“Akangoerekana Afa” — Uprofita Hwakazadzika

 

ON Chivabvu 28, 2020, mwedzi misere kusati kwaitwa mizhinji yekuedza mRNA gene kurapwa kwaizotanga, moyo wangu waipisa ne "izwi zvino": yambiro yakakomba iyo. genocide akanga achiuya.[1]cf. Yedu 1942 Ndakatevera izvozvo ne documentary Kutevera Sayenzi? iyo zvino yava nemaonero anosvika miriyoni maviri mumitauro yese, uye inopa yambiro yesainzi neyekurapa iyo isina kuteererwa. Inotsinhira iyo John Paul II akadana kuti “rangano yokurwisana noupenyu”[2]Evangelium Vitae, n. 12 izvo zviri kuburitswa, hongu, kunyangwe kuburikidza nevashandi vehutano. 

Basa rakasarudzika nderevashandi vezvehutano: vanachiremba, vanachiremba, vanamukoti, vafundisi, varume nevakadzi vanonamata, maneja nevanozvipira. Basa ravo rinovadaidzira kuti vave vachengeti uye vashandi vehupenyu hwevanhu. Muchimiro chemazuva ano chetsika nemagariro, umo sainzi uye tsika yekurapa panjodzi yekurasikirwa nehunhu hwehunhu hwavo, vashandi vezvehutano vanogona kuyedzwa zvakanyanya dzimwe nguva kuti vave vapomeri vehupenyu, kana vamiriri verufu. —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Evangelium Vitae, N. 89

Pakupedzisira, ndakatevera zvataurwa pamusoro apa nemamwe akawanda nyaya uye nyevero kubva kuna vanachiremba vane mukurumbira nemasayendisiti pasi rose, uyezve a Tsamba yakavhurika kumaBhishopi kuti varege kutsigira kwavo pseudo-sayenzi uye propaganda izvo zvinoita kuti a Holocaust

Pandakanyora Yedu 1942, ndakatanga neRugwaro:

Uye saka ndinokupikira kwazvo nhasi
kuti ini handina mhosva ropa mumwe wenyu,
nekuti handina kuvanza kukuparidzirai hurongwa hwaMwari hwese…
Saka svinura uye urangarire kuti kwemakore matatu, usiku nemasikati,
Ndakaramba ndichirayira mumwe nomumwe wenyu nemisodzi. ( Mabasa 20:26-27, 31 )

"Ini handina mhosva kune ropa upi noupi wenyu,” akadaro St. Vhiki rino, kuratidzwa kwepasirese kwegwaro idzva rinonzi "Akazoerekana afa” iri kuzunungusawo rondedzero yenhema yawakanzwa kwemakore matatu: kuti majekiseni "akachengeteka uye anoshanda." Rinonangidzira, chaizvoizvo, pane zvakaitika kuropa yevakawanda vari “kufa kamwe kamwe.” Imhedziso unofanira kuona, imwe maonero akatsoropodza: ​​(UPDATE: Uchapupu hwevanofa hahurambike uye hunomira hwacho; zvisinei, kubva pakaburitswa firimu iri, pave netsoropodzo dzakati wandei dzakakodzera kucherechedzwa, senge. pano uye pano.)

 

Chiporofita Chakafuratirwa - Chiporofita chinozadzikiswa

Ehe, vaverengi vazhinji pano vanoziva kuti Denga rakanga ratove yambiro kubva panguva yeChirimo cha2020 kuti njodzi dzanga dzichiuya pamusoro pevanhu - yambiro yekuti "majekiseni" aya aisazongoisa hupenyu panjodzi asi nekuparadza. rusununguko - ose, akazadzikiswa;[3]kubva Apo Vaoni neSainzi Vanobatana

Vadiwa vana, rwirai rusununguko rwenyu: mava kuzoitwa nhapwa nevadzvinyiriri vakaipa. Chenjerera majekiseni nezvose zvinosungirwa, nekuti hazvizobve kuna Mwari, asi kubva kuna Satani uyo anoda kutonga hupenyu hwako nepfungwa. —Edu Mukadzi kuti Gisella Cardia , Kubvumbi 18, 2020

Rima guru rinofukidza nyika, uye zvino ndiyo nguva. Satani ari kuzorwisa muviri wenyama wevana Vangu wandakasika nemufananidzo Wangu uye mukufanana neni… Satani, kuburikidza nezvidhori zvake zvinotonga nyika, anoda kukupinza jekiseni nehuturu hwake. Achasundidzira ruvengo rwake kwauri kusvika pakukumanikidza kusingafungi nezverusununguko rwako. Zvekare, vazhinji vevana Vangu vasingakwanise kuzvidzivirira vachave vakafira kutenda, sezvakange zvakaita kune Vasina Mhosva Vatsvene. Izvi ndizvo zvagara zvichiitwa nasatani nevateveri vake…. —Mwari Baba ku Fr. Michel Rodrigue , Zvita 31, 2020

