Boporodzi revaporofita venhema

 

 

Kutanga kuburitswa May28th, 2007, ini ndakagadzirisa izvi zvinyorwa, zvakanyanya kukosha kupfuura nakare kose…

 

IN hope izvo zvinowedzera kuratidzira nguva yedu, St. John Bosco akaona Chechi, inomiririrwa nechikepe chikuru, icho, chakanangana ne nguva yerunyararo, airwiswa zvakanyanya:

Ngarava dzevavengi dzinorwisa nezvose zvavanazvo: mabhomba, canon, pfuti, uye kunyangwe mabhuku uye mapepa vanokandwa pachikepe chaPapa.  -Makumi mana eDoto dzaSt. John Bosco, rakanyorwa uye rakapepetwa naFr. J. Bacchiarello, SDB

Ndokunge, Chechi ichizadzwa nemafashama e vaporofita venhema.

 

YOKUDZIDZISA

Nyoka, zvakadaro, yakaburitsa rwizi rwemvura kubva mumuromo mayo mushure mekunge mukadzi amutsvaira nerwizi. (Zvak. 12:15)

Mumakore matatu apfuura, takaona kuputika kwemanzwi achirwisa Chechi yeKaturike muzita re "chokwadi."

The Da Vinci Code, rakanyorwa naDan Brown, ibhuku rinoratidza kuti Jesu anogona kunge akapona paakaroverwa, uye akaita mwana naMaria Magadharini.

Guva Rakarasika raJesu chinyorwa chakaburitswa naJames Cameron (Titanic) iyo inoti mapfupa aJesu nemhuri yake akawanikwa muguva, zvichiratidza kuti Jesu haana kumuka kubva kuvakafa.

“Evhangeri yaJudhasi” yakawanikwa muna 1978 yakaunzwa pamberi neNational Geographic Magazine, "evhangeri" ndeipi
nyanzvi yakati yaizo "shandura zvese pamusoro wayo." Chinyorwa chekare chinonongedzera ku "Gnostic" dzidziso yekuti isu tinoponeswa neruzivo rwakakosha, kwete kutenda munaKristu.

Imwe nzira yeGnosticism ndeye The Secret. Iyi firimu yakakurumbira inozivikanwa kuti huwandu hwevanhu hwachengetedzwa kubva pachivande: iwo "mutemo wekukwezva". Inoti manzwiro uye pfungwa dzakanaka dzinokwezva zviitiko chaizvo muhupenyu hwemunhu; iyeyo anova muponesi wake kuburikidza nekufunga kwakanaka.

Vakarongeka Vasingatendi iri kuwedzera simba muEurope neNorth America, ichirwisa chitendero sechikonzero chekukamukana nenyika nezvakaipa, panzvimbo pevanhu.

Kuparadzaniswa kweChechi neHurumende iri kukurumidza kukura kuita nyore kunyarara Chechi. Munguva pfupi yapfuura, 18 American Congressman yakapa chirevo vachida kuti papa vadzokere pakuraira vezvematongerwo enyika veKaturike basa ravo - danho, anodaro IAmerican Society Yekudzivirira Kwetsika, Mhuri uye Imba, izvo zvinogona kukonzera kupesana.

Taura show host, comedians, uye makatuni vava kugara vasiri kungoshora Chechi chete, asi vachishandisa mazwi nemutauro izvo Zvinotuka uye zvinomhura. Zvinoita sekunge pane kamwe kamwe “mwaka wakavhurika” pachiKatorike

Pamwe imwe yemasimba ekuparadzira mafirimu enguva yedu, Brokeback Mountain yafamba nzira refu mukushandura pfungwa dzisingaverengeke kuti tsika yeungochani haigamuchirwe chete, asi kuti ipembererwe. 

Kune kufamba kwakasimba kwe sedevacanists kuwanda munyika (ndeavo vanotenda kuti chigaro chaPeter hachina munhu, uye kuti kubvira Vatican II, vanapapa vari kutonga "vanopesana nemapapa." yeVictoria II yakamonyaniswa kuita senge chiKaturike chemazuva ano i "chechi yenhema." Papa Benedict XVI ari kushanda nesimba kuti agadzirise zvikanganiso izvi paanenge achirwiswa nenhepfenyuro nekumanikidza "maonero enyika", uye nedzimwe nzvimbo dzeChechi pachayo ye "kutangazve wachi."

Kunyange kushushikana kwepasi kuri chikamu chezita remunhu semutariri wezvisikwa, ndinotenda kune "muporofita wenhema" akasimba mukati kufamba kwezvakatipoteredza iyo inotsvaga kutyisidzira vanhu kuburikidza nekuwedzeredza, uye ku shandisa uye masimba isu kuburikidza nekutya uku. (Ona "Dzora! Dzora!")

Pamudzi wezhinji weizvi uye kumwe kurwiswa kurwisa humwari hwaKristu. Izvi zvakare i chiratidzo chenguva:

Saka zvino vanopesana naKristu vazhinji vaonekwa. Saka tinoziva kuti ino ndiyo nguva yekupedzisira. Ndiye antikristu, unoramba Baba noMwanakomana. (1 Johani 2:18; 1 Johane 4: 2: 22)

 

VAPOROFITA ​​VENHEMA — MUPEREKI

Pachave nevadzidzisi venhema pakati penyu, vanozounza dzidziso dzinoparadza uye kunyange kuramba Tenzi akavanunura, vachizviunzira kuparadzwa nekukurumidza. Vazhinji vachatevera nzira dzavo dzeunzenza, uye nekuda kwavo nzira yechokwadi ichatukwa. (2 Pet. 2: 1-2)

St. Peter anotipa mufananidzo une simba wezuva redu umo chokwadi chinogara chichiziviswa neMagisterium yeChechi chiri kusekwa pachena nekuvengwa, sekungorohwa kwaJesu Kristu nekupfirwa mate neSanihedrini. Izvi, asati azotungamirwa mumigwagwa kuenda kurwiyo rwe “Murovererei! Murovererei! ” Aya maporofita enhema haasi chete kunze kweChechi; pachokwadi, njodzi inonyengera ingangove iri mukati:

Ndinoziva kuti mushure mekuenda kwangu mapere anoparadza achauya pakati penyu, uye haangaregi boka. Uye kubva muboka rako chairo, varume vachauya vachimonyanisa chokwadi kuti vakwezve vadzidzi vavatevere. Saka svinura… (Mabasa 20: 29-31)

… Utsi hwaSatani huri kupinda muChechi yaMwari kuburikidza nekutsemuka kwemadziro. —PAPA PAUL VI, kutanga Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, June 29, 1972

Jesu akati tichaziva vaporofita venhema mukati Chechi nekutambirwa kwavanoitwa:

Une nhamo iwe kana vese vakataura zvakanaka nezvako, nekuti madzibaba avo aibata saizvozvo vaporofita venhema. (Ruka 6:26)

Ndokunge, "vaporofita venhema" vakadaro ndeavo vasingade "kuzunungusa igwa," vanodira pasi dzidziso yeChechi, kana kuifuratira zvachose seyakaitwa, isina basa, kana yechinyakare. Ivo vanowanzoona Liturgy uye chimiro cheChechi seinodzvinyirira, zvakare inonamata, uye isina gutsaruzhinji. Vanowanzo kutsiva mutemo wechisikigo netsika inochinja ye "shiviriro." 

Tinogona kuona kuti kurwiswa kunoitwa naPapa neChechi hakuuyi chete kubva kunze; asi, kutambudzika kweChechi kunobva mukati meChechi, kubva muchivi chirimo muChechi. Izvi zvaigara zviri zivo yakajairika, asi nhasi tinozviona nenzira inotyisa: kutambudzwa kukuru kweChechi hakubve kune vavengi vekunze, asi kwakazvarwa nezvivi mukati meChechi. —PAPA BENEDICT XVI, anotaura nezvendege kuLisbon, Portugal, Chivabvu 12, 2010, LifeSiteNews

Kuwanda uye kuwedzera kwevaporofita venhema muzuva redu hakusi kungotungamira kune izvo zvichave, ndinotenda, kutenderera uye "zviri pamutemo" kutambudzwa kwevaKristu vechokwadi, asi kunogona kunge kuri mucherechedzo weMuporofita wenhema anouya (Zva 13:11). -14; 19:20): an mumwe munhu ane chitarisiko chinoenderana neicho che “Anopesana naKristu"Kana kuti “Asina mutemo” (1 Johani 2:18; 2 VaTesaronika 2: 3). Kungofanana nekusateerera mutemo kuri kukura kwenguva yedu kungazoguma pakuonekwa kwa Asina mutemo, saizvozvowo kuwanda kwakamwe kamwe kwevaporofita venhema kunogona kuguma pakuonekwa kweMuporofita wenhema. (chitsamba: Vamwe vafundisi vanoenzanisa "chikara chechipiri" chaZvakazarurwa, "Muporofita Wenhema", kumunhu waAntikristu, nepo vamwe vachinongedzera ku "chikara chekutanga" (Zva. 13: 1-2). Ini ndinoshuvira kudzivirira kufungidzira pane ino poindi. Kukosha kweshoko iri kuziva zviratidzo zvenguva sekutikurudzira kunoita Kristu kuti tiite [Ruka 12: 54-56].)

Zvinoenderana naMadzibaba Ekutanga eKereke uye Magwaro Matsvene, kuratidzwa uku kwaAntikristu mumwe kunouya pamberi ari Era rerunyararo, asi pashure kupandukira kukuru kana kuramba kutenda:

Nokuti iro zuva [rekuuya kwaIshe wedu Jesu] haringauyi, kunze kwekunge kumukira kwatanga, uye munhu wekusateerera mutemo aziviswa… (2 VaTesaronika 2: 3)

Kana zvese izvi zvikafungidzirwa pane chikonzero chakanaka chekutya….  —PAPA ST. PIUS X, Encylical, E Supremi, n. 5

 

KUNZWISISA VAPOROFITA ​​VENHEMA: MAZVIEDZO mashanu

Mazuva ari kuuya uye atove pano apo iyo rima rekuvhiringidzika richava rakakora kwazvo, kuti chete nyasha dzinoshamisa dzaMwari dzinokwanisa takura mweya kuburikidza nenguva dzino. VaKaturike vanoreva zvakanaka vachange vachisheedzana kuti vanyengeri. Maporofita enhema anozviti ane chokwadi. Kutinhira kwemanzwi kuchange kuchikunda.  

St John anotipa bvunzo shanu izvo zvatinogona kuona kuti ndiani ari mumweya waKristu, uye ndiani ari mumweya waantikristu.

Yekutanga: 

Aya ndoamunoziva nawo Mweya waMwari: mweya wese unobvuma kuti Jesu Kristu akauya munyama ndewaMwari…

Uyo anoramba kuita kwaJesu munyama "haazi waMwari," asi mumweya waantikristu. 

Wechipiri: 

...uye mweya wese usingabvume Jesu hausi waMwari. (1 Johani 4: 1-3)

Uyo anoramba huMwari hwaKristu (uye zvese izvi zvinoreva) zvakare muporofita wenhema.

Chechitatu:

Ndezvenyika; Saizvozvo, dzidziso yavo ndeyenyika, uye nyika inovateerera. (v. 5) 

Mharidzo yemuporofita wenhema ichasungwa nenyika. Mune mizhinji yemienzaniso iri pamusoro, nyika yakakurumidza kuwira mumisungo inonyengera, ichikwevera mazana emamiriyoni kure neChokwadi. Kune rimwe divi, meseji yechokwadi yeEvangeri inogamuchirwa nemweya mishoma nekuti inoda kutendeuka kubva kuzvivi uye kutenda muhurongwa hwaMwari hweruponeso, uye nekudaro inorambwa nevazhinji.

Ishe, vachaponeswa vachava vashoma here? ” Zvino akati kwavari: Rwisai kupinda nesuwo rakamanikana; nekuti vazhinji, ndinoti kwamuri, vachatsvaka kupinda, asi havangagoni. (Ruka 13: 23-24)

Uchavengwa nevose nekuda kwezita rangu. (Mat. 10:22)

Bvunzo yechina yakapihwa naSt. John ndeyekuvimbika kune iyo Magisterium yeChechi:

Ivo vakabuda kubva kwatiri, asi vakanga vasiri vechokwadi vedu; dai vaive, vangadai vakagara nesu. Kuregedza kwavo kunoratidza kuti hapana mumwe wavo aive wedu. (1 Johani 2:19)

Chero ani anodzidzisa Vhangeri rakasiyana neiro rakatambidzwa isu mukati memazana emakore muketani isingadambuke yeVaApostori Vakatsiva, arikushandawo, kana kunyangwe nekusaziva, kuburikidza nemweya wekunyengera. Izvi hazvireve kuti mumwe munhu asingazive chokwadi ane mhosva yekuramba kutenda; asi zvinoreva kuti avo vanoramba havo kugamuchira izvo zvakavakwa naKristo pachaKe panaPetro, padombo, vanoisa mweya yavo - nehwai dzavanotungamira - munjodzi huru.  

Tinofanira kunzwa zvakare zvakataurwa naJesu kuMabhishopi ekutanga eChechi: 

Ani naani anokuteererai anonditeererawo. Uyo unokuramba iwe unondiramba ini; Uye ani naani anondiramba anoramba iye akandituma. (Ruka 10:16)

Uyu muedzo wekupedzisira ndewekuti iye anoramba achitadza, achidana zvakaipa, zvakanaka uye zvakanaka, zvakaipa, haasi waMwari. Aya marudzi evaporofita venhema anowanikwa kwese kwese munguva yedu yemazuvano…

Ani naani asingaiti zvakanaka haasi waMwari. (1 Johani 3:10) 

 

IVAI MUDIKI

Jesu anotipa mhinduro yakapusa yekufamba mumisanganiswa nekunyengera kwakaparadzirwa nevaporofita venhema venguva yedu:  kuva mudiki semwana. Uyo anozvininipisa anoteerera kudzidziso dzeChechi, kunyangwe angave asinganyatsodzinzwisisa; anozviisa pasi peMirairo kunyangwe nyama yake ichimudhonzera kuti aite neimwe nzira; uye anovimba naIshe uye neMuchinjikwa wake kuti amuponese - pfungwa inova "upenzi" kunyika. Anochengeta maziso ake kuna Tenzi, achingoita iyo iyo basa renguva, achizvirega kuna Mwari munguva dzakanaka nedzakaipa. Iyi mishanu bvunzo iri pamusoro inogoneka kwaari, nekuti anovimba neBo dy yaKristu, inova Chechi, kuti imubatsire kuona. Uye paanowedzera kuvhura moyo wake kunyasha sezvaanorarama mukuzviisa-semwana kuzviisa pasi pesimba rehumwari, iko kutendeka kwakazara kunova nyore.

Chimwe chevimbiso cheMhandara Maria kune avo vanonamata vakatendeka Rosary ndechekuti iye achavadzivirira kubva kunhema, ndosaka munguva pfupi yapfuura ndave ndakasimba kwazvo kusimudzira munamato uyu. Ehe, kunamatira hura idzi zuva rega rega dzimwe nguva dzinogona kunzwa kunge dzakaoma, dzisina musoro, uye mutoro. Asi ndiwo moyo wakaita semwana unovimba, kunyangwe nekunzwa kwake, kuti Mwari akasarudza uyu munyengetero senzira yenyasha nedziviriro kuzuva redu…

… Uye kudzivirirwa kubva kuvaporofita venhema. 

Vaporofita venhema vazhinji vachamuka votsausa vazhinji… vaporofita venhema vazhinji vakabuda munyika… Isu tiri vaMwari, uye ani naani anoziva Mwari anotiteerera, uye ani zvake asiri waMwari anoramba kutinzwa. Aya ndiwo maziviro atinoita mweya wechokwadi uye mweya wekunyengera.  (Mat. 24: 9; 1 Joh. 4: 1, 6)

Johane anoratidza 'chikara chinokwira chichibuda mugungwa,' kubva munzvimbo dzakasviba dzezvakaipa, nezviratidzo zvemasimba eumambo hweRoma, uye nekudaro anoisa kumeso kwakasimba kutyisidziro yakatarisana nevaKristu venguva yake: chikumbiro chakazara chakaiswa pamunhu nekereke yamambo uye nekukwidziridzwa kwesimba rezvematongerwo enyika-remauto-rezvehupfumi kusvika panhongonya yesimba rakazara - kuita hunhu hunotyisidzira kutiparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Jesu weNazareta; 2007

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

Chiratidzo chine simba chechokwadi chiri kudzimwa: Kenduru Inopfungaira

Chiitiko chako… nekusateerera mutemo kuri kukura:  Anodzora

Iyo Da Vince Code… Kuzadzisa Chiporofita? 

Boporodzi revaporofita venhema - Chikamu II

Hondo neRunyerekupe rweHondo… Kupedza hondo mumhuri dzedu nemunyika.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO uye tagged , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.