Kusangana kwaMwari

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaJuly 19, 2017
Chitatu cheSvondo regumi neshanu munguva yakajairwa

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO inguva mukati merwendo rwechiKristu, saMosesi mukuverenga kwanhasi kwekutanga, kuti iwe uchafamba nemurenje remweya, apo zvese zvinoita senge pakaoma, nharaunda dzakaparara, uye mweya unenge wafa. Inguva yekuyedzwa kutenda kwako uye kuvimba naMwari. St. Teresa weCalcutta ainyatsoiziva. 

Nzvimbo yaMwari mumweya mangu haina chinhu. Hakuna Mwari mandiri. Kana kurwadziwa kwekusuwa kwakanyanya - ndinongoshuvira nekushuvira Mwari… uyezve ndipo pandinonzwa kuti Haandidi — Haapo — Mwari havandidi. - Amai Teresa, Uya Nechiedza Changu, Brian Kolodiejchuk, MC; peji. 2

St. Thérèse de Lisieux akasanganawo nekuparadzwa uku, achitaura kamwechete kuti akashamisika kuti "hapasisina kuzviuraya kune vasingatendi kuti kuna Mwari." [1]sezvakataurwa nasista Marie weTiriniti; CatholicHousehold.com; cf. Husiku Husiku 

Dai iwe waiziva chete ndidzo pfungwa dzinotyisa dzinondishungurudza. Namata zvikuru kwazvo kwandiri kuitira kuti nditeerere Dhiyabhorosi uyo anoda kundinyengetedza pamusoro pemanyepo mazhinji. Iko kufunga kwevanonyanya kuda pfuma kunoiswa mundangariro dzangu. Gare gare, isingaregi kuita kufambira mberi kutsva, sainzi ichatsanangura zvese zvakasikwa. Tichava nechikonzero cheicho chese chiripo uye icho chinoramba chiri dambudziko, nekuti pachine zvinhu zvakawanda kwazvo kuti zviwanikwe, nezvimwewo. -St. Thérèse de Lisieux: Kukurukurirana Kwake Kwekupedzisira, Fr. John Clarke, akataurwa pa www.nevatom.ru

Ichokwadi kuti kune avo vanotsvaga kubatana naMwari, vanofanirwa kupfuura nekunatswa kwemweya nemweya - "husiku husiku" mavanofanira kudzidza kuda uye kuvimba naMwari kusvika padanho rekuparadzwa kwavo uye zvese zvakabatanidzwa. Mukuchena kwemoyo uku Mwari, anova Akachena pachayo, anozvibatanidza zvizere neMweya.

Asi izvi hazvifanirwe kuvhiringidzwa neidzo zviedzo zvezuva nezuva kana nguva dzekuoma izvo isu tese tinosangana nazvo nguva nenguva. Munguva idzodzo, uye kunyangwe panguva ye "husiku husiku", Mwari ndiye nguva dzose chipo. Muchokwadi, Anowanzove akagadzirira kuzviratidza uye kutinyaradza nekutisimbisa kupfuura zvatinoona. Dambudziko harisi rekuti Mwari "vakanyangarika" asi kuti hatisi kumutsvaga. Ingani nguva dzandakaisa pasi jeko, sekutaura, ndikaenda kuMisa kana Kureurura kana kupinda mumunamato nomoyo unorema uye wakaremerwa ... NdiMwari vakamirira isu mune idzi Kusangana kwaMwari, asi isu tinowanzovasuwa nechikonzero chakareruka chekuti isu hatizvibatsire isu pavari.

… Nekuti kunyangwe makavanza zvinhu izvi kune vakachenjera nevane ruzivo makazvizarurira kune vakaita semwana. (Evhangeri yanhasi)

Kana miedzo yako ichiita seinorema, imhaka yekuti uri kuitakura wega here?  

Hapana muedzo wakauya kwauri asi zviri zvemunhu. Mwari akatendeka uye haatendere kuti muedzwe kupfuura simba renyu; asi pamwe nemuedzo iye achakupawo nzira yekubuda nayo, kuti iwe ugone kugona kuzvitsungirira. (1 VaKorinde 10:13)

Mukuverenga kwekutanga, Mosesi anouya pamusoro pegwenzi rinopfuta. Inguva yeKusangana kwaMwari. Asi Mosesi angadai akati, “Ndaneta kuti ndiende uko. Ndinofanira kufudza boka ramatezvara vangu. Ndiri munhu akabatikana! ” Asi pachinzvimbo, anoti, "Ndinofanira kuenda kunoona chiitiko chinoshamisa ichi, uye ndione kuti sei gwenzi risingatsvi." Ndipo apo paanopinda mune kusangana uku ndipo paanowana kuti iye ari pa "nzvimbo tsvene." Kubudikidza nekusangana uku, Mosesi anopiwa simba rekutumwa kwake: kusangana naFarao nemweya wenyika. 

