamiriri weUngano yeDzidziso yeKutenda, Pope Benedict XVI vakanga vagadzirisa pfungwa yokuti kudururwa kweMweya Mutsvene nehuchenjeri zvinhu zvenguva yakapfuura:

Zvatinoudzwa neTestamende Itsva pamusoro pemashavi - ayo aionekwa sezviratidzo zvinoonekwa zvekuuya kweMweya - haisi nhoroondo yekare, yakapera nekuita nayo, nokuti iri zvakare kuve nhaurirano huru. -Kuvandudzwa uye Masimba erima, naLeo Cardinal Suenens (Ann Arbor: Servant Books, 1983)

Kuburikidza nechiitiko che“Kuvandudzwa kweKushangazhika”, kwakagamuchirwa navanapapa vana, tadzidza kuti Mwari anogona uye anoita kudurura Mweya Wake patsva mune kunonzi “kuzadzwa”, “kudurura” kana kuti “kubhabhatidzwa muMweya Mutsvene.” Sokutaura kwakaita mumwe muprista, “Handizivi kuti inoshanda sei, chandinongoziva ndechokuti tinohuda!

Chii chinobhabhatidza neMweya uye chinoshanda sei? Mukubhabhatidza kweMweya mune zvakavanzika, zvisinganzwisisike kufamba kwaMwari ndiyo nzira yaKe yekuve aripo, neimwe nzira yakasarudzika kune mumwe nemumwe nekuti Iye chete ndiye anotiziva isu mukati medu uye maitiro ekuita pane hunhu hwedu hwakasiyana… vafundisi vanotsvaga tsananguro uye vanhu vane mutoro kuti vaenzanise, asi mweya yakapfava inobata nemaoko avo simba raKristu murubhabhatidzo rweMweya. (1 VaK. 12: 1-24). —Fr. Raneiro Cantalamessa, OFMCap, (muparidzi wemhuri wapapa kubvira 1980); Kubhabhatidza muMweya,www.kumanotear.us

Izvi, hongu, hachisi chinhu chitsva uye chikamu cheTsika nenhoroondo yeChechi.

… Nyasha idzi dzePentekosti, dzinozivikanwa seKubhabhatidza neMweya Mutsvene, hadzisi dzeboka ripi zvaro asi reChechi yose. Muchokwadi, hachisi chinhu chitsva asi chave chiri chikamu chehurongwa hwaMwari kuvanhu vake kubva kuPendekosti yekutanga muJerusarema uye kuburikidza nenhoroondo yeChechi. Chokwadi, nyasha idzi dzePentekosti dzaonekwa muhupenyu nemuitiro weChechi, zvinoenderana nezvakanyorwa naMadzibaba eChechi, seyakajairika kurarama kwevaKristu uye seyakazara mukuzara kweChristu Kutanga.. —Mufundisi Mukuru Sam G. Jacobs, Bhishopi weAlexandria; Kufarira iwo Murazvo, p. 7, naMcDonnell naMontague

Zvakaitika Zvangu Pachangu

Ndinorangarira zhizha regiredhi rangu rechishanu. Vabereki vangu vakapa hanzvadzi dzangu nehanzvadzi yangu neni “Semina yeUpenyu Mumudzimu.” Chaive chirongwa chakanaka kwazvo chekugadzirira kugashira kudururwa kutsva kweMweya Mutsvene. Pakupera kwekuumbwa, vabereki vangu vakaisa maoko pamisoro yedu uye vakanamata kuti Mweya Mutsvene uuye. Pakanga pasina mafirework, hapana chimwe chinhu chaishamisa kutaura nezvacho. Takapedza munamato wedu ndokubuda panze kunotamba.

