Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!

 

TO Hutsvene hwake, Papa Francis:

 

Vanodiwa Baba Vatsvene,

Pese pavakagadzwa saiye akatungamira, St. John Paul II, akaramba achitikumbira isu vechidiki veChechi, kuti tive "varindi vemangwanani mambakwedza emireniyamu nyowani." [1]PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare. —POPE JOHN PAUL II, Kero kuGuanelli Youth Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Kubva kuUkraine kuenda kuMadrid, Peru kusvika kuCanada, akatidaidza kuti tive "vatsigiri venguva nyowani" [2]PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com iri pamberi peChechi nepasi rose:

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Wako wekutanga anotungamira akaenderera mberi nekusimudza iyi yekujekesa kufona

Kupihwa simba neMweya, nekutora pamusoro pechiono chakapfuma chekutenda, chizvarwa chitsva chevaKristu chiri kudaidzwa kuti chibatsire kuvaka nyika inogamuchirwa, kuremekedzwa uye kukosheswa chipo chaMwari cheupenyu… Nguva itsva umo tariro inotisunungura kubva pakushaya hunhu, kusava nehanya, uye kuzvibata pachako kunouraya mweya yedu uye nekukanganisa hukama hwedu. Vadiwa vadikani shamwari, Ishe arikukumbira kuti muve vaporofita zera idzva iri… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Mazwi atakakumbirwa kuti "titarise nekunamata" akajekeswa zvakare:

Vechidiki vakazviratidza kuva yeRoma uye zveChechi chipo chakakosha cheMweya waMwari… handina kuzeza kuvakumbira kuti vasarudze zvine mutsindo zvekutenda nehupenyu uye nekuvapa basa rakakura: kuva “varindiri vemangwanani” mambakwedza e Mireniyumu nyowani.. —PAPA JOHANI PAURO II, Novo Millenio Inuente, n. 9

Kuve "weRoma uye neChechi," saka, zvave kureva chaizvo kupa kwedu "kuteerera kwekutenda" kuCatholic Tsika. [3]cf. 2 VaT. 2:15 Mukuramba takarinda, hatina kubvunzwa kuti tidudzire “zviratidzo zvenguva” kuburikidza nelenzi yedu, asi kuburikidza neMagisterium yeChechi. Isu takateerera ipapo kuzwi reRutsika Rutsika rwakatakurwa pamapapiro eMweya kuburikidza nenguva kutanga neVaapositori, vanaFata veChechi, Makanzuru, Magistial zvinyorwa uye Magwaro Matsvene; isu takanyatsoteerera kuna vanachiremba, vasande, uye mashura eChechi. For…

… Kunyangwe kana Zvakazarurwa yatove kukwana, haina kujekeswa zvizere; inoramba iri yekutenda kwechiKristu zvishoma nezvishoma kuti inzwisise kukosha kwayo kwakazara mukati memazana emakore. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 66

Uye chekupedzisira, takanyatsoteerera nekuzvipira kune uyo ari kutitungamira muNew Evangelization, "Maria, nyeredzi inopenya inozivisa Zuva." [4]PAPA JOHN PAUL II, Musangano neVechidiki pa Air Base yeCuatro Vientos, Madrid, Spain; Chivabvu 3, 2003; www.haav.va Nekudaro, Baba Vatsvene vanodikanwa, takamira kubva panzvimbo yedu yepamusoro “muMweya,” tinoshuvira kuzivisa kuchechi izvo zvatakaona, nekuona. Nomufaro uye nokukarira, tinodanidzira mumwoyo yedu, kuti: “Ari kuuya! Ari kuuya! Jesu Kristu, Wakamuka, ari kuuya mukubwinya nesimba! ”

Zuva raIshe riri pamusoro pedu. Isu takashevedzwa kuti tizivise aya mashoko akanaka, tariro iriko kupfuura iyo JPIIPKubvunza 1chikumbaridzo chemireniyamu yechipiri, kusvika…

… Ivai vakatendeka vatumwa veEvhangeri, avo vakamirira nekugadzirira kuuya kweZuva idzva rinova Kristu Ishe. —PAPA JOHN PAUL II, Musangano neVechidiki, Chivabvu 5, 2002; www.haav.va

… Tichitendeudzira maziso edu kuzveramangwana, tinomirira nechivimbo mambakwedza eZuva idzva… “Varindi, zvakadii zvehusiku?” (Is. 21:11), uye tinonzwa mhinduro: “Hora, varindi vako vanosimudza manzwi avo, pamwe chete vachiimba vachifara: nekuti ziso neziso vanoona kudzoka kwaIshe kuZioni ”…. "Sezvo mireniyamu yechitatu yeRudzikinuro inoswedera pedyo, Mwari ari kugadzirira nguva huru yechirimo yechiKristu, uye tava kutoona zviratidzo zvayo zvekutanga." Dai Maria, iyo Nyeredzi Yemangwanani, vatibatsire kutaura nekugara kutsva kwedu "hongu" kuchirongwa chaBaba cheruponeso kuti marudzi ese nendimi vaone kubwinya kwake. - PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo yeWorld Mission Svondo, n. 9, Gumiguru 24, 1999; www.haav.va

 

ZUVA RAJEHOVHA: VABABA VEKEREKE

Mumwe haakwanise kutaura nezve "zuva raIshe" asina kuyambuka nzvimbo yeZvakazarurwa kudzokera ku "dhipoziti yekutenda," kudzokera mukukudziridzwa kwayo muChechi yekutanga. Yetsika inorarama yeChechi yakabva kuna Kristu ichienda kuvaApostora, ndokudarika nemababa eChechi kudzika nemazera.

Tsika inouya kubva kuvaapositori inofambira mberi muChechi, nerubatsiro rweMweya Mutsvene. Kune kukura kwekunzwisisa muzvinhu chaizvo uye mazwi ari kutambidzwa… Zvataurwa naVamwari Vatsvene uchapupu hwehupo hunopa hupenyu hweTsika iyi…. -Dogmatic Bumbiro pamusoro peZvakazarurwa zvaMwari, Dei Verbum, Vatican II, Mbudzi 18, 1965

Nehurombo, Hutsvene hwako, kubva kunguva dzapakuvamba sezvausina chokwadi kuti unoziva, dzidziso dzakatsauka dzakaputira eschatology yaBaba zvekuti dzidziso chaiyo yaiwanzoshayikwa. Kutsauka kwe chiuru chemakore mumhando dzayo dzakasiyana "dzakashandurwa" inoramba ichibuda nanhasi zvakaringana sekukanganisa uye nekunzwisisa kusiri iko zveZuva raIshe zvinokunda. Asi kuedza kutsva kwezvoumwari pamwe chete nezvakazarurwa zvinotenderwa nechechi zvakadurura nzwisiso yakadzama uye yakafanira yezvakadzidziswa naVaChechi veChechi, sekugamuchira kwavakaita kubva kuvaApostora, nokudaro vachigadzirisa kupaza kwemutemo wezvemagumo. Nezve "zuva raIshe," ivo vakadzidzisa:

