Usazununguswe

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaNdira 13, 2015
Sarudza. Chirangaridzo cheSt. Hilary

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

WE vapinda nhambo yenguva muChechi inozunungusa kutenda kwevakawanda. Uye imhaka yekuti iri kuramba ichioneka sekunge chakaipa chakunda, sekunge Chechi yave kusakosha zvachose, uyezve Muvengi yeHurumende. Avo vanobatirira mukutenda kwese kweKatorike vachange vari vashoma uye vanozotorwa sevanhu vekare, vasina musoro, uye chipingamupinyi chinofanira kubviswa.

Kuverenga kwanhasi kwekutanga kunotsanangura kuti sei. St. Paul anonyora kuti:

'..makamupfekedza korona yekubwinya nekukudzwa, muchiisa zvinhu zvese pasi petsoka dzake ...' Asi parizvino hatisi kuona "zvinhu zvese zvichizviisa pasi pake," asi tinoona Jesu "akapfekedzwa korona yekubwinya nerukudzo"…

Kureva kuti kukunda kwaJesu pamuchinjikwa kwakavhura masuwo eDenga. Asi chakaipa chakafanana nechitima chakareba chisati chanyatsopfuura nepasi rino. Jesu akavhura mikova yekuti munhu wese aburuke, asi zvinosuwisa kuti vazhinji havadi… uye nokudaro chitima chiri kuramba chichisiya nzira yerufu shure kwayo. Uye saka, sevaKristu tinomirira ku kuyambuka kudzamara mota yekupedzisira yezvakaipa ichipfuura zera rino. Nekuti zvakanyorwa naSt.

Tinoziva kuti tiri vaMwari, uye nyika yose iri pasi pewakaipa. (1 Johani 5:19)

Ndokureva kuti munhu achine rusununguko rwekusarudza, uye nekudaro, Satani achakabata chinzvimbo mumoyo wemunhu. Sezvo iyo kuramba kutenda crescendos munguva yedu, saizvozvowo simba raSatani. Asi sekuverenga kwatinoita kuna Zvakazarurwa 12, kusvika kumagumo kwezera rino (kwete nyika, asi zera iri), kuti simba raSatani richatanga kuganhurirwa (uye rakanangidzirwa munaAntikristu), uye zvobva zvabviswa zvachose kwekanguva.

Dhiragoni huru, iyo nyoka yekare, anonzi Dhiabhorosi uye Satani, uyo akanyengera pasi rose, akakandirwa pasi, uye vatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe nayo… Yakamira panzvimbo yayo pajecha regungwa… Ku [ chikara] dhiragoni yakapa simba rayo nechigaro chayo cheushe, pamwe nesimba guru… .Ipapo ndakaona mutumwa achiburuka kubva kudenga