Zuva rechina: PaKuzvida

NOW kuti watsunga kupedza kudzoka uku uye kusakanda mapfumo pasi… Mwari vane kumwe kurapwa kwakakosha zvikuru vakakuchengetera… kuporeswa kwechimiro chako. Vazhinji vedu hatina dambudziko rekuda vamwe… asi kana zvasvika kwatiri isu?

Ngatitange… Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene ameni.

Huya Mweya Mutsvene, iwe ndimi Rudo pacharwo uye unditsigire zuva ranhasi. Ndipei simba rokundiitira tsitsi; Ndibatsirei kuzviregerera, kuva munyoro kwandiri, kuzvida. Huya, Mweya wechokwadi, undisunungure panhema pamusoro pangu. Uya mweya wesimba, uparadze masvingo andakavaka. Huya, Mweya werugare, usimudze kubva mumatongo chisikwa chitsva chandiri kuburikidza nerubhabhatidzo, asi icho chakavigwa pasi pemadota echivi nenyadzi. Ndinopira kwamuri zvose zvandiri nezvandisiri. Huya Mweya Mutsvene, mweya wangu, hupenyu hwangu, Mubatsiri wangu, Murevereri wangu. Ameni. 

Ngatiimbei tichinamata rwiyo urwu pamwechete...

Zvese zvandiri, Zvese zvandisiri

imwi hamufariri zvibayiro;
Mupiro wangu, moyo wakasuruvara
Mweya wakaputsika hamungaushori
Kubva pamwoyo wakaputsika, Haungatendeuki

Saka, zvose zvandiri, uye zvose zvandisiri
Zvese zvandakaita uye zvese ndakatadza kuita
Ndinorasa, ndinopira zvose kwaMuri

Mwoyo wakachena, sikai mandiri Mwari
Vandudzai mweya wangu, ndisimbisei mukati mangu
Dzoreraizve mufaro wangu, uye ndicharumbidza zita renyu
Ndizadzei Mweya zvino, Poresei kunyadziswa kwangu

Zvose zvandiri, uye zvose zvandisiri
Zvese zvandakaita uye zvese ndakatadza kuita
Ndinorasa, ndinopira zvose kwaMuri

O, handina kukodzera kuKugamuchirai
Haiwa, asi taurai shoko chete, uye ndichaporeswa! 

Zvose zvandiri, uye zvose zvandisiri
Zvese zvandakaita uye zvese ndakatadza kuita
Ndinorasa, ndinopira zvose kwaMuri
Zvose zvandiri, zvose zvandisiri
Zvese zvandakaita uye zvese ndakatadza kuita
Uye ndinosiya, ndinopira zvese kwaMuri

-Mark Mallett kubva Ishe ngaazive, 2005©

Kuputsika Kwekuzvifananidza

Wakaitwa nemufananidzo waMwari. Masimba ekuda kwako, njere, uye ndangariro ndizvo zvinokutsaura kubva kumhuka. Ndivo zvekare masimba chaiwo anotipinza muna taisireva. Kuda kwemunhu ndiko kunobva nhamo zhinji dzedu. Chii chaizoitika kuNyika dai yaizobva pairi kutenderera zuva? Irwo rudzii rwenyonganyonga yarungaunza? Saizvozvowo, apo chido chedu chomunhu chinobva pakutenderera kweMwanakomana, hatifungi zvishoma nezvazvo panguva iyoyo. Asi nokukurumidza kana kuti gare gare zvinopinza upenyu hwedu munyongano uye tinorasikirwa newirirano yomukati, rugare, uye mufaro unova nhaka yedu savanakomana navanasikana veWokumusorosoro. Haiwa, nhamo dzatinounzira patiri!

Kubva ipapo, yedu njere uye kufunga kunopedza nguva tichipembedza kutadza kwedu - kana kuti kuzvipa mhosva zvachose uye kuzvipa mhosva pachedu. Uye wedu ndangariro, kana ikasaunzwa pamberi paMurapi Woumwari, inotiita vadzorwi vohumwe umambo—umambo hwenhema nerima umo takasungwa nenyadzi, kusakanganwira, uye kuora mwoyo.