… Zuva rino redu, rakasungirirwa nekubuda uye nekuvira kwezuva, chiratidzo chezuva iro guru rinotenderera kumakore ane chiuru. -Lactantius, Vanababa veChechi: Dzidziso dzeVamwari, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Uye zvekare,

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Akabata dhiragoni, iyo nyoka yekare, anova Dhiabhorosi kana Satani, uye akamusunga kwamakore chiuru… kuitira kuti isazokwanisa kutsausa marudzi kusvikira chiuru chamakore chapera. Mushure meizvi, inofanira kusunungurwa kwenguva pfupi… Ndakaonawo mweya yeavo… vakava vapenyu uye vakatonga naKristu kwemakore churu. (Zvak. 20: 1-4)

Vanababa veChechi vekutanga vakanzwisisa kuti Zuva raIshe inguva yakareba seinomiririrwa nenhamba "churu." Vakatora dzidziso yavo yeZuva raIshe muchidimbu kubva mu "mazuva matanhatu" ekusika. Sezvo Mwari akazorora nezuva rechinomwe, vaitenda kuti Chechi zvakare ichave ne "zororo resabata" sekudzidzisa kwaSt.

… Zororo resabata richiripo kuvanhu vaMwari. Uye ani nani anopinda muzororo raMwari, anozorora pamabasa ake sezvakaita Mwari pane ake. (VaH 4: 9-10)

Kuna Ishe zuva rimwe chete rakaita sechiuru chamakore, uye chiuru chamakore sezuva rimwe chete. (2 Pt 3: 8)

Pfungwa yekuti Kristu achadzoka munyama pakati pemabiko emhando yepamusoro uye mafaro enyama uye nekutonga pasi kwe "chiuru chemakore" chaicho chakarambwa neChechi yekutanga, sezvakangoita mafomu ayo akachinjwa (Chiliasm, Montanism, messianism yenyika, nezvimwewo). Izvo chaizvo zvakadzidziswa naBaba kwaive kutarisira kwe a zvokunamata kuvandudzwa kweChechi. Zvaizotangirwa nekutongwa kwevapenyu uko kwaizonatsa nyika uye pakupedzisira kugadzirira Mwenga waKristu kusangana naye paanodzoka mukubwinya pakupera kwenguva kumuka kuvakafa uye Kutongwa Kwekupedzisira.  

Isu tinoreurura kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pasi pano, kunyangwe pamberi pedenga, mune imwe mamiriro ekuvapo; sekunge zvichazoitika mushure mekumuka kuvakafa kwamakore chiuru muguta rakavakwa naMwari reJerusarema… Tinoti guta rino rakapihwa naMwari kuti vagamuchire vatsvene pakumuka kwavo, nekuvazorodza nekuwanda kwezvose chaizvo zvokunamata maropafadzo, semuripo kune avo vatakatodza kana kurasikirwa… —Tertullian (155-240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Vanababa -Anicene Vanababa, VaHenrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, mapeji 342-343)

Mutsvene_AugustineChiremba wechechi St. Augustine akakurudzira, pamwe nedzimwe tsananguro nhatu, kuti nguva yakadaro ye "kuropafadzwa pamweya" muChechi inogoneka…

… Sekunge chaive chinhu chakakodzera kuti vatsvene vafarire zororo reSabata panguva iyoyo, zororo dzvene mushure mekushanda kwezviuru zvitanhatu zvemakore kubvira pakasikwa munhu… (uye) panofanira kutevera pakupera kwematanhatu chiuru chemakore, semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rechinomwe-rezviuru mumakore anokwana chiuru akatevera… Uye pfungwa iyi yaisazoshora, dai zvaitendwa kuti mufaro wevatsvene, muSabata iro, zvichava zvemweya, uye zvichitevera huvepo hwaMwari... —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civitate Dei, Bk. XX, Ch. 7, Catholic University yeAmerica Press

 

ZUVA RAJEHOVHA: MAGISTERIUM

Iyi dzidziso yaMadzibaba eChechi yakasimbiswazve neMagisterium mukomisheni yezvouMwari muna 1952 yakagumisa kuti hazvipesane neChechi yeKaturike kuchengetedza…

… Tariro mune kumwe kukunda kukuru kwaKristu pano panyika kuguma kwekupedzisira kwezvinhu zvose kusati kwasvika. Chiitiko chakadai hachina kubviswa, hachisi chinhu chinogoneka, hazvisi zvese zvine chokwadi chekuti hakuzove nenguva yakareba yechiKristu chinokunda mugumo usati wasvika.

Vanojekesa zvemireniyamu, vakagumisa nenzira kwayo:

Kana pamberi pegumo iro rekupedzisira paine nguva, yakawanda kana shoma, yehutsvene hwekukunda, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuvonekwa kwemunhu waKristu muhukuru asi nekushanda kwemasimba iwayo ehutsvene ayo ikozvino pabasa, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi. -Dzidziso yeChechi yeKaturike; sezvataurwa kubva Kukunda kweUmambo hwaMwari muMireniyamu neNguva Yekupedzisiras, Rev. Joseph Iannuzzi, peji 75-76

Padre Martino Penasa akataura naMsgr. S. Garofalo (Consultant kuUngano yeChikonzero cheVasande) pane hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo, zvinopesana nemireniyamu. Msgr. yakakurudzira kuti nyaya iyi iendeswe zvakananga kuUngano yeDzidziso yekutenda. Fr. Martino saka akabvunza uyu mubvunzo: "Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Mubvunzo uchiri wakazaruka kurukurirano yemahara, seizvo Holy See isina kuita chero chirevo mune izvi. -Il Segno del Soprannauturale, Udine, Italia, n. 30, map. 10, Ott. 1990; Fr. Martino Penasa akapa mubvunzo uyu we "mamirioni kutonga" kuna Cardinal Ratzinger

Vadzidzi venguva dzazvino uno vasina kuzvibvisa kuzvidzidzo zvebhaibheri vega, asi vakagamuchira muviri wakazara wezaruriro uye kusimudzira kwedzidziso muChechi kutanga nezvinyorwa zvevamwari, nekudaro vakaramba vachijekesa eschaton. Sekunyora kwakaita St. Vincent weLerins:

AkaVanhu.jpg… Kana paine mumwe mubvunzo mutsva ungamuka usina kupihwa danho rakadaro, vanofanirwa kubva vaenda kune pfungwa dzeVababa vatsvene, veavo, avo, mumwe nemumwe panguva yake nenzvimbo yake, vakasara muhumwe hwechirairo uye nekutenda, vakagamuchirwa semasters akatenderwa; uye chipi zvacho chingangowanikwa chakabata, nepfungwa imwe uye nemvumo imwe, izvi zvinofanirwa kuverengerwa dzidziso yechokwadi neyeKatorike yeChechi, pasina kupokana kana bongozozo. -Zvakajairika ra434 AD, "YeAntiquity neUniversal yeCatholic Faith Against the Profane Novelties of All Heresies", Ch. 29, n. 77

Nekudaro, sevarindi, isu takanyatso cherekedza kune avo vakatevera kuraira kwaSt Vincent:

Chisungo chakakosha ndecheimwe chikamu chepakati icho vatsvene vakamuka vachiri pasi uye vasati vapinda chikamu chavo chekupedzisira, nekuti ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakavanzika zvemazuva ekupedzisira izvo zvichazoratidzwa.. --Cardinal Jean Daniélou, SJ, mudzidzi wezvechitendero, Nhoroondo yeKutanga kwechiKristu Dzidziso Pamberi peDare reNicea, 1964, p. 377

Chero nguva iyo Madzibaba eKereke pavanotaura nezve zororo reSabata kana nguva yerunyararo, havafungi nezvekudzoka kwaJesu munyama, kana kuguma kwenhoroondo yevanhu, asi vanowedzera simba reMweya Mutsvene rinoshandura mumasakaramende anoita kuti Chechi ikwane. kuti Kristu amugadzirire kwaari semwenga asina mwero pakudzoka kwake kwekupedzisira. —Zvak. JL Iannuzzi, Ph.B., STB, M.Div., STL, STD, Ph.D., wezvechitendero, Kubwinya kweChisiko, p. 79

 

ZUVA RAJEHOVHA: VATSVENE VATSVENE

Zvinonyanya kukosha, Hutsvene hwenyu, ndiwo manzwi ePetrine akanzwika mukati mezana ramakore rapfuura, kutanga naLeo XIII uye kupera munaPius XII naSt. Chechi. Mashoko avo nezviito zvavo zvakagadzirira ivhu revateveri vavo kutungamira Chechi kupinda mumireniyamu itsva. Wakautangira akataura, pachokwadi, kuti musangano weChipiri Vatican Council…

...takagadzirira, sezvazvaive, uye inosimbisa iyo nzira inoenda kune iyo kubatana kwevanhu, izvo inodikanwa senheyo inodiwa, kuitira kuti guta repasi riunzwe rakafanana neguta rekudenga rinotonga chokwadi, rudo mutemo, uye hukuru hwayo ndiko kusaguma. —PAPA ST. JOHN XXIII, Kero pakuvhurwa kweChipiri Vatican Council, Gumiguru 11, 1962; www.papalencncical.com

John XXIII aisimbisa kuti "Pentekosti nyowani" yaizogonesa kuchenesa kunodiwa kweChechi kumuita "asina hunhu" kumusangano we "maguta maviri"

Kristu akada kereke uye akazvipa nekuda kwake… kuti aise pamberi pake kereke inobwinya, isina gwapa kana kuwunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive tsvene isina gwapa… (Eph 5:25, 27)

Nekudaro, kune chirevo chechiporofita chekuti nei Hutsvene hwake John XXIII akasarudza mazita ake:papa-john-xxiii-01

Basa raPapa John rekuzvininipisa ndere “kugadzirira Ishe vanhu vakakwana,” iro rakafanana chaizvo nebasa reBaptist, muteveri wake uye waanotora zita rake. Uye hazvigoneke kufungidzira kukwana kwakakwirira uye kwakakosha kudarika iko kwekukunda kwerunyararo rwechiKristu, rwuri rugare pamoyo, rugare murunyararo, muhupenyu, mukugara zvakanaka, mukuremekedzana, uye muukama hwemarudzi. . —PAPA ST. JOHN XXIII, Rugare rwechokwadi rwechiKristu, Zvita 23, 1959; www.kuspawne.org

Akaporofita kuti "Kupiwa kwaMwari kuri kutitungamira kuhurongwa hutsva hwehukama hwevanhu," [5]—PAPA ST. JOHN XXIII, Kero pakuvhurwa kweChipiri Vatican Council, Gumiguru 11, 1962; www.papalencncical.com uye "kubatana kwevanhu vese muna Kristu." [6]cf. PAPA JOHN XXIII, Counselling for Seminarians, Ndira 28, 1960; www.kuspawne.org Iyi "nguva yerunyararo" hazvo, yaisazove iyo yokupedzisira kuuya kwaKristu pakupera kwenguva, [7]"Pakupera kwenguva, humambo hwaMwari huchauya mukuzara kwazvo." -CCC, n. 1060 asi yaro Kugadzirira:

Ruramisiro nerunyararo ngazvimbundikire pakupera kwemireniyamu yechipiri zvinotigadzirira kwekuuya kwaKristu mukubwinya. —PAPA JOHN PAUL II, Homily, Edmonton Airport, Gunyana 17, 1984; www.haav.va

Vanapapa vezana ramakore rechi20 vakadzokorora munyengetero waKristu:

"Uye vachanzwa inzwi rangu, uye pachava neboka rimwe uye nomufudzi mumwe." Dai Mwari ... munguva pfupi apedzisa kuzadzisa chiporofita chake chekushandura ichi chinonyaradza chiratidzo cheramangwana kuti chiitike zvazvazvino ... Ibasa raMwari kuunza izvi zvinofadza awa uye kuti zvizivikanwe kune vese… Kana zvasvika, zvichave zvakakosha awa, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete yekudzoreredzwa kwehumambo hwaKristu, asi kunyaradzwa kwe… nyika. Isu tinonamata zvine simba, uye tinokumbira vamwewo kuti vanamatire ino rugare-inodiwa kwazvo yenzanga. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

Kubatana kwenyika kuchave. Chiremerera chemunhu chinoonekwa kwete chete nenzira asi nemazvo. Iko kusagadzikana kwehupenyu, kubva muchibereko kusvika kukweguru… Kusarongeka kwemagariro kusagadzikana kuchakurirwa. Hukama pakati pevanhu huchave nerunyararo, hunonzwisisika uye nehukama. Kungozvifunga, kana kuzvitutumadza, kana hurombo… [zvinodzivirira] kumisikidzwa kwehurongwa hwechokwadi hwevanhu, zvakajairika, hupenyu hutsva. —PAPA PAURO VI, Urbi et Orbi Mharidzo, April 4th, 1971