Asi chimwe chinhu akaita kuitika. Pandakadzokera kuchikoro Kudonha kuya, ndakava nenzara itsva mandiri yeYukaristiya neShoko raMwari. Ndakatanga kuenda kuMisa yemazuva ose masikati. Ndaizivikanwa somuseki mugiredhi rangu rekare, asi chimwe chinhu mandiri chakachinja; Ndakanga ndakanyarara, ndichinzwisisa chakanaka nechakaipa. Ndaida kuva muKristu akatendeka uye ndakatanga kufunga nezveupristi.

Gare gare, mukutanga kwemakumi maviri angu, chikwata changu cheshumiro yemimhanzi chakagadzira semina yeUpenyu muMweya yeboka revechidiki makumi masere. Usiku hwatakavanamatira, Mweya wakafamba zvine simba. Kusvikira zuva rino, kwakanga kune vechidiki ikoko vachiri muushumiri.

Mumwe wevatungamiri veminamato akauya kwandiri manheru ava kunopera ndokundibvunza kana ndaida kuti vandinamatirawo. Ndakati, “Nemhaka yei!” Panguva yavakatanga kunamata, ndakaerekana ndarara nemanhede angu “ndazorora muMweya”, muviri wangu uri pamuchinjikwa. Simba raMweya Mutsvene rakanga rakaita semagetsi ari kufamba nemutsinga dzangu. Mushure memaminitsi akati wandei, ndakasimuka uye zvigunwe zvangu nemiromo zvichirira.

Zuva iroro risati rasvika, ndakanga ndisati ndambonyora rwiyo rwekurumbidza nekunamata muupenyu hwangu, asi pashure pacho, nziyo dzakadururwa mandiri—kusanganisira nziyo dzose dzawanga uchinyengetera nadzo pakudzokera shure uku.

Kugamuchira Mweya

Nguva ino yanga iri gadziriro inoshamisa yekuti iwe uve nokugamuchira kudururwa kutsva kweMweya Mutsvene.

…Htsitsi dzakatitungamirira. Yakatitungamirira kuti tirare, uye inotitevera kuti kana takaporeswa, tigopiwa upenyu... -Catechism yeChechi yeKaturike (CCC), n. 2001

... hupenyu hweMweya.

Dai tainge takaungana pamwechete, ini nevamwe vatungamiri taiisa maoko pamusoro penyu tonamatira “kuzodzwa” kutsva uku kana chikomborero.[1]Cherechedza: Rugwaro runosimbisa vatendi “kuisa maoko” kuti aporeswe kana kuropafadzwa (cf. Mako. 16:18, Mabasa. 9:10-17, Mabasa. 13:1-3) zvichipikisana nechiratidzo chesakaramende icho chiito ichi chinopa basa rekereke. (kureva. Simbiso, Kugadzwa, Sakaramende yevanorwara, nezvimwewo). The Catechism yeChechi yeKaturike inoisa mutsauko uyu: “Masakaramende anotangwa kuitira kucheneswa kwehumwe hushumiri hweKereke, dzimwe nzvimbo dzehupenyu, mamiriro ezvinhu akasiyana-siyana muhupenyu hwechiKristu, uye kushandiswa kwezvinhu zvakawanda zvinobatsira kumunhu… nechiratidzo chaicho, chakadai sokuturika maoko, chiratidzo chemuchinjikwa, kana kusaswa mvura tsvene (iyo inoyeuchidza Rubhabhatidzo)… Masakaramende anobva muhupirisita hwerubhabhatidzo: munhu wese akabhabhatidzwa anodaidzwa kuti ave “ropafadzo,” uye kuropafadza. Nokudaro vanhuwo zvavo vanogona kutungamira mamwe maropafadzo; kana ropafadzo ichinyanya kubata hupenyu hwechechi neyesakaramende, ndipo panobva panyanya hutungamiriri hwayo kuhushumiri hwakagadzwa (mabhishopi, vapirisita, kana madhikoni)… Masakaramende haapi nyasha dzeMweya Mutsvene nenzira iyo masakaramende anoita, asi nemunamato weChechi, anotigadzirira kugashira nyasha uye anotipa kuti tishande nawo” (CCC, 1668-1670). Komisheni yeDzidziso (2015) yeKarismatic Charismatic Renewal, iyo inotsinhirwa neVatican, inotsinhira kuturika maoko mumawoko ayo. Document uye misiyano chaiyo. 

Nokudaro, 'chikomborero' chevatendi, kana chisingafaniri kuvhiringidzwa nechikomborero chehushumiri hwakagadzwa, hunoitwa. mu persona Christi, zvinotenderwa. Muchirevo chechinyorwa chino, chiratidzo chemunhu cherudo rwemwana pamwe nekushandisa maoko emunhu kunamatira, uye kuve mugero wemaropafadzo, kwete kupa sakaramende.
Sokutaura kwakaita Pauro kuna Timotio:

Ndinokuyeuchidza kuti ukuchidzire chipo chaMwari chaunacho kubudikidza nokuiswa kwamaoko angu. ( 2 Tim 1:6 ; ona mashoko omuzasi 1.)

Asi Mwari havaganhurirwi nedaro redu kana chimiro ichi. Uri mwanakomana Wake kana mwanasikana Wake, uye Anonzwa minamato yako chero kwaunenge uri. Kusvika parizvino, Mwari vanga vachirapa mweya mizhinji kuburikidza nekudzoka uku. Aizoregerei kudurura rudo rwake kunze zvino?

Zvamazvirokwazvo, chikumbiro ichi che“Pentekosti itsva” mumwoyo mako chiri pamwoyo pemunamato weChechi wekuuya kweHumambo hweKuda kwaMwari.

Vamwari veMweya, vandudza zvishamiso zvako munguva ino sepentekosti nyowani, uye vape kuti Chechi yako, ichinyengetera zvisingaperi uye nekusimbirira nemoyo mumwe nepfungwa pamwechete naMariya, amai vaJesu, uye inotungamirirwa naPeter akarodza, inogona kuwedzera hutongi. kweMuponesi Wamwari, kutonga kwechokwadi neruramisiro, iko kutonga kwerudo nerunyararo. Ameni. —POPE JOHN XXIII, pamusangano weChipiri Vatican Council, Humanae Salutis, Nyamavhuvhu 25, 1961

Vhura kuna Kristu, gamuchira Mweya, kuti pendekosti nyowani iitike munharaunda dzese Hunhu hutsva, hunofadza, huchasimuka kubva pakati pako; uchaona zvakare simba rinoponesa raIshe. —PAPA JOHN PAUL II, muLatin America, 1992

Saka zvino tave kuzonamata kuti Mweya Mutsvene aburukire pamusoro penyu semu Pentekosti itsva. Ini ndinoti "isu" nekuti ndiri kubatana newe "muKuda kwaMwari" mukamuri repamusoro remoyo wako, pamwe naAmai Vakaropafadzwa. Akanga aripo navaApostora vokutanga paPendekosti, uye ari pano nemi zvino. Chokwadi…

Maria Muroora weMweya Mutsvene… Hakuna kudururwa kweMweya Mutsvene kunze kwekunge mukuyanana nemunamato wekureverera waMaria, Amai veKereke. —Fr. Robert. J. Fox, mupepeti weImmaculate Heart Messenger, Fatima nePentekosta Itsva


Ita shuwa kuti uri panzvimbo yakanyarara uye uchange usina kukanganiswa apo tinonamatira iyi nyasha itsva muhupenyu hwako… Muzita raBaba, nereMwanakomana, neroMweya Mutsvene, ameni.

Amai vanodikanwa Vakaropafadzwa, ndinokumbira kureverera kwenyu zvino, sezvamakaita muMumba Wekumusoro, kuti munamatire Mweya Mutsvene kuti auye patsva muhupenyu hwangu. Isa maoko ako akapfava pandiri uye udane Mudzimai wako weKudenga.

O, Uya Mweya Mutsvene undizadze zvino. Zadzai nzvimbo dzose dzisina chinhu apo maronda akasiiwa kuti agova manyuko ekuporesa nouchenjeri. Kuchidzira mumurazvo chipo chenyasha chandakagamuchira muRubhabhatidzo rwangu uye nekusimbiswa. Gadzirisa moyo wangu neMurazvo weRudo. Ndinogamuchira zvipo zvose, zvipo, nenyasha, nenyasha izvo Baba zvavanoshuvira kupa. Ndinoshuvira kugamuchira nyasha dzose idzo dzakarambwa nevamwe. Ndinozarura mwoyo wangu kuti ndikugamuchirei se“Pentekosti itsva.” O, Huya Mweya Mutsvene, uye umutsidze mwoyo wangu... uye vandudza chiso chenyika.

Nemaoko akatambanudzwa, ramba uchigamuchira zvese izvo Baba zvavanokupa iwe paunenge uchiimba…

Mushure menguva ino yemunamato, kana wagadzirira, verenga pfungwa dzekuvhara pazasi…

Kuenderera mberi…

Takatanga kudududza uku nemufananidzo wemunhu akafa mitezo achiburutswa nedenga reuswa kutsoka dzaJesu. Uye zvino Ishe vanoti kwauri, “Simuka, tora nhoo yako, uende kumba kwako” (Mako 2:11). Kureva kuti enda kumba vamwe vaone nekunzwa zvawaitirwa naShe.

Ishe Jesu Kristu, chiremba wemweya yedu nemiviri yedu, uyo akaregerera zvivi zvemunhu akanga akafa mitezo uye akamudzorera kuutano hwomuviri wake, akada kuti Kereke yake irambe ichienderera mberi, nesimba roMweya Mutsvene, basa rake rokuporesa noruponeso, kunyange pakati pamarudzi. nhengo dzake pachake. -CCC, n. 1421

Nyika inoda zvapupu sei zvesimba, rudo, uye tsitsi dzaMwari! Vakazadzwa noMweya Mutsvene. uri “chiedza chenyika”.[2]Matt 5: 14 Kunyange zvingave zvakaoma uye zvichida kunyange zvisingakoshi kutsanangura dzidziso dziri mukudzoka uku, zvaunogona kuita ndezve regai vamwe “varavire vaone” muchero wacho. Rega vaone shanduko mauri. Kana vakabvunza kuti chii chakasiyana, unogona kuvanongedzera kune iyi yekudzokera shure, uye ndiani anoziva, pamwe vachazvitorawo.

Mumazuva ari mberi, nyura chinyararire uye utore zvese zvawakapihwa naIshe. Enderera mberi nenhaurirano yako naMwari sezvaunonyora munguva dzako dzemunamato. Hongu, ita chitsidzo nhasi mazuva ose munyengetero. Rangarira kutanga mazuva ako mukuvonga, kwete kugunun'una. Kana iwe ukaona iwe uchidzokera kumashure maitiro ekare, iva netsitsi kwauri uye tanga zvakare. Shandurwa nekuvandudzwa kwepfungwa dzako. Usamborega Dhiyabhorosi achikunyepera zvakare pamusoro perudo rwaMwari kwauri. Uri hama yangu, uri hanzvadzi yangu, uye handingashiviriri kuzvituka!

Mukupedzisa, ndakakunyorerai rwiyo urwu kuti muzive kuti Mwari haana kumbokusiyai, kuti akakusiyai nguva dzose wanga uripo, kunyangwe munguva dzako dzerima guru, uye haAmbokusiya.

Unodiwa.

Maona, Maona

Ko mai vangakanganwa mucheche wavo, kana mwana ari mudumbu make here?
Kunyange akakanganwa, ini handifi ndakakukanganwa.

Pazvanza zvemaoko angu, ndakanyora zita renyu
Ndakaverenga vhudzi renyu, ndikaverenga shungu dzenyu
Ndaunganidza misodzi yako yese

Munoona, maona, hamuna kumbova kure neNgu
Ndakakutakurai mumoyo mangu
Ndinovimbisa kuti hatisi kuzoparadzana

Kana uchipfuura nomumvura zhinji ine hasha.
ndichava newe
Paunofamba nomumoto, kunyange zvazvo unganeta
Ndinovimbisa kuti ndichagara ndiri chokwadi

Munoona, maona, hamuna kumbova kure neNgu
Ndakakutakurai mumoyo mangu
Ndinovimbisa kuti hatisi kuzoparadzana

Ndakudana nezita
uri wangu
Ndichakuudza zvakare uye zvakare, uye nguva nenguva…

Munoona, maona, hamuna kumbova kure neNgu
Ndakakutakurai mumoyo mangu
Ndinovimbisa kuti hatisi kuzoparadzana

Munoona, maona, hamuna kumbova kure neNgu
Ndakakutakurai mumoyo mangu
Ndinovimbisa kuti hatisi kuzoparadzana

Ndiri kuona, Hamuna kumbobvira maenda kure neni
Ndakakutakurai mumoyo mangu
Ndinovimbisa kuti hatisi kuzoparadzana

-Mark Mallett naKathleen (Dunn) Leblanc, kubva Zvinotambudza, 2013©

 

Tsigira ushumiri hwenguva yakazara hwaMark:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Cherechedza: Rugwaro runosimbisa vatendi “kuisa maoko” kuti aporeswe kana kuropafadzwa (cf. Mako. 16:18, Mabasa. 9:10-17, Mabasa. 13:1-3) zvichipikisana nechiratidzo chesakaramende icho chiito ichi chinopa basa rekereke. (kureva. Simbiso, Kugadzwa, Sakaramende yevanorwara, nezvimwewo). The Catechism yeChechi yeKaturike inoisa mutsauko uyu: “Masakaramende anotangwa kuitira kucheneswa kwehumwe hushumiri hweKereke, dzimwe nzvimbo dzehupenyu, mamiriro ezvinhu akasiyana-siyana muhupenyu hwechiKristu, uye kushandiswa kwezvinhu zvakawanda zvinobatsira kumunhu… nechiratidzo chaicho, chakadai sokuturika maoko, chiratidzo chemuchinjikwa, kana kusaswa mvura tsvene (iyo inoyeuchidza Rubhabhatidzo)… Masakaramende anobva muhupirisita hwerubhabhatidzo: munhu wese akabhabhatidzwa anodaidzwa kuti ave “ropafadzo,” uye kuropafadza. Nokudaro vanhuwo zvavo vanogona kutungamira mamwe maropafadzo; kana ropafadzo ichinyanya kubata hupenyu hwechechi neyesakaramende, ndipo panobva panyanya hutungamiriri hwayo kuhushumiri hwakagadzwa (mabhishopi, vapirisita, kana madhikoni)… Masakaramende haapi nyasha dzeMweya Mutsvene nenzira iyo masakaramende anoita, asi nemunamato weChechi, anotigadzirira kugashira nyasha uye anotipa kuti tishande nawo” (CCC, 1668-1670). Komisheni yeDzidziso (2015) yeKarismatic Charismatic Renewal, iyo inotsinhirwa neVatican, inotsinhira kuturika maoko mumawoko ayo. Document uye misiyano chaiyo. 

Nokudaro, 'chikomborero' chevatendi, kana chisingafaniri kuvhiringidzwa nechikomborero chehushumiri hwakagadzwa, hunoitwa. mu persona Christi, zvinotenderwa. Muchirevo chechinyorwa chino, chiratidzo chemunhu cherudo rwemwana pamwe nekushandisa maoko emunhu kunamatira, uye kuve mugero wemaropafadzo, kwete kupa sakaramende.

2 Matt 5: 14
Posted in HOME, HEALING RETREAT.