Zvino, iwe ungati, "Zvakanaka, dai ndaona gwenzi rinopfuta, ndinosangana naMwari zvekare." Asi Mukristu! Kune zvinopfuura gwenzi rinopfuta rakakumirira iwe. Jesu Kristu, Munhu weChipiri weUtatu Hutsvene, anokumirira zuva rega rega muYukaristu Mutsvene kuti akufudze nekukupa nyama yake. Kutsva gwenzi? Kwete, unopisa Mutsvene. Iko zvirokwazvo kune ivhu dzvene rechokwadi pamberi peTabhenakeri dzenyika. 

Uye zvino Baba, Munhu wekutanga weUtatu Hutsvene, vanokumirira iwe mukureurura. Ipapo, Anoshuva kusimudza mitoro pahana yako, kupfekedza Vanakomana nevanasikana vake vaipambadza mukuremekedzwa kwehukama hwakadzorerwa, uye akusimbise iwe kuhondo iri kumberi nemuedzo. 

Uye chekupedzisira, Mweya Mutsvene, Munhu Wechitatu weUtatu Hutsvene, anokumirira iwe mukudzika uye wega womoyo wako. Anoshuvira sei kukunyaradza, kukudzidzisa, nekukuvandudza mu sakaramendi yenguva ino. Anoshuvira sei kuratidza kune mwana senjere dzaMwari idzo dzinodzosera, kugadzira, uye kumutsidzira mweya wakasimba. Asi vazhinji vanopotsa kusangana uku kwaMwari nekuti havanamate. Kana pavanonamata, havadaro namata nemoyo asi nemashoko asina chinhu, akatsauswa. 

Nenzira idzi, uye nezvimwe zvakawanda — senge zvakasikwa, rudo rweimwe, mutinhimira unonakidza, kana ruzha rwekunyarara — Mwari akamirira iwe, akamirira kusangana kwaMwari. Asi saMosesi, tinofanirwa kuti:

Ndiri pano. (Kutanga kuverenga)

Kwete "Ndiri pano" nemashoko asina maturo, asi "Ndiri pano" nemoyo, nenguva yako, nekuvapo kwako, nesimba rako… nekutenda kwako. Zvirokwazvo, kwete pese patinonamata, kugamuchira Yukaristia, kana kuregererwa, ndipo patinozowana nyaradzo. Asi sekubvuma kwakaita St. Thèrse, kunyaradza hakuwanzo kuve kwakakosha. 

Kunyangwe Jesu asiri kundinyaradza, ari kundipa runyararo rwakakura zvekuti rwuri kundiitira zvakanakisa! -General Rwetsamba, Vhoriyamu I, Fr. John Clarke; cf. Magnificat, Gunyana 2014, peji. 34

Ehe, Ishe vanoda kuti iwe urarame nerunyararo rwaVo, urwo Ivo nguva dzose inopa kune avo vanomutsvaga uye vanoramba vakatendeka kwaari. Kana usina rugare, mubvunzo hausi "Mwari aripi?", Asi "Ndiri kupi?"

Ndinokusiyirai rugare; rugare rwangu ndinopa kwamuri; kwete sekupa kwenyika ini kwandinokupai. Moyo yenyu ngairege kutambudzika, kana kutya. (Johani 14:27)

Iye anoregerera zvakaipa zvako zvese, uye anoporesa zvese zvakaipa zvako. Anodzikunura hupenyu hwako kubva pakuparadzwa, anokushongedza korona yemutsa netsitsi. (Nhasi Mapisarema)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kudzokera pamunamato uye nehupenyu hwemukati: Lensn Kudzokera shure

Iyo Gwenga Nzira

Gwenga reMuedzo

Husiku Husiku

Mwari Akanyarara Here?

  
Unodiwa.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 sezvakataurwa nasista Marie weTiriniti; CatholicHousehold.com; cf. Husiku Husiku
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUNAMATA, ALL.