Iwo mapapa havasi kureva zviri pedyo uye kuuya kwehumambo hwaMwari, uko kwaizove kuenda kubva ku "Tsika mhenyu" yeChechi yakataurwa zvakajeka neMadzibaba Ekutanga eChechi. Asi, ivo vari kutaura nezera rinouya mu nezvepanyama nzvimbo inogara "rusununguko" uye sarudzo yemunhu, asi Mweya Mutsvene unokunda mukati uye kuburikidza neChechi. Isu takateerera sekutangisisa kwako pakajekesa kuti "kuuya kwekupedzisira kwaJesu," uko kwaSt.Faustina meseji yeTsitsi dzaMwari kuri kutigadzirira, hakusi pedyo:

Kana munhu akatora chirevo ichi nenzira yekuverenga nguva, semutemo wekugadzirira, sezvazviri, nekukurumidza Kuuya kweChipiri, zvinenge zvisiri. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 180-181

Asi,

Divine-mercyjpiiNguva yasvika apo meseji yenyasha dzeMweya inokwanisa kuzadza moyo netariro uye kuva mucherechedzo webudiriro nyowani: budiriro yerudo. —PAPA JOHN PAUL II, Homily, Krakow, Poland, August 18, 2002; www.haav.va

Chokwadi, vakatsiva Peter vane reinforced dzidziso yebhaibheri yakatsigirwa naMadzibaba kuti iyo mambakwedza reZuva raIshe rinounza kuzadzikiswa kweMagwaro iwayo asati asvika pakupera kwawo "mukuzara kwenguva," kunyanya kupararira kweEvangeri kusvika kumagumo chaiko epasi.

Chechi yeMireniyumu inofanirwa kuve nekuwedzera kuziva kwekuve Humambo hwaMwari mudanho rayo rekutanga. -POPE JOHN PAUL II, L'Osservatore Romano, Chirungu Chinyorwa, Kubvumbi 25, 1988

Chechi yeKatorike, inova Kristu Kristu pasi pano, [inotarisirwa] kuparadzirwa pakati pevanhu vese uye marudzi ese… —Papa PIUS XI, Quas Primas, Advice, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat 24:14

Ndipo pa “nyika ichazara nekuziva Ishe" [8]Isaya 11: 9, akadaro Pope St. Piux X, kuti zvichaitika mukati mezvakaitika kare “zororo resabata” rakataurwa naMadzibaba eKereke— “zuva rechinomwe” kana “zuva raIshe.”

Ah! kana mune rimwe guta nemusha mutemo waIshe unochengetwa zvakatendeka, panoremekedzwa zvinhu zvinoyera, kana Masakaramende zvinowanzoitika, uye zvisungo zvehupenyu hwechiKristu zvichizadzikiswa, zvirokwazvo hakuchazove nekudikanwa kwedu kuti tishande mberi kuti tione zvinhu zvese zvadzoreredzwa munaKristu… Uye zvadaro? Zvino, pakupedzisira, zvinozove pachena kune vese kuti Chechi, seyakatangwa naKristu, inofanirwa kuwana rusununguko ruzere uye izere nekuzvimiririra kubva kuhutongi hwese hwekunze… “Anotyora misoro yevavengi vake,” kuti vese ziva "kuti Mwari ndiye mambo wenyika yose," "kuti maJentairi azive kuti ivo varume." Zvese izvi, Vehama Vanokudzwa, Tinotenda uye tinotarisira nekutenda kusingazununguki. —PAPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Pakudzorerwa kwezvinhu zvese", n. 14, 6-7

So, chikomborero chakafanotaurwa pasina mubvunzo chinoreva nguva yeHumambo Hwake... Avo vakaona Johwani, mudzidzi waIshe, [tiudze] kuti ivo vakanzwa kwaari kudzidzisa kwaIshe uye nekutaura nezvenguva idzi… —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa

John Paul II akatiyeuchidza kuti basa iri umovhangeri rehumambo rinofanira kuparidzwa pasirese" [9]Matt 24: 14 haisati yasvika pakuzadzikiswa kwayo:

Basa raKristu Mununuri, iro rakapihwa kuChechi, richiri kure nekupedzisa. Sezvo chiuru chemakore chechipiri mushure mekuuya kwaKristu chinosvika kumagumo, maonero akazara erudzi rwevanhu anoratidza kuti basa iri richiri kutanga uye kuti tinofanira kuzvipira nemoyo wese kubasa rayo. -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mishoni, N. 1

Nekudaro, "nguva itsva," "nguva yerunyararo" kana "chiuru chemakore chechitatu" chechiKristu, anodaro John Paul II, hausi mukana "wekupinda mumireniyamu itsva"…

… Nemuyedzo wekufanotaura shanduko dzakakura mariri muhupenyu hwevanhu vazhinji uye jpiicrossose pamunhu. Hupenyu hwevanhu hucharamba huchienderera, vanhu vacharamba vachidzidza nezve budiriro nekutadza, nguva dzekubwinya uye nhanho dzekuora, uye Kristu Tenzi wedu vanogaro, kusvika kumagumo enguva, vanova vega ruponeso. —POPE JOHN PAUL II, National Conference of Bishops, Ndira 29th, 1996; www.haav.va

Iye akati Chechi yemireniyamu yechitatu, icharamba iri Chechi "yeEucharist neKutendeuka," [10]cf. L'Osservatore Romano, Chirungu Chinyorwa, Kubvumbi 25, 1988 weSakaramende, ayo anotakura mucherechedzo wegadziriro yepasi, uye ayo acharamba achive "sosi nemusangano" wehupenyu hwechiKristu kusvika kumagumo enhoroondo yevanhu. [11]"Holy Orders isakaramende iro iro basa rakapihwa naKristu kuvaapositori vake rinoramba richishandiswa muChechi kusvika kumagumo enguva." -CCC, 1536

Nekuti Ishe vakatiudza kuti Chechi yaizogara ichitambura, munzira dzakasiyana, kusvika kumagumo enyika. -PAPA BENEDICT XVI, Kubvunzana nevatori venhau vari kutiza vachienda kuPortugal, Chivabvu 11, 2010

Uye zvakadaro, kukwirira kwehutsvene uko Chechi ichasvika munguva dzinouya kuchava pachako uchapupu kumarudzi ose:

… Evhangeri iyi yehumambo ichaparidzwa pasi rese souchapupu kumarudzi ose, uye ipapo mugumo uchasvika. (Mat. 24:14)

Uku kumagumo, Muvhangeri anodzidzisa - uye sekusimbiswa neMadzibaba eKereke Ekutanga - anouya pashure iyo "nguva yerunyararo" pakupera kwe "zuva rechinomwe."

Kana chiuru chemakore chapera, Satani achasunungurwa mutirongo rake. Achabuda kunonyengera marudzi ari kumativi mana enyika, Gogi naMagogi, kuti avaunganidzire kuzorwa… (Zva 20: 7-8)

Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti pashure iyo yepasirese uye, muchidimbu, kumutswa nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Rutongeso rwekupedzisira nokudaro runounza mu "zuva rechisere" uye nekusingaperi reChechi.

… Mwanakomana wake paachauya kuzoparadza nguva yeuyo asingateereri mutemo uye achatonga vasina umwari, nekushandura zuva nemwedzi nenyeredzi - ipapo Anozorora nezuva rechinomwe… pashure uchipa zororo kuzvinhu zvese, ini ndichaita kutanga kwezuva rechisere, ndiko kuti, kutanga kweimwe nyika. -Tsamba yaBhanabhasi (70-79 AD), yakanyorwa naApostole baba vepakati pazvo

Saka, Baba Vatsvene vanodikanwa, zviri pachena kuti Chechi, kubva pakutanga kusvika panguva dzazvino, yakadzidzisa nezera rinouya rerunyararo mushure PASI Kusimukaino nguva dzeshungu, "inguva yeasina mutemo," iyo yatinotenda kuve pedo. Chokwadi, sevarindi, tinonzwa tichimanikidzwa kuzivisa, kwete chete mambakwedza, asi iyo nyevero kuti pakati pehusiku kunouya kutanga uye kuti, mumashoko aPius X, "panogona kunge paine munyika" Mwanakomana wekuparadzwa "uyo Mupostori waanotaura nezvake." [12]PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pa Kudzoreredzwa kweZvinhu Zvese munaChrist, n. 3, 5; Gumiguru 4th, 1903 Sekudzidzisa kunoita Magisterium, pamberi pekumuka kwekutanga, [13]cf. Zvak. 20:5 Sekudaidzwa kwainoitwa nemuvhangeri, Chechi inofanira kupfuura nepashungu dzayo…

… Paachatevera Tenzi wake murufu rwake uye neKumuka kuvakafa. -CCC,n.677

Iye "asingateereri mutemo" harisi iro rekupedzisira izwi renguva yedu. Zvekare, kutendeukira kune Tsika Tsvene:

St. Thomas naSt John Chrysostom vanotsanangura mazwi quem Dominus Jesus destruet examplee adventus sui (“Uyo achaparadzwa naIshe Jesu nekupenya kwekuuya kwake”) mupfungwa yekuti Kristu acharova Anopesana naKristu nekumupenya nekupenya kunenge kwakafanana nemashura nechiratidzo cheKuuya kwake kweChipiri… ane masimba maonero, uye iyo inoita seinowirirana kwazvo neRugwaro Matsvene, ndeyekuti, mushure mekudonha kwaAntikristu, Chechi yeKatorike ichapinda zvakare panguva yekubudirira uye kukunda. -Kuguma kwePasino Nyika uye zvakavanzika zveHamangwana rehupenyu, Fr. Charles Arminjon (1824-1885), p. 56-57; Sophia Institute Press

Pakupedzisira zvinokwanisika kuti maronda edu mazhinji apore uye kururamisira kwese kumere zvakare netariro yesimba rakadzoreredzwa; kuti runako rworugare ruvandudzwe, uye minondo nemaoko zvidedere kubva paruoko uye apo vanhu vese pavachabvuma humambo hwaKristu uye nekuzvidira kuteerera izwi Rake, uye rurimi rwese ruchapupura kuti Ishe Jesu vari Mukubwinya kwaBaba. -POPE LEO XIII, Kutsveneswa kuMwoyo Unoyera, Chivabvu 1899

Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. Mukupedzisira, wangu Wakachena Moyo uchakunda. Baba Vatsvene vachatsaura Russia kwandiri, uye iye achashandurwa, uye nguva yerunyararo ichapihwa pasi rose.. —Mai vedu veFatima, Mharidzo yeFatima, www.haav.va

 

ZUVA RAJEHOVHA: MARIA NEZVAKAVANZIKA

Mune ino "nguva yekurinda," vanodiwa Baba Vatsvene (rinova iro "basa rinotyisa"), tinonyaradzwa uye tinotsigirwa nechiedza cheNyeredzi Yemangwanani, Maria Stella, Mhandara Yakakomborerwa Kwazvo Maria uyo anozivisa mambakwedza uye kuuya kweZuva raIshe nekugadzwa kwaMwari.

Yedu_Mukadzi_wa_FatimaMario Luigi Kadhinari Ciappi, mudzidzi wezvechitendero waPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, naJohn Paul II, vakanyora kuti:

Ehe, chishamiso chakavimbiswa paFatima, chishamiso chikuru pane zvese nhoroondo dzepiri, chechipiri chekumuka kuvakafa. Uye chishamiso ichocho ichave nguva yerunyararo isina kumbobvira yapiwa pamberi penyika. —October 9, 1994, Katekisheni yemhuri yekwaApostora, p. 35

SaMaria girazi reChechi uye neimwe nzira, tinoona maari, ipapo, iro basa rakafemerwa naJohn XXIII kutora-kureva, "kugadzirira nzira yaIshe":

… Meseji yaMai vedu veFatima ndeyaamai, zvakare yakasimba uye inotora danho. Zvinonzwika saJohane Mubapatidzi achitaura kumahombekombe eJorodhani. —PAPA JOHN PAUL II, Homily, L'Osservatore Romano, Chirungu Chinyorwa, Chivabvu 17, 1982

Uye meseji yaJohane Mubapatidzi yaive:

Ino inguva yekuzadzikiswa, uye umambo hwaMwari hwava pedyo; tendeuka, uye utende muvhangeri. (Mako 1:15)

Basa raAmai vaMwari munguva yedu harisi rekuzivisa chete mambakwedza; iye amene ndiye akafuka mambakwedza, “Zuva idzva rinova Kristu Ishe.” [14]PAPA JOHN PAUL II, Kutaura kune Vechidiki, Chitsuwa cheIschia, Chivabvu 5, 2001; www.haav.va

Uye chishamiso chikuru chakaonekwa kudenga, mukadzi akapfekedzwa nezuva… (Rev 12: 1)

Anotikoka isu, vana vake, kuburikidza nekuzvitsaurira kwaari, kuti tigopfekedzwa Jesu “chiedza chenyika”Kuti uve"munyu wenyika."Saka, akadaro John Paul II:

iwe kuchave kutanga kwezuva idzva, kana iwe uri ivo vatakuri veHupenyu, anova Kristu! —PAPA JOHN PAUL II, Kutaura kuVechidiki Vechidiki veVaApostora, Lima Peru, Chivabvu 15, 1988; www.haav.va

Dare reChipiri reVictoria rakaporofita nekutambira Mweya Mutsvene, uyo wanga uchitigadzirira nguva ino yeMarian, sekunge Chechi zvino yakaungana "muimba yepamusoro". Kubudikidza na "fiat" yaMaria uye nesimba reMweya Mutsvene, Jesu akapinda munyika. Zvino, "mukadzi akapfeka zuva" ari kugadzirira Chechi kudzoka kwaKristu na kuumba muvana vayo kugona kumupa "fiat" kuitira kuti, munguva ino yekupedzisira, Mweya Mutsvene ugofukidza Chechi se "muPentekosti nyowani". Sevarindi, tinogona kutaura nemufaro kuti zvipenga zveMarian uye kukumbira kweMweya Mutsvene zviri kugadzirira Chechi yeZuva raIshe. Iyo Parousia, nekudaro, inotungamirwa nekudururwa kune simba kwekuvandudza.

Tinozvininipisa tinokumbirisa kuMweya Mutsvene, Iye Paraclete, kuti Ago “nenyasha kupa kuChechi zvipo zvekubatana nerunyararo,” uye avandudze kumeso kwepasi nekudururwa kutsva kwerudo rwake muruponeso rwevose. —PAPA BENEDICT XV, Pacem Dei Munus Pulcherrimum, Chivabvu 23, 1920

Kuuya kweMweya Mutsvene kuburikidza naMaria, "Mediatrix" [15]cf. CCC, N. 969 yenyasha, inofambisa moto unonatsa uyo unogadzirira Mwenga waKristu kuti agamuchire Jesu pakupera kwenguva. Ndokureva kuti, Kuuya Kwechipiri kwaJesu kunotanga mukati muChechi (sekuuya Kwake kwekutanga kwakatanga mudumbu raMaria) kudzamara Iye auya mukubwinya munyama yake yakamuka panopera nhoroondo yevanhu.

Zvirokwazvo Annunciation inguva yekupedzisira yekutenda kwaMaria mukumirira kwake Kristu, asi izvo zvakare iri poindi yekubva pa "rwendo" rwake rwese annunciation_albanikuna Mwari ”kunotanga. —PAPA JOHANI PAURO II, Redemptoris Mater, n. 14; www.haav.va

Saizvozvowo, "nguva yerunyararo" inguva yekupedzisira mukutenda kweChechi mairi akamirira Kristu, asi zvakare ipfungwa yekuenda kuMutambo weMuchato usingaperi.

Dai [Mary] aramba achisimbisa minamato yedu pamwe nevakadzi vake, kuti, pakati pekushushikana nekutambudzika kwemarudzi, avo vanokudzwa vaMwari vanogona kumutswa nemufaro neMweya Mutsvene, zvakafanotaurwa mumashoko aDavidi: “ Tumirai Mweya wenyu, izvo zvichasikwa, mugovandudza chiso chenyika ”(Pis. Ciii., 30). —PAPA LEO XIII, Divinum Illud Munus, N. 14

Nekudaro, hatigone kutadza kuteerera kuvana vaMaria, avo Mwari vakamutsa munguva dzino — avo vasinganzwisisike avo, maererano netsika Tsvene, vanoporofita kugadzirira Chechi kune avo "vatsvene" manzwi akadai saVenerable Conchita Cabrera de Armida:

Yasvika nguva yekusimudzira Mweya Mutsvene munyika... Ndinoshuvira kuti ino nguva yekupedzisira itsveneswe nenzira yakasarudzika kuMweya Mutsvene… Inguva yake, inguva yake, ndiko kukunda kwerudo muChechi Yangu, muchadenga chose.. -Kubva pane zvakazarurwa kuenda kuConchita; Conchita, p. 195-196; Fr. Marie-Michel Philipon

Johane Paul II akatsanangura uku "kukunda kwerudo" muChechi se…

… Hutsva “hutsva uye hwoumwari” uhwo Mweya Mutsvene unoshuvira kufumisa maKristu pakutanga kwemireniyamu yechitatu, kuitira kuti Kristu ave moyo wenyika. -POPE JOHN PAUL II, L'Osservatore Romano, Chirungu Chinyorwa, Chikunguru 9, 1997

Katekisimo yeChechi yeKaturike inojekesa zvakanyanya pamusoro pe muzvarirwo yeiyo "utsvene":

… “Panguva yekupedzisira” Mweya waIshe uchavandudza moyo yevanhu, kunyora mutemo mutsva mavari. Achaunganidza nekuyananisa vanhu vakapararira uye vakakamurwa; iye achashandura chisikwa chekutanga, uye Mwari achagara imomo nevanhu murunyararo. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 715

Iwo "mutemo mutsva" wakanyorwa mumoyo yedu muBhapatidzo uchauya, akadaro John Paul II, nenzira "nyowani neutsvene". Jesu naMaria vakazivisa kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta kuti hutsvene hutsva hunouya muChechi hwaive ne "kurarama muKuda kwaMwari":

Ah mwanasikana wangu, chisikwa chinogara chichijairira kupinda mune zvakaipa. Matanho mangani ekuparadza aari kugadzirira! Vachaenda zvakanyanya kusvika pakuzvishingisa muzvakaipa. Asi ivo vachiri ivo pachavo, ivo pachavo, ivo pachavo vanoenda mukati mavo munzira yavo Fiat Voluntas Tua  ("Chido chenyu ngachiitwe") kuti Kuda Kwangu kutonge pasi- asi nenzira nyowani-nyowani. Ah hongu, ndinoda lb-ziso2kanganisa murume muRudo! Naizvozvo, teerera. Ndinoda iwe neni kuti ugadzirire iyi Nguva yeKudenga neRudo Rwamwari… -Jesu kuna Muranda waMwari, Luisa Piccarreta, Manuscripts, Feb 8th, 1921; yakatorwa kubva Kubwinya kweChisiko, Mufundisi Joseph Iannuzzi, peji 80

Ndihwo hutsvene husati hwave kuziva, uye hwandichazivisa, huchaisa chishongo chekupedzisira, chakanakisa uye chakajeka pakati pezvimwe zvitsvene, uye chichava korona uye kupedzisa kwehumwe hutsvene. —Ibid. 118

"Zororo resabata," nokudaro, rine hukama ne "Kuda kwaMwari". Kubudikidza nesimba reMweya Mutsvene, iro Mwari raanoshuvira kudurura pane yakasara Chechi, anozogona kurarama iyo fiat yaMaria maitwa kuda kwaBaba “panyika sezvazviri kudenga."Jesu anobatanidza" kuzorora kwedu "ne" joko "rekuda kwaMwari:

Huyai kwandiri, imi mose makaneta, makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo. Takurai joko rangu, uye dzidza kubva kwandiri… (Mateo 11:28)

Nezve "zororo resabata," St. Paul anoti "avo vaimbogamuchira mashoko akanaka havana kupinda [mune vamwe] nekuda kwekusateerera…." [16]Heb 4: 6 Ndi “hongu” wedu kuna Mwari, kuteerera kwedu Kuda kwaMwari uye kurarama mu "maitiro matsva" ehutsvene, ndicho chiratidzo chezera rinouya uye chinova chapupu chechokwadi chechiKristu pamberi penyika dzehupenyu hwe Mununuri.

Nokuteerera Kwake Akaunza ruregerero. --Chishanu Vatican Council, Lumen Gentium, N. 3

Aya ndiwo maitiro atinofanira kunzwisisa mazwi aSt. “Vakatonga naKristu kwemakore churu”[17]Rev 20: 4 - kwete naiye munyama yake inobwinya, asi naiye mune Rake kuteerera.

Chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagoverana kuteerera kwake. —Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira, peji. 116-117

Saka, "zororo resabata"…

… Wakaita semugwagwa watinofamba mauri kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Mukutanga, Kristu aive rudzikinuro rwedu; pakupedzisira, achaonekwa sehupenyu hwedu; mukuuya kwepakati uku, ndiye zororo uye nyaradzo.…. Mukuuya kwake kwekutanga, Ishe wedu akauya munyama yedu uye muutera hwedu; mukati kuuya uku anouya mumweya nesimba; mukuuya kwekupedzisira achaonekwa mukubwinya uye nehumambo… —St. Bernard, Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169

Iyi "zororo resabata," zvinyorwa zvako zvakafanotangira, ndiyo toni chaiyo yekunzwisisa kuvandudzwa kweChechi inotarisirwa neMadzibaba Matsvene:

Asi vanhu pavakanga vambotaura nezve kuuya kwa Kristu kaviri chete - kamwechete muBethlehem uye zvakare pakupera kwenguva-Mutsvene Bernard weClairvaux akataura nezve adventus Medius, kuuya kwepakati, nekuda kwekuti nguva nenguva anomutsiridza kupindira kwake munhoroondo. Ini ndinotenda kuti mutsauko waBernard unorova chete chinyorwa chakakodzera. Hatigone kudonha pasi pachaguma nyika. Kristu pachake anoti hapana anoziva nguva, kunyangwe Mwanakomana. Asi tinofanira kugara takamira munguva pfupi yekuuya kwake, sekunge — uye tinofanirwa kuva nechokwadi, kunyanya mukati medambudziko, kuti ave pedyo. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 182-183, Kukurukurirana naPeter Seewald

Naizvozvo, vadikani Baba Vatsvene, kure kana neyakaomeswa kana yakagadziridzwa nzira yemireniyamu, Zuva raIshe rinotanga na PopeErainowirirana ne kuuya kweHumambo hwaMwari, kutonga kwepasi rose kwaJesu mumwoyo yevakatendeka.

… Mazuva ese mumunamato waBaba Vedu tinokumbira Ishe: “Kuda kwenyu ngakuitwe, panyika sezvakunoitwa kudenga” (Matt 6:10)…. tinoziva kuti "kudenga" ndiko kunoitirwa kuda kwaMwari, uye kuti "pasi" rinova "denga" -eye, nzvimbo yekuvapo kwerudo, rwekunaka, rwechokwadi uye rwekunaka kwaMwari-chete kana pasi pano kuda kwaMwari kwaitwa. —PAPA BENEDICT XVI, Vateereri Vazhinji, Kukadzi 1, 2012, Vatican City

Vechidiki veMireniyamu itsva… Nenzira iyi muchaona kuti chete nekutevera kuda kwaMwari ndipo patinogona kuva chiedza chenyika uye munyu wenyika! Ichi chechokwadi chakakwirisa uye chinodzvinyirira chinogona chete kunzwisiswa uye nekugara mumweya wekugara uchinamata. Ichi ndicho chakavanzika, kana tichizopinda nekugara mukuda kwaMwari. —PAPA JOHN PAUL II, KuVechidiki veRome, Kurume 21, 2002; www.haav.va

Mupfungwa yemubatanidzwa, dzidziso yezvakavanzika yaSt. John weMuchinjikwa ichararama munguva ino nyowani. Muviri waKristu, uchipfuura nemumatanho akasiyana e kuvhenekerwa uye purgation mukati memazana emakore, yave kuda kupinda yepamusoro kubatana mamiriro (Chipo chekurarama muKuda kwaMwari) icho chinogadzirira nzira yekudzoka kwekupedzisira kwaJesu munyama yake inobwinya.

Zvakakosha kuti, mu2012, mudzidzi wezvechitendero Mufundisi Joseph L. Iannuzzi vakapa chinyorwa chekutanga chechiremba pazvinyorwa zvaLuisa kuPontifical University yeRome, uye nedzidziso yezvechitendero vakatsanangura kuenderana kwavo neChurch Councils, pamwe nehutongi hwevapristi, vechikoro uye hwekudzidziswa patsva. Zvinyorwa zvake zvakagamuchira zvisimbiso zveVictoria University yekubvumidzwa pamwe nemvumo yechechi. Zvinotaridza kuti ichi zvakare "chiratidzo chenguva," sekuzivisa kwakaita Jesu kuna Luisa:

Iyo nguva iyo zvinyorwa izvi zvichaziviswa ine hukama uye zvinoenderana nemafungire emweya ayo anoshuvira kugamuchira chakakura chakadai, pamwe nekuedza kweavo vanofanirwa kuzvishandira pakuva vatakuri vehwamanda nekuzvipira chibairo chekuzivisa munguva itsva yerunyararo… —Jesu kuna Luisa, Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari mune zvakanyorwa zveLuisa Piccarreta, n. 1.11.6, Mufundisi Joseph Iannuzzi

 

Ari KUUYA!

Mukupedzisa, vadikani Baba Vatsvene, tinoshuvira kuve vazivisi kuChechi yese yemambakwedza ari kuuya, inova iyo “Kupenya” wekuuya kwe FWKubuda kwezuvaJesu musimba nekubwinya. Iko kuuya uko kuchaparadzira rima remazana emakore edu aya uye kuunza nguva nyowani… kungofanana nenzira iyo mitsetse yekutanga yemambakwedza inogumisa zvinotyisa zvehusiku zuva risati ratobhururuka. Ndinoshuva kushevedzera zvakare: Jesu ari kuuya! Ari kuuya! St. Paul akanyora kuti:

… Ipapo wakaipa ucharatidzwa uyo Ishe Jesu waachazouraya pamwe ne mweya (pneuma) yemuromo wake; uye achaparadza nekupenya kwekuuya kwake… (2 VaTesaronika 2: 8; Douay Rheims)

Mutasvi webhiza jena anotungamirwa ne "Mweya" uyo Jesu anotumira ne "muromo wake" uye anopedza kutonga kwaAntikristu. Iko kukunda kweiyo Isina Moyo Moyo, kupwanywa kwemusoro wedhiragoni, uye kupinza mukutonga kweHumambo hwaMwari. mumoyo yevatsvene vake. Seizvo Ishe Wedu akazivisa kuna St. Margaret Mary:

Kuzvipira uku [kuMwoyo Mutsvene] ndiko kuedza kwekupedzisira kwerudo rwake kwaAizopa kuvanhu munguva dzino dzekupedzisira, kuti avabvise muhushe hwaSatani, hwaaida kuparadza, nekudaro kuvazivisa rusununguko runotapira rwekutonga kwerudo Rwake, rwaaishuwira kudzorera mumoyo yeavo vese vanofanirwa kukumbira kuzvipira uku.-St. Margaret Mary,www.zemusiqionde.com

Nekudaro, nekuonekwa kweMhandara Maria, meseji yeMweya Tsitsi, yeChipiri Vatican Council, kukumbira kwevechidiki kunharira, uye zvinoshamisa uye zvinokanganisa "zviratidzo zvenguva" zvichizaruka zuva nezuva munyika yedu iyo "kuramba kutenda ”Ndiyo inonyanya kukosha, [18]"Kuramba kutenda, kurasikirwa nokutenda, kuri kupararira pasi rose uye kusvika kumatanho epamusoro muChechi. ” -POPE PAUL VI, Kero pamakore makumi matanhatu emakore eFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977 tinodzokorora zvakare vadikani Baba Vatsvene: Ari kuuya.

Sekureva kwaIshe, nguva iripoyi inguva yeMweya neyekupupura, asi zvakare inguva ichiri kuratidzwa ne "kushushikana" uye kuyedzwa kwehuipi izvo zvisingaregerere Chechi uye inopinza mukurwira kwemazuva ekupedzisira. Inguva yekumirira nekutarisa.  -CCC, 672

Nechekare, "kupenya kwekuuya Kwake" kana "mambakwedza" kuri kusimuka mumoyo yevakasara vakazvitsaurira, uye vakagadzirirwa naMukadzi Wedu. Nekudaro, naye, isu tiri kutarisa uye takamirira "kutongwa kwekupedzisira" kwenguva ino ichaunza Zuva raIshe.

Isu tave zvino takamira takatarisana nesangano rakakura kwazvo revanhu rakapfuura. Ini handifunge kuti madenderedzwa akapamhama enharaunda yeAmerica kana yakatenderedza nharaunda dzevaKristu dzinozviziva izvi zvizere. Parizvino tatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvhangeri neanopesana-Evhangeri. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hwekupa kwaMwari. Ichi chiitiko chinofanira kutorwa neChechi yose. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976

Ndinokutendai, Baba Vatsvene vanodikanwa, neuchapupu hwenyu hwechokwadi, rudo runopenya rwaJesu, uye “hongu” wenyu kutungamira Bhawa raPetro kupinda muMireniyamu yeTatu. Kutendeka kwako kuna Jesu munguva dzino dze "kutsauka" uye uyezve kuchave "chiratidzo". Aya mazuva ekunyengera, asi nguva dzakanaka. Sevatariri, takaedza kupindurawo "hongu" kuna Baba Vatsvene, hongu kuRoma nekuChechi. Tinoramba tichitarisa uye tichinamata nemi tichizvininipisa kushandira nekuteerera kunaIshe Wedu neMuponesi, Jesu Kristu.

 

Muranda Wenyu muna Kristu naMaria,

Maka Mallett
April 25th, 2013
Mabiko aSt. Maka Muvhangeri

 

Kunze kwekuchema kwekuchema kwekusuwa,
kubva pakadzika chaipo pemoyo unoshungurudza
yevanhu vakadzvinyirirwa nenyika
panomuka aura yetariro.
Kune iyo inogara ichiwedzera huwandu hwemweya unokudzwa
panouya pfungwa, kuda,
rinoramba richijeka uye richisimba,
kugadzira zvepasi rino, kupesana kwenyika,
kutanga kweiyo nyowani nguva yekuvandudza kukuru,
kurongwazve kuzere kwenyika.
-POPE PIUS XII, Christmas Radio Mharidzo, 1944


… Zvakanyanya kudiwa uye njodzi dzenyika ino,

yakakura kwazvo kutenderera kwemunhu kwakakweverwa
kugarisana kwenyika uye kushaya simba kuti uzviite,
kuti hakuna ruponeso rwayo kunze kweku
kudururwa kutsva kwechipo chaMwari.
Regai Iye auye, Mweya Unogadzira,
kuvandudza kumeso kwepasi!
—PAPA PAURO VI, Gaudete muDomino, Dai 9th, 1975
www.haav.va

 

A_New_Dawn2

 

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUR II, Novo Millenio Inuente, n.9; (cf. 21: 11-12)
2 PAPA JOHN PAUL II, Mutambo Wokugamuchira, International Airport yeMadrid-Baraja, Chivabvu 3, 2003; www.ar2porn.com
3 cf. 2 VaT. 2:15
4 PAPA JOHN PAUL II, Musangano neVechidiki pa Air Base yeCuatro Vientos, Madrid, Spain; Chivabvu 3, 2003; www.haav.va
5 —PAPA ST. JOHN XXIII, Kero pakuvhurwa kweChipiri Vatican Council, Gumiguru 11, 1962; www.papalencncical.com
6 cf. PAPA JOHN XXIII, Counselling for Seminarians, Ndira 28, 1960; www.kuspawne.org
7 "Pakupera kwenguva, humambo hwaMwari huchauya mukuzara kwazvo." -CCC, n. 1060
8 Isaya 11: 9
9 Matt 24: 14
10 cf. L'Osservatore Romano, Chirungu Chinyorwa, Kubvumbi 25, 1988
11 "Holy Orders isakaramende iro iro basa rakapihwa naKristu kuvaapositori vake rinoramba richishandiswa muChechi kusvika kumagumo enguva." -CCC, 1536
12 PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pa Kudzoreredzwa kweZvinhu Zvese munaChrist, n. 3, 5; Gumiguru 4th, 1903
13 cf. Zvak. 20:5
14 PAPA JOHN PAUL II, Kutaura kune Vechidiki, Chitsuwa cheIschia, Chivabvu 5, 2001; www.haav.va
15 cf. CCC, N. 969
16 Heb 4: 6
17 Rev 20: 4
18 "Kuramba kutenda, kurasikirwa nokutenda, kuri kupararira pasi rose uye kusvika kumatanho epamusoro muChechi. ” -POPE PAUL VI, Kero pamakore makumi matanhatu emakore eFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .