Boporodzi revaporofita venhema - Chikamu II

 

Kutanga kuburitswa Kubvumbi 10, 2008. 

 

WHEN Ndakanzwa mwedzi yakati wandei yapfuura nezve Oprah Winfrey's kusimudzira zvine hukasha zvekunamata, mufananidzo wegungwa rakadzika angler wakauya mupfungwa. Ihove inomisa mwenje unozvivhenekera pamberi pemuromo wayo, izvo zvinokwezva mhuka. Zvino, kana mhuka yatora mubereko yakakwana kuti isvike…

Makore akati wandei apfuura, mazwi aya akaramba achiuya kwandiri, “Evhangeri maererano naOprah.”Zvino taona chikonzero nei.  

 

VAPORESIRI

Gore rapera, ini ndakanyevera nezve inoshamisa Boporodzi revaporofita venhema, vese vachitora yakanangana netsika dzechiKatorike kana zvitendero. Kunyangwe iri muhunyanzvi, kana iri muterevhizheni kana midhiya midhiya, kurwisa kuri kuramba kuchityisa. Icho chinangwa ndechekupedzisira kwete kungoseka chiKaturike, asi kuzvishora kusvika padanho rekuti kunyange vakatendeka vachatanga kusahadzika zvavanotenda. Tingatadza sei kucherechedza manera akakwidzwa achizvikwidziridza kurwisa Chechi?

VanaMesiya venhema nevaporofita venhema vachamuka, uye vacharatidza zviratidzo nezvishamiso zvikuru zvekuti vanganyengere, dai zvaigoneka, kunyange nevasanangurwa. (Mat. 24:24)

Mune izwi rechiporofita riri kuitika, Ishe vakataura neni makore akati wandei apfuura vachiti Vaiveakasimudza restrainer. ” Ndokunge, mudzvinyiriri anodzora, pakupedzisira, Anopesana naKristu (ona Anodzora). Asi kutanga, akadaro St. Paul, panofanira kuuya "kupandukira" kana "kuramba kutenda" (2 VaTesaronika 2: 1-8).

Kutsauka pakutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika pamatanho epamusoro mukati meChechi. -POPE PAUL VI, Kero pamakore makumi matanhatu emakore eFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977

Kristu akatangirwa nevaporofita vazhinji, kozouya Johane Mubapatidzi. Saizvozvowo munhu Anopesana naKristu anotangirwa nevaporofita venhema vazhinji, uyezve nekupedzisira Muporofita wenhema (Rev 19: 20), vese vachitungamira mweya ku "mwenje" wenhema. Uyezve kuchauya Anopesana naKristu: "Chiedza chenyika" chenhema (ona Kenduru Inopfungaira).

 

 

TOWARD TOTALITARIANism 

Muhurukuro yakapihwa naFr. Joseph Esper, anotsanangura matanho ekutambudzwa.

Nyanzvi dzinobvumirana kuti zvikamu zvishanu zvekutambudzwa kuri kuuya zvinogona kuzivikanwa:

(1) Boka rakanangwa rinoshurikidzwa; mukurumbira wayo unorwiswa, pamwe nekuuseka nekuramba hunhu hwayo.

(2) Ipapo boka rinosiyiwa, kana kusundirwa kunze kweruzhinji rwevanhu, nekuedza nemaune kugadzirisa uye kubvisa simba rayo.

(3) Chikamu chechitatu ndechekutsvinyisa boka, kurirwisa zvine utsinye nekuzvipa mhosva yezvakawanda zvezvinetso zveruzhinji.

(4) Tevere, iro boka rinopara mhosva, nezvirambidzo zvinowedzera zvakaiswa pamabasa azvo uye pakupedzisira kunyangwe kuvapo kwayo.

(5) Chikamu chekupedzisira ndechimwe chekutambudzwa chaiko.

Vazhinji vatauri vanotenda kuti United States yave muchikamu chechitatu, uye ichienda muchikamu chechina. -www.takandonet.com

 

VAPAPA VANHERI: KUGADZIRA KEREKE

Mukutaura zvisina kurongwa kwakapihwa muna 1980, Pope John Paul vanonzi vakati:

Tinofanira kunge takagadzirira kusangana nemiedzo mikuru mune isiri-kure-ramangwana ramangwana; miedzo inozoda kuti isu tigare takagadzirira kupa kunyange hupenyu hwedu, uye chipo chakazara chedu kuna Kristu naKristu. Kuburikidza neminamato yako neyangu, zvinokwanisika kudzikamisa dambudziko iri, asi hazvichakwanise kuridzorera, nekuti zvinongova nenzira iyi kuti Chechi igone kuvandudzwa zvinobudirira. Kangani kangani, zvirokwazvo, kuvandudzwa kweChechi kwakaitwa muropa? Ino nguva, zvakare, hazvizove neimwe nzira. Tinofanira kuva vakasimba, tinofanira kuzvigadzirira, tinofanira kuzvipa kuna Kristu naAmai vake, uye tinofanirwa kunyatsoteerera, kunyatsoteerera, kumunamato weRosari. —Kukurukurirana nevaKaturike kuFulda, Germany, Mbudzi 1980; www.ewtn.com

Asi Baba Vatsvene vakataurawo chimwe chinhu chakakosha mumashoko avo kumaBhishopi eAmerica paakavadana saKadhinari muna 1976.

… Kusangana kwekupedzisira pakati peChechi nevanopesana neChechi, kweVhangeri neanopesana-Evhangeri… iri mukati mehurongwa hwekupa kwaMwari. —Akadhindwa muna The Wall Street Journal yaNovember 9, 1978; [tatsveyamisa pfungwa kusimbisa kwangu]

Ndokureva kuti: Mwari ari pamusoro! Uye isu tatoziva kare kuti kukunda kuri muna Kristu kudzamara vavengi vake vese vaiswa pasi petsoka dzaKe. Saka,

Mune maonero ekupedzisira, vatendi vanofanirwa kudaidzwa kunzwisiswa patsva kwesimba redzidziso yetariro… -POPE JOHN PAUL II, Tertio Millenio Advente, N. 46

Ichi ndicho chikonzero ndinotenda bhuku raPope Benedict razvino, Taura Salvi ("Kununurwa neTariro") hachisi chinyorwa chete pamusoro pesimba redzidziso. Iri ishoko rine simba kudzokorodza muvatendi tariro iripo uye yemberi yatakamirira. Haisi izwi rekusaziva, asi rimwe rechokwadi. Hondo iripo uye iri kuuya yatinotarisana nayo sevatendi yakarongedzwa neKutungamirwa kwaMwari. Mwari ndiye anotungamira. Kristu haazombobvisa ziso rake kubva kuMwenga wake, uye, achito, kumukudza iye sezvo Iyewo akakudzwa kuburikidza nekutambudzika Kwake.

Ndinofanira kudzokorora kangani mazwi "musatya“? Kangani kandinogona kunyevera nezve ikozvino uye kuri kuuya kwekunyengera, uye kukosha kwekuramba "takasvinura uye takasvinura"? Ndingave kangani ndinofanira kunyora kuti muna Jesu naMaria, takapihwa hutiziro?

Ndinoziva kuti kuri kuuya zuva randisingazokwanisi kukunyorerai. Ngatiteererei zvakanaka ipapo kuna Baba Vatsvene, tichinamata Rosary, uye nekuisa maziso edu pana Jesu muSakaramende Yakaropafadzwa. Nenzira idzi, tichava takagadzirira kupfuura!

Hondo hurusa yenguva yedu iri kuswedera pedyo nepedyo. Inyasha huru sei kuva mupenyu nhasi!

Nhoroondo, muchokwadi, haisi yega iri mumaoko emasimba erima, mukana kana sarudzo dzevanhu. Pamusoro pekuburitswa kwesimba rakaipa, kukanganisa kwaSatani, uye kubuda kwezvakawanda zvezvakaipa nezvakaipa, Ishe vanomuka, mutongi mukuru wezviitiko zvenhoroondo. Iye anotungamira nhoroondo zvine hungwaru kusvika kumambakwedza ematenga matsva nepasi idzva, inoimbwa muchikamu chekupedzisira chebhuku pasi pemufananidzo weJerusarema idzva. (ona Zvakazarurwa 21-22). —PAPA BENEDICT XVI, General Vateereri, May 11, 2005

… Kutambura hakuonekwi sezwi rekupedzisira asi, sekushanduka kuenda kurufaro; zvirokwazvo, kutambura pachako kwakatove kusinganzwisisike kusanganiswa nemufaro unoyerera kubva mutariro. —PAPA BENEDICT XVI, General Vateereri, August 23rd, 2006

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.

Comments dzakavharika.