Zuva rechinomwe: Sezvauri

SEI tinozvienzanisa nevamwe here? Ndiyo imwe yemakosi makuru ekusafara kwedu uye font yenhema… 

Ngatienderere mberi izvozvi: Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene ameni.

Huya Mweya Mutsvene, Iwe wakaburuka pana Jesu paKubhabhatidzwa Kwake nezwi raBaba Vekudenga, uchiti: “Uyu Mwanakomana Wangu Wandinoda. Inzwi rimwe chete iroro, kunyange zvazvo risina kunzwika, rakataura pandakabata pamuviri uye zvakare paRubhabhatidzo rwangu: “Uyu ndiye mwanakomana/mwanasikana wangu wandinoda.” Ndibatsireiwo kuti ndione uye ndizive kuti ndinokosha sei pamberi paBaba. Ndibatsirei kuti ndivimbe nemagadzirirwo ake ezvandiri, nezvandisiri. Ndibatsirei kuti ndizorore mumaoko aBaba semwana wavo akasarudzika. Ndibatsire kuti nditende hupenyu hwangu, mweya wangu usingaperi, uye neruponeso urwo Jesu akandiitira. Ndiregerereiwo nekukuchemedzai Mweya Mutsvene nekuzviramba ini nezvipo zvangu nechikamu changu chenyika. Nenyasha dzenyu zuva ranhasi, ndibatsirei kugamuchira chinangwa nenzvimbo yangu mukusika uye ndizvide pachangu, sokundida kwandinoda Jesu, kubudikidza neZita Rake Dzvene-tsvene, ameni.

Teerera rwiyo urwu rwavari kukuudza narwo, izvozvi, kuti vanokuda sezvauri, sokukusika kwaakaita.

Sezvauri

Maoko madiki netsoka diki, zvigunwe zvine pudgy
Amai vanozendamira mubeche vachitsvoda mhino yako inotapira
Iwe hauna kufanana nevamwe vacheche, izvi tinogona kuona
Asi uchagara uri mwana wamambo kwandiri

Ndinokuda sezvauri
Sezvauri
Mumaoko angu unenge wava nemba
Sezvauri

Haana kumbononoka mukirasi, aisambogona muchikoro
Kungoda kufarirwa chete akanzwa kunge benzi
Humwe husiku aingoshuwira kufa, bkuseka hapana akaita hanya nazvo
Kusvikira asimudza musoro kumusiwo
Ndokuona baba vake varipo

Ndinokuda sezvauri
Sezvauri
Mumaoko angu unenge wava nemba
Sezvauri

Anomuona akagara akanyarara, anotarisa zvakafanana
Asi havana kuseka kwenguva yakareba,
Haatombokwanisa kurangarira zita rake.
Anobata maoko ake, asina simba uye asina simba, auye anoimba zvinyoro
Mashoko aakamuudza hupenyu hwake hwese

Kubva zuva raakatora ring yake...

Ndinokuda sezvauri
Sezvauri
Mumoyo mangu munenge mava nemusha
Sezvauri
Unozogara une musha
Sezvauri

— Mark Mallett, anobva kuRudo Holds On, 2002©

Kunyangwe amai vako vakakurasha—kana mhuri yako, shamwari dzako, murume/mukadzi wako—unozogara uine imba mumaoko aBaba Vokudenga.

 
Mufananidzo Wakakanganiswa

Kana ndikataura kuti Mwari anokuda “sezvauri,” hazvirevi kuti anokuda “mumamiriro auri kuita.” Baba vorudzii vangati, “O, ndinokuda sezvauri” - sezvo misodzi inoyerera pamatama edu uye kurwadziwa kunozadza mwoyo yedu? Imhaka yokuti tinodiwa zvikuru zvokuti Baba vanoramba kutisiya tiri mukuwa.

Asi zvino munofanira kubvisa zvose izvi zvinoti: kutsamwa, hasha, ruvengo, makuhwa, nokutaura zvinonyadzisa mumiromo yenyu. Regai kureva nhema kuno mumwe nomumwe, sezvo makabvisa munhu wekare namabasa ake uye mukafuka munhu mutsva, unovandudzwa, mukuziva, mumufananidzo woMusiki wake. (VaKorose 3:8-10)

Apo ndaiwanzofamba ndichiparidza muzvikoro zveKaturike muNorth America yose, ndaiwanzoudza vana, kuti: “Jesu haana kuuya kuzobvisa hunhu hwako, Akauya kuzobvisa chivi chako.” Chivi chinokanganisa uye chinokanganisa zvatiri chaizvo, sezvo rudo nedzidziso zvaKristu zvinotibatsira kuti tive vanhu vechokwadi. 

…zvinoda munhu kuti arambe mavambo ake, zvinomusvibisa kubva pakutanga; njere dzake, ndangariro uye zvicharamba zvisina chiedza, uye chifananidzo choumwari chinoramba chakaremara uye chisingaoneki. —Jesu Kumushumiri waMwari Luisa Piccarreta, September 5, 1926, Vol. 19

Wakambotarisa mugirazi ndokugomera here: "Ndiri ani?" Inyasha dzakadii kuzvibata, kuve wakasununguka uye wakasununguka muganda rako. MuKristu akadaro anotaridzika sei? Ivo, mune rimwe izwi, zvininipisa. Vanogutsikana nekusaonekwa, asi cherechedza vamwe. Vanonyanya kufarira pfungwa dzevamwe kupfuura dzavo. Kana varumbidzwa vanongoti "maita basa" (pane kuita contortions nei Mwari vachifanira kukudzwa, kwete ivo, etc.). Pavanenge vakanganisa, havashamisiki. Pavanosangana nezvikanganiso zvevamwe, vanorangarira zvavo. Vanonakidzwa nechipo chavo pachavo asi vanofara mune vamwe vane zvipo zvakanyanya. Vanokanganwira nyore nyore. Vanoziva kuda mudukusa wehama uye havatyi utera hwevamwe nezvikanganiso. Nemhaka yokuti vanoziva rudo rwaMwari rusingagumi, uye kukwanisa kwavo ruramba, vanoramba vari vaduku, vanoonga, vachizvininipisa.

Zvinosekesa kuti tinotsvaka sei kuda, kuvimbisa, uye kuona Kristu mune vamwe - asi tisambofa takapa rupo irworwo kwatiri. Unoona kupokanidzana kwacho here? Imi mose hamuna kugadzirwa nomufananidzo waMwari here? Aya ndiwo anofanira kunge ari maitiro ako kwauri:

Ndimi makaumba itsvo dzangu; makandiruka mudumbu ramai vangu. Ndichakurumbidzai nokuti ndakaitwa nomutoo unoshamisa; mabasa enyu anoshamisa! Ini pachangu Munoziva. ( Pis 13913-14 )

Hazvingave zvakanaka here kuti tiuye kunzvimbo yatinorega basa risingaperi uye rinonetesa rekuedza kufadza kana kufadza vamwe vese? Ndokupi kwatinorega kunzwa tisina kuchengeteka pane vamwe, kana kuti kubata rudo nehanya? Kana kuti, haukwanisi kuva muboka revanhu kana kutarisa mumwe munhu mumaziso? Kuporeswa kunotanga nekuzvigamuchira iwe pachako, zvausingakwanisi, kusiyana kwako, uye kuzvida iwe - sezvauri - nekuti ndiwo masikirwo awakaitwa neMusiki. 

ndichavaporesa. Ndichavatungamirira uye ndigodzorera kunyaradzwa kwakazara kwavari nokuna avo vanovachema, ndichigadzira mashoko enyaradzo. Rugare! Rugare kuna vari kure navari pedyo ndizvo zvinotaura Jehovha; uye ndichavaporesa. ( Isaya 57:18-19 )


Hunhu Hwako

Tose takaenzana mumeso aMwari, asi hatina kufanana. Panguva yekunyarara kwangu ndinyerere, ndakavhura jenari rangu uye Ishe vakatanga kutaura kwandiri nezvehunhu. Ndinovimba kuti hamunetse kana ndikagovera zvakabuda muchinyoreso changu sezvo zvakandibatsira kuti ndinzwisise kusiyana kwedu kwevanhu:

Chimwe nechimwe chezvisikwa Zvangu chakagadzirwa nehunhu - kunyangwe mhuka. Vamwe havana hasha, vamwe vanoda kuziva, vamwe vanonyara, uye vamwe vakashinga. Saizvozvowo, nevana Vangu. Chikonzero ndechekuti humiro hwemusikirwo inzira yekuenzanisa uye kuwiriranisa zvisikwa. Vamwe vanosimudzwa kuti vave vatungamiri vekurarama nekugara zvakanaka kweavo vakavapoteredza; vamwe vanotevera kuti vachengete kuwirirana uye vape muenzaniso kune vamwe. Naizvozvo, kunokosha kuti muapostora azive ichi chimiro muchisiko. 

Ndokusaka ndichiti, “Musatonga.” Nokuti kana mumwe akashinga, zvimwe chipo chake ndechokutungamirira vamwe. Kana imwe yakachengeterwa, inogona kunge iri yekupa kunyorova kweushingi. Kana munhu akanyarara uye akanyarara zvikuru nomuzvarirwo, kungava kudana kwakananga kukudziridza uchenjeri nokuda kwezvakanaka zvavose. Kana mumwe akataura zviri nyore, kungava kukurudzira uye kudzivirira vamwe vose kubva pausimbe. Saka unoona, mwana, hukasha hunorairwa kurongeka uye kuwirirana.

Iye zvino, humiro hunogona kuchinjwa, kudzvinyirirwa uye kunyange kuchinjwa maererano nemaronda emunhu. Vakasimba vanogona kupera simba, vanyoro vanogona kuva nehasha, vanyoro vanogona kuva nehasha, vane chivimbo vanogona kutya, zvichingodaro. Uye nokudaro, kuwirirana kwechisiko kunokandwa mune imwe nyongano. Ndiyo “nyongano” yaSatani. Nekudaro, Rudzikinuro rwangu uye simba reKumuka Kwangu zvakafanira kudzoreredza moyo uye kuzivikanwa kwechokwadi kwevana Vangu vese. Kuti vadzorere kuhunhu hwavo hwakakodzera uye kunyange kuhusimbisa.  

Kana muapositori Wangu achitungamirirwa neMweya Wangu, humiro hwepanyama hwakapihwa naMwari hauparadzwe; panzvimbo pezvo, chimiro chendangariro chakanaka chinogovera hwaro hwomuapostora ku“buda” mumwoyo womumwe: “Farai navanofara, chemai navanochema. Murangarirane saizvozvo; musazvikudza, asi mufambidzana navanozvininipisa; usazviti wakachenjera. (VaR. 12: 15-16)

…Uye saka Mwanakomana Wangu, usambozvienzanisa nemumwe sekufanana nehove isingafaniri kuzvienzanisa neshiri, kana chigunwe neruoko. Tora nzvimbo yako nechinangwa muhurongwa hwekusika nekugamuchira nekuzvininipisa uye kurarama kubva kuhunhu hwako hwawakapihwa naMwari kuti ude Mwari uye ude vamwe, sezvaunozviita iwe. 

Dambudziko nderekuti zvivi zvedu, maronda, nekusachengeteka zvinoguma zvave kutigadzira nekutishandura, izvo zvinoratidzwa mukati medu. hunhu. 

Hunhu hwako hwawakapiwa naMwari ndiwo mafungiro aunonzwa. Hunhu hwako ndihwo hunoumbwa kuburikidza nezviitiko zvehupenyu, kuumbwa kwako mumhuri, mamiriro etsika dzako, uye hukama hwako neni. Pamwe chete, hunhu hwako uye hunhu hwako zvinoumba chitupa chako. 

Chiona mwanangu, handina kuti zvipo zvako kana zvipo zvinoumba chiziviso chako. Asi, ivo vanowedzera basa rako uye chinangwa (mission) munyika. Kwete, chitupa chako, kana chakazara uye chisina kuputsika, chiratidzo chemufananidzo Wangu mauri. 

Shoko pamusoro pezvipo zvako uye iwe

Zvipo zvenyu ndizvo chete—zvipo. Vangadai vakapiwa muvakidzani wepedyo. Havasi chitupa chako. Asi vangani vedu vanopfeka masiki zvichienderana nechitarisiko chedu, matarenda edu, chimiro chedu, hupfumi hwedu, mvumo yedu yemvumo, nezvimwe? Nekune rumwe rutivi, vangani vedu vasina chivimbo, vanonzvenga kana kuisa pasi zvipo zvedu kana kuviga matarenda edu nekuti hatingazvienzanisi nevamwe, uye izvo zvinozovawo kuzivikanwa kwedu?

Chimwe chezvinhu zvakaporeswa naMwari mandiri pakupera kwekunyarara kwangu chaive chitadzo chandakanga ndisati ndaona: Ndakanga ndaramba chipo changu chemimhanzi, inzwi rangu, musambo wangu, nezvimwe. Ndiri munzira kuenda kumba, ndakanga ndogara. mukunyarara, ndichikoka Mai Vedu kuti vandiperekedze kuchigaro chevatyairi kuti ndingofunga nezvenyasha huru dzemazuva mapfumbamwe iwayo. Pane kudaro, ndakanzwa akundiudza kuti ndiise maCD angu. Saka ndakatamba Ndinunure Kubva Kwandiri chekutanga. Rushaya rwangu rwakavhurika: kunyarara kwangu kwese kupora kwairatidzwa mune iro albhamu, kumberi kuenda kumashure, dzimwe nguva izwi neshoko. Ndakaerekana ndaona kuti zvandainge ndagadzira makore makumi maviri nemana apfuura aive a uporofita pakupodzwa kwangu (uye zvino, ndinonamatira vazhinji venyu). Chokwadi, dai ndisina kugamuchira chipo changu patsva zuva iroro, ndinotofunga kuti pamwe ndisiri kuita izvi. Nokuti sezvandaiteerera nziyo dzacho, ndakaona kuti maive nekuporesa mazviri, zvisina kukwana sezvadzakaita, uye ndakafemerwa kuti ndidziise pakudzokera shure.

Saka zvakakosha kuti tishandise zvipo zvedu kwete kuzviviga muvhu nokuda kwekutya kana kuzvininipisa kwenhema (cf. Mateu. 25:14-30).

Zvakare, nyika haidi imwe St. Thérèse de Lisieux. Zvainoda ndizvo iwe. Iwe, kwete Thérèse, wakazvarwa panguva ino. Muchokwadi, hupenyu hwake inyaya-mu-nzvimbo yemumwe munhu akange asingazivikanwe nenyika, uye kunyangwe vazhinji vevaainamata navo musesita, nekuda kwerudo rwake rwakadzama uye rwakavanzika kuna Jesu. Uye zvakadaro, nhasi, ndiChiremba weChechi. Saka unoonaka, usarerutsa izvo Mwari anogona kuita nekuita kwedu kusingakoshi.

Ani naani anozvikwidziridza achaninipiswa; asi ani nani unozvininipisa uchakwiridzirwa. (Mateo 23:12)

Mwari anoda kuti ugamuchire chinangwa chako nenzvimbo pakusika nokuti pane chikonzero chacho, zvichida kungofanana nechikonzero chemapoka enyeredzi ari kure asingazombooni.

Kuzviziva Pachako

Tora jenari rako zvino uye kumbira Mweya Mutsvene kuti uuye zvakare uzokubatsira kuti uzvione uri muchiedza chechokwadi. Nyora pasi nzira dzawakaramba nadzo zvipo nematarenda ako. Cherechedza nzira dzaunonzwa usina kuchengeteka kana kuti usina chivimbo. Bvunza Jesu kuti sei uchinzwa seizvi uye nyora zvinouya mupfungwa. Angakuzivisa ndangariro kubvira pauduku hwako kana kuti rimwe ronda. Zvino kumbira Ishe kuti vakuregerere pakuramba nzira yavakakusika nayo uye neimwe nzira yausina kuzvigamuchira nekuzvininipisa, sezvauri.

