Zuva rechishanu: Kuvandudza Pfungwa

AS tinoramba tichizvipira kuzvokwadi dzaMwari, ngatinamatei kuti dzitishandure. Ngatitangei: Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene ameni.

Huya Mweya Mutsvene, Munyaradzi neMunyaradzi: nditungamirirei munzira dzechokwadi nechiedza. Pindai mukati mangu nomoto worudo rwenyu, uye ndidzidzisei nzira yandinofanira kufamba nayo. Ndinokupa mvumo yekupinda mukatikati memweya wangu. NeMunondo weMweya, Shoko raMwari, bvisa nhema dzese, suka ndangariro dzangu, uye vandudza pfungwa dzangu.

Huya Mweya Mutsvene, semurazvo werudo, uye upise kutya kwese paunondikwevera mumvura mhenyu kuti uzorodze mweya wangu nekudzoreredza mufaro wangu.

Huya Mweya Mutsvene undibatsire zuva ranhasi uye kuti ndigamuchire, ndirumbidze, uye ndigare murudo rusina magumo rwaBaba kwandiri, rwakaratidzwa muhupenyu nerufu rweMwanakomana wavo anodikanwa, Jesu Kristu.

Huya Mweya Mutsvene uye urege kuti ndirege kuwira zvakare mugomba rakadzika-dzika rekuzvishora nekupererwa. Izvi ndinokumbira, nemuZita rakakosha kwazvo raJesu. Ameni. 

Sechikamu chemunamato wedu wekuvhura, batanidza moyo wako neizwi kurwiyo urwu rwerumbidzo rwerudo rusina magumo rwaMwari…

Hazvirevi

Rudo rwaJesu Kristu rwakafara sei uye rwakadini?
Uye rudo rwaJesu Kristu rwakakura sei uye rwakadzika zvakadii?

Zvisina magumo, zvisingagumi
Hachiperi, hachiregi
Nokusingaperi, nokusingaperi

Rudo rwaJesu Kristu rwakafara sei uye rwakadini?
Uye rudo rwaJesu Kristu rwakakura sei uye rwakadzika zvakadii?

Hazvina magumo, hazviperi
Hachiperi, hachiregi
Nokusingaperi, nokusingaperi

Uye dai midzi yemoyo wangu
Dzika muvhu rerudo runoshamisa rwaMwari

Zvisina magumo, zvisingagumi
Hachiperi, hachiregi
Zvisina magumo, zvisingagumi
Hachiperi, hachiregi
Nokusingaperi, nokusingaperi
Nokusingaperi, nokusingaperi

-Mark Mallett kubva Itai kuti Ishe vazive, 2005©

Pose pauri izvozvi ndipo pawakatungamirirwa naMwari Baba. Usanetseka kana kuvhunduka kana uchiri munzvimbo yekurwadziwa uye kukuvara, kunzwa chiveve kana pasina zvachose. Chokwadi chekuti unotoziva nezvechido chako chemweya chiratidzo chechokwadi chekuti nyasha dziri kushanda muhupenyu hwako. Ndivo mapofu vanoramba kuona nekuomesa moyo yavo vari mudambudziko.

Chinhu chakakosha ndechekuti uenderere mberi munzvimbo ye kutenda. Sezvinotaura Magwaro.

Pasina kutenda hazvibviri kumufadza, nokuti ani naani anouya kuna Mwari anofanira kutenda kuti ariko uye kuti anopa mubayiro vaya vanomutsvaka. ( VaHebheru 11:6 )

Unogona kuvimba nazvo.

Kuchinja Kwepfungwa

Nezuro izuva rine simba kune vazhinji venyu sezvamakazviregerera, zvichida kekutanga. Nekudaro, kana iwe wakapedza makore uchizviisa pasi, unogona kunge wakagadzira mapatani ayo anoburitsa kunyange subconscious mhinduro dzekupopotera, kuzvipomera, nekuzviisa pasi. Mushoko, kuva kunaka.

Danho rawatora rekuzviregerera rakakura uye ndine chokwadi chekuti vazhinji vako vatonzwa kureruka uye nerunyararo rutsva uye mufaro. Asi usakanganwa zvawakanzwa mukati Day 2 - iyo huropi hwedu hunogona kunyatso chinja kunaka kufunga. Uye saka tinofanira kugadzira nzira itsva muuropi hwedu, mitsva yekufunga, nzira itsva dzekupindura kumiedzo ichauya zvechokwadi ichitiyedza.

Saka St. Paul anoti:

Regai kuzvienzanisa nemamiriro ezvinhu epanguva ino, asi shandurwai nokuvandudzwa kwepfungwa dzenyu, kuti muzive kuda kwaMwari kwakanaka, kunofadza uye kwakakwana. ( VaR 12:2

Tinofanira kutendeuka toita sarudzo dzamaune dzokupikisana nemafungiro enyika. Muchirevo chemazuva ano, zvinoreva kutendeuka pakuva asina kunaka, munhu anonyunyuta, kuramba michinjikwa yedu, kurega kusava netariro, kufunganya, kutya uye kukundwa kuti zvitikunde - seVaapostora vakabatwa nekutya nedutu (kunyangwe naJesu muchikepe. !). Kufunga kwakashata kune chepfu, kwete kune vamwe chete asi kwauri iwe pachako. Zvinokanganisa hutano hwako. Zvinobata vamwe vari mumba. Vadzimu vanoti zvinotokwevera madhimoni kwauri. Funga nezvazvo.