Vanhu varikukomberedzwa nesimba repasi rese, rinokanganisa chiremerera chevanhu, zvichitungamira vanhu kusagadzikana kukuru, vachiita pasi pehutongi hwesimba raSatani, vakazvitsaurira kare nekuda kwavo vakasununguka… Panguva ino yakaoma kwazvo kuvanhu, kurwiswa kwezvirwere yakagadzirwa nesainzi yakashandiswa zvisirizvo icharamba ichiwedzera, ichigadzirira vanhu kuitira kuti ikumbire nokuzvidira mucherechedzo wechikara, kwete chete kuti isarware, asi kuti ipiwe nezvichakurumidza kushomeka, kukanganwa zvekunamata nekuda kwekushaya simba Kutenda. Nguva yenzara huru iri kufambira mberi semumvuri pamusoro pevanhu wakatarisana neshanduko huru… -Ishe wedu kuna Luz of Maria of Bonilla , Ndira 12, 2021

Vana, ndinouya zvakare kuzokuyambirai nekukubatsirai kuti musakanganisa, muchirega izvo zvisingabvi kuna Mwari; zvakadaro unotarisa tarisa mukuvhiringidzika usingazive vakafa kuti variko, uye kuti kuchave nepanyika - zvese nekuda kwekuomesa musoro kwako mukuteerera chete zvisarudzo zvevanhu. Nguva zhinji ndakaudza vana vangu kuti vangwarire nezvemajekiseni, asi imi hamutereri. -Mukadzi Wedu kuenda Gisella Cardia musi waMarch 16, 2021

Aiwa, hatina kuteerera. Pane kudaro, takapomera avo kuridza nyevero yekuve "vanyengeri." Isu "takakanzura" nyanzvi mune immunology uye virology, vakawanda vane PhD, ane mhosva yaipesana nenhau dza6 o'clock dzaitsigirwa nemishonga. Takaseka, kunyomba, uye kusabatanidza shamwari nenhengo dzemhuri dzakatitumira zvidzidzo, data, uye humbowo hwekuti majekiseni ekuedza aya ane mukana wekuuraya. Uye patakatanga kuratidza izvozvo data yehurumende zvairatidza kuti izvi ndezvechokwadi ne "zviratidzo zvekuchengetedza" zvisati zvamboitika zvichienda ... takavhara nzeve dzedu uye "kungoimba zvishoma. "

Ehe, pamwe kusagadzikana kwakanyanya kwemazwi echiporofita maererano nezvaiuya kubva kuna Jesu zvichinzi kune muoni wekuAmerica Jennifer musi wa15 Mbudzi 2021:

Mwanangu, nyika ino yakamukana zvikuru. Kune vanovimba nekutya uye kune vanotya kuvimba… Mazuva okuchema kukuru ari kuuya. Vazhinji havazokwanisa kutsvaga tsitsi dzangu nekuti havaizive pachokwadi. Vanaamai vachashuva vana vavo uye vanababa vachachema nekuti vachaona kuvimba kwavakaita neupofu nemunyori wehunyengeri… Uchatizira kupi kana kuzununguka kukuru kwatanga uye kuchaita maungira akapoteredza nyika ino? Iwe uchazvipira kune chii kana iwe ukaona hunyengeri hwawakabvumira mweya wako kuti utungamire mauri apo marwadzo emimba echokwadi atanga? Vana vangu, utiziro hwenyu chete huri muMwoyo Wangu Unoyera. Yave nguva yekukanda mapfumo pasi kuchokwadi uye kufuratira nyika iri kutsvaga kuparadza mwoyo wako, pfungwa, uye mweya wako. Dhiyabhorosi anoshandisa pfungwa kunyengedza muviri kuteya mweya. Kana ukandibvumira kuti ndivande mumwoyo mako uye Mweya Mutsvene kuti vakutungamirire, hapana chaunotya.- Kubva Mazuva Okuchema Kukuru Ari Kuuya

 

Danho Rekupedzisira - Digital Gulag

Aiwa, hama dzangu nehanzvadzi, ino haisi nguva yakachipa yekuti “ndakuudzai kudaro” kana rudzi rwekutsveyama vadezvideo. Asi, ndizvo chaizvo a kufona kwekupedzisira kubva kuna Jesu kuti apinde Mwoyo Wake Unoyera. Nokuti musungo wenyika yose wakateyiwa wava kuda kutanga, uye kana wavapo, vaya vanoramba Great reset achasiiwa. Jesu ndiye zvose zvatichava nazvo.[4]cf. Chiporofita kuRoma Tine zvachose, senzanga yenyika yose, tave pedyo zvikuru nechimwe chinhu chakafanana ne“chiratidzo chechikara” sezvatiri zvino. 

Chakamanikidza vanhu vose, vaduku navakuru, vapfumi navarombo, vakasununguka nenhapwa, kuti vapiwe mufananidzo wakadhindwa pamaoko avo orudyi kana pahuma dzavo, kuti parege kuva nomunhu aigona kutenga kana kutengesa kunze kwaiye akanga ane mufananidzo wakadhindwa wechikara. zita kana nhamba yaimirira zita racho. ( Zvakazarurwa 13:16-17 )

Majekiseni eCOVID-19 apfuura aya kwete iyi "mucherechedzo", asi iyo yese hupfumi yakagadziriswa mukumuka kwavo inoratidzika kunge iri kugadzirira vanhu kwairi. 'Mwedzi uno,' anodaro The Epoch Times, 'vatungamiri veBoka remakumi maviri vakapa chiziviso chakabatana chinokurudzira mwero wepasi rose wehumbowo hwejekiseni rekufamba kune dzimwe nyika uye vachidaidzira kuumbwa kwe "global digital. hutano network” inovaka pazvirongwa zviripo zvekudzivirira COVID-19 zvepasipoti.'[5]"G20 Inosimudzira WHO-Standardized Global Vaccine Passport uye 'Digital Health' Identity Scheme", agoramultimidia.com Chiziviso cheG20 chakabatana chinoti:

Isu tinobvuma kukosha kwekugovana zviyero zvehunyanzvi uye nzira dzekuongorora, pasi peiyo IHR (2005), kufambisa nzendo dzepasirese dzisina musono, kudyidzana, uye kuziva mhinduro dzedhijitari uye dzisiri dzedhijitari mhinduro, kusanganisira humbowo hwemajekiseni… - "G20 Bali Leaders Declaration", Bali, Indonesia, Mbudzi 15-16, 2022 whitehouse.gov

Pagungano reB20 revatungamiri venyika, chikamu chemusangano weG20, aive Sachigaro weWorld Economic Forum, Klaus Schwab. Zvakare, akazivisa evhangeri yake yeshanduko yepasi rose:

…zvatinofanira kutarisana nazvo ihurongwa hwakadzama uye kurongeka patsva kwenyika yedu. Uye izvi zvichatora nguva. Uye nyika ichataridzika zvakasiyana mushure mekunge tapfuura nenzira yekuchinja iyi. -youtube.com

Nyika ichange yakaita sei? Kune imwe, kugona kutenga nekutengesa, kupinda muzvivakwa, kufamba, zvese zvinoenderana ne "chimiro chemunhu." Izvi zvinogona kunge zvakasungirirwa kune a Central Bank Dhijitari Mari (CBDC) iyo yave pedyo zvakanyanya.[6]cf. "Kubva kuCovid kuenda kuCBDC: Iyo Nzira Yekutonga Kwakazara", brownstone.org Mune mamwe mazwi, kadhi rako rechikwereti kana rechikwereti rinogona kungobatidzwa "batidzwa" kana "kudzima" zvichienderana nekuteerera kwako (social credit score). Pano zvakare, tinoona kuti chiporofita chave chiri mberi kwemutambo. Izvi kubva kuChechi yeOrthodox, Paisios yeMt. Athos (1924-1994), zana remakore rapfuura:

… Iye zvino mushonga wakagadzirwa kurwisa chirwere chitsva, chinova chinosungirwa uye avo vanochitora vanozomaka… chikwereti, kuwana basa, nezvakadaro. Kufunga kwangu kunondiudza kuti iyi ndiyo nzira iyo Anopesana naKristu akasarudza kutora pasi rese, uye vanhu vasiri chikamu chegadziriro ino havazokwanise kuwana basa zvichingodaro - angave matema kana machena kana matsvuku; mune mamwe mazwi, munhu wese waachazotora kuburikidza nehurongwa hwehupfumi hunodzora hupfumi hwepasi rose, uye chete avo vakagamuchira chisimbiso, mucherechedzo wenhamba 666, ndivo vachakwanisa kutora chikamu mukuita bhizinesi. -Mukuru Paisios—Zviratidzo Zvenguva, p.204, Holy Monastery yeMount Athos / Yakaparadzirwa neATHOS; 1st edition, (2012)

Chechipiri, iyo Great reset kana kuti "Fourth Industrial Revolution" inovimbisa kushandura vanhu pachavo:

Yechina Yeindasitiri Shanduko iri chaizvo, sezvavanotaura, shanduko inoshanduka, kwete chete maererano nemidziyo yauchazoshandisa kugadzirisa nharaunda yako, asi kekutanga munhoroondo yevanhu kugadzirisa vanhu pachavo. —Dr. Miklos Lukacs de Pereny, purofesa wezvesainzi nesainzi mutemo kuUniversidad San Martin de Porres muPeru; Mbudzi 25th, 2020; livel-net.com

Chetatu, chii tinotenga uye / kana kutengesa uye kunyangwe kwatinogara kucharambidzwa zvakanyanya nekuda kwe "kuchinja kwemamiriro ekunze" pfungwa.[7]cf. The Second Act iye anoti kuguma kwezvinhu zvose kwava pedyo.[8]cf. extinctionclock.org Saka nekudaro, vanhu vanomanikidzwa kupinda mumaguta "ghettoes"[9]"Hurumende yeDutch inomanikidza varimi mazana matanhatu kuti vatengese ivhu kuhurumende, GBNews inoshuma". varimiforum.com kuitira kuti nyika “iparadzwezve” nepo kudya kwavo kusisina nyama[10]cf. kumuna.com; onawo “Fr. Michel paNyama Yakagadzirwa” uye yakawedzerwa nezvipembenene.[11]"Good grub: nei tingave tichidya zvipembenene munguva pfupi", paforum.org

Ini ndinofunga nyika dzese dzakapfuma dzinofanira kutamira ku100% yakagadzirwa nyama yemombe. Iwe unogona kujaira mutsauko wekuravira, uye chirevo ndechekuti ivo vachaita kuti inakidze zvakanyanya nekufamba kwenguva. Pakupedzisira, iyo green premium ine mwero zvekuti unogona kugadzirisa [maitiro] evanhu kana kushandisa mutemo kushandura zvachose zvinodiwa…. kutaura kuvanhu kuti, “Mhou hauchawani”—taura pamusoro pemaonerwo ezvinhu asingafarirwi nezvematongerwe enyika. —Bill Gates, MIT Technology Review, Kukadzi 14, 2021

Izvi, chokwadika, zvinoreva kuuraya mazana emamiriyoni eshiri nezvipfuwo, izvo zvakatotanga.[12]cf. pano uye pano

Kurega miti ichikura zvakasununguka inogona kuva kiyi yekudzorera masango epasi. Kuzvarwa patsva - kana 'kuvaka patsva' - inzira yekuchengetedza… Zvinoreva kudzoka shure kurega zvisikwa zvichitora nzvimbo uye nekuregeredza zvisikwa nezvakatikomberedza zvadzoreredza vega… Zvinogona kureva kubvisa zvivakwa zvakagadzirwa nevanhu uye kudzoreredza zvisikwa zviri kuderera. . Zvinogona zvakare kureva kubvisa mombe dzekufudza nesora rine hukasha… - World Ecnomomic Forum, "Kuvandudzwa kwechisikigo kunogona kuve kiyi mukudzoreredza masango epasirese", Mbudzi 30, 2020; youtube.com

Uye chechina, vanhu vachaparadzwa, iyo yatove iri kuenderera mberi kuburikidza nekudzivirira kubereka, kubvisa pamuviri uye kubatsira-kuzviuraya - kusvika pakuti isu tiri kupfuura, kwete kuburikidza ne "kuwandisa kwevanhu," asi kuburikidza nechando chevanhu.[13]cf. Kuvhiringidza Kukuru uye "The Coming Demographic Winter", crisismagazine.com Ehe, iyo main media media iri kutoenda mabhanana mune yavo "chokwadi-checking" -kukuvadza-kudzora maitiro, kuyedza kudiridza. pasi humbowo hunotyisa hunoratidzwa mu "Akazoerekana afa” — kunyanya nyaya yekuti majekiseni aya ari kushandiswa sechombo chekubvisa vanhu. Asi uku ndiko kwaive kunetseka kweaimbove Mutevedzeri weMutungamiriri wePfizer, zvishoma:

Biotechnology inokupa nzira dzisingaperi, kutaura chokwadi, kukuvadza kana kuuraya mabhiriyoni evanhu…. Ndiri kunetsekana zvikuru… nzira iyi ichashandiswa mukuderedza vanhu vakawanda, nekuti handikwanise kufunga chero tsananguro yakanaka…. —Dr. Mike Yeadon, aimbova Mutevedzeri weMutungamiriri uye Chief Scientist weAllergy & Respiratory kuPfizer, kubvunzurudzwa, Kubvumbi 7, 2021; livel-net.com

Sei madhokotera nevasayendisiti vasiri kutaura?… Pane kudaro, zvavari kuita varikumanikidza kubaya vanhu, uye ndinotenda kuti vari kuuraya vanhu nemushonga wekudzivirira uyu… Uri kuenda kunjodzi huru munhoroondo yako. —Dr. Asarit Bhakdi, MD;  The New American(10: 29)

Chaizvoizvo, isu tichakurumidza kusangana nehutachiona hwehutachiona hunopikisa zvachose nzira yedu yakakosha kwazvo yekudzivirira: Maitiro ezvirwere zvevanhu. Kubva pane zvese zviri pamusoro, zviri kuwedzera zvakaoma kufungidzira kuti mhedzisiro yemunhu akakura uye ane kukanganisa kupindira [kwekubaya vanhu jekiseni neaya “akareruka” mRNA gene kurapa] mudenda iri harisi kuzobvisa zvikamu zvikuru zvevanhu vedu chizvarwa-Vhura Tsamba, Kurume 6, 2021; tarisa kubvunzurudzwa pane yambiro iyi naDr Vanden Bossche pano or pano

Nemutengo webasa rake, Dr. Igor Shepherd, nyanzvi yezvombo zvebio-weapons uye kugadzirira Denda, akayambirawo mavhiki mashoma chirongwa chekubaya nhomba chisati chatanga:

Ndinoda kutarisa makore maviri kusvika kumatanhatu kubva zvino [nekuda kwekushushikana]… ndinosheedza majekiseni aya ekurwisa COVID-2: zvombo zvoutachiona zvekuparadza kwakawanda… nyika yekuuraya vanhu. Uye izvi zviri kuuya kwete kuUnited States chete, asi pasi rose… Nemhando dzenjodzi, dzisina kuongororwa zvakanaka, nehunyanzvi hwekuchinja uye mhedzisiro yatisingazive, tinogona kutarisira kuti mamirioni avanhu achave aenda.  -vaccineimpact.com, Mbudzi 30, 2020; 47: 28 mucherechedzo wevhidhiyo

Zvichikonzeresa kusamhan’ara, nzufu muUnited States dziri paavhareji ingada kusvika hafu yemiriyoni, uye dzinokwira.[14]cf. Mitero Nhamba iyoyo muEurope, kana isina kutaurwa yakafanana, inopfuura miriyoni 1.5. Zvakafanotaurwa nemasayendisiti aya, zvinosuruvarisa, zvinoita sezvinopfuura chokwadi. Kunze kwezvo, kushushikana nekuderedzwa kwevanhu hachisi chinhu chitsva. Zvakataurwa pachena nepolicy advisors…

Depopulation inofanirwa kuve inonyanya kukoshesa mutemo weUS wezvekunze kune Nyika yeTatu. - aimbova Secretary of State weUS, Henry Kissinger, National Security Memo 200, Kubvumbi 24, 1974, "Zvinoreva kuwedzera kwehuwandu hwepasi rose kuchengetedzo yeUS & mhiri kwemakungwa"; National Security Council's Ad Hoc Group paPopulation Policy

…kusimudzirwa nevanodzidza… 

Sosaiti pasi rose inofanirwa kusarudza pamwe chete kuti tinoda kudzikisa huwandu hwevanhu nekukurumidza. -Arne Mooers, purofesa weSimon Fraser University biodiversity uye munyori-mubatanidzwa wechidzidzo ichi: Kusvika kuchinjika-nyika muhupenyu hwepasi panoTerraDaily, Chikumi 11, 2012

Vanhu, sechisikwa, havana kukosha kupfuura slugs. -John Davis, mupepeti we Pasi Pakutanga Zvinyorwa; kubva Tariro Yevakaipa, Ted Flynn, p. 373

... yakatsvakwa nema eugenics…

Iri basa diki kwazvo riri kuenderera munzira dzekudzivirira muviri, nzira zvakaita se vaccines, kuderedza kubereka, uye kutsvagisa kwakawanda kunodiwa kana mhinduro ichiwanikwa pano. - The Rockefeller Foundation, "Vatungamiri veMakore mashanu Ongororo, Chirevo chegore 1968, p. 52; ona pdf pano

Nyika nhasi ine vanhu mabhiriyoni 6.8. Izvi zvinosvika mabhiriyoni mapfumbamwe. Zvino, kana tikaita basa rakakura pamishonga mitsva,[15]Nezve majekiseni, Gates anoedza kutsanangura mune imwe indavhiyu majekiseni evarombo achabatsira vana vavo kurarama kwenguva yakareba. Saka nekudaro, vabereki havazonzwa sekunge vanoda kuve nevamwe vana vanovachengeta mukukwegura. Ndokunge, vabereki vacharega kuva nevana, Gates anotenda, nekuti mwanakomana kana mwanasikana wavo anenge agamuchira mushonga wake. Anobva aenzanisa huwandu hwekuzvarwa hwakaderera munyika dzakapfuma kutsigira dzidziso yake se "humbowo" hwekuti isu tine vana vashoma nekuti vane hutano.

Nekudaro, izvi zviri nyore pane zvakanakisa uye patronizing pazvishoma. Tsika dzekuMadokero dzakakanganiswa zvakanyanya nekunyanya kuda pfuma, kuzvimiririra, uye ne "tsika yekufa" iyo inokurudzira kuzvibvisa pane zvese uye zvese zvinonetsa nekutambura. Wokutanga kubatwa nepfungwa iyi kwave kuve nerupo rwekuva nemhuri dzakakura.
 hutano, mabasa ehutano hwekubereka, tinogona kudzikisira izvozvo, pamwe, gumi kana gumi neshanu muzana. —Bill Gates, TED hurukuro, Kukadzi 20, 2010; cf. iyo 4:30 mucherechedzo

... uye vakashorwa nemapapa:

Farao wekare, akashushikana nekuvapo uye kuwedzera kwevana veIsrael, akavaisa kune kumwe kudzvinyirirwa kwemarudzi ese uye akaraira kuti mwana wechirume wese anozvarwa nevakadzi vechiHebheru aurawe. (cf. Ekis. 1: 7-22). Nhasi havasi vashoma vane simba repasi vanoita nenzira imwecheteyo. Naivowo vanotambudzwa nekukura kuri kuita huwandu hwevanhu… Nekudaro, pane kuda kusangana nekugadzirisa aya matambudziko akakomba nekuremekedza chiremerera chevanhu nevemhuri uye nekodzero yemunhu yega isingakundike yeupenyu, vanosarudza kusimudzira nekumanikidza nenzira dzese chirongwa chakakura chekudzivirira kuberekwa. —PAPA JOHANI PAURO II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu", n. 16

… Hatifanire kurerutsa mamiriro ezvinhu anokanganisa ramangwana redu, kana zviridzwa zvitsva zvine simba zvine "tsika yekufa". —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVeritate, kwete. 75

Sayenzi inogona kubatsira zvakanyanya mukuita nyika nevanhu kuti vave vanhu. Zvakadaro inogona zvakare kuparadza vanhu nepasi kunze kwekunge ichitungamirwa nemauto akarara kunze kwayo…  
—PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi, n. 25-26

 

Kutarisana kwekupedzisira

Mabhuratha nemasisita, zvese izvi zvingave chikonzero chekupererwa - kunze kwekuti Mukadzi Wedu akavimbisa kuti, mushure mekutambudzika kwese uku, Mwoyo wake Wakachena waizokunda. Ndiyo imwe nzira yekutaura kuti Jesu, kuburikidza nekuzvara kwaMariya, achakunda. 

Padanho repasirese iri, kana kukunda kukauya kunozounzwa naMaria. Kristu achakunda kubudikidza naye nekuti anoda kuti kukunda kweChechi ikozvino uye mune ramangwana kuve nekubatana naye… -POPE JOHN PAUL II, Kuyambuka Chikumbaridzo chetariro, p. 221

Hungu, Nhema Huru nhasi ndeyokuti munhu idambudziko rakaipa rinofanira kubviswa kuti agadzirise zvinetso zvedu—sokunge kuti Mwari akaronga zvisizvo paAkati, “Berekai, muwande, muzadze nyika, mubate ushe pairi.”[16]Gen 1: 28 Uyezve, pane muedzo wekungorega kurarama, kurega kuva nemhuri uye kutora "bunker" mafungiro. Munguva ichangopfuura, nyika yakasvika mabhiriyoni masere evagari vemo, iyo Steve Mosher, purezidhendi wePopulation Research Institute, akabvunza kuti:

…ichi chiitiko chakakosha here panzira yevanhu yekukwira yatinofanira kupemberera kana yambiro yenjodzi iri kuuya yatinofanira kupererwa nayo? Izvi zvinoenderana nekuti waunoterera ani… Wanga uchiziva here kuti mamiriro ezvinhu muItari akashata zvekuti maguta ari kukurumidza kupera mumakomo ari kupa dzimba dzekukwezva vanhu kuti vatame? Mhumhi dzakabudazve mune dzimwe nzvimbo dzeGermany. Vamwe vanoti nyika izere nematambudziko. Ndizvo chaizvo. Tose tinoziva izvozvo. Asi tinoziva kuti vanhu handiro dambudziko. Rudzi ndiyo mhinduro. -"Gamuchirai Mucheche Mabhirioni masere", Gumiguru 8, 7; epochtimes.com

Hurukuro ye Hanzvadzi Emmanuel Maillard, sisita wechiFrench weBeatitudes Community, aine muoni weMedjugorje, Mirjana, sezviri pachena akaenda seizvi:[17]cf. mysticpost.com

Hanzvadzi Emmanuel: “Nezuro wakatumira mashoko akasimba eMukadzi Wedu. Somuenzaniso: “Usatya kuva nevana. Iwe unofanirwa kutya kusave uine chero! Kana ukava nevana vakawanda, zviri nani!”

Mirjana:
“Hongu, akadaro, uye anoziva chikonzero nei azvitaura. Ini ndinozviziva futi… asi handikwanise kukuudza zvimwe. ”…

Hanzvadzi Emmanuel:
"Oo ... iwe unozviziva futi ...!"

Mirjana (achigutsurira, achinyemwerera):
“Kana zvakavanzika zvaziviswa, vanhu vanonzwisisa kuti sei zvaive zvakakosha kuti vave nevana vakawanda. Tese takamirira Kukunda kweMwoyo Wakachena waMariya. "

Muoni wechiFrench, Francine Bériault,[18]Mashoko anobva ku“La Fille du Oui” (Mwanasikana waHongu) anofanira kuverengwa nokunzwisisa; havana kutenderwa neChechi, kana kupiwa mhosva asi zvimwe zvezvaanofunga zvinogona kunge zvine zvikanganiso zvedzidziso yebhaibheri - izvo zvinoita sezvisina kudaro nezvinyorwa zvake nemashoko aanonzi akagamuchira kubva Kudenga. akapihwawo meseji yeramangwana retariro kubva kuna Jesu neMukadzi Wedu:

Avo vanozonunurwa kubva kuhumwe hweMutumwa werufu vachafara kuve vakataura "hongu" wavo. Mufaro wakadii kune vese Vangu vakasarudzwa kuti vave nenyasha dzangu! Vaprisita vangu vanovafudza neMuviri uye neRopa raKristu. Ivo avo vachange vati "hongu", pamwe nevana veChiedza, uchaona zvinoshamisa pamberi pemeso avo… ucharavira rudo uye uchaenda kuNyika Itsva Yangu murugare, mufaro, uye rudo… hapasisina kutya, pasisina ruvengo, rudo chete, rugare chete. -Mharidzo 317. Kukadzi, 2003

“Pazuva rechinomwe akazorora.” Vana vangu, zuva rino dzvene, rechinomwe, rinoenderana nenhamba yekukwana, harisati raitwa. [19]cf. Zororo reSabata rinouya Nyika mukukura kwayo zvizere, yaifanira kupa Adamu naEvha zvibereko zvayo. Asi chivi chavo chakamisa zano rerudo iri. Vana vangu, Baba vangu vakapa Mwanakomana wavo kuti zuva rino rechinomwe rizadziswe, apo zvese zvichave mufaro chete, rugare chete. Baba, “Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga.” Ichi ndicho chiyeuchidzo chechipikirwa chakaitwa kuna Abrahama, chokuti vose vaizozadza pasi nomufaro uye umo vose vaizova maAri, Mwari wamasimba ose. Zuva iri rakasikwa naBaba vangu munguva yaAdama naEvha riri kuuya. Dai nguva yazadziswa mune mumwe nemumwe wenyu!… -April 23, 2001; cf. "Francine Bériault - La Fille du Oui kuna Jesu"

Uye pakupedzisira, regai nditore mashoko aBaba vedu Vatsvene vanodiwa avo vakavimbisa kuti, zvisinei nechimiro chakakomba chekurwisana kuri pamberi pedu, kuri mukati mezvirongwa zveKugovera Kutsvene.

Takatarisana nekurwisana kwekupedzisira pakati peChechi nevanopikisa kereke, pakati peEvhangeri nevanopesana nevhangeri, pakati paKristu naantikristu. Kurwisana uku kuri mukati mezvirongwa zveKupa Mwari; kutongwa kunofanira kutorwa neChechi yose, kunyanya Chechi yePoland. Muedzo kwete werudzi rwedu chete neChechi, asi neimwe nzira muedzo wemakore 2,000 XNUMX etsika nebudiriro yechiKristu, nemhedzisiro yawo pakuremekedzwa kwevanhu. kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzemarudzi. — Cardinal Karol Wojtyla ( JOHN PAUL II ), paEucharistic Congress, Philadelphia, PA nokuda kwemhemberero yemakore maviri okusaina Declaration of Independence; Mazhinji anotorwa mundima iyi haana mazwi okuti “Kristu naanopesana naKristu”. Mudhikoni Keith Fournier, anenge aripo pazviitiko izvi, anozvitaura sezviri pamusoro; cf. Catholic Online; Nyamavhuvhu 13, 1976

Kureva kuti, Jesu achachengetedza uye achachengeta Mwenga Wake panguva yekutambudzika uku, kunyanya, muMoyo waAmai Vake, anova Areka yakapihwa kwatiri kune Dutu Guru iri.[20]cf. Utiziro hweNguva Dzedu Ngatirege kukakavadzana naJesu panyaya iyi asi kungobvunza “mukadzi akapfeka zuva” uyu.[21]cf. Zvak. 12: 1-2 kutitora isu, nevadikanwi vedu, kuti tipinde mukati Nzvimbo Yakachengeteka yeMwanakomana wake. Nekuti Dutu rave kuda kuputika nehasha kune vanhu varombo ava…

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. —Mai vedu veFatima, Chikumi 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzazvino, www.ewtn.com

Zvakafanana Kuverenga

Isu tanga tichitevera avo "vakafa kamwe kamwe" pa Covid "Vaccine" Vakabatwa uye Tsvagiridzo boka

Denda reKudzora

Iyo Caduceus Kiyi

Mhosva Inopikisa Masuwo

Kuvhiringidza Kukuru

Chiporofita chaIsaya cheGlobal Communism

Iyo huru reset

Pa "chiratidzo chechikara" maererano nemajekiseni:Kuna Vax kana Kwete kuna Vax

Kugadzirira Era Yerunyararo

Zororo reSabata rinouya

Kufunga zvakare Nguva dzeKupera

 

 

Ndinotenda zvikuru neminamato yenyu uye rutsigiro.

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Yedu 1942
2 Evangelium Vitae, n. 12
3 kubva Apo Vaoni neSainzi Vanobatana
4 cf. Chiporofita kuRoma
5 "G20 Inosimudzira WHO-Standardized Global Vaccine Passport uye 'Digital Health' Identity Scheme", agoramultimidia.com
6 cf. "Kubva kuCovid kuenda kuCBDC: Iyo Nzira Yekutonga Kwakazara", brownstone.org
7 cf. The Second Act
8 cf. extinctionclock.org
9 "Hurumende yeDutch inomanikidza varimi mazana matanhatu kuti vatengese ivhu kuhurumende, GBNews inoshuma". varimiforum.com
10 cf. kumuna.com; onawo “Fr. Michel paNyama Yakagadzirwa”
11 "Good grub: nei tingave tichidya zvipembenene munguva pfupi", paforum.org
12 cf. pano uye pano
13 cf. Kuvhiringidza Kukuru uye "The Coming Demographic Winter", crisismagazine.com
14 cf. Mitero
15 Nezve majekiseni, Gates anoedza kutsanangura mune imwe indavhiyu majekiseni evarombo achabatsira vana vavo kurarama kwenguva yakareba. Saka nekudaro, vabereki havazonzwa sekunge vanoda kuve nevamwe vana vanovachengeta mukukwegura. Ndokunge, vabereki vacharega kuva nevana, Gates anotenda, nekuti mwanakomana kana mwanasikana wavo anenge agamuchira mushonga wake. Anobva aenzanisa huwandu hwekuzvarwa hwakaderera munyika dzakapfuma kutsigira dzidziso yake se "humbowo" hwekuti isu tine vana vashoma nekuti vane hutano.

Nekudaro, izvi zviri nyore pane zvakanakisa uye patronizing pazvishoma. Tsika dzekuMadokero dzakakanganiswa zvakanyanya nekunyanya kuda pfuma, kuzvimiririra, uye ne "tsika yekufa" iyo inokurudzira kuzvibvisa pane zvese uye zvese zvinonetsa nekutambura. Wokutanga kubatwa nepfungwa iyi kwave kuve nerupo rwekuva nemhuri dzakakura.

16 Gen 1: 28
17 cf. mysticpost.com
18 Mashoko anobva ku“La Fille du Oui” (Mwanasikana waHongu) anofanira kuverengwa nokunzwisisa; havana kutenderwa neChechi, kana kupiwa mhosva asi zvimwe zvezvaanofunga zvinogona kunge zvine zvikanganiso zvedzidziso yebhaibheri - izvo zvinoita sezvisina kudaro nezvinyorwa zvake nemashoko aanonzi akagamuchira kubva Kudenga.
19 cf. Zororo reSabata rinouya
20 cf. Utiziro hweNguva Dzedu
21 cf. Zvak. 12: 1-2
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , .