Zuva rechitatu: Mufananidzo waMwari Wangu

LET isu tinotanga muzita raBaba, nereMwanakomana, neroMweya Mutsvene, ameni.

Huya Mweya Mutsvene, huya seChiedza kuzovhenekera pfungwa dzangu kuti ndione, ndizive, uye ndinzwisise chokwadi, nezvisiri.

Huya Mweya Mutsvene, huya seMoto kuti uchenese moyo wangu kuti ndizvide sezvandinoda Mwari.

Huya Mweya Mutsvene, huya seBreeze kuzopukuta misodzi yangu uye kushandura kusuwa kwangu kuve mufaro.

Huya Mweya Mutsvene, huya seMvura Zvinyoro kuzosuka maronda angu nekutya.

Huya Mweya Mutsvene, huya seMudzidzisi kuti uwedzere ruzivo nekunzwisisa kuti ndifambe munzira dzerusununguko, mazuva ese ehupenyu hwangu. Ameni.

 

Makore apfuura, munguva yehupenyu hwangu apo hapana chandainzwa kunze kwekuputsika kwangu, ndakagara pasi ndikanyora rwiyo urwu. Nhasi, ngatiite chikamu ichi chemunamato wedu wekuvhura:

Ndinunure Kubva Kwandiri

Ndinunurei kubva kwandiri.
kubva muTende repanyika iyi yaigwedeka uye ichibuda
Ndinunurei kubva kwandiri.
kubva mumudziyo uyu wevhu, wakatsemuka nekuoma
Ndinunurei kubva kwandiri.
kubva munyama iyi isina simba uye yakasakara
Haiwa Jehovha, ndinunurei pandiri
mutsitsi dzenyu (dzokorora)

Mutsitsi dzenyu
Mutsitsi dzenyu
Mutsitsi dzenyu
Ishe ndinunurei kubva kwandiri... 

Ndinunurei kubva kwandiri.
kubva munyama iyi isina simba uye yakasakara
Haiwa Jehovha, ndinunurei pandiri
mutsitsi dzenyu

Mutsitsi dzenyu
Mutsitsi dzenyu
Mutsitsi dzenyu
Haiwa Jehovha, ndinunurei pandiri
Mutsitsi dzenyu
Mutsitsi dzenyu
Mutsitsi dzenyu
Haiwa Jehovha, ndinunurei pandiri
Mutsitsi dzenyu
Mutsitsi dzenyu
Mutsitsi dzenyu

-Mark Mallett kubva Ndirwirei kwandiri, 1999©

Rutivi rwekuneta kwedu runobva mukuneta, hunhu hwemunhu hwakatadza hunenge huchiita sehunoburitsa chishuvo chedu chekutevera Kristu. “Vanodisa vakagadzirira,” akadaro St. Paul, “asi kuita zvakanaka hakuna.[1]Rom 7: 18

Ndinofarira murayiro waMwari mukati mangu, asi ndinoona mumitezo yangu imwe nheyo inorwa nomurayiro womurangariro wangu, ichinditapira kumurairo wechivi unogara mumitezo yangu. Ndiri wenhamo! Ndiani achandinunura pamuviri unofa? Mwari ngaavongwe kubudikidza naJesu Kristu Ishe wedu. (VaRoma 7:22-25)

Pauro akaramba achiwedzera kuvimba naJesu, asi vazhinji vedu hatidaro. Tinotendeukira kuzvivengo, kuzvirova, uye kunzwa kwokusava netariro kwatisingazofi takachinja, kusambova takasununguka. Tinobvumira nhema, pfungwa dzevamwe, kana kuti maronda ekare kutiumbe uye kutiumbe panzvimbo pechokwadi chaMwari. Mukati memakumi maviri emakore kubvira pandakanyora rwiyo urwu, ndinogona kutaura chokwadi kuti kuzvishora hakuna kumbobvira ndaita chinhu chakanaka. Kutaura zvazviri, zvaita zvakaipa zvakawanda.

Maonero Angu Mwari

Saka nezuro wakasiya nemubvunzo wekubvunza Jesu kuti anokuona sei. Vamwe venyu makandinyorera mangwana, muchigovera mhinduro dzenyu uye zvakataurwa naJesu. Vamwewo ndivo vaiti vakamunzwa haana chaakataura voshaya kuti pamwe paive nechakaipa here kana kuti vaizosara mumashure umu. Kwete, hauzosaririra shure, asi uchatambanudzwa uye uchapikiswa mumazuva ari mberi kuti uwane zvinhu zvitsva, zvose pamusoro pako uye nezvaMwari.

Panogona kuve nezvikonzero zvinoverengeka nei vamwe vako vakanzwa "hapana." Kune vamwe, ndezvekuti hatina kudzidza kunzwa Inzwi diki rakanyarara, kana kuvimba naro. Vamwe vangangosava nechokwadi kuti Jesu aizotaura navo uye havatombozvinetsi nokuedza kuteerera. Rangarira zvakare kuti Iye…

... anozviratidza kune avo vasingamutende. (Mazwi Akangwara 1:2)

Chimwe chikonzero chingava chokuti Jesu anazvo kare anotaurwa kwauri, uye anoda kuti unzwe shoko iro zvakare muShoko rake…

Vhura Bhaibheri rako wovhura bhuku raro rokutanga, Genesisi. Verenga Chitsauko. Zvitsauko izvi zvinotiudzei nezvedu? Kana wapedza, enzanisa zvawanyora nerondedzero iri pazasi...

Maonero Aunoita Mwari

• Mwari akatipa chipo chekugadzira pamwe chete kuburikidza nekubereka kwedu.
• Mwari anovimba nesu nehupenyu hutsva
• Takaitwa nemufananidzo wake (chimwe chinhu chisina kutaurwa nezvezvimwe zvisikwa)
• Mwari anotipa simba pamusoro pezvisikwa zvake
• Anovimba kuti tichachengeta basa remaoko Ake
• Anotidyisa nezvokudya zvakanaka nemichero
• Mwari anotiona sevanhu “vakanaka”
• Mwari anoda kuzorora nesu
• Ndiye mweya weupenyu hwedu.[2]cf. Mabasa 17:25: “Ndiye anopa munhu wose upenyu nokufema nezvinhu zvose.” Mweya wake ndiwo mweya wedu
• Mwari akasika zvisikwa zvose, kunyanya Edheni, kuti munhu afare nazvo
• Mwari aida kuti tidaro ona Kunaka kwake mukusika
• Mwari anopa munhu zvose zvaanoda
• Mwari anotipa rusununguko rwokuzvisarudzira uye rusununguko rwokumuda nokupindura kwaari
• Mwari haadi kuti tive toga; Anotipa marudzi ose ezvisikwa kuti zvitikomberedze
• Mwari anotipa ropafadzo yokupa zvisikwa mazita mazita
• Anopa murume nemukadzi kune mumwe nemumwe kuti vakwane mufaro wavo
• Anotipa bonde rinopindirana uye rine simba
• Kuita kwedu pabonde chipo chakanaka uye hapana chekunyara nacho…

Iri harisati riri rondedzero yakazara. Asi rinotiudza zvakawanda pamusoro pemaonerwo atinoitwa naBaba, anotifarira, anotivimba, anotipa simba, uye anotitarisira. Asi Satani, nyoka iyoyo anotii? Mupomeri. Anokuudza kuti Mwari akusiya; kuti unonzwisa tsitsi; kuti hauna tariro; kuti wakashata; kuti une tsvina; kuti uri nyadzi; kuti wakapusa; kuti uri benzi; kuti hamuna maturo; kuti unonyangadza; kuti uri kukanganisa; kuti haudiwi; kuti haudiwe; kuti haudiwi; kuti wakasiiwa; kuti warasika; kuti wakarambwa….

Saka zvino, wanga uchiteerera inzwi raani? Nderupi runyoro rwaunoona iwe pachako mune mamwe? Uri kuteerera here Baba vakakusika, kana kuti “baba venhema”? Ah, asi iwe unoti, “Ini am mutadzi.” Uye zvakadaro,

Asi Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakuti, patakanga tichiri vatadzi, Kristu akatifira… watakapiwa zvino naye kuyananiswa. ( VaRoma 5:8, 11 )

Kutaura zvazviri, Pauro anotiudza kuti kunyange chivi chedu hachigoni kutiparadzanisa norudo rwaMwari. Hongu, ichokwadi kuti chivi chisingapfidzi chinofa chinogona kutiparadzanisa nacho hupenyu husingagumi, asi kwete murudo rwaMwari.

Zvino tichatiyi kune izvi? Kana Mwari ari kwatiri, ndiani angatirwisa? Iye usina kuramba noMwanakomana wake, asi akamukumikidza nokuda kwedu tose, ungarega seiko kutipawo zvimwe zvose pamwe chete naye? Nokuti ndinoziva kwazvo kuti kunyange rufu, kana upenyu, kana vatumwa, kana ukuru, kana zvazvino, kana zvichauya, kana masimba, kana kwakakwirira, kana kwakadzika, kana chimwe chisikwa chipi nechipi, hazvingagoni kutiparadzanisa norudo rwaMwari. muna Kristu Jesu Ishe wedu. (cf. vaRoma. 8:31-39)

KuMuranda waMwari Luisa Piccarreta, ane zvinyorwa zvine mvumo yechechi,[3]cf. PaLuisa uye Zvinyorwa zvake Jesu akati:

…Muiti Mukuru… anoda munhu wese uye anoita zvakanaka kune vese. Kubva pakukwirira kweHumambo Hwake anodzika pasi, mukati memoyo, kunyange mugehena, asi Anozviita chinyararire pasina mhere-mhere, paAri. (June 29, 1926, Vol. 19) 

Zvamazvirokwazvo, vari mugehena vakaramba Mwari, uye iro gehena rakadini. Uye zvinorwadza sei kwauri neni tichiri panyika kana tikaramba kutenda murudo netsitsi dzaMwari. Sezvo Jesu akadanidzira kuna St. Faustina:

Mirazvo yetsitsi iri kundipisa - kuchema kuti ishandiswe; Ndinoda kuramba ndichidururira mweya; mweya haidi kudaira mukunaka Kwangu.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 177

Kana iwe uchida kutanga kupora, sezvandakataura mukati Kugadzirira Kuporesa, zvakafanira kuti uve nazvo ushingi — ushingi hwokutenda kuti Mwari anokuda zvechokwadi. Ndizvo zvinotaura Shoko ravo. Ndizvo zvakataurwa nehupenyu hwavo paMuchinjikwa. Ndizvo zvaAnotaura kwauri zvino. Yasvika nguva yokuti tirege kuzvipa mhosva nenhema dzose dzaSatani, tirege kuzvishora (kunova kunowanzova kuzvininipisa kwenhema) uye nokuzvininipisa tigamuchire ichi chipo chikuru chorudo rwaMwari. Ndiko kunonzi kutenda—kutenda kuti Anokwanisa kuda mumwe munhu akaita seni.

Namata nerwiyo rwuri pasi apa, uye ipapo tora jenari yako wobvunza Jesu zvakare: “Munondiona sei?” Pamwe ishoko rimwe chete kana maviri. Kana mufananidzo. Kana kuti zvimwe Anoda kuti uverenge zvakare chokwadi chiri pamusoro. Chero zvaanotaura, ziva kubva panguva ino zvichienda mberi, kuti unodiwa, uye kuti hapana chinogona kukuparadzanisa nerudo irworwo. Ever.

Mumwe munhu akafanana neni

handisi chinhu, Imi muri mose
Kunyange zvakadaro munonditi mwana, uye regai ndikunzi Abba

Ini ndiri muduku, uye imi muri Mwari
Kunyange zvakadaro munonditi mwana, uye regai ndikunzi Abba

Saka ndinokotama, uye ndinokunamatai
Ndinowira pasi namabvi angu pamberi paMwari
anoda munhu akaita seni

Ndiri mutadzi, Imi makachena
Kunyange zvakadaro munonditi mwana, uye regai ndikunzi Abba

Saka ndinokotama, uye ndinokunamatai
Ndinowira pasi namabvi angu pamberi paMwari
anoda munhu akaita seni

Ndinokotama, uye ndinokunamatai
Ndinowira pasi namabvi angu pamberi paMwari
anoda mumwe munhu akaita seni ... munhu akaita seni

O, ndinopfugama, uye ndinokunamatai
Ndinowira pasi namabvi angu pamberi paMwari
anoda munhu akaita seni
Ndinowira pasi namabvi angu pamberi paJehovha
anoda munhu akaita seni,
anoda munhu akaita seni,
seni...

—Mark Mallett, anobva kuna Divine Mercy Chaplet, 2007©

 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Rom 7: 18
2 cf. Mabasa 17:25: “Ndiye anopa munhu wose upenyu nokufema nezvinhu zvose.”
3 cf. PaLuisa uye Zvinyorwa zvake
Posted in HOME, HEALING RETREAT.