Saka tinoshandura sei pfungwa dzedu? Tingaita sei kuti tisadzokera mukuva muvengi wedu mukuru?

I. Zviyeuchidze Zvauri

Ndakaitwa zvakanaka. Ndiri munhu. Zvakanaka kukanganisa; Ndinodzidza kubva pakukanganisa kwangu. Hakuna akaita seni, I am unique. Ndine chinangwa changu nenzvimbo mukusika. Ini handifanire kuve akanaka pane zvese, kungonakira vamwe uye ini pachangu. Ndine ganhuriro dzinondidzidzisa zvandinogona nezvandisingagoni kuita. Ndinozvida nokuti Mwari vanondida. Ndakaitwa nemufananidzo Wake, saka ndinodiwa uye ndinokwanisa kuda. Ndinokwanisa kuva netsitsi nemoyo murefu pachangu pachangu nokuti ndakadanwa kuti ndive nemoyo murefu netsitsi kune vamwe.

II. Chinja Mafungiro Ako

Chii chaunotanga kufunga mangwanani paunomuka? Kudzokera kubasa kunokweva sei… mamiriro ekunze akaipa sei… chii chiri kunetsa panyika…? Kana kuti unofunga saSt.

Zvinhu zvose zvechokwadi, zvose zvinokudzwa, zvose zvakarurama, zvose zvakachena, zvose zvinodikanwa, zvose zvinofadza, kana kunaka kupi nokupi, kana chingarumbidzwa chipi nechipi, fungai pamusoro pezvinhu izvi. ( VaFiripi 4:8 )

Rangarira, haugone kudzora zviitiko nemamiriro ehupenyu, asi unogona kudzora maitiro ako; unogona kudzora pfungwa dzako. Nepo iwe usingakwanise kugara uchidzora miyedzo - idzo pfungwa dzisina kujairika dzinokandwa nemuvengi mupfungwa dzako - unogona rega ivo. Tiri muhondo yemweya, uye tichadaro kusvika pakufema kwedu kwekupedzisira, asi ihondo yatinogara takagara tichikunda nekuti Kristu akatokunda kare.

Nokuti kunyange tichigara munyika hatiiti kurwa kwenyika, nokuti zvombo zvehondo yedu hazvisi zvenyika asi zvine simba raMwari rokuparadza nhare. Tinoparadza kukakavara uye chipingamupinyi chose chinozvikudza chinopesana nezivo yaMwari, uye tinotapa mifungo yose kuti iteerere Kristu ... (2 Vakorinde 10:3-5)

Kudzira mifungo yakanaka, mifungo inofadza, mifungo yokuonga, mifungo yokurumbidza, mifungo yokuvimba, mifungo yokupira, mifungo mitsvene. Izvi ndizvo zvazvinoreva ku…

…muvandudzwe mumweya wendangariro dzenyu, uye mufuke munhu mutsva, akasikwa munzira yaMwari mukururama noutsvene hwechokwadi. (VaEfeso 4:23-24)

Kunyangwe munguva dzino apo nyika iri kuramba ichisviba nekuipa, zvakatonyanya kukosha kuti tive chiedza murima. Ichi ndicho chikamu chechikonzero chandinomanikidzwa kuti ndipe kudzoka uku, nekuti iwe neni tinofanirwa kuve uto rechiedza - kwete mamercenaries akasuruvara.

III. Simudza Simba Rokurumbidza

Ndinodaidza zvinotevera"Nzira Idiki yeSt“. Kana iwe ukararama zuva nezuva, awa neawa, zvinoshandura iwe:

Farai nguva dzose; nyengeterai nguva dzose, muchivonga pazvinhu zvose, nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu. ( 1 VaTesaronika 5:16 )

Pakutanga kwekudzokera shure uku, ndakataura nezve kukosha kwekudaidza Mweya Mutsvene zuva rega rega. Hechino chakavanzika chidiki: munamato wekurumbidza nekuropafadza kwaMwari unoita kuti nyasha dzeMweya Mutsvene dziburukire pamusoro pako. 

Chikomborero inoratidza kufamba kwekutanga kwemunamato wechiKristu: kusangana pakati paMwari nemunhu… Munamato wedu anokwira muMweya Mutsvene kubudikidza naKristu kuna Baba - tinomuropafadza nekuti wakatiropafadza; inokumbira nyasha dzaMweya Mutsvene kuti anodzika anotiropafadza kubudikidza naKristu akabva kuna Baba. -Katekisimo yeChechi yeKaturike (CCC), 2626; 2627

Tanga zuva rako nekuropafadza Utatu Hutsvene,[1]cf. Prevenient Munamato pazasi pano kunyange iwe wakagara mujeri kana mubhedha wechipatara. Ndiwo mafungiro ekutanga mangwanani atinofanira kutora semwana waMwari.

Kunamatira ndiwo mafungiro ekutanga emunhu kubvuma kuti iye chisikwa pamberi peMusiki wake. -Katekisimo yeChechi yeKaturike (CCC), 2626; 2628

Pane zvakawanda zvikuru zvinogona kutaurwa pamusoro pesimba rokurumbidza Mwari. MuTestamente Yekare, rumbidzai ngirozi dzakasunungurwa, mauto akakundwa,[2]cf. 2 Mak. 20:15-16, 21-23 uye akakoromora masvingo eguta.[3]cf. Joshua 6:20 MuTestamente Itsva, kurumbidza kwakakonzera kudengenyeka kwenyika uye ngetani dzevasungwa kuti dzipunzike[4]cf. Mabasa 16: 22-34 uye vatumwa vanoshumira kuti vaonekwe, zvikuru sei muchibayiro chokurumbidza.[5]cf. Ruka 22:43; Mabasa 10:3-4 Ini pachangu ndakaona vanhu vachiporeswa pavakatanga kurumbidza Mwari zvinonzwika. Ishe vakandisunungura makore apfuura kubva kumweya unodzvinyirira wetsvina pandakatanga kuimba rumbidzo Yake.[6]cf. Rumbidzo kuna Rusununguko Saka kana uchinyatsoda kuona pfungwa dzako dzichishandurwa uye kusunungurwa kubva mungetani dzekusava nehanya nerima, tanga kurumbidza Mwari, uyo achatanga kufamba pakati pako. Zve…

Mwari anogara mukurumbidza kwevanhu vake (Mapisarema 22: 3)

Pakupedzisira, “murege kuramba muchirarama savahedheni, muupenzi hwendangariro dzavo; vakasvibiswa mukunzwisisa, vari vatorwa paupenyu hwaMwari nokuda kwokusaziva kwavo, nokuda kwoukukutu hwemwoyo yavo,” anodaro St.[7]Eph 4: 17-18

Itai zvinhu zvose musinganyunyuti kana kukakavara, kuti muve vasina chavangapomerwa uye vasina mhosva, vana vaMwari vasina chavangapomerwa pakati pechizvarwa chakakombama uye chakatsauka, chamunopenya pakati pacho sezviedza munyika… (VaFiripi 2:14-15)

Hama yangu inodiwa, hanzvadzi yangu inodiwa: usapezve mweya ku“mukweguru”. Shandura pfungwa dzerima nemashoko echiedza.

Kuvhara Munamato

Namata nerwiyo rwekupedzisa rwuri pazasi. (Pandairekodha, ndaichema zvinyoro-nyoro pakupedzisira sezvandainzwa kuti Ishe vaizofamba makore gare gare kuporesa vanhu vaizotanga kumurumbidza.)

Zvino tora jenari yako unyore kuna Ishe maererano nekutya kupi zvako kwauchiri kuva nako, zvipingamupinyi zvaunosangana nazvo, kusuwa kwauinako… uye wonyora pasi mazwi ese kana mifananidzo inouya mumwoyo mako apo paunoterera izwi reMufudzi Akanaka.

Chains

Bvisa shangu dzako, uri panzvimbo tsvene
Bvisa blues yako, uye imba rwiyo rutsvene
Pane moto unopfuta 'mugwenzi iri
Mwari anenge aripo kana vanhu vake vachirumbidza

Ngetani dzinodonha semvura kana Imi
Pamunofamba pakati pedu
Ngetani dzinobata marwadzo angu dzinodonha
Paunofamba pakati pedu
Saka ndisunungure ngetani dzangu

Kuzunungusa jeri rangu kusvika ndafamba ndakasununguka
Haiwa Jehovha, zunzai chivi changu
Ndipise nemoto naMweya Mutsvene wenyu
Ngirozi dziri kumhanya-mhanya kana vanhu venyu vachirumbidza

Ngetani dzinodonha semvura kana Imi
Pamunofamba pakati pedu
Ngetani dzinobata marwadzo angu dzinodonha
Paunofamba pakati pedu
Saka sunungura cheni dzangu (dzokorora x 3)

Ndisunungurei ngetani dzangu… ndiponesei, Jehovha, ndiponesei
... dambura ngetani idzi, dambura ngetani idzi,
pwanya cheni idzi...

-Mark Mallett kubva Itai kuti Ishe vazive, 2005©

 


 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Prevenient Munamato pazasi pano
2 cf. 2 Mak. 20:15-16, 21-23
3 cf. Joshua 6:20
4 cf. Mabasa 16: 22-34
5 cf. Ruka 22:43; Mabasa 10:3-4
6 cf. Rumbidzo kuna Rusununguko
7 Eph 4: 17-18
Posted in HOME, HEALING RETREAT.