Mukati memazuva mapfumbamwe okutiza chinyararire, ndakaona mukati memazuva mashoma ekutanga kuti ndakabatwa muchirongwa chekuwanazve rudo rwaMwari kwandiri… asi ndichichemawo nemaronda andakazvikonzera ini uye kunyanya vamwe. Ndakadanidzira mumutsago wangu, “Ishe, ndaiteiko? Ndakaita sei?” Izvi zvakaenderera mberi apo zviso zvemudzimai wangu, vana, shamwari, nevamwe zvakapfuura, vandakanga ndisingadi sezvandaifanira kuita, vandakakundikana kupupura kwavari, vandakarwadzisa nokukuvadzwa kwangu. Sokutaura kunoti, "Kukuvadza vanhu kunokuvadza vanhu." Mujenari rangu, ndakachema: “O Ishe, ndakaiteiko? Ndakakupandukira, ndakakuramba, ndakakuroverera pamuchinjikwa. Haiwa Jesu, ndaiteiko!”

Handina kuzviona panguva iyoyo, asi ndakabatwa mumambure maviri ekusaregerera kwangu uye ndakatarisa ne “girazi rinokudza rima”. Ndinozvidaidza kudaro nekuti ndizvo izvo Satani anoisa mumaoko edu munguva dzekusagadzikana kwaanoita kukanganisa kwedu uye matambudziko edu ataridzike akakura zvisingaite, zvekuti tinotenda kunyangwe Mwari pachake haana simba pamberi pematambudziko edu.

Kamwe kamwe, Jesu akapinda mukuchema kwangu nesimba randichiri kunzwa nanhasi:

Mwana wangu, Mwana wangu! Zvakwana! Chii chine I zvaita? Ndakakuitirai chii? Hongu, paMuchinjikwa, ndakaona zvese zvawakaita, uye ndakabayiwa nazvo zvese. Uye ndakachema ndichiti: “Baba muregererei, haazive zvaanoita.” Nekuti dai waive newe mwanangu ungadai usina kuzviita. 

Ndokusaka ndakakufiraiwo, kuti imi mugoporeswa namavanga angu. Mwana wangu muduku, uya kwaNdiri nemitoro iyi uiise pasi. 

Kusiya Zvakapfuura Kumashure…

Jesu akabva andiyeuchidza nezvemufananidzo apo mwanakomana anopambadza akazodzoka kumba.[1]cf. Ruka 15: 11-32 Ivo baba akamhanyira kumwanakomana wake, akamutsvoda uye akamumbundikira - pamberi mukomana wacho aigona kureurura. Rega chokwadi ichi chinyure mukati, kunyanya kune imi munonzwa kuti hamutenderwe kuva nerunyararo kusvikira unosvika pakureurura. Kwete, mufananidzo uyu unosimudzira pfungwa yekuti chivi chako chakuita kuti usadiwa naMwari. Yeuka kuti Jesu akakumbira Zakeo, muteresi aiva nenhamo, kuti adye naye pamberi akatendeuka.[2]cf. Ruka 19: 5 Chokwadi, Jesu anoti:

My mwana, zvivi zvako zvese hazvina kukuvadza Moyo Wangu zvinorwadza sekushaya kwako kuvimba kwazvino kunoita kuti mushure mekuedza kwakawanda kwerudo Rwangu netsitsi, unofanira kuramba uchipokana nokunaka Kwangu.  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 1486

Baba havaroviwo mwanakomana anopambadza nokuda kwemari yaakaparadza, nhamo yaakaparira, uye imba yaakatengesa. Panzvimbo pezvo, anopfekedza mwanakomana wake nguo itsva, anoisa mhete itsva pamunwe wake, hwashu itsva patsoka dzake, uye anozivisa mutambo! Hongu, muviri, muromo, maoko netsoka izvo kutengeswa zvino vamutswa zvakare muhumwanakomana hwoumwari. Izvi zvingadaro sei?

Mwana akauya kumba. Period.

Asi mwanakomana wacho haafaniri here kupedza makore anoverengeka akatevera uye makumi emakore achizvishora nokuda kwevanhu vose vaakakuvadza uye achichemedza mikana yose yakarasika?

