Vanodiwa Vanakomana nevanasikana

 

PANO vechidiki vakawanda vanoverenga Iro Zvino iShoko pamwe nemhuri idzo dzakandiudza kuti vanogovana zvinyorwa izvi kutafura. Vamwe amai vakanyora kuti:

Iwe wachinja nyika yemhuri yangu nekuda kwetsamba dzetsamba dzandakaverenga kubva kwauri uye kupfuudza. Ndinotenda chipo chako chiri kutibatsira kurarama hupenyu "hutsvene" (Ndiri kureva kuti munzira yekunamata kakawanda, kuvimba naMaria zvakanyanya, Jesu zvakanyanya, kuenda kuConferensi nenzira ine chinangwa, kuva nechido chakadzama chekushandira uye kurarama hupenyu hutsvene…). Kwandiri kuti "NDATENDA!"

Heino mhuri inonzwisisa hwaro hwechiporofita "chinangwa" chechipostori ichi: 

… Chiporofita mupfungwa yemubhaibheri hazvireve kufanotaura ramangwana asi kutsanangura kuda kwaMwari kwezvazvino, uye nekudaro ratidza gwara rakanaka rekutora mune ramangwana… ichi ndicho chirevo: [zvakazarurwa zvakavanzika] zvinotibatsira kuti tinzwisise zviratidzo zvenguva uye kuvapindura chaizvo mukutenda. -Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), "Mharidzo yaFatima", Theological Commentary, www.haav.va

Panguva imwecheteyo, zviporofita zvakawanda kubva kuvasande uye zvakavanzika zvakafanana do taura nezveramangwana - dai chete kutidana kuti tidzokere kuna Mwari panguva ino, tichikurudzirwa sezvakange zvakaita ne "zviratidzo zvenguva."

Muporofita mumwe munhu anotaurira chokwadi pasimba rekubatana kwake naMwari-icho chokwadi chanhasi, icho zvakare, nenzira kwayo, chinojekesa ramangwana. —Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Chiporofita cheChikirisito, Iyo Post-Bhaibheri Tsika Niels Christian Hvidt, Mashoko Ekutanga, p. vii

Saka, kuverenga Iro Zvino iShoko inobvumwa kuti inosvinudza nguva nenguva apo patinoonekwa tiri padhuze nekuzadzikiswa kwechiporofita chakawanda chinotaura nezve "kurangwa", "kutambudzika", nezvimwewo. Saka nekudaro, vazhinji vechidiki vari kushamisika kuti ramangwana riri kuunza chii: Kune tariro here kana kuti kungoparadza chete ? Pane chinangwa here kana kusafunga chete? Vanofanirwa kuita marongero kana kungovhima pasi? Vanofanira kuenda kukoreji, kuroora, kuita vana… kana kungomirira kunze kweDutu? Vazhinji vari kutanga kurwira kutya kukuru uye kuora mwoyo, kana zvisiri kushushikana.

Uye saka, ndinoda kutaura kubva pamoyo kune vese vaverengi vangu vadiki, kune vanun'una vangu nehanzvadzi uye kunyangwe vanakomana nevanasikana vangu chaivo, vamwe vava kupinda makore makumi maviri.

 

TARIRO YECHOKWADI 

Ini handigone kukumiririra, asi kuuya kweChitubu, iko kuyerera kwechando kunonyungudika, kubata kunodziya kwemukadzi wangu, kuseka kweshamwari, kupenya mumaziso evazukuru vangu ... vanondirangaridza zuva nezuva nezvechipo chakakura upenyu iri, kunyangwe paine kutambura. Izvo, uye kune mufaro wekuziva izvo Ndinodiwa:

Tsitsi dzaIshe hadzina kupera, tsitsi dzake hadziperi; anovandudzwa mangwanani ose, kutendeka kwenyu kukuru. (Mariro 3: 22-23)

Hongu, usambofa wakakanganwa izvi: kunyangwe kana ukatadza, kunyangwe kana ukatadza, hazvigone kutadzisa rudo rwaMwari kwauri sekunge gore risingamise zuva kupenya. Hongu, ichokwadi kuti makore ezvivi zvedu anogona kuita kuti mweya yedu ifukidzwe nayo kusuruvara, uye kuzvida kunogona kupinza moyo murima gobvu. Ichokwadi zvakare kuti chivi, kana chakakomba zvakakwana, chinogona kukanganisa zvachose iyo migumisiro yerudo rwaMwari (kureva. Asi, sekungofanana negore rimwe chete risingakwanise kudzima zuva pacharo, saizvozvowo, zvivi zvako zvinogona haana kudzima rudo rwaMwari kwauri. Dzimwe nguva pfungwa iyi yega inoita kuti ndide kuchema nemufaro. Nekuti izvozvi ndinogona kurega kuyedza saka shingairira kuti Mwari vandide (nzira yatinoedza zvakanyanya kuhwina kuyemurwa kweumwe) uye ndozorora kuvimba murudo rwake (uye kana ukakanganwa ngani Mwari anokuda, chingotarisa paMuchinjikwa). Kutendeuka kana kutendeuka kubva muchivi, saka, hakusi kwekuzviita ndinodiwa kuna Mwari asi kuve waakandisika kuti ndive kuitira kuti ndikwanise Mude, uyo anondida kare.

Ndiani achatiparadzanisa nerudo rwaKristu? Kutambudzika here, kana kushushikana, kana kushushwa, kana nzara, kana kushama, kana njodzi, kana munondo here? …Aihwa, Pazvinhu zvese izvi tinodarika vakundi kubudikidza naiye wakatida. Nekuti ndine chokwadi chekuti kana rufu, kana hupenyu, kana ngirozi, kana masimba, kana zvinhu zviripo, kana zvinhu zvichauya, kana masimba, kana kukwirira, kana kudzika, kana chimwe chinhuwo zvacho muzvisikwa zvese, zvichazokwanisa kutiparadzanisa kubva ku rudo rwaMwari muna Kristu Jesu Ishe wedu. (VaR. 8: 38-39)

Muchokwadi, St. Paul anoburitsa pachena kuti mufaro wake muhupenyu huno hauna kubva pakuve nezvinhu, kuzadzisa zvinotevedzwa nenyika uye zviroto, kuwana hupfumi nekuzivikanwa, kana kugara munyika isina hondo kana kutambudzwa. Asi, mufaro wake wakabva mukuziva izvozvo aidiwa uye kuteedzera Iye ari Rudo pacharo.

Zvirokwazvo ndinoverenga zvinhu zvose sekurasikirwa nekuda kwekukosha kukuru kwekuziva Kristu Jesu Ishe wangu. Nekuda kwake ndakatambura kurasikirwa nezvinhu zvese, uye ndichivaverenga semarara, kuti ndiwane Kristu. (VaFiripi 3: 8)

Imomo mune nhema zvechokwadi tariro yenguva yako yemberi: zvisinei nezvinoitika, unodiwa. Uye kana ukagamuchira Rudo Rwamwari urwu, rarama nerudo irworwo, uye utsvage pamusoro pezvese izvo Rudo, ipapo zvimwe zvese zviri pasi pano - chikafu chakanakisa, zviitiko, uye kunyange hukama hutsvene - hazvienzaniswi. Kusiya zvachose kuna Mwari ndiwo mudzi wemufaro usingaperi.

Kuziva kutsamira kwakazara neruremekedzo kuMusiki ndiko kunobva huchenjeri nerusununguko, kwemufaro uye kuvimba... -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 301

Ndiwo zvakare humbowo hwevatsvene vasingaverengeke uye vafira kutenda vakakutungamira. Sei? Nekuti ivo havana kugadzirirwa pane izvo zvinopihwa nenyika ino uye vaitoda kurasikirwa nezvose kuti vave naMwari. Nekudaro, vamwe vevatsvene vaitoshuvira kurarama mumazuva ayo isu newe tave kurarama nekuti vaiziva kuti zvaizosanganisira rudo rwegamba. Uye ikozvino tava kusvika pazviri-uye nei iwe wakaberekerwa nguva dzino:

Kuteerera Kristu nekumunamata kunotitungamira kuita sarudzo dzakashinga, kutora izvo dzimwe nguva sarudzo dzegamba. Jesu ari kuda, nekuti Anoshuvira mufaro wedu wechokwadi. Chechi inoda vatsvene. Zvese zvinodaidzirwa kuhutsvene, uye vanhu vatsvene vega vanogona kuvandudza hunhu. —PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo Yepasi Pose Yevechidiki ye2005, Vatican City, Nyamavhuvhu 27, 2004, Zenit.org

Asi pane here kunyange ramangwana rekutarisa kune foward?

 

CHOKWADI CHENGUVA DZEDU

Makore akati wandei apfuura, murume wechidiki akanetseka akandinyorera. Akanga achiverenga nezve iyo kuuya kwekunatswa kwenyika uye ainetseka kuti sei aifanira kana kunetsekana kuburitsa bhuku idzva raakange achishanda pariri. Ndakapindura kuti kune zvikonzero zvishoma nei iye chaizvo fanira. Chekutanga, ndechekuti hapana mumwe wedu anoziva nguva yaMwari. Sokutaura kwakaita St. Faustina napapa, tiri kurarama mu “nguva yengoni.” Asi Tsitsi dzaMwari dzakafanana nebhendi rakamonereka rinotambanuka kusvika padanho rekutsemuka… uyezve mamwe masunani mudiki pakati nepakati anosvika pachiso chake pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa uye anowana zvepasirese imwe makore gumi ekudzosa. Iwe unoona, iro jaya rakandinyorera makore gumi nemana apfuura. Ndinovimba akaburitsa iro bhuku.

Uyezve, zviri kuuya pasi pano hakusi kuguma kwenyika asi kuguma kwenguva ino. Zvino, handina kunyepa kumujaya uya; Ini handina kumupa tariro yekunyepa ndikamuudza kuti hapana chekufunga nezvacho kana kuti pangave nenguva dzakaoma kumberi. Asi, ndakamuudza kuti, saJesu, Muviri waKristu unofanira kutevedzera Musoro wawo kuburikidza nechido chake, rufu uye kumuka. Sezvazvinoreva mu Katekisimu:

Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza neiyi Paseka yekupedzisira, paachatevera Ishe wake murufu rwake uye Rumuko. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 677

Zvakadaro, pfungwa yeizvi yakamunetsa. Zvinogona kutoita kuti usuruvare uye utye: "Sei zvinhu zvisinga gone kuramba zviri zvazviri?"

Zvakanaka, ndinoda kukubvunza mubvunzo: unozviita here kwazvo unoda kuti nyika ino ienderere mberi sezvairi? Iwe unonyatsoda ramangwana apo kuti ufambire mberi, unofanirwa kupinda muchikwereti? Ramangwana rekutadza kuwana, kunyangwe uine degree rekoreji? Nyika ine marobhoti ichakurumidza kubvisa makumi emamirioni emabasa? Nzanga ine kutya, hasha, nemhirizhonga zvinotonga munhau dzedu dzezuva nezuva? Tsika yekuparadza vamwe pasocial media yave tsika? Nyika ine pasi uye miviri yedu iriko ine chepfu nemakemikari, mishonga yekuuraya zvipuka uye chepfu zvichikonzera mune zvitsva uye zvinotyisa zvirwere? Nzvimbo yausinganzwe kufamba wakachengeteka munharaunda yako? Nyika yatino vapenga mukudzora zvombo zve nyukireya? Tsika ine zvirwere zvepabonde uye kuzviuraya idenda? Nzanga uko kushandiswa kwezvinodhaka kuri kuwedzera uye kutengeswa kwevanhu kuri kupararira sedenda? Nharaunda iyo zvinonyadzisira zvinonyadzisa uye zvinosunga shamwari dzako nemhuri kana zvisiri zvako? Chizvarwa chinoti hapana hunhu, asi uchidzosera "chokwadi" nekunyaradza avo vasingabvumirane? Nyika ine vatungamiriri vezvematongerwo enyika vasingatende chinhu uye votaura chero chinhu kuti vagare musimba?

Ndinofunga iwe unowana iyo poindi. St. Paul akanyora kuti muna Kristu, “Zvinhu zvese zvinobatana.” [1]VaKorose 1: 17 Nekudaro, kana isu tikabvisa Mwari kubva kuruzhinji nzvimbo, zvinhu zvese zvinobva zvaparadzana. Ichi chikonzero nei hunhu hwasvika pamucheto wekuzviparadza uye nei tasvika kumagumo enguva, inonzi "nguva yekupedzisira." Asi zvekare, "nguva dzekupedzisira" hadzina kuenzana ne "kuguma kwenyika"…

 

KUDZosera ZVINHU ZVESE MUNA KRISTU

Mwari haana kusikira rudzi rwemhando iyi yezvinhu zvakashata. Haasi kungosimudza maoko ake ndokuti, "Ah, ndaedza. Ah zvakanaka Satani, unokunda. ” Kwete, Baba vakatisika kuti tirarame mukuwirirana kwakakwana naIye uye zvisikwa. Uye kubudikidza naJesu, Baba vane chinangwa chekudzorera munhu pachiremera ichi. Izvi zvinokwanisika chete, chokwadika, kana tikararama zvinoenderana nemitemo yaakagadza iyo inotonga zvakasikwa uye zvemweya, kana tichi "gara" muKuda kwaMwari. Nekudaro, mumwe aigona kuti Jesu akafira paMuchinjikwa, kwete chete kuti atiponese, asi kuti kudzorera isu kune chiremera chedu chakakodzera, chakaitwa sezvatiri mumufananidzo waMwari. Jesu ndiMambo, uye anoda kuti titonge pamwe chete naye. Ndiko kusaka Akatidzidzisa kunamata.

Humambo hwenyu ngahuuye uye kuda kwenyu ngakuitwe panyika sekudenga. (Mat. 6:10)

Mwari anoda kudzorera mukusika kuwirirana kwekutanga kwaAkamisa "pakutanga"...

… Chisikwa chine Mwari nemurume, murume nemukadzi, hunhu nehunhu zvinoenderana, mukutaurirana, mukudyidzana. Zano iri, rakatsamwiswa nechivi, rakatorwa nenzira inoshamisa naKristu, Ari kurizadzisa zvisinganzwisisike asi zvine mutsindo muchokwadi chiripo, mukutarisira kuchizadzikisa…  —POPE JOHN PAUL II, General Vateereri, Kukadzi 14, 2001

Wazvibata here? Papa akati izvi zvichazadzikiswa "muchokwadi chiripo," ndiko kuti, mukati nguva, kwete nekusingaperi. Izvi zvinoreva kuti chimwe chinhu chakanaka chiri kuzozvarwa “Pasi pano sezvazviri kudenga” mushure mekurwadziwa kwekubereka uye misodzi yenguva ino iriko yapera. Uye zviri kuuya ndizvo anobata ushe zvekuda kwaMwari.

Iwe unoona, Adhama haana kungoita do Kuda kweMusiki wake, semuranda, asi iye kubatwa Kuda kwaMwari sekuda kwake chaiko. Nekudaro, Adhamu akange aine kwaaishandisa, simba, uye hupenyu hwesimba raMwari rekusika; zvese zvakafungwa naAdam, zvaakataura uye zvaakaita zvakazadzwa nesimba rakafanana iro rakasika zvakasikwa. Adhamu saka "akatonga" pamusoro pezvisikwa kunge mambo nekuti kuda kwaMwari kwaitonga maari. Asi mushure mekudonha muchivi, Adam aive achiri kugona kuita Kuda kwaMwari, asi chimiro chemukati nekudyidzana kwaaive nako neUtatu Hutsvene zvaive zvino zvaputswa, uye kuwirirana pakati pemunhu nekusika kwakaputsika. Zvese zvaigona kungodzoreredzwa ne nyasha. Kudzorerwa ikoko kwakatanga naJesu kuburikidza nerufu rwake uye nekumuka kwake. Uye zvino, munguva dzino, Mwari anoda yose iri basa nekudzorera munhu kune iro "rekutanga" chiremerera cheBindu reEdeni.

Zviripachena, chikamu chakakura chevanhu chakarasikirwa kwete kwete chete kuwirirana asi kunyangwe kutaurirana kwavo neMusiki. Nekudaro, zvese zvakasikwa izvozvi zvave kugomera pasi pehuremu hwechivi chemunhu, zvichimirira kudzoserwa kwake.[2]cf. VaR. 8: 19

"Zvisikwa zvese," akadaro St. Paul, "zvinogomera uye zvinoshanda kusvika zvino," zvichimirira kudzikinura kwaKristu kudzosa hukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Asi chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagovana kuteerera kwake… —Muranda waMwari Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira (San Francisco: Ignatius Press, 1995), mapeji 116-117

Ndirini apo vanhu vachagovana kuteerera Kwake? Kana mazwi a "Baba Vedu" achizadzikiswa. Uye fungidzira chii? iwe ndicho chizvarwa chiri chipenyu kuti chizive izvi. iwe ndeavo vakazvarirwa nguva dzino Mwari dzaanoda kumisazve Humambo hwake mumoyo wemunhu: Humambo hweKuda Kwake kwaMwari.

Uye ndiani anoziva kana usati wauya kuumambo kwenguva yakadai? (Esiteri 4:14)

Sekutaura kwakaita Jesu kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta:

MuCreation, yangu yakanaka yaive yekuumba Humambo hweKuda Kwangu mumweya wechisikwa changu. Chinangwa changu chikuru chaive chekuita murume wega wega mufananidzo weUtatu Hutsvene nekuda kwekuzadzikiswa kweKuda Kwangu maari. Asi nekubuda kwemunhu kubva kuKuda Kwangu, ndakarasikirwa neHumambo Hwangu maari, uye kwemakore mazana matanhatu nemazana matanhatu ndakafanirwa kurwa. -Jesu kuna Muranda waMwari Luisa Piccarreta, anobva mumabhuku aLuisa, Vol. XIV, Mbudzi 6, 1922; Vasande muKuda kwaMwari naFr. Sergio Pellegrini; p. 35

Sezvatinopinda mu “mireniyamu yechinomwe” kubvira pakasikwa Adhamu naEvha…

… Tinonzwa nhasi kugomera zvisina mukare akambozvinzwa… Papa [John Paul II] anokoshesa kutarisira kukuru kuti mireniyamu yemapoka ichateverwa nemireniyamu yekubatana. --Cardinal Joseph Ratzinger (BENEDICT XVI), Munyu wepasi (San Francisco: Ignatius Press, 1997), rakashandurwa naAdrian Walker

 

Kurwa kweNguva Dzedu

Zvino, muhupenyu hwako, iyo hondo iri kusvika pamusoro. Sekutaura kwaSt. John Paul II,

Parizvino tatarisana nekukonana kwekupedzisira pakati peChechi neanopesana nekereke, pakati peEvhangeri neanopesana nevhangeri, pakati paKristu naantikristu. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA kumhemberero dzemakore maviri ekusainwa kweDeclaration of Independence; Mamwe mashoko endima ino akasiya mazwi okuti “Kristu naantikristu.” Mudhikoni Keith Fournier, anopinda muchiitiko ichi, anorondedzera sezviri pamusoro; cf. Catholic Online; Nyamavhuvhu 13, 1976

Iwe ungangove wakacherekedza kuti yako chizvarwa inowanzo kune iyo kwekupedzisira mazuva ano: kusvetuka kubva panjanji, kusvetuka kubva pakuvaka kuenda pakuvaka, kusvetuka kubva pamusoro pemakomo emhandara, kutora selfies kubva pamusoro peshongwe, nezvimwe. Asi zvakadii kurarama nekufira chimwe chinhu chakanyanya? Ko zvakadii kupinda muhondo ine mhedzisiro inokanganisa zvese zvakasikwa? Iwe unoda here kuve padivi peyakajairika kana pane iyo kumberi yezvishamiso? Nekuti iyo Ishe vatotanga kudurura Mweya wavo pamusoro peavo vari kuti “Hongu, Ishe. Ndiri pano. ” Akatotanga kuvandudzwa kwenyika mumwoyo yevakasara. Inguva yakadii kuva mupenyu! Nekuti…

… Kusvika kumagumo enyika, uye munguva pfupi iri kutevera, Mwari Samasimba naAmai vake vatsvene vachasimudza vatsvene vakuru avo vachapfuura noutsvene vazhinji vasande zvakanyanya semisidhari yeRebhanoni pamusoro pemiti midiki… Iyi mweya mikuru yakazadzwa nenyasha uye kushingairira kuchasarudzwa kupikisana nevavengi vaMwari vari kutsamwa pamativi ese. Vachave vakazvipira zvakasarudzika kuMhandara Yakaropafadzwa. Akavhenekerwa nechiedza chake, akasimbiswa nechikafu chake, achitungamirirwa nemweya wake, akatsigirwa neruoko rwake, akadzivirirwa pasi pekudzivirirwa kwake, ivo vacharwa neruoko rumwe uye nekuvaka nerumwe. -Kuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa Maria, Louis de Montfort, hunyanzvi. 47-48

Ehe, urikudanwa kujoina Yedu Mukadzi Wechidiki Rudiki, kubatana Iyo Counter-Shanduko kudzorera chokwadi, runako uye runako. Usandiratidze zvisirizvo: kune zvakawanda zvinofanirwa kucheneswa munguva ino iripo kuti mwaka mutsva uzvarwe. Izvo zvinoda, muchidimbu, a Kuvhiya kweCosmic. Izvo, uye Jesu akati, haugone kudira waini itsva muhombodo tsaru yewaini nekuti iro ganda rekare rinongoputika.[3]cf. Mako 2: 22 zvakanaka, uri hombodo itsva yewaini uye waini Itsva iPentekosti yeChipiri iyo Mwari achazodurura pasirese mushure menguva yechando yekusuwa iyi yapfuura:

"Sezvo mireniyamu yechitatu yeRudzikinuro inoswedera pedyo, Mwari ari kugadzirira nguva huru yechirimo yechiKristu, uye tava kutoona zviratidzo zvayo zvekutanga." Dai Maria, iyo Nyeredzi Yemangwanani, vatibatsire kutaura nekugara kutsva kwedu "hongu" kuchirongwa chaBaba cheruponeso kuti marudzi ese nendimi vaone kubwinya kwake. - PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo yeWorld Mission Svondo, n. 9, Gumiguru 24, 1999; www.haav.va

 

HAPANA TARIRO YENHEMA

Ehe, hunyanzvi hwako, matarenda ako, mabhuku ako, hunyanzvi hwako, mimhanzi yako, kugona kwako, vana vako uye pamusoro pezvako zvese utsvene ndizvo zvichave zvichashandiswa naMwari kuvaka patsva budiriro yerudo umo Kristu achatonga, pakupedzisira, kusvika kumagumo epasi (ona Jesu Ari Kuuya!). Saka, usarase tariro! Papa John Paul II haana kutanga Mazuva Evechidiki Enyika kuzivisa kupera kwenyika asi iyo kutanga kweimwe. Muchokwadi, akakudaidza iwe neni kuti tiite kwayo chaizvo vaparidzi. 

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Vazhinji venyu maingorova makore ekuyaruka apo mutsivi wake, Benedict XVI, akasarudzwa. Uye akataura chinhu chimwe chete, achitoratidza kuti anga achiumba "Kamuri yepamusoro" yekunamatira nevechidiki iyi Pentekosti nyowani. Meseji yake, kure nekushupika, yaive kutarisira iyo kuuya kweHumambo hwaMwari nenzira nyowani. 

Simba reMweya Mutsvene haringotijekesi nekutinyaradza. Inotinongedzerawo kune ramangwana, pakuuya kweUmambo hwaMwari… Simba iri rinogona kugadzira nyika nyowani: rinogona "kuvandudza chiso chenyika" (cf. Ps 104: 30)! Vachipiwa simba neMweya, uye vachidhonza pamusoro pechiratidzo chakapfuma chekutenda, chizvarwa chitsva chevaKristu chiri kudaidzwa kuti chibatsire kuvaka nyika umo chipo chaMwari chehupenyu chinotambirwa, kuremekedzwa nekuchengetwa - kwete kurambwa, kutyiwa sekutyisidzirwa nekuparadzwa. Nguva nyowani umo rudo rusina makaro kana kuzvitsvakira, asi rwakachena, rwakatendeka uye rusununguko rwechokwadi, rwakavhurika vamwe, vanoremekedza chiremerera chavo, vachitsvaga zvavo zvakanaka, zvichiratidza mufaro nerunako. Nguva nyowani umo tariro inotisunungura kubva mukusadzikira, kusava nehanya uye kuzvitora izvo zvinouraya mweya yedu uye nekukanganisa hukama hwedu. Vadiwa vadikani shamwari, Ishe varikukumbira kuti muve vaporofita vezera idzva iri, vatumwa verudo rwavo, kukwevera vanhu kuna Baba uye kuvaka ramangwana retariro kuvanhu vese. —PAPA BENEDICT XVI, Homily, World Youth Day, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008; v Vatican.va

Zvinonzwika zvakanaka, handizvo here? Uye iyi haisi tariro yenhema, hapana "nhau dzenhema." Magwaro anotaura nezvekuvandudzwa uku kuri kuuya uye "nguva yerunyararo," sekudanwa kwaakaitwa naMukadzi wedu weFatima. Ona Mapisarema 72: 7-9; 102: 22-23; Isaya 11: 4-11; 21: 11-12; 26: 9; Jeremiya 31: 1-6; Ezekieri 36: 33-36; Hosiya 14: 5-8; Joere 4:18; Dhanieri 7:22; Amosi 9: 14-15; Mika 5: 1-4; Zefania 3: 11-13; Zekariya 13: 8-9; Maraki 3: 19-21; Mat. 24:14; Mabasa 3: 19-22; VaH 4: 9-10; uye Zva 20: 6. Vanababa veKereke vekutanga vakatsanangura Magwaro aya (ona Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!) uye, sekutaura kwangu, vanapopo vanga vachizvizivisa (ona MaPope… uye neNguva yeKubuda). Tora nguva yekuverenga izvi zviwanikwa pane imwe nguva nekuti vanotaura nezveramangwana rizere netariro: kupera kwehondo; kupera kwezvirwere zvakawanda uye kufa nguva isati yakwana; kuguma kwekuparadzwa kwechisikwa; uye kupera kwezvikamu izvo zvakabvarura parudzi rwevanhu kwezviuru zvemakore. Kwete, rinenge risiri Denga, kunze kwekunze. Zveizvi kuuya kweHumambo “Pasi pano sezvazviri Kudenga” chiri mukati Chokwadi icho Mwari achazadzisa mumweya yeVanhu vake kuitira kuti vagadzirire Kereke seMwenga, kuti ive "isina gwapa kana gwapa" pakudzoka kwaJesu kwekupedzisira panguva yekupedzisira.[4]cf. VaE 5:27 uye Kuuya Kwepakati Nekudaro, izvo zvamakatemerwa mumazuva ano, vanodiwa vanakomana nevanasikana, kugamuchira "hutsva uye hutsvene hwamwari" zvisati zvamboitika yakapihwa kuChechi. Iyo "korona yehutsvene" uye chipo chikuru kwazvo chakachengeterwa Mwari kwenguva dzekupedzisira… iwe nevana vako:

Kugara muKuda kwaMwari kunopa mweya wepanyika kubatana kumwechete kwemukati neKuda kwaMwari sekunakidzwa nevatsvene kudenga. —Zvak. Joseph Iannuzzi, wezvechitendero, Bhuku Rekunamata Kuda kwaMwari, p. 699

Uye izvo hazvigone kubatsira asi zvine chekuita nezvese zvakasikwa.

 

KUGADZIRA

Zvakadaro, unogona kutya iyo miedzo iri kutouya pamusoro penyika (semuenzaniso hondo, chirwere, nzara, nezvimwewo) uye kutya kukwikwidza netariro. Asi muchokwadi, chinongova chikonzero chekutya avo vanosara vari kunze kwenyasha dzaMwari. Asi kana uri kuedza nokutendeka kutevera Jesu, uchiisa kutenda kwako uye nerudo maAri, anovimbisa kukuchengetedza.

Nekuti iwe wakachengeta meseji yangu yekutsungirira, ini ndichakuchengetedza panguva yekuyedzwa iyo ichauya pasi rese kuyedza vanogara pasi. Ndiri kukurumidza kuuya. Batisisa izvo zvaunazvo, kuti pasava neanotora korona yako. (Zva 3: 10-11)

Achakuchengetedza sei? Imwe nzira iri kuburikidza neMukadzi wedu. Kune avo vanozvipa kuna Maria uye kumutora saamai vavo, anova izvo chengetedzo izvo Jesu anovimbisa:

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. -Mai vedu veFatima, chipiri, June 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzazvino, www.ewtn.com

Amai Vangu Areka yaNoa.—Jesu kuna Erizabheti Kindelmann, Murazvo worudo, p. 109. Imprimatur Archbishop Charles Chaput

Izvo, uye tichidzokera kumusoro wedu wekutanga nezverudo, St. John anoti:

Rudo rwakakwana runodzinga kutya kwese. (1 Johani 4:18)

Ida, uye usatya chinhu. Rudo, sezuva rinodzinga mhute yemangwanani, rinopedza kutya. Izvi hazvireve kuti iwe neni hatizotambura. Ndozvazviri here kunyangwe izvozvi? Zvirokwazvo kwete. Kutambura hakuzoperi zvachose kusvika pakuzadziswa kwezvinhu zvese pakupera kwenguva. Saka…

Usatya zvingazoitika mangwana.
Baba vamwe vane rudo vane hanya nemi nhasi vachadaro
kukuitira hanya mangwana uye zuva nezuva.
Pamwe achakudzivirira kubva pakutambura
kana kuti Iye achakupa simba risingakundikani kuti utsvage.
Iva nerunyararo ipapo woisa parutivi mifungo yese uye kufungidzira
.
—St. Francis de Sales, bhishopi wezana ramakore rechi 17

Iyo yakakura rima, iko kuvimba kwakanyanya kunofanirwa kuve.
—St. Faustina, Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 357

Unodiwa,
maka

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 VaKorose 1: 17
2 cf. VaR. 8: 19
3 cf. Mako 2: 22
4 cf. VaE 5:27 uye Kuuya Kwepakati
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI, NGUVA YERUGARE.