Zuva repfumbamwe: Kuchenesa Kwakadzika

LET isu tinotanga Zuva 9 redu Healing Retreat mumunamato. Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene ameni.

Kufunga kwenyama ndirwo rufu, asi kufunga kwoMweya upenyu norugare. ( VaRoma 8:6 )

Huya Mweya Mutsvene, Moto wemunatsi, uchenese moyo wangu segoridhe. Pisa marara emweya wangu: chido chechivi, kunamatira kwangu kuchivi, rudo rwangu rwechivi. Huya, Mweya weChokwadi, seShoko neSimba, kuti udimbure zvisungo zvangu kuzvinhu zvese zvisiri zvaMwari, kuvandudza mweya wangu murudo rwaBaba, uye kundisimbisa kuhondo yemazuva ese. Huya Mweya Mutsvene, uvhenekere pfungwa dzangu kuti ndione zvinhu zvese zvisingakufadzi, uye ndive nenyasha dzekuda nekutevera chete Kuda kwaMwari. Ndinokumbira izvi kubudikidza naJesu Kristu Ishe wangu, ameni.

Jesu ndivo Mupodzi wemweya wako. Ndiye zvakare Mufudzi Akanaka anokuchengetedzai nemuMupata wemumvuri werufu - chivi, nemiedzo yacho yese. Kumbira Jesu kuti auye zvino adzivirire mweya wako kubva pamusungo wechivi…

Mupodzi Wemweya Wangu

Mupodzi wemweya wangu
Ndichengetei kwakaringana'
Ndichengetei mangwanani
Ndichengetei masikati
Mupodzi wemweya wangu

Muchengeti wemweya wangu
Pakufamba kwakashata
Batsirai uye chengetedza nzira dzangu manheru ano
Muchengeti wemweya wangu

Ndaneta, ndarasika, uye ndinogumburwa
Chengetedzai mweya wangu pamusungo wechivi

Mupodzi wemweya wangu
Ndiporese manheru'
Ndiporesei mangwanani
Ndiporesei masikati
Mupodzi wemweya wangu

—John Michael Talbot, © 1983 Birdwing Music/Cherry Lane Music Publishing Co.

Uri Kupi?

Jesu ari kufamba zvine simba, zvichienderana netsamba dzako zhinji. Vamwe vachiri munzvimbo yekugamuchira uye vanoda kuporeswa kwakadzama. Zvose zvakanaka. Jesu akapfava uye haaiti zvese zvese panguva imwe chete, kunyanya kana isu tisina kusimba.

Rangarira zvedu zvakare Kugadzirira Kuporesa uye kuti kudzokera uku kwakafanana sei nokukuunza pamberi paJesu, somurume akafa mitezo, uye nokukudonhedza pamusoro pedenga kuti Iye akuporese.

vakati vapaza, vakaburusira uchanja hwaakange avete pahwuri wakange akafa mitezo. Jesu akati aona kutenda kwavo, akati kumunhu akanga akafa mitezo, “Mwana, zvivi zvako zvaregererwa.” . . . kufamba'? Asi kuti muzive kuti Mwanakomana woMunhu ane simba rokuregerera zvivi panyika,” akati kumunhu akanga akafa mitezo, “Ndinoti kwauri, simuka, tora nhoo yako uende kumba kwako.” ( Mako 2:4-5 )

Uripi izvozvi? Tora kanguva unyore mujenari rako katsamba kadiki kuna Jesu. Pamwe uchiri kudzikiswa nepadenga; zvimwe unonzwa kuti Jesu havasati vakuona; zvichida uchiri kumuda kuti ataure mashoko ekuporesa nekusununguka… Tora chinyoreso chako, udza Jesu pauri, uye zvaunonzwa kuti mwoyo wako unoda… Gara uchiteerera wakanyarara kuti uwane mhinduro—kwete inzwi rinonzwika, asi mashoko. kurudziro, mufananidzo, chero zvingave.

Kudambura Cheni

Inoti muRugwaro,

Kristu akatisunungura kuti tive vakasununguka. saka mira wakasimba uye usazviisa pasi zvakare pajoko rehuranda. (VaGaratiya 5: 1)

chivi ndizvo zvinopa Satani mukana wekuti "zviri pamutemo" kumuKristu. Muchinjikwa ndiwo unoparadza chirevo icho chepamutemo:

[Jesu] akakuunza kuupenyu pamwe chete naye, atikanganwira kudarika kwedu kwese; kudzima chisungo chakatirwisa, nezvakataurwa zvacho zviri pamutemo, izvo zvaipesana nesu, akaibvisawo pakati pedu, achiirovera pamuchinjikwa; achipamba ukuru nemasimba, akaita kushamisika kwevanhu, achivatungamira mukukunda naro. (VaK. 2: 13-15)

Chivi chedu, uye kunyange chevamwe, chinogona kutiisa pachena kune kunonzi “kudzvinyirirwa nemadhimoni,” midzimu yakaipa inotitambudza kana kutidzvinyirira. Vamwe venyu vanogona kunge vari kusangana neizvi, kunyanya panguva iyi yekudzokera shure, saka Ishe vanoda kukusunungurai kubva mukudzvinyirirwa uku.

Chinodiwa ndechekuti titange taziva nzvimbo muhupenyu hwedu kwatisina kutendeuka nekunyatsoongorora hana (Chikamu I). Chechipiri, tichatanga kuvhara magonhi iwayo ehudzvanyiriri hwese hwatingave takavhura (Chikamu II).

Rusununguko Nokuongorora Hana

Zvinobatsira zvikuru kuti tiongorore hupenyu hwedu kuti tive nechokwadi chekuti taunza zvese muchiedza kuti Kristu akanganwirwe uye aporeswe. Kuti parege kusara ngetani dzemweya dzakabatanidzwa pamweya wako. Pashure pokunge Jesu ataura kuti, “chokwadi chichakusunungurai,” akawedzera kuti:

Ameni, ameni, ndinoti kwamuri, wese anoita zvivi muranda wechivi. (Johani 8:34)

Kana usati wamboita kureurura kwese muhupenyu hwako, kunova kuudza Mureurura (mupristi) zvitadzo zvako zvose, kuongorora kwehana kunotevera kunogona kukugadzirira kureurura ikoko, panguva kana mushure mekudzoka uku. Kureurura kukuru, idzo dzaive nyasha huru kwandiri makore akati wandei apfuura, yakakurudzirwa zvikuru nevatsvene vazhinji. Pakati pezvakanakira kuti zvinounza runyararo rwakadzama uchiziva kuti wakanyudza hupenyu hwako hwese nezvitadzo muMwoyo wetsitsi waJesu.

Ikozvino ndiri kutaura pamusoro pekureurura kwehupenyu hwako hwese, uko, kana ndichibvuma kusingakodzeri nguva dzose, ndinotenda kuti kuchawanikwa kunobatsira zvakanyanya mukutanga kutsvaga kwako utsvene… -zivo, inotungidza kunyadziswa kwakanaka kwehupenyu hwedu hwekare, uye inomutsa kutenda kweTsitsi dzaMwari, idzo dzakatimirira kwenguva refu; — kunonyaradza mwoyo, kunozorodza mudzimu, kunonyandura zvisarudzo zvakanaka, kunopa banza kuna Baba vedu vomudzimu nokuda kwokupa zano rakakodzera zvikurusa, uye kunozarura mwoyo yedu kuti tiite kuti kureurura kwomunguva yemberi kuve kunobudirira zvikuru. -St. Francis of Sales, Nhanganyaya kuhupenyu hwekuzvipira, Ch. 6

Mukuongorora kunotevera (kwaunogona kudhinda kana uchida uye kunyora manotsi - sarudza Prinda Hushamwari pazasi pepeji ino), cherechedza izvo zvivi (zvingave zvenyama kana dhaka) zvekare zvaungave wakanganwa kana izvo zvichiri kuda. Nyasha dzaMwari dzinochenesa. Pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvawatokumbira ruregerero nekuda kwekudzoka uku. Sezvo iwe uchipfuura nemazano aya, zvakanaka kuti uzvichengete zviri mugwara:

Saka kazhinji uchapupu hwekereke hunopesana netsika hunonzwisiswa sechimwe chinhu chiri kumashure uye chakaipa munharaunda yanhasi. Ndosaka zvakakosha kuti usimbise Nhau Dzakanaka, iro rinopa hupenyu uye rinosimbisa hupenyu vhangeri. Kunyangwe hazvo zvichikosha kuti titaure tichipesana nehuipi hunotityisidzira, tinofanira kugadzirisa pfungwa yekuti chiKatorike chinongova "muunganidzwa wezvirambidzo". —Kutaurirana kuMabhishopi eIrish; VATICAN CITY, Gumiguru 29, 2006

Chikatorike, chaizvo, kusangana nerudo netsitsi dzaJesu muchokwadi…

CHIKAMU I

Wokutanga Murairo

ndini Jehovha Mwari wenyu. Unofanira kunamata Jehovha Mwari wako uye ndiye chete waunofanira kushumira.

Ndine…

 • Kuchengetera kana kuti kuvenga Mwari here?
 • Wakarega kuteerera mirairo yaMwari kana yeChechi?
 • Akaramba kugamuchira izvo Mwari akazivisa sechokwadi, kana izvo Katorike
  Chechi inozivisa kutenda here?
 • Kurambwa kuvapo kwaMwari here?
 • Kuregeredzwa kuriritira nekudzivirira kutenda kwangu?
 • Kuregeredzwa kuramba chinhu chose chinopikisa kutenda kwakanaka?
 • Kutsausa vamwe nemaune nezvedzidziso kana kuti kutenda?
 • Akaramba kutenda kwechiKaturike, akabatana nerimwe sangano rechiKristu, kana kuti
  kupinda chimwe chitendero here?
 • Akabatana neboka rakarambidzwa kuvaKatorike (Freemasons, communist, etc.)?
 • Wapererwa nezveruponeso rwangu kana kuregererwa kwezvivi zvangu?
 • Kufungidzira tsitsi dzaMwari here? (Kuita chivi uchitarisira
  ruregerero, kana kukumbira ruregerero pasina kutendeuka kwemukati uye
  kuita hunhu.)
 • Mukurumbira, hupfumi, mari, basa, mafaro, nezvimwe zvakatsiva Mwari sechinhu chinonyanya kukosha kwandiri?
 • Rega mumwe munhu kana chimwe chinhu chifurire sarudzo dzangu kupfuura Mwari?
 • Wakambobatanidzwa mune zvemidzimu here kana kuti zvemashiripiti? (Séances, Ouija board,
  kunamatwa kwaSatani, vafemberi, makadhi etarot, Wicca, the New Age, Reiki, yoga,[1]zhinji Vadzimu vemweya yeKatorike vakayambira nezverutivi rwemweya rweyoga iro rinogona kuvhurira munhu kupesvedzero yemadhimoni. Jenn Nizza aimbova muKristu wepfungwa, aiita yoga, anonyevera kuti: “Ndaiita yoga setsika, uye kufungisisa kwacho kwakanyatsondivhura uye kwakandibatsira kuti ndikurukure nemidzimu yakaipa. Yoga itsika yemweya yechiHindu uye izwi rekuti 'yoga' rakabva muchiSanskrit. Rinoreva 'kuisa pajoko' kana kuti 'kubatana pamwe chete.' Uye zvavari kuita… (ona "Yoga inovhura 'masuo emadhimoni' kune 'mweya yakaipa,' inoyambira aimbova svikiro akava muKristu”, christianpost.comScientology, Astrology, Horoscopes, mashura)
 • Wakamboedza kusiya Chechi yeKaturike here?
 • Kuvigwa chivi chakakomba kana kunyepa muKureurura?
Mutemo weChipiri

Usareva zita raJehovha Mwari wako pasina.

Ndine…

 • Ndakaita kumhura here nokushandisa zita raMwari naJesu Kristu kupika panzvimbo pokurumbidza? 
 • Ndakatadza kuchengeta mhiko, zvitsidzo, kana zvisungo zvandakaita
  Mwari? [taura mukureurura kuti ndeupi; Muprista ane simba rokuita
  bvisa zvisungo zvezvivimbiso nezvisungo kana zviri zvekumhanya mhanya
  kana kusarurama]
 • Ndakaita ruremekedzo nekuratidza kusaremekedza zvinhu zvitsvene (semumuchinjikwa, rozari) kana kuzvidza vanhu vanonamata (bhishopi, vapirisita, madhikoni, vakadzi vechitendero) kana nzvimbo dzinoera (muChechi).
 • Kuona terevhizheni kana mafirimu, kana kuteerera mimhanzi yaibata Mwari,
  Chechi, vatsvene, kana zvinhu zvinoyera nokusaremekedza?
 • Wakashandisa mashoko akashata, anonyadzisira kana kuti anonyadzisira here?
 • Kuzvidza vamwe mumutauro wangu?
 • Kuzvibata zvisina ruremekedzo muchivako chechechi (semuenzaniso, kutaura
  zvisina mwero muchechi pamberi, mukati, kana kuti pashure peMisa tsvene)?
 • Nzvimbo kana kuti zvinhu zvakatsaurirwa kunamata Mwari zvisakafanira?
 • Akazvipira nhema? (Kuputsa mhiko kana kunyepa pasi pemhiko.)
 • Kupomera Mwari mhosva yekutadza kwangu?
 • Ndakatyora mirairo yekutsanya nekurega panguva yeLent? 
 • Ndakaregeredza here basa rangu reIsita rekugamuchira Chirairo Chitsvene kamwechete? 
 • Ndakaregeredza here kutsigira Chechi nevarombo nekugovera nguva yangu, tarenda nepfuma?
Mutemo wechitatu

Rangarira kuchengeta zuva reSabata riri dzvene.

Ndine…

 • Kupotsa Misa neSvondo kana Mazuva Anoera (kuburikidza nemhosva yako pasina kukwana
  chikonzero)?
 • Ndakaratidza kusaremekedza here kupfurikidza nokubva paMisa nokukurumidza, ndisingateereri kana kuti kusabatanidzwa muminyengetero?
 • Wakaregeredzwa kutsaura nguva zuva rimwe nerimwe nokuda kwomunyengetero womunhu oga kuna Mwari?
 • Akaita chirairo achipikisa Sakaramende Yakaropafadzwa (akamukandira
  away; akamuunza kumba; kumubata zvisina hanya, nezvimwewo)?
 • Wakagamuchira sakaramende chero ipi zvayo uri mumamiriro echivi chinofa?
 • Kugara uchinonoka kuuya uye/kana kubva mangwanani kubva kuMisa?
 • Tenga, shanda, dzidzira mitambo kana kuita bhizinesi zvisina basa neSvondo kana
  mamwe Mazuva Matsvene Emutoro?
 • Hauna kuitirwa kuendesa vana vangu kuMisa?
 • Hauna kupa dzidziso yakakodzera muKutenda kuvana vangu?
 • Nekuziva nyama yakadyiwa pazuva rakarambidzwa (kana kusatsanya pakutsanya
  zuva)?
 • Kudyiwa kana kudhakwa mukati meawa imwe chete yekugamuchira Chirairo (kunze kwe
  zvinoda kurapwa)?
Mutemo wechina

Kudza baba vako namai vako.

Ndine…

 • (Kana ndichiri kutarisirwa nevabereki vangu) Ndakateerera zvese izvo vabereki vangu kana vachengeti vangu zvine musoro
  akabvunza kwandiri?
 • Ndakaregeredza kuvabatsira mabasa epamba here? 
 • Ndakavaparira kushushikana kusiri madikanwa uye kufunganya nemaitiro angu, maitiro, mafungiro, nezvimwe?
 • Kuratidza kusakoshesa zvishuvo zvevabereki vangu, kuratidza kuzvidza kwavo
  zvavanoda, uye/kana kuzvidza hunhu hwavo chaihwo?
 • Ndakaregeredza zvinodikanwa zvevabereki vangu mukukwegura kwavo kana kuti munguva yavo ye
  kudiwa?
 • Wakaunza kunyadziswa pavari?
 • (Kana ndichiri kuchikoro) Kuteerera zvaidiwa nevadzidzisi vangu zvine musoro here?
 • Kuzvidza vadzidzisi vangu?
 • (Kana ndine vana) Kuregeredzwa kupa vana vangu chikafu chakanaka,
  zvipfeko, pekugara, dzidzo, chirango uye kutarisirwa, kusanganisira kutarisira pamweya uye dzidzo yechitendero (kunyangwe mushure meSimbiso)?
 • Iva nechokwadi chekuti vana vangu vachiri pasi pekuchengetwa kwangu vanogara vachigara
  masakaramende eKupfidza uye Chirairo Chitsvene?
 • Wanga uri kuvana vangu muenzaniso wakanaka wekurarama Kutenda kweKatorike?
 • Ndakanamatira vana vangu uye nekunyengeterera here?
 • (kumunhu wose) Airarama mukuteerera kwokuzvininipisa kune avo vaiva pamutemo
  kushandisa simba pamusoro pangu?
 • Wakatyora chero mutemo wakarurama?
 • Kutsigirwa kana kuvhotera wezvematongerwo enyika ane zvigaro zvinopesana ne
  dzidziso dzaKristu neChechi yeRoma?
 • Ndakatadza kunamatira nhengo dzemhuri yangu dzakafa… varombo
  Mweya yePurigatori inosanganisirwa?
WeChishanu Murairo

Usauraya.

Ndine…

 • Kuuraya munhu zvisina kururama uye nemaune?
 • Ndave nemhosva here, kuburikidza nekuregeredza uye/kana kushaya chinangwa, che
  kufa kweumwe?
 • Wakabatanidzwa mukubvisa pamuviri, zvakananga kana zvisina kunanga (kuburikidza nezano,
  kukurudzira, kupa mari, kana kuifambisa neimwe nzira)?
 • Kunyatsofunga kana kuedza kuzviuraya?
 • Kutsigirwa, kusimudzirwa, kana kukurudzira tsika yekubatsira kuzviuraya kana
  kuuraya ngoni (euthanasia)?
 • Kuda kuuraya munhu asina mhosva nemaune?
 • Zvakakonzera kukuvara kwakakomba kwemumwe nekuregeredzwa kwematsotsi?
 • Kukuvadza muviri mumwe munhu zvisina kururama here?
 • Ndakakuvadza muviri wangu nemaune kuburikidza nekuzvikuvadza?
 • Ndinoratidza kuzvidza muviri wangu nekusatarisira utano hwangu here? 
 • Kutyisidzira mumwe munhu zvisina kururama nokukuvadza mumuviri?
 • Kushungurudza mumwe munhu nemashoko kana kuti mupfungwa?
 • Ndakachengeta chigumbu here kana kutsiva munhu akanditadzira? 
 • Ndinonongedza zvikanganiso zvevamwe nezvikanganiso asi ndichifuratira zvangu here? 
 • Ndinonyunyuta kupfuura zvandinorumbidza here? 
 • Handiongi zvandinoitirwa nevamwe vanhu here? 
 • Ndinoodza vanhu mwoyo pane kuvakurudzira here?
 • Kuvenga mumwe munhu, kana kumushuvira zvakaipa?
 • Kusarurwa, kana kusarura vamwe zvisina kururama nekuda kwe
  rudzi rwavo, ruvara, rudzi, vatano kana kuti chitendero chavo?
 • Wajoina boka reruvengo?
 • Kudenha mumwe here nokutsvinyira kana kuti kunetsa?
 • Zvisina hanya zvakaisa hupenyu hwangu kana hutano mungozi, kana hweumwe, neni
  zviito?
 • Kudhakwa nedoro kana zvimwe zvinodhaka?
 • Kutyairwa zvisina hanya kana kuti wakadhakwa kana zvimwe zvinodhaka?
 • Kutengeswa kana kupihwa mishonga kune vamwe kuti vashandise zvisiri zvekurapa?
 • Kushandisa fodya zvisina mwero?
 • Kunyanya kudyiwa?
 • Kukurudzira vamwe kuti vatadze nekupa chigumbu?
 • Akabatsira mumwe kuita chivi chinofa (kuburikidza nezano, kuvadzinga
  kumwe, kupfeka uye/kana kuita zvisina mwero, nezvimwewo)?
 • Wakatsamwa zvisina kururama?
 • Waramba kudzora hasha dzangu here?
 • Wave neshuviro kune, kunetsana nemumwe, kana kukuvadza mumwe munhu nemaune?
 • Ndanga ndisingaregereri vamwe, kunyanya kana tsitsi kana ruregerero
  kukumbirwa?
 • Wakatsvaga kutsiva kana kutarisira kuti chimwe chinhu chakaipa chingaitika kune mumwe munhu?
 • Kufara kuona mumwe munhu achikuvara kana kutambura?
 • Kuitira mhuka utsinye, zvichiita kuti dzitambure kana kuti dzife pasina chikonzero?
Mutemo wechitanhatu newechipfumbamwe

Usaita upombwe.
Usachiva mukadzi wowokwako.

Ndine…

 • Kuregeredzwa kudzidzira uye kukura muhunhu hwekuzvibata?
 • Wakurirwa neruchiva here? (Chido chekunakidzwa pabonde chisina hukama newawakaroorana naye
  rudo muwanano.)
 • Kushandisa nzira yekuzvidzivirira nayo yekudzivirira kubereka (kusanganisira kubvisa)?
 • Wakaramba kuvhurika kubata pamuviri, pasina chikonzero chaicho? (Katekisimu,
  2368)
 • Kubatanidzwa mune unzenza maitiro akadai in vitro kusangana or
  artificial insemination?
 • Kuvharisa nhengo dzangu dzepabonde nechinangwa chekudzivirira pamuviri?
 • Kunyima mumwe wangu kodzero yewanano, pasina chikonzero?
 • Ndakatora kodzero yangu yewanano ndisina hanya nemumwe wangu?
 • Yakakonzera nemaune kuguma kwemurume kunze kwekusangana pabonde?
 • Bonhora? (Kukurudzira nemaune nhengo dzepabonde dzemunhu
  kunakirwa kwepabonde kunze kwechiitiko che conjugal.) (Katekisimu, 2366)
 • Waifunga zvisina kuchena nemaune?
 • Akatengwa, akaonekwa, kana kuti akashandisa zvinonyadzisira? (Magazini, mavhidhiyo, internet, dzimba dzekutaura, hotlines, nezvimwewo)
 • Ndaenda kunokwiza masaja here kana kuzvitoro zvemabhuku evakuru?
 • Handina here kunzvenga nhambo dzechivi (vanhu, nzvimbo, mawebhusaiti) izvo zvaizondiedza kuti ndisavimbike kune mumwe wangu kana kuhutsvene hwangu? 
 • Kuona kana kusimudzirwa mafirimu neterevhizheni anosanganisira zvepabonde uye
  kushama?
 • Kuteerera mimhanzi kana majee, kana kuudzwa majee, izvo zvinokuvadza kuchena?
 • Kuverenga mabhuku eunzenza?
 • Wakaita upombwe here? (Kurara nemunhu akaroora kana kuroorwa,
  kana nemumwe munhu asiri murume wangu.)
 • Wakaita makunakuna? (Kusangana pabonde nehama yepedyo kupfuura
  dhigirii rechitatu kana mukuwasha.)
 • Wakaita ufeve here? (Kurara nemunhu akasiyana
  bonde kana vaviri vasina kuroorana mumwe nemumwe kana chero vamwe.)
 • Kuita zvechingochani here? (Kuita zvepabonde nemumwe munhu we
  bonde rimwe chete)
 • Kubatwa chibharo?
 • Kuita zvekusangana pabonde zvakachengeterwa muchato? (semuenzaniso, “kupuruzira”, kana kubata zvakanyanya)
 • Kubirwa vana kana pwere nekuda kwekunakidzwa kwangu pabonde (pedophilia)?
 • Kuita zvepabonde zvisiri zvechisikigo (chero chinhu chisiri chekuzvarwa nacho
  zvakasikwa kune chiito chepabonde)
 • Kuita chipfambi, kana kubhadharirwa mabasa epfambi?
 • Kunyengedza mumwe munhu, kana kuti ndakazvibvumira kunyengerwa?
 • Wakaitwa kukwezva pabonde usina kukokwa uye usingafadzi kune mumwe?
 • Kupfeka zvisina mwero here?
Murairo wechinomwe newegumi

Usaba.
Usachiva zvinhu zvowokwako.

Ndine…

 • Ndakaba chero chinhu here, kuba muchitoro kana kubiridzira chero munhu pamari yake?
 • Ndakaratidza kusaremekedza kana kutozvidza zvinhu zvevamwe vanhu here? 
 • Pane zvandakamboita zvekuparadza zvinhu here? 
 • Ndiri kukara here kana kuti ndinoitira godo zvinhu zvemumwe? 
 • Kuregeredzwa kurarama mumweya weVhangeri urombo uye nyore?
 • Kuregeredzwa kupa rupo kune vamwe vanoshayiwa?
 • Handifungi kuti Mwari vakandipa mari kuti ndigone
  kuishandisa kubatsira vamwe, uyewo nokuda kwezvinodikanwa zvangu zvepamutemo?
 • Ndakazvibvumira kufananidzwa nemafungiro emutengi (tenga, tenga
  kutenga, kurasa, paradza, shandisa, shandisa, shandisa?)
 • Kuregeredzwa kuita mabasa emaoko engoni?
 • Kusvibisa, kuparadzwa kana kurasikirwa nemidziyo yemumwe nemaune?
 • Kubiridzirwa pabvunzo, mutero, mitambo, mitambo, kana mubhizimisi?
 • Kupambadza mari mukumanikidzirwa kubhejera?
 • Wakaita manyepo kukambani yeinishuwarenzi?
 • Ndakabhadhara vashandi vangu muripo wekurarama, kana kutadza kupa basa rezuva rose
  muripo wezuva rose?
 • Watadza kukudza chikamu changu chekondirakiti?
 • Watadza kugadzirisa chikwereti here?
 • Kurisa mumwe munhu, kunyanya kutora mukana weumwe
  kuomerwa kana kusaziva?
 • Kushandiswa zvisizvo zviwanikwa?
Mutemo wechisere

Usapupurira wokwako nhema.

Ndine…

 • Kunyepa?
 • Achiziva uye nemaune akanyengedza mumwe?
 • Ndakapika nhema here?
 • Akaita makuhwa kana kutsausa munhu? (Kuparadza mukurumbira womunhu nokuudza vamwe pamusoro pezvikanganiso zvomumwe pasina chikonzero chakanaka.)
 • Akaita makuhwa kana kunyomba? (Kureva nhema pamusoro pemumwe munhu mukati
  kuti aparadze zita rake.)
 • Wakapara mhosva? (Kunyora nhema pamusoro pomumwe munhu kuti aparadze
  mukurumbira wake. Libel chinhu chakasiyana nekunyomba nekuti iyo
  shoko rakanyorwa rine "hupenyu" hurefu hwekukuvara)
 • Wava nemhosva yekukurumidza kutonga? (Kufunga zvakanyanya kune mumwe munhu
  zvichibva pane humbowo hwemamiriro ezvinhu.)
 • Ndakatadza kutsiva manyepo andakataura, kana kukanganisa kwandakaita a
  mukurumbira wemunhu?
 • Akatadza kutaura achidzivirira Kutenda kweKatorike, Chechi, kana ye
  mumwe munhu?
 • Kutengesa chivimbo chomumwe munhu nokutaura, chiito, kana kuti kunyora?
 • Ndinofarira kunzwa mashoko akaipa pamusoro pevavengi vangu here?

Mushure mekupedza Chikamu I, tora kanguva uye unamate nerwiyo urwu…

Haiwa Jehovha, ndinzwirei nyasha; Poresai mweya wangu, nokuti ndakakutadzirai. ( Pisarema 41:4 )

Mhosva

Ndakatadzazve, Ishe;
Ndine mhosva Ishe (dzokorora)

Ndakatendeuka ndokuenda
Kubva pamberi penyu, Ishe
Ndinoda kuuya Kumba
Uye muTsitsi dzenyu garai

Ndakatadzazve, Ishe;
Ndine mhosva Ishe (dzokorora)

Ndakatendeuka ndokuenda
Kubva pamberi penyu, Ishe
Ndinoda kuuya Kumba
Uye muTsitsi dzenyu garai

Ndakatendeuka ndokuenda
Kubva pamberi penyu, Ishe
Ndinoda kuuya Kumba
Uye muTsitsi dzenyu garai
Uye muTsitsi dzenyu garai

-Mark Mallett, kubva Ndinunurei kubva kwandiri, 1999©

Kumbirai Jehovha ruregerero; vimba nerudo rwake netsitsi dzake dzisingaperi. [Kana paine chivi chisingatendeuke chinofa,[2]'Kuti chitadzo chive chinofa, zvinhu zvitatu zvinofanirwa kusangana pamwechete: "Chivi chinofa chivi icho chinangwa chake chakakomba uye chakaitwa neruzivo rwakakwana uye nemvumo yemaune."' (CCC, 1857) vimbisa Ishe kuti uchaenda kuSakaramende yeKuyananisa nguva inotevera yauchagamuchira sakaramende rakaropafadzwa.]

Rangarira zvakataurwa naJesu kuna St. Faustina:

Huya uvimbe naMwari wako, uyo ane rudo netsitsi… Ngakurege kuva nomunhu anotya kuswedera pedyo neni, kunyange zvazvo zvivi zvake zvakaita somucheka mutsvuku… asi ndinomururamisa netsitsi dzangu dzisingagoni kuyerwa. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary, n. 1486, 699,

Zvino, tura befu, uye enda kune Chikamu II…

Part II

Semutendi akabhabhatidzwa, Ishe vanoti kwauri:

Tarirai, ndakakupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, napamusoro pesimba romuvengi, hakuna chinhu chingakukuvadzai. ( Ruka 10:19 )

Sezvo uri muprista[3]nb. kwete iyo sakaramendi upristi. “Jesu Kristu ndiye akazodzwa naBaba neMweya Mutsvene ndokugadzwa semupristi, muporofita, uye mambo. Vanhu vaMwari vose vanotora chikamu muzvinzvimbo zvitatu izvi zvaKristu uye vanotakura mabasa ehushumiri neshumiro inobva kwavari.” (Katekisimo yeChechi yeRoma (CCC), n. 783) Muviri wako, inova “temberi yoMweya Mutsvene”, une simba pamusoro pe“vatongi nemasimba” anouya kuzokurwisa. Saizvozvowo, somusoro womukadzi wake neimba yake;[4]Eph 5: 23)) inova “kereke yepamba”,[5]CCC, n. 2685 madzibaba ane simba pamusoro peimba; uye pakupedzisira, bhishopi ane simba padhiocese yake yose, inova “chechi yaMwari mupenyu.”[6]1 Tim 3: 15

Chiitiko cheChechi kuburikidza nevaapostora vakasiyana-siyana vehushumiri hwekudzikinura chaizobvumirana pazvinhu zvitatu zvakakosha pakununurwa kubva kumweya yakaipa: 

I. Kupfidza

Kana takasarudza nemaune kwete kutadza chete asi kuti tinamate zvidhori zvezvishuwo zvedu, zvisinei nekuti zvidiki sei, tiri kuzvipa mumadhigirii, sokunge zvakadaro, kupesvedzero yadhiabhorosi (kudzvinyirirwa). Muchinoitika chechivi chakakomba, kusakanganwira, kurasikirwa nokutenda, kana kuti kubatanidzwa mumashiripiti, munhu angave achibvumira wakaipa nhare (obsession). Zvichienderana nerudzi rwechivi nechimiro chemweya kana kuti zvimwe zvinhu zvakakomba, izvi zvinogona kuguma nemidzimu yakaipa yogara mumunhu (kuva naye). 

Zvawakaita, kuburikidza nokunyatsoongorora hana, kupfidza zvechokwadi pakubatanidzwa kwose mumabasa erima. Izvi zvinonyungudutsa chirevo chepamutemo Satani ane mweya - uye nei mumwe mudzimu akataura kwandiri kuti "Kureurura kumwe kwakanaka kune simba kupfuura zana rekudzinga." Asi zvinogona zvakare kuve zvakafanira kuramba uye "kusunga" iyo mweya iyo ichiri kunzwa kuti ine chirevo ...

II. Renounce

Kutendeuka kwechokwadi kunoreva kuramba mabasa edu okutanga nemararamiro edu uye nokutendeuka kubva pakuita zvivi zvakare. 

Nokuti nyasha dzaMwari dzakavonekwa kuruponeso rwevanhu vese, dzichitidzidzisa kuramba zvinamato nekunamata kwenyika, uye kurarama hupenyu hwakadzikama, hwakarurama, neuMwari munyika ino. (Tito 2: 11-12)

Iwe zvino wava neruzivo rwekuti ndezvipi zvivi zvaunonyanya kunetseka nazvo, zvinonyanya kudzvinyirira, kupindwa muropa, nezvimwewo. Zvakakosha kuti isuwo ramba zvakabatanidzwa uye zviito zvedu. Semuyenzaniso, “Muzita raJesu Kristu, ndinoramba kushandisa makadhi eTarot nekutsvaga vafemberi”, kana kuti “Ndinoramba kupinda kwangu nekachechi kana mubatanidzwa [seFreemasonry, satanism, zvichingodaro],” kana kuti “Ndinorega ruchiva,” kana kuti “ndinoramba kutsamwa”, kana kuti “Ndinorega kunwa doro zvisina kufanira”, kana kuti “Ndinorega kuvaraidzwa nemafirimu anotyisa,” kana kuti “Ndinorega kutamba mitambo yemavhidhiyo ine chisimba kana kuti ine utsinye”, kana kuti “Ndinorega heavy death metal mimhanzi,” nezvimwewo. Chiziviso ichi chinoisa midzimu iri seri kwezviitwa izvi pakuzivisa. Ndokuzo…

III. Tsiura

Une simba rekusunga nekutsiura (kudzinga) dhimoni riri kuseri kwemuedzo muhupenyu hwako. Unogona kungotaura kuti:[7]Iyi minamato iri pamusoro ichiitirwa kuti ishandiswe yega inogona kugadziriswa neavo vane masimba pamusoro pevamwe, nepo iyo Rite yeExorcism yakachengeterwa mabhishopi nevaya vaanopa simba kuishandisa.

Muzita raJesu Kristu, ndinosunga mweya we _________ uye ndinokuraira kuti uende.

Pano, unogona kutumidza mweya: "mweya weMashiripiti", "Ruchiva", "Hasha", "Kudhakwa", "Kuzviuraya", "Chisimba", kana chii chaunacho. Mumwe munamato wandinoshandisa wakafanana:

Muzita raJesu Kristu weNazareta, ndinosunga mweya we _________ neketani yaMaria kutsoka yeMuchinjikwa. Ndinokurayira kuti uende uye ndinokurambidza kudzokera.

Kana iwe usingazive zita remweya (iwo), unogona zvakare kunamata:

MuZita raJesu Kristu, ndinotora simba pamusoro pemweya wega wega unouya kuzorwisa _________ [ini kana rimwe zita] ndikavasunga ndikavaraira kuti vaende. 

Usati watanga, kutora kubva pakuongorora kwako hana, koka Mukadzi Wedu, St. Joseph, uye ngirozi yako inochengeta kuti vakunyengeterere. Kumbira Mweya Mutsvene kuti aunze kundangariro chero mweya waunofanira kudoma, uye wodzokorora munamato (mi)namato iri pamusoro. Rangarira, uri “muprista, muporofita, namambo” pamusoro petemberi yako, uye naizvozvo simbisa noushingi simba rawakapiwa naMwari muna Jesu Kristu.

Kana wapedza, pedzisa neminamato iri pazasi…

Washing and Infilling

Jesu anotiudza izvi:

Kana mweya wetsvina ukabuda mumunhu unofamba nemunzvimbo dzakawoma uchitsvaga zororo asi uchishaiwa. Ipapo unoti, 'Ndichadzokera kumba kwandakabva.' Asi painodzoka unoiwana isina chinhu, yakatsvairwa yakachena uye yakarongedzwa. Ipapo unoenda ndokudzosa pamwe nemimwe mweya minomwe yakaipa kukunda iwo, uye unopinda unogara imomo. kuguma kwemunhu uyo ​​kwakaipa kupfuura kutanga. (Mat. 12: 43-45)

Mumwe mupirisita muhushumiri hwekununura akandidzidzisa kuti, mushure mekutsiura mweya yakaipa, munhu anogona kunamata: 

“Ishe, uyai zvino muzadze nzvimbo dzisina chinhu mumwoyo mangu neMweya wenyu nekuvapo. Uyai Ishe Jesu nengirozi dzenyu muvhare nzvimbo muhupenyu hwangu. ”

Kana wakamborara nemunhu asiri wawakaroorana naye, nyengetera:

Ishe, ndiregerereiwo nekushandisa kunaka kwezvipo zvangu zvekusangana pabonde kunze kwemitemo yenyu yakatemerwa nezvinangwa. Ndinokukumbirai kuti muputse mibatanidzwa yese isina kuchena, nemuZita renyu Tenzi Jesu Kristu, uye muvandudze kusava nemhosva kwangu. Ndishambidzei muRopa renyu Rinokosha, ndichityora zvisungo zvipi nezvipi zvisiri pamutemo, uye ropafadzai (zita remumwe munhu) uye zivisa kwavari rudo Rwenyu netsitsi. Ameni.

Sechinyorwa chepadivi, ndinoyeuka ndichinzwa uchapupu hwepfambi yakatendeukira kuchiKristu makore mazhinji apfuura. Akataura kuti akanga arara nevarume vanopfuura chiuru, asi pashure pokunge atendeuka uye aroorwa nomumwe murume wechiKristu, akati usiku hwomuchato wavo “hwakanga hwakaita senguva yokutanga.” Ndiro simba rerudo rwaJesu runodzoreredza.

Hongu, kana tikadzokera kumaitiro ekare, tsika, uye miedzo, ipapo wakaipa achatora zviri nyore uye zviri pamutemo izvo zvarasika kwechinguvana kusvika pamwero watinosiya mukova wakavhurika. Saka iva wakatendeka uye teerera kuhupenyu hwako hwemweya. Kana ukadonha, ingodzokorora zvawadzidza pamusoro. Uye ita shuwa kuti Sakaramende yeKureurura ikozvino yagara iri chikamu chehupenyu hwako (kamwe pamwedzi).

Kuburikidza neminamato iyi uye nekuzvipira kwako, nhasi, uri kudzokera Kumba kuna Baba vako, avo vari kutombundikira nekukutsvoda. Urwu ndirwo rwiyo rwako nemunamato wekugumisa…

Kudzoka/Muparadzi

Ndini muparadzi anouya kwaMuri
Kupa zvose zvandiri, ndichizvipira kwamuri
Uye ndiri kuona, hongu ndiri kuona, Unomhanya uchiuya kwandiri
Uye ndinonzwa, hongu ndinonzwa, Unondidaidza kuti mwana
Uye ndinoda kuva… 

Pasi pechidzitiro chemapapiro ako
Pasi pechidzitiro chemapapiro ako
Uyu ndiwo musha wangu uye kwandinogara ndichida kuva
Pasi pechidzitiro chemapapiro ako

Ndini muparadzi, Baba ndakatadza
handina kukodzera kuva mumwe wehama dzenyu
Asi ndiri kuona, hongu ndiri kuona, Nguo Yenyu yakanakisa kundikomberedza
Uye ndinonzwa, hongu ndinonzwa, Maoko eNyu akandikomberedza
Uye ndinoda kuva… 

Pasi pechidzitiro chemapapiro ako
Pasi pechidzitiro chemapapiro ako
Uyu ndiwo musha wangu uye kwandinogara ndichida kuva
Pasi pechidzitiro chemapapiro ako

ndine bofu, asi zvino ndoona;
Ndakanga ndarasika, asi zvino ndawanikwa uye ndasunungurwa

Pasi pechidzitiro chemapapiro ako
Pasi pechidzitiro chemapapiro ako
Uyu ndiwo musha wangu uye kwandinogara ndichida kuva

Kwandinoda kuva
Mukati memapapiro enyu
Ndimo pandinoda kuva, muhuvande, mukuhwanda
Zvemapapiro ako
Uyu ndiwo musha wangu uye kwandinogara ndichida kuva
Pasi pechidzitiro chemapapiro ako

-Mark Mallett, kubva Ndinunurei kubva kwandiri, 1999©

 

 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 zhinji Vadzimu vemweya yeKatorike vakayambira nezverutivi rwemweya rweyoga iro rinogona kuvhurira munhu kupesvedzero yemadhimoni. Jenn Nizza aimbova muKristu wepfungwa, aiita yoga, anonyevera kuti: “Ndaiita yoga setsika, uye kufungisisa kwacho kwakanyatsondivhura uye kwakandibatsira kuti ndikurukure nemidzimu yakaipa. Yoga itsika yemweya yechiHindu uye izwi rekuti 'yoga' rakabva muchiSanskrit. Rinoreva 'kuisa pajoko' kana kuti 'kubatana pamwe chete.' Uye zvavari kuita… (ona "Yoga inovhura 'masuo emadhimoni' kune 'mweya yakaipa,' inoyambira aimbova svikiro akava muKristu”, christianpost.com
2 'Kuti chitadzo chive chinofa, zvinhu zvitatu zvinofanirwa kusangana pamwechete: "Chivi chinofa chivi icho chinangwa chake chakakomba uye chakaitwa neruzivo rwakakwana uye nemvumo yemaune."' (CCC, 1857)
3 nb. kwete iyo sakaramendi upristi. “Jesu Kristu ndiye akazodzwa naBaba neMweya Mutsvene ndokugadzwa semupristi, muporofita, uye mambo. Vanhu vaMwari vose vanotora chikamu muzvinzvimbo zvitatu izvi zvaKristu uye vanotakura mabasa ehushumiri neshumiro inobva kwavari.” (Katekisimo yeChechi yeRoma (CCC), n. 783)
4 Eph 5: 23
5 CCC, n. 2685
6 1 Tim 3: 15
7 Iyi minamato iri pamusoro ichiitirwa kuti ishandiswe yega inogona kugadziriswa neavo vane masimba pamusoro pevamwe, nepo iyo Rite yeExorcism yakachengeterwa mabhishopi nevaya vaanopa simba kuishandisa.
Posted in HOME, HEALING RETREAT.