Pakupedzisira nyora pasi zvipo zvako uye unyanzvi, mano ako echisikigo uye zvinhu zvaunoita zvakanaka, uye tenda Mwari nokuda kweizvi. Mutende kuti ma“kaitwa zvinoshamisa”. Uyewo, cherechedza unhu hwako uye mutende nekukuita sezvauri. Iwe unogona kushandisa aya emhando yepamusoro mana, kana musanganiswa wawo, segwara:

Choleric: Iye anoenda, akanaka pakuzadzisa zvinangwa

• Simba: Mutungamiri akaberekwa ane simba, chido, uye chido chakasimba; kuzvivimba uye kuva netariro.

• Kushaya simba: Inogona kunetseka nekunzwira vamwe tsitsi kune zvido zvevamwe, uye inogona kuda kudzora nekutsoropodza vamwe zvakanyanya.

Kushushikana: Mufungi akadzama ane pfungwa dzakasimba uye manzwiro erudo

• Simba: Nechisikigo hunyanzvi hwekuchengeta zvinhu zvakarongeka uye kuhon'era zvakanaka; shamwari yakatendeka inobatanidza zvakadzama nevanhu.

• Kushaya simba: Inogona kurwisana nekukwana kana kusagutsikana (kwega uye nevamwe); uye anogona kukurirwa nyore nyore noupenyu.

sanguine: "Munhu wevanhu" uye hupenyu hwepati

• Simba: inoshamisira, yekugadzira, uye inongo fadza; inobudirira pakudyidzana kwevanhu uye kugoverana hupenyu nevamwe.

• Kushaya simba: Inogona kunetseka nekutevera-kuburikidza uye inova nyore kuzvipira; inogona kushaya kuzvidzora kana kuti inowanzodzivisa zvikamu zvakaoma zvehupenyu uye hukama.

Phlegmatic: Mutungamiriri wemuranda akadzikama pasi pekumanikidzwa

• Simba: anotsigira, anonzwira tsitsi, uye muteereri mukuru; kazhinji muiti worugare anotarira vamwe; kugutsikana zviri nyore uye kufara kuva chikamu chechikwata (kwete sabhuku).

• Kushaya simba: zvinogona kunetsa kutora matanho pazvinenge zvichidiwa, uye zvinogona kudzivirira kunetsana uye kugoverana manzwiro akasimba.

Kuvhara Munamato

Namata nerwiyo runotevera uchiziva kuti kutenderwa nevanhu, kuzivikanwa kana kurumbidzwa hakusiko kwaunoda, asi kutenderwa naIshe chete.

 

Zvose Zvandichada

Haiwa Jehovha, munondiitira zvakanaka kwazvo
Ndiwe Tsitsi
Ndimi zvese zvandichada

O Ishe, munonditapira
Iwe uri Safety
Ndimi zvese zvandichada

Ndinokudai Jehovha, ndinokudai Jehovha
Jesu, Ndimi zvose zvandinoda
Ndinokudai Jehovha, ndinokudai Jehovha

Haiwa Jehovha, muri pedyo neni
Muri Mutsvene
Ndimi zvese zvandichada

Ndinokudai Jehovha, ndinokudai Jehovha
Jesu, Ndimi zvose zvandinoda
Ndinokudai Jehovha, ndinokudai Jehovha
Jesu, Ndimi zvose zvandinoda
Ndinokudai Jehovha, ndinokudai Jehovha

O ndinokudai Ishe, ndinokudai Jehovha
Jesu, Ndimi zvose zvandinoda
Ndinokudai Jehovha, ndinokudai Jehovha
Jesu, Ndimi zvose zvandinoda
Ndinokudai Jehovha, ndinokudai Jehovha
Ndimi zvese zvandichada

—Mark Mallett, Tsitsi Dzvene Chaplet, 2007

 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, HEALING RETREAT.