Zuva rechitanhatu: Kukanganwira kune Rusununguko

LET isu titange zuva idzva iri, aya matangiro matsva: Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene ameni.

Baba Vekudenga, ndinokutendai nerudo rwenyu rusina magumo, rwakawanzwa pandiri pandisina kufanira. Ndinokutendai nekundipa hupenyu hweMwanakomana wenyu kuti ndirarame zvechokwadi. Huya zvino Mweya Mutsvene, upinde mukati merima remoyo wangu umo muchine ndangariro dzinorwadza, shungu, nekusaregerera. Penyesai chiedza chechokwadi kuti ndione zvechokwadi; taura mashoko echokwadi kuti ndinzwe zvechokwadi, uye ndisunungurwe kubva mungetani dzekare. Ndinokumbira izvi nemuzita raJesu Kristu, ameni.

Nokuti isu pachedu taimbova mapenzi, tisingateereri, takanyengerwa, tiri varanda vokuchiva kwakasiyana siyana namafaro, tichirarama mukushata negodo, tichizvivenga uye tichivengana. Asi ngoni norudo rukuru zvaMwari Muponesi wedu pazvakaonekwa, kwete nokuda kwemabasa api naapi akarurama atakaita, asi nokuda kwetsitsi dzake, akatiponesa nokushambidza kwokuberekwa patsva nokuvandudzwa noMweya Mutsvene… (Tit 3:3-7) )

Tisati taenda mberi, ndinokukoka kuti uvhare maziso ako uye uteerere rwiyo urwu rwakanyorwa neshamwari yangu inodiwa, Jim Witter:

Forgiveness

Mudiki Mickey Johnson aive shamwari yangu yepamoyo
Mugiredhi rekutanga takapika kuti taizogara takadaro kusvika pekupedzisira
Asi mugiredhi rechinomwe munhu akandibira bhasikoro
Ndakabvunza Mickey kuti aiziva here kuti ndiani akazviita achibva anyepa
Nekuti aive iye…
Uye pandakaziva kuti yakandibata setani yezvidhinha
Uye ndichiri kuona chiso chake pandakati
“Handichada kutaura newe zvakare”

Dzimwe nguva tinorasika nzira
Hatitauri zvinhu zvatinofanira kutaura
Tinobatirira pakuzvikudza kwakasindimara
Patinofanira kuisa zvese parutivi
Kutambisa nguva yatinenge tapihwa kunenge kusina musoro
Uye izwi rimwe diki harifanire kunge rakaoma…kuregerera

Kadhi kadiki kakasvika pazuva remuchato wangu
“Zvishuwo zvakanakisisa kubva kushamwari yekare” ndizvo chete zvazvaifanira kutaura
Hapana kero yekudzosera, kwete, kunyangwe zita
Asi manyorerwo arakaitwa akakanganisa
Akanga ari iye…
Uye ndakatozoseka zvangu sezvo nguva yakapfuura yakauya ichizadza mundangariro dzangu
Ndingadai ndakaitora foni iya ipapo ipapo
Asi handina kuita nguva

Dzimwe nguva tinorasika nzira
Hatitauri zvinhu zvatinofanira kutaura
Tinobatirira pakuzvikudza kwakasindimara
Patinofanira kuisa zvese parutivi
Kutambisa nguva yatinenge tapihwa kunenge kusina musoro
Uye izwi rimwe diki harifanire kunge rakaoma…kuregerera

Svondo mangwanani bepa rakasvika padanho rangu
Chinhu chandakatanga kuverenga chakazadza mwoyo wangu nokuzvidemba
Ndakaona zita randaiva ndave nenguva ndisina kuona
Yaiti yakasiya mudzimai nemwana
Uye aive iye…
Pandakazviziva misodzi yakabva yangodonha kunge mvura
Nokuti ndakaona kuti ndakanga ndarasikirwa nemukana wangu
Kuti nditaure naye zvakare…

Dzimwe nguva tinorasika nzira
Hatitauri zvinhu zvatinofanira kutaura
Tinobatirira pakuzvikudza kwakasindimara
Patinofanira kuisa zvese parutivi
Kutambisa nguva yatinenge tapihwa kunenge kusina musoro
Uye izwi rimwe diki harifanire kunge rakaoma…kuregerera
Shoko rimwe diki harifanire kunge rakaoma kudaro...

Mudiki Mickey Johnson aive shamwari yangu yepamoyo…

—Yakanyorwa naJim Witter; 2002 Curb Songs (ASCAP)
Sony/ATV Music Publishing Canada (SOCAN)
Nziyo dzeBaby Squared (SOCAN)
Mike Curb Music (BMI)

Tose Takarwadziwa

Tese takarwadziwa. Tese takarwadzisa vamwe. Pane munhu mumwe chete asingatadzi munhu, uye ndiye Jesu—iye anokanganwira munhu wose zvivi zvake. Ndokusaka achitendeukira kuno mumwe nomumwe wedu, isu takamuroverera pamuchinjikwa uye tinoroverera mumwe nomumwe wedu, achiti:

Kana iwe uchiregerera vamwe kudarika kwavo, Baba vako vekudenga vachakuregerera iwe. Asi kana usingaregereri vamwe, Baba vako havazokuregerera kudarika kwako. (Mat. 6: 14-15)

Kusaregerera kwakafanana nengetani yakasungirirwa pamwoyo wako neimwe magumo yakasungwa muGehena. Unoziva here chinofadza pamashoko aJesu? Haavaregi nokutaura kuti, “Ehe, ndinoziva kuti wakakuvadzwa zvomenemene uye mumwe munhu iyeye akanga ari mutambarakede” kana kuti “Hazvina kunaka kuva neshungu nemhaka yokuti zvakaitika kwauri zvakanga zvakaipisisa.” Anongotaura chete achiti:

Regerera uye ucharegererwa. (Ruka 6:37)

Izvi hazvidzikisi chokwadi chekuti iwe kana ini takambonzwa kurwadziwa chaiko, kana kukuvadzwa zvakanyanya. Maronda atakapiwa nevamwe, kunyanya mumakore edu echidiki, anogona kuumba zvatiri, kudyara kutya, uye kugadzira zvipingamupinyi. Vanogona kutikanganisa. Zvinogona kuita kuti mwoyo yedu iome kusvika kwatinoona zvakaoma kugamuchira rudo, kana kuti kupa, uye kunyange ipapo, inogona kumonyaniswa, yekuzvifunga, kana yenguva pfupi sezvo kusachengeteka kwedu kunofukidza kuchinjana kwerudo rwechokwadi. Nekuda kwemaronda edu, kunyanya maronda evabereki, unogona kunge wakatendeukira kuzvinodhaka, doro kana bonde kuti upedze marwadzo. Pane nzira dzinoverengeka idzo maronda ako akakubata nadzo, uye ndosaka uri pano nhasi: kurega Jesu achirapa zvakasara kuti zviporeswe.

Uye ichokwadi chinotisunungura.

Kuziva Sei Kana Usina Kuregerera

Ndedzipi nzira dzekuti kusaregerera kunoratidzwa? Chinonyanya kuoneka kuita mhiko: “Ndichadaro haana muregerere.” Zvine hunyengeri, tinogona kuratidza kusakanganwira nokubva kune imwe, inonzi "chando chepfudzi"; tinoramba kutaura kumunhu; patinovaona, tinotarisa kune rimwe divi; kana kuti tinoitira vamwe mutsa nemaune, uye zviri pachena kuti hatina mutsa kune akatikuvadza.

Kusaregerera kunogona kuratidzwa mumakuhwa, kuvadzikisira pasi pese patinowana mukana. Kana kuti tinofara patinovaona vachipera simba kana kuti pavanosangana nezvinhu zvakaipa. Tingatoitira hama neshamwari zvakaipa, kunyange zvazvo vangava vasina mhosva zvachose. Pakupedzisira, kusakanganwira kunogona kuuya nenzira yoruvengo nehasha, zvokusvika pakupedza isu. 

Hapana chimwe cheizvi chinopa upenyu, ku isu kana vamwe. Zvinotinetsa mupfungwa. Tinorega kuva pachedu uye tova vatambi pedyo nevakatikuvadza. Tinorega zviito zvavo zvichitichinja kuva zvidhori zvokuti pfungwa dzedu nemwoyo zvinogara zvakanyungudutswa kubva parugare. Tinopedzisira tava kutamba mitambo. Pfungwa dzedu dzinobatwa mundangariro nemafungiro ekufungidzira uye kusangana. Tinoronga uye tinoronga maitiro edu. Isu tinorangarira nguva uye zvatinofunga kuti taifanira kunge taita. Mushoko, tinova a nhapwa pakusaregerera. Tinofunga kuti tiri kuaisa munzvimbo yawo apo, chaizvoizvo, tiri kurasikirwa zvedu: nzvimbo yedu yorugare, mufaro, uye rusununguko. 

Saka, tichambomira zvino kwekanguva. Tora bepa risina kunyorwa (rakasiyana nejenari rako) uye kumbira Mweya Mutsvene kuti akuratidze vanhu vari muupenyu hwako avo vauchiri kuramba vakabatirira pakusaregerera. Tora nguva yako, dzokera kumashure sezvaunoda. Inogona kunge iri chinhu chidiki chausina kurega kuenda. Mwari vachakuratidza. Iva akatendeseka kwauri pachako. Uye usatya nekuti Mwari vanotoziva zvakadzika zvemoyo wako. Usarega muvengi achisundira zvinhu murima. Uku ndiko kutanga kwerusununguko rutsva.

Nyora mazita avo pasi sezvavanouya mupfungwa, uye wobva waisa bepa iroro parutivi kwekanguva.

Kusarudza Kukanganwira

Makumi emakore apfuura, mudzimai wangu, mugadziri wemifananidzo, akanga achigadzira chiratidzo chekambani. Akapedza nguva yakawanda achiedza kugutsa muridzi, achigadzira akawanda ema logo mazano. Pakupedzisira, hapana chaizomugutsa, saka aitofanira kukanda tauro. Akamutumira bhiri raivhara chikamu chidiki chenguva yaakaisa.

Paakaigamuchira, akatora foni ndokusiya voicemail inotyisa zvikuru yaungafungidzira - yakashata, yakasviba, inonyadzisa - yakanga iri kunze kwemachati. Ndakaita hasha, ndikapinda mumota mangu, ndonanga kubusiness kwake ndokumutyisidzira.

Kwemavhiki, murume uyu aindinetsa. Ndaiziva kuti ndaifanira kumukanganwira, saka ndaizo“taura mashoko” acho. Asi pese pandaityaira pedyo nebhizimisi rake, raiva pedyo nenzvimbo yangu yebasa, ndainzwa hasha idzi dzichikwira mandiri. Rimwe zuva, mashoko aJesu akauya mundangariro:

Asi kunemi munonzwa ndinoti idai vavengi venyu, itai zvakanaka kune vanokuvengai, ropafadzai vanokutukai, nyengetererai vanokuitirai zvakaipa. ( Ruka 6:27-28 )

Uye saka, nguva yakatevera yandakatyaira nebhizimusi rake, ndakatanga kumunamatira: “Ishe, ndamuregerera murume uyu. Ndinokumbira kuti muropafadze iye nebhizinesi rake, mhuri yake uye hutano hwake. Ndinonamata kuti murege kurangarira kutadza kwake. Zviratidze kwaAri kuti akuzive uye ugoponeswa. Uye ndinokutendai nekundida, nekuti neniwo, ndiri mutadzi murombo."

Ndakaramba ndichiita izvi vhiki nevhiki. Zvino rimwe zuva ndichityaira motokari, ndakazadzwa norudo rukuru nomufaro nokuda kwomurume uyu, zvokuti ndakada kumumbundira ndokumuudza kuti ndinomuda. Chimwe chinhu chakasunungurwa mandiri; zvino akanga ava Jesu achimuda kubudikidza neni. Chiyero icho hasha chakabaya mwoyo wangu ndiro danho randaifanira kushingirira mukurega Mweya Mutsvene uchibvisa chepfu… kusvikira ndasununguka.

Maziviro Ekuti Kana Waregerera

Kukanganwira hakusi manzwiro asi chisarudzo. Kana tikaramba tichiita chisarudzo ichocho, manzwiro acho achatevera. (Caveat: Izvi hazvirevi kuti unofanira kuramba uri mumamiriro ezvinhu anoshungurudza. Hazvireve kuti iwe unofanirwa kuve musuwo wekutadza kushanda kweumwe. Kana uchifanira kuzvibvisa kubva mumamiriro ezvinhu aya, kunyanya kana achinge achikushungurudza, ita saizvozvo.)

Saka unoziva sei kana uchikanganwira mumwe munhu? Paunenge uchikwanisa kuvanamatira uye kuvashuvira mufaro wavo, kwete kurwara. Kana iwe uchikumbira Mwari zvechokwadi kuti vakuponese, kwete kuvatuka. Kana ndangariro yeronda haichakonzeri kunzwa kunyura kuya. Paunenge wava kugona kurega kutaura nezve zvakaitika. Paunenge uchikwanisa kuyeuka iyo ndangariro uye kudzidza kubva mairi, kwete kunyura mairi. Paunenge uchikwanisa kuve munharaunda yemunhu iyeye uye uchiri iwe pachako. Kana wava nerugare.

Chokwadi, iye zvino tiri kubata nemaronda aya kuti Jesu agoaporesa. Iwe unogona kunge usati wava munzvimbo iyoyo, uye ndizvozvo. Ndiko kusaka uri pano. Kana uchida kuridza mhere, danidzira, chema, wozviita. Buda mudondo, kana ubate mutsamiro, kana umire pamucheto peguta, uribudise. Tinofanira kuchema, kunyanya kana maronda edu abira kusava nemhosva kwedu, akanganisa hukama hwedu, kana kushandura nyika yedu. Tinofanira kunzwa kusuwa, zvakare, nenzira yatakarwadzisa nayo vamwe, asi tisingadzokeri mukuzvivenga ikoko (rangarira Day 5!).

Pane tsumo inoti:[1]Izvi zvakanzi zvakaitwa naCS Lewis. Pane mutsara wakafanana nemunyori James Sherman mubhuku rake ra1982 kuramba: "Haugone kudzokera kumashure unotanga patsva, asi unogona kutanga izvozvi wogadzira magumo matsva."

Iwe haugone kudzokera kumashure uye shandura yekutanga,
asi unogona kutanga pauri wochinja magumo.

Kana zvese izvi zvichiita sekunge zvakaoma, saka kumbira Jesu kuti akubatsire kuregerera, Iye akadzidzisa nemuenzaniso wake:

Baba, varegererei, havazivi zvavanoita. (Ruka 23:34)

Zvino tora bepa iroro, uye taura zita rega rega rawakanyora, uchiti:

"Ndinoregerera (zita) nekuva ne ___________. Ndinomuropafadza uye ndinomusunungura kwamuri, Jesu."

Rega ndibvunze: Mwari aive pane yako here? Tinofanirawo kumuregerera. Kwete kuti Mwari vakambokutadzira iwe kana ini; Kuda kwake kwekuregedzera kwakabvumira zvinhu zvese muhupenyu hwako kuti zviunze kunaka kukuru, kunyangwe iwe usingazvione izvozvi. Asi tinofanira kurega hasha dzedu kwaAri zvakare. Nhasi (Chivabvu 19) zvamazvirokwazvo rinocherekedza zuva apo hanzvadzi yangu huru yakafa mutsaona yemotokari apo yakanga ichingova bedzi namakore 22. Mhuri yangu yaifanira kukanganwira Mwari ndokuisa chivimbo chedu Maari zvakare. Anonzwisisa. Anokwanisa kubata hasha dzedu. Anotida uye anoziva kuti, rimwe zuva, tichaona zvinhu nemaziso Ake uye tichifara munzira Dzake, dziri kupfuura kunzwisisa kwedu pachedu. (Ichi chinhu chakanaka kunyora nezvacho mujenari rako uye kubvunza mibvunzo kuna Mwari, kana zvine basa kwauri). 

Mushure mekunge wapfuura nerondedzero, iputse mubhora wobva waikandira munzvimbo yako yemoto, mumoto, BBQ, kana poto yesimbi kana mbiya, uye kupisa it. Uye wozodzoka kunzvimbo yako inoera yekutandarira uye rwiyo rwuri pasi apa ruve munamato wako wekuvhara. 

Rangarira, haufanirwe kunzwa ruregerero, unongofanira kuzvisarudza. Mukuneta kwako, Jesu anova simba rako kana ukangomukumbira. 

Zvisingagoneki kuvanhu zvinogoneka kuna Mwari. ( Ruka 18:27 )

Ndinoda Kuva Sawe

Jesu, Jesu,
Jesu, Jesu
Shandura moyo wangu
Uye kuchinja hupenyu hwangu
Uye kundishandura zvese
Ndinoda kuva seMi

Jesu, Jesu,
Jesu, Jesu
Shandura moyo wangu
Uye kuchinja hupenyu hwangu
O, uye ndishandure zvese zvangu
Ndinoda kuva seMi

Nekuti ndaedza uye ndaedza
uye ndakundikana kakawanda
O, muutera hwangu Makasimba
Tsitsi dzenyu ngadzive rwiyo rwangu

Nokuti nyasha dzenyu dzakandikwanira
Nokuti nyasha dzenyu dzakandikwanira
Nokuti nyasha dzenyu dzakandikwanira

Jesu, Jesu,
Jesu, Jesu
Jesu, Jesu,
Shandura moyo wangu
O, shandura hupenyu hwangu
Ndishandure mese
Ndinoda kuva seMi
Ndinoda kuva seMi
(Jesu)
Shandura moyo wangu
Shandura hupenyu hwangu
Ndinoda kuva seMi
Ndinoda kuva seMi
Jesu

-Mark Mallett, kubva Ishe ngaazive, 2005©

 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Izvi zvakanzi zvakaitwa naCS Lewis. Pane mutsara wakafanana nemunyori James Sherman mubhuku rake ra1982 kuramba: "Haugone kudzokera kumashure unotanga patsva, asi unogona kutanga izvozvi wogadzira magumo matsva."
Posted in HOME, HEALING RETREAT.