Rangarira Sauro (asati atumidzwa zita rokuti Pauro) uye kuti akaponda sei maKristu asati atendeuka. Aizoitei kune vose vaakauraya uye mhuri dzaakakuvadza? Aizoti, “Ndiri munhu akaipa uye, naizvozvo, handina kodzero yokufara”, kunyange zvazvo Jesu akamuregerera? Panzvimbo pezvo, St. Paul akagamuchira chiedza ichocho chezvokwadi icho chakapenya pahana yake. Mukuita kudaro, makanda akadonha kubva pameso ake uye zuva idzva rakazvarwa. Mukuzvininipisa kukuru, Pauro akatanga zvakare, asi panguva ino, muzvokwadi noruzivo rwoutera hwake hukuru—nzvimbo yourombo hwomukati umo akashanda kupfurikidza nayo ruponeso rwake mu“kutya nokudedera,”[3]Phil 2: 12 kureva mwoyo wakaita somwana.

Asi zvakadini nemhuri dziya dzakakuvadzwa noupenyu hwake hwekare? Zvakadini nevawakarwadzisa? Zvakadini nevana vako kana kuti vanin'ina vako vakabva pamusha vawakakuvadzwa noupenzi uye zvikanganiso zvako? Zvakadini nevaimbodanana navo vawaimboshandisa? Kana kuti vaunoshanda navo vawakasiya uchapupu hwakashata mumutauro wako nomufambiro, zvichingodaro?

Petro Mutsvene, akatengesa Jesu pachake, akatisiira shoko rakanaka, rakatakurwa pasina kupokana kubva pane zvakaitika kwaari pachake.

… Rudo runofukidza kuwanda kwezvivi. (1 Petro 4: 8)

Izvi ndizvo zvakataurwa naIshe mumoyo mangu pavakatanga kuderedza kushungurudzika kwangu:

Mwana wangu, unofanira kuchema zvivi zvako here? Kuzvidemba kwakarurama; kudzorera kwakarurama; kugadzirisa zvakanaka. Mushure maizvozvo mwana, unofanira kuisa ZVOSE mumaoko eIye ega ane mushonga wezvakaipa zvose; Iye oga ane mushonga wokuporesa maronda ose. Saka waona mwanangu unenge uchipedza nguva uchichema maronda awakakonzera. Kunyangwe dai wanga uri Mutsvene akakwana, mhuri yako - chikamu chemhuri yemunhu - yaizosangana nehuipi hwenyika ino, zvechokwadi, kusvika pakufema kwavo kwekupedzisira. 

Nekutendeuka kwako, uri kuratidza mhuri yako nzira yekuyananisa uye mawaniro enyasha. Iwe uri kuenda kutevedzera kuzvininipisa kwechokwadi, hutsva hutsva, uye hunyoro nekupfava kweMwoyo Wangu. Nemusiyano wekare uchipikisana nechiedza chemazuva ano, iwe unounza zuva idzva mumhuri yako. Handisi Muiti Wezvishamiso here? Ini handisi Nyeredzi yeMangwanani inozivisa mambakwedza matsva (Zvakazarurwa 22:16)? Handisi Kumuka kuvakafa here?
[4]John 11: 15 Saka zvino, ndipei nhamo dzenyu. Usataure nezvazvo zvakare. Chitunha chemudhara chirega kupa mweya. Tarirai, ndichaita chinhu chitsva; Huya neni…

Nhanho yekutanga yekuporesa nevamwe, zvinoshamisa, ndeyekuti dzimwe nguva tinofanira kutanga tazviregerera isu pachedu. Zvinotevera zvinogona kunge zviri chimwe chezvikamu zvakaoma muMagwaro ese:

Ida wokwako sezvaunozvida iwe. ( Mateu 19:19 )

Kana tisingazvidi isu, tingada sei vamwe? Kana tisingagoni kuzvinzwira ngoni timene, tingava sei ngoni kuvamwe? Kana tikazvitonga nehasha, hatingaiti zvimwe chetezvo kune vamwe sei? Uye tinoita, kazhinji zvinyoro.

Inguva, kamwechete kwenguva dzose, kutora kukanganisa, kukundikana, kutonga kwakashata, mashoko anokuvadza, zviito, uye kukanganisa kwawakaita muupenyu hwako, uye kuzviisa pasi pachigaro cheTsitsi. 

Ngatiswederei nechivimbo kuchigaro chovushe chenyasha kuti tigamuchire ngoni uye kuti tiwane nyasha dzokubetsera panguva yakafanira. ( VaHebheru 4:16 )

Jesu anokukoka ikozvino: Gwayana rangu duku, hunza kwaNdiri misodzi yako uye uiise rimwe nerimwe pachigaro Changu. (Unogona kushandisa munamato unotevera uye kuwedzera chero chinouya mupfungwa):

Ishe ndinokuunzirai misodzi...
neshoko rimwe nerimwe rakaipa
pakuita hutsinye kwese
pakunyungudika kwese uye kutsamwa
nokuda kwekutuka nokupika kwose
pashoko rimwe nerimwe rokuzvivenga
neshoko rimwe nerimwe rokumhura
kune yese isina hutano inosvasvavirira rudo
nokuda kwesimba rose
pakubata kwese kuri kutonga
pakuona kwese kweruchiva
pakutora kwese kubva kumurume wangu
nokuda kwechiito chiri chose chokudisa zvenyika
nokuda kwechiito chose “munyama”
kumuenzaniso wese wakashata
kwenguva yega yega
nokuda kwekuda kukwana
nokuda kwezvishuvo zvoudyire
nokuda kwezvisina maturo
nokuda kwokuzvishora
nokuda kwokuramba zvipo zvangu
nokuda kwokukahadzika kwose muRupo rwenyu
nokuda kwokuramba rudo rwako
nokuda kwokuramba rudo rwavamwe
nokuda kwokukahadzika kunaka kwenyu
nokuda kwekukanda mapfumo pasi
nekuda kufa 
nokuda kwokuramba upenyu hwangu.

Baba ndinopa kwamuri misodzi yese iyi, nekupfidza zvese zvandakaita ndikatadza kuita. Chii chingataurwa? Chii chingaitwa?

Mhinduro ndeiyi: zviregerere iwe

Mujenari rako zvino, nyora zita rako rizere nemavara makuru uye pasi pawo mazwi “Ndinokuregerera.” Koka Jesu kuti ataure kumoyo wako. Kana uine mimwe mibvunzo nezvasara zvinokunetsa, zvino zvinyore mujenari rako uye uteerere mhinduro Yake.

Regai Zvose

Ego yese ngaiwawe
Kutya kwese ngakuende
Rega kunamatira kwese kusununguke
Kudzora kwose ngakumire
Kupererwa kwese ngakupere
Zvidemba zvose ngazvinyarare
Kusuwa ngakunyarare

Jesu auya
Jesu akaregerera
Jesu akati:
"Zvapera."

(Mark Mallett, 2023)

Kuvhara Munamato

Ridza rwiyo rwuri pazasi, vhara maziso ako, uye rega Jesu akushumire murusununguko rwekuzviregerera, uchiziva kuti unodiwa.

Waves

Mafungu eRudo, gezai pamusoro pangu
Mafungu eRudo, ndinyaradze
Mafungu eRudo, huya unyaradze mweya wangu
Masaisai eRudo, ndipeiwo

Mafungu eRudo, anondishandura
Mafungu eRudo, anondidaidza zvakadzika
Uye masaisai eRudo, Munoporesa mweya wangu
O, mafungu eRudo, Munondiporesa,
Munondiporesa

Mafungu eRudo, Munoporesa mweya wangu
Kundidaidza, callin ', Kundidaidza kwako zvakadzika
Shambai pamusoro pangu, mundipodze
Poresei Ishe...

—Mark Mallett kubva kuDivine Mercy Chaplet, 2007©


 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Ruka 15: 11-32
2 cf. Ruka 19: 5
3 Phil 2: 12
4 John 11: 15
Posted in HOME, HEALING RETREAT.