Zuva rechisere: Maronda Akadzika

WE tava kuyambuka pakati penzvimbo yedu yekudzokera. Mwari havasati vapera, kune basa rakawanda rokuita. Chiremba Wokuvhiya Woumwari ari kutanga kusvika pakadzika dzika dzevanga redu, kwete kuzotinetsa kana kutivhiringidza, asi kuti tirape. Zvinogona kurwadza kutarisana nendangariro idzi. Ino ndiyo nguva ye kutsungirira; ino ndiyo nguva yekufamba nokutenda kwete kuona, uchivimba nehurongwa hwatangwa naMweya Mutsvene mumoyo mako. Padivi pako ndiamai Vakaropafadzwa uye vakoma nevanin'ina vako, Vatsvene, vese vachikureverera. Vari pedyo newe zvino kupfuura zvavaive muhupenyu huno, nokuti vakabatana zvakazara neUtatu Hutsvene nokusingaperi, uyo anogara mukati mako nokuda kwekubhabhatidzwa kwako.

Zvakadaro, unogona kunzwa uri wega, kunyangwe wakasiiwa paunenge uchinetseka kupindura mibvunzo kana kunzwa Ishe vachitaura newe. Asi sekutaura kunoita Munyori wePisarema, “Ndingaendepi ndibve paMweya wenyu? ndibve pamberi penyu, ndingatizirepiko?[1]Pisarema 139: 7 Jesu akavimbisa kuti: “Ndinemi nguva dzose, kusvikira pakuguma kwenyika.”[2]Matt 28: 20

Naizvozvo, zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura kudai, ngatibvisei mutoro wose nechivi chakatinamatira uye kuti tirambe tichimhanya nhangemutange yatakatarira, takatarira kuna Jesu, mutungamiriri nomukwanisi womudzimu. kutenda. Nokuda kwomufaro wakanga uri pamberi pake, akatsunga pamuchinjikwa, akazvidza kunyadziswa kwawo, uye akagara kurudyi rwechigaro choushe chaMwari. (VaHebheru 12″1-2)

Nekuda kwerufaro rwawakachengeterwa naMwari, zvakafanira kuunza kutadza kwedu nemaronda kuMuchinjikwa. Saka, koka Mweya Mutsvene zvakare kuti uuye kuzokusimbisa panguva ino, uye kuti utsungirire.

Huya Mweya Mutsvene uzadze moyo wangu unonetseka. Ndinovimba nerudo rwenyu kwandiri. Ndinovimba nehuvepo hwenyu uye ndinobatsira mukuneta kwangu. Ndinozarura mwoyo wangu kwaMuri. Ndinoisa kwamuri kurwadziwa kwangu. Ndinozvipira kwaMuri nokuti handigoni kuzvigadzirisa. Ndiratidze maronda angu akadzama, kunyanya vemhuri yangu, kuti pave nerunyararo nekuyanana. Dzoreraizve mufaro woruponeso rwenyu uye muvandudze mweya wakarurama mukati mangu. Huya Mweya Mutsvene, ndigeze uye undisunungure kubva kuzvisungo zvisina hutano uye undisunungure sechisikwa chako chitsva.

Ishe Jesu, ndinouya pamberi petsoka yeMuchinjikwa Wenyu uye ndobatanidza maronda angu kune Ako, nekuti "nemavanga enyu takaporeswa." Ndinokutendai nokuda kweMwoyo wenyu Mutsvene wakabaiwa, unofashukira izvozvi nerudo, tsitsi uye nokuporeswa kwandiri nemhuri yangu. Ndinovhura moyo wangu kuti ndigamuchire kuporeswa uku. Jesu ndinovimba nemi. 

Zvino, namata kubva pamoyo nerwiyo runotevera…

Gadzirisa Maziso Anga

Nditarisei kwaMuri, Meso angu ngaatarire kwamuri
Gadzirisa maziso angu pauri (dzokorora)
Ndinokuda

Nditungamirei kuMwoyo wenyu, zadzisai kutenda kwangu mamuri
Ndiratidzei Nzira
Nzira inoenda kuMwoyo wenyu, ndinoisa kutenda kwangu mamuri
Ndinotarira kwaMuri

Nditarisei kwaMuri, Meso angu ngaatarire kwamuri
Tarirai meso angu kwaMuri
Ndinokuda

Nditungamirei kuMwoyo wenyu, zadzisai kutenda kwangu mamuri
Ndiratidzei Nzira
Nzira inoenda kuMwoyo wenyu, ndinoisa kutenda kwangu mamuri
Ndinotarira kwaMuri

Nditarisei kwaMuri, Meso angu ngaatarire kwamuri
Gadzirisa maziso angu pauri (dzokorora)
Ndinokudai, ndinokudai

-Mark Mallett, kubva Ndinunurei kubva kwandiri, 1999©

Mhuri Nemaronda Edu Akanyanya

Iri kuburikidza ne mhuri uye zvikurukuru vabereki vedu kuti tinodzidza kushamwaridzana nevamwe, kuvimba, kukura nechivimbo, uye kupfuura zvose, kuumba ukama hwedu naMwari.

Asi kana hukama nevabereki vedu hukavhiringidzwa kana kusavapo, zvinogona kukanganisa kwete chimiro chedu pachedu asi chaBaba Vekudenga. Zvinoshamisa chaizvo - uye zvinoshungurudza - kuti vabereki vanokanganisa sei vana vavo, zvirinani kana zvakanyanya. Ukama hwababa namai nomwana, shure kwezvose, hunorehwa kuva chiratidzo chinooneka choUtatu Hutsvene.

Kunyange mudumbu, kurambwa kunogona kuonwa nomudzimu wedu woucheche. Kana amai vakaramba hupenyu huri kukura mukati mavo, uye kunyanya kana izvozvo zvichienderera mberi mushure mokuberekwa; kana akanga asingakwanisi kuvapo mupfungwa kana mumuviri; kana asina kupindura kuchema kwedu nokuda kwenzara, rudo, kana kuti kutinyaradza apo takanzwa kusaruramisira kwehama nehanzvadzi dzedu, ichi chisungo chakaputsika chinogona kusiya munhu asina kuchengeteka, kutsvaka rudo, kugamuchirwa uye chengeteko izvo zvinofanira kutanga kudzidzwa kubva kwatiri. vanaamai.

Zvakafanana nababa vasipo, kana vabereki vaviri vanoshanda. Uku kupindira kwekubatana kwedu navo kunogona kutisiya mushure mehupenyu nekukahadzika pamusoro perudo rwaMwari nekuvapo kwatiri uye kugadzira kusakwanisa kubatana Naye. Dzimwe nguva tinopedzisira tatsvaga rudo irworwo rwusingaverengeki kumwewo. Zvinocherechedzwa muchidzidzo cheDenmark kuti avo vakaumba tsika dzeungochani kazhinji vaiuya kubva kudzimba dzine vabereki vasina kugadzikana kana vasipo.[3]Zvabuda muzvidzidzo:

• Varume vanoroora ngochani vanowanzove vakarerwa mumhuri ine hukama husina kugadzikana hwevabereki - kunyanya, vanababa vasipo kana vasingazivikanwe kana vabereki vakarambana.

• Huwandu hwewanano yeungochani hwakakwidziridzwa pakati pevakadzi vakasangana nekufa kwaamai panguva yekuyaruka, vakadzi vane nguva pfupi yekuroora kwevabereki, uye vakadzi vane nguva refu yekugara pamwe chete naamai-vasipo nababa.

• Varume nevakadzi vane "madzibaba asingazivikanwe" vaive nemikana yekuroora munhu webonde pane avo vezera ravo vane madzibaba anozivikanwa.

• Varume vakaona kufa kwevabereki panguva yehudiki kana kuyaruka vaive nemitengo yakaderera yekuroora kwevakomana kana vakadzi pane vezera ravo vane vabereki vaive vapenyu pazera ravo rekuzvarwa gumi nemasere. 

• Pfupi nguva yemuchato wevabereki, iyo yepamusoro yaive mukana wekuroora kweungochani.

• Varume vane vabereki vakarambana vasati vasvitsa makore matanhatu ekuberekwa vaive nemakumi matatu nemapfumbamwe muzana mukana wekuroora ngochani pane vezera ravo kubva kumichato yevabereki yakasimba.

Referance: "Zvevacheche Mhuri Correlates yeHeterosexual uye Ungochani Imichato: Chizvarwa Cohort Chidzidzo cheMamiriyoni maviri eDanes,”NaMorten Frisch naAnders Hviid; Archives of Sexual Behavior, Gumiguru 13, 2006. Kuti utarise zvizere zviwanikwa, enda ku: http://www.narth.com/docs/influencing.html

Gare gare muupenyu, takundikana kuita zvisungo zvakanaka zvemirangariro muuduku hwedu, tinogona kuvhara, kuvhara mwoyo yedu, kuvaka rusvingo, uye kudzivisa munhu upi noupi kupinda. Tinogona kuita mhiko kwatiri timene dzakadai sekuti “Handichazombobvumiri munhu upi noupi kupinda zvakare,” “Handisati ndichizozvibvumira ndimene kuva asina ngozi, “Hakuna munhu achazombondikuvadza zvakare,” zvichingodaro. Uye zvirokwazvo, idzi dzichashanda kuna Mwari zvakare. Kana kuti isu tinogona kuedza kurerutsa zvisizvo zviri mumwoyo yedu kana kusakwanisa kwedu kubatana kana kunzwa chiremera kuburikidza nekuzvirapa nezvinhu zvenyama, doro, zvinodhaka, kusangana kusina maturo, kana hukama hwehukama. Mune mamwe mazwi, "kutsvaga rudo munzvimbo dzese dzisina kunaka." Kana kuti tichaedza kutsvaga chinangwa uye zvinoreva kuburikidza nekubudirira, chimiro, kubudirira, hupfumi, nezvimwewo - izvo zvekuzivikanwa kwenhema zvatakataura nezvayo nezuro.

Baba

Asi Mwari Baba vanotida sei?

Jehovha ane tsitsi nenyasha, anononoka kutsamwa uye azere netsitsi. Haangawanikwi nguva dzose; uye haangarambi akatsamwa nokusingaperi. haatiitiri sezvakafanira zvakaipa zvedu… Sokuva kure kwamabvazuva namavirira, saizvozvo anobvisa zvivi zvedu kure nesu… Anoziva zvatakaitwa; anorangarira kuti tiri guruva. (cf Mapisarema 103:8-14)

Uyu ndiwo mufananidzo wako waMwari here? Kana zvisina kudaro, tingave tichinetseka ne“ronda rababa”.

Kana madzibaba edu vaive kure nemirangariro, vasina tsitsi, kana kupedza nguva shoma nesu, saka tinokwanisa kazhinji kuisa izvi pana Mwari, nokudaro tichinzwa kuti zvese zvinoenderana nesu muhupenyu. Kana kuti dai vakanga vachida uye vane hasha, vachikurumidza kutsamwa uye vachitsoropodza, vasingatarisiri chinhu chinopfuura kukwana, saka tingakura tichinzwa kuti Mwari Baba havakanganwiri chero kukanganisa uye utera, uye vakagadzirira kutibata maererano nezvikanganiso zvedu - Mwari. kutyiwa pane kudiwa. Tinogona kukudziridza kuderera, kushaya chivimbo, kunzwa kutya kutora njodzi. Kana kuti kana pasina chawakaita chakambova chakanakira vabereki vako, kana kuti vakaratidza nyasha zvikuru kumukoma, kana kuti vakatoseka kana kunyomba zvipo zvako nenhamburiko, ipapo tinogona kukura tisina kuchengeteka zvikuru, tichinzwa takashata, tisingadiwi, uye tinotamburira kuti tiite. zvisungo zvitsva uye ushamwari.

Zvakare, marudzi aya emaronda anogona kupfachukira kuva fungidziro pana Mwari. Sakaramende yeKuyananisa, pachinzvimbo chekuva mavambo matsva, inova vharuvhu yekubvisa chirango chaMwari - kusvikira tatadza zvakare. Asi mafungiro aya haaenderani nePisarema rechi103, handizvo here?

Mwari ndivo vanaBaba vakanaka. Ndibaba vakakwana. Anokuda zvisingaite, sezvauri.

Regai kundirasha kana kundisiya; Mwari mubatsiri wangu! Kunyange baba namai vakandisiya, Jehovha achandigamuchira. ( Pisarema 27:9-10 )

Kubva Kukuvara Kuenda Kuporeswa

Ndinorangarira pane imwe svondo makore apfuura pandakanga ndichinamata nevanhu kuti vaporeswe, mumwe mudzimai akanga ava kuda kusvika makore makumi matatu akauya kwandiri. Nekurwadziwa pachiso chake, akati baba vake vakamushungurudza achiri kasikana uye akashatirwa zvakanyanya uye aisakwanisa kumuregerera. Pakarepo, ndakava nemufananidzo wakauya mundangariro. Ndakati kwaari, “Fungidzira kamwana kakomana kakarara mubeche. Ona tumwe tubvudzi twake, zvibhakera zvake zvidiki zvakapfunyamira paakarara murunyararo. Ndivo vaive baba vako… asi rimwe zuva, mumwe munhu akakuvadza mwana iyeye zvakare, uye akadzokorora zvimwe chetezvo kwauri. Ungamuregerera here?” Akabva atanga kuchema ndichibva ndabuda misodzi. Takambundirana, uye akabudisa makumi emakore emarwadzo sezvandaimutungamirira muminyengetero yokukanganwira.

Uku hakusi kurerutsa zvisarudzo zvakaitwa nevabereki vedu kana kuti kuita sekuti havana basa nezvisarudzo zvavo. Vari. Asi sezvatotaurwa, "Kukuvadza vanhu kunokuvadza vanhu." Sevabereki, tinowanzo mubereki nenzira yatakarerwa nayo. Muchokwadi, iyo dysfunction inogona kuve yechizvarwa. Exorcist Msgr. Stephen Rossetti akanyora kuti:

Ichokwadi kuti kubhabhatidzwa kunochenesa munhu kubva pachivi chepakutanga. Zvisinei, hazvidzime zvose zvazvinoita. Semuenzaniso, kutambura nerufu zvinoramba zviri munyika yedu nekuda kweChivi Chekutanga, zvisinei nesimba rerubhabhatidzo. Zvimwe zvinodzidzisa kuti hatisi vanhu vane mhosva yezvivi zvezvizvarwa zvakapfuura. Ichi ichokwadi. Asi migumisiro yezvivi zvavo inogona uye ine chokuita nesu. Somuenzaniso, kana vabereki vangu vose vakapindwa muropa nezvinodhaka, handina mhosva yezvivi zvavo. Asi migumisiro yakaipa yokukurira mumhuri yakapindwa muropa nezvinodhaka zvechokwadi yaizondikanganisa. - "Exorcist Diary #233: Generational Curses?", Kurume 27, 2023; catholicexorcism.org

Saka heino Mashoko Akanaka: Jesu anogona kuporesa zvose yemaronda aya. Haisi nyaya yokuwana mumwe munhu wokupomera mhosva nokuda kwokusakwana kwedu, sevabereki vedu, kana kuti kuva nyajambwa. Kungoziva kuti kuregeredza, kushaya rudo rusina magumo, kunzwa kusachengeteka, kutsoropodzwa, kusaonekwa, nezvimwe. kwakatikuvadza nekugona kwedu kukura mupfungwa nekubatana zvine hutano. Aya maronda anoda kuporeswa kana tisina kutarisana nawo. Zvinogona kunge zviri kukukanganisa izvozvi maererano nemuchato wako uye hupenyu hwemhuri uye kugona kwako kuda nekubatana nemumwe wako kana vana, kana kuumba uye kuchengetedza hukama hune hutano.

Asi tingave takakuvadzawo vamwe, kusanganisira vana vedu, mukwanyina, nezvimwewo. Kwatinazvo, tingadawo kukumbira ruregerero.

Naizvozvo kana wauyisa chipo chako paaritari, ukarangarira pakarepo kuti hama yako ine mhosva newe, siya ipapo chipo chako paaritari, uende kutanga wayanana nehama yako, ugozouya wopira chipo chako. ( Mateu 5:21-23 )

Zvingasava zvakachenjera nguva dzose kana kuti zvinokwanisika kukumbira ruregerero kubva kune mumwe, kunyanya kana iwe wakarasikirwa nekubata kana kuti ivo vakapfuura. Ingoudza Mweya Mutsvene kuti une hurombo nekukuvadza kwawakaita uye kuti upe mukana wekuyananisa kana zvichibvira, uye ugotsiva (kutendeuka) kuburikidza nekureurura.

Chakakosha mune ino Healing Retreat ndechekuti iwe unounza zvese maronda emwoyo wako aya muchiedza kuitira kuti Jesu avachenese muropa rake rinokosha.

Kana tichifamba muchiedza saiye ari muchiedza, tinowadzana nomumwe nomumwe wedu, uye ropa roMwanakomana wake Jesu rinotinatsa pazvivi zvose. ( 1 Johani 5:7 )

Jesu akauya “kuzoparidzira varombo mashoko akanaka… kuzivisa kusunungurwa kunhapwa
uye kuti mapofu aonezve, kuti asunungure vakadzvinyirirwa… kuti avape korona panzvimbo yamadota, mafuta omufaro panzvimbo yokuchema, nenguvo yokurumbidza panzvimbo yomweya wakaneta.”— Ruka 4:18 , NW. 61:3). MunoMutenda here? Unoda here izvi?

Zvino mujenari rako…

• Nyora pasi ndangariro dzakanaka dzeuduku hwako, pasinei zvapo nadzangava. Tenda Mwari nekuda kwezviyeuchidzo zvakakosha uye nguva.
Kumbira Mweya Mutsvene kuti akuzarurire ndangariro dzinoda kuporeswa. Uya nevabereki vako nemhuri yako yose pamberi paJesu, uye ukanganwire mumwe nomumwe wavo nokuda kwenzira ipi neipi yavakakurwadzisa nayo, kukugumbura, kana kuti kukundikana kwavo kukuda sezvinodiwa.
• Kumbira Jesu kuti akuregerere nenzira ipi zvayo yausina kuda, kuremekedza, kana kushandira vabereki vako nemhuri sezvawaifanira kuita. Kumbirai Jehovha kuti vavaropafadze uye vabate uye vaunze chiedza uye kuporeswa pakati penyu.
• Kupfidza pamhiko dzipi nedzipi dzawakaita, dzakadai sokuti “Handingambofa ndakarega chero munhu upi zvake ari pedyo kuti andirwadze” kana kuti “Hapana achandida” kana kuti “Ndinoda kufa” kana kuti “Handife ndakaporeswa,” zvichingodaro. Kumbira Mweya Mutsvene kuti akusunungure mwoyo wako kuti uve nerudo, uye udiwe.

Mukuvhara, zvifungidzire wakamira pamberi peMuchinjikwa waKristu akarovererwa nemhuri yako yese, uye kumbira Jesu kuti tsitsi dziyerere panhengo yega yega, uye kuti aporese muti wemhuri yako paunonamata nerwiyo urwu…

Rega Ngoni Iyere

Ndimire pano, Ndiwe mwanakomana wangu, mwanakomana wangu mumwe chete
Vakakuroverera muhuni umu
Ndaizokubata kana ndaigona... 

Asi Tsitsi anofanira kuyerera, ndinofanira kurega
Rudo rwako runofanira kuyerera, runofanira kudaro

NdinoKubata, usina hupenyu uye wakadaro
Kuda kwaBaba
Zvakadaro maoko aya - O Ndinoziva kuti achadzoka zvakare
Pawamuka

Uye Tsitsi dzichayerera, ndinofanira kurega
Rudo rwako ruchayerera, zvinofanira kuva zvakadaro

Ndimire Jesu wangu, tambanudzai ruoko rwenyu...
Rega Tsitsi ayerera, ndibatsirewo ndiende
Rudo rwenyu runofanira kuyerera, ndinokudai Jehovha
Rega Tsitsi ayerera, ndibatsirewo ndiende
Ndinokudai Ishe, ndinokudai Ishe

—Mark Mallett, kubudikidza nemaziso ake, 2004©

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Pisarema 139: 7
2 Matt 28: 20
3 Zvabuda muzvidzidzo:

• Varume vanoroora ngochani vanowanzove vakarerwa mumhuri ine hukama husina kugadzikana hwevabereki - kunyanya, vanababa vasipo kana vasingazivikanwe kana vabereki vakarambana.

• Huwandu hwewanano yeungochani hwakakwidziridzwa pakati pevakadzi vakasangana nekufa kwaamai panguva yekuyaruka, vakadzi vane nguva pfupi yekuroora kwevabereki, uye vakadzi vane nguva refu yekugara pamwe chete naamai-vasipo nababa.

• Varume nevakadzi vane "madzibaba asingazivikanwe" vaive nemikana yekuroora munhu webonde pane avo vezera ravo vane madzibaba anozivikanwa.

• Varume vakaona kufa kwevabereki panguva yehudiki kana kuyaruka vaive nemitengo yakaderera yekuroora kwevakomana kana vakadzi pane vezera ravo vane vabereki vaive vapenyu pazera ravo rekuzvarwa gumi nemasere. 

• Pfupi nguva yemuchato wevabereki, iyo yepamusoro yaive mukana wekuroora kweungochani.

• Varume vane vabereki vakarambana vasati vasvitsa makore matanhatu ekuberekwa vaive nemakumi matatu nemapfumbamwe muzana mukana wekuroora ngochani pane vezera ravo kubva kumichato yevabereki yakasimba.

Referance: "Zvevacheche Mhuri Correlates yeHeterosexual uye Ungochani Imichato: Chizvarwa Cohort Chidzidzo cheMamiriyoni maviri eDanes,”NaMorten Frisch naAnders Hviid; Archives of Sexual Behavior, Gumiguru 13, 2006. Kuti utarise zvizere zviwanikwa, enda ku: http://www.narth.com/docs/influencing.html

Posted in HOME, HEALING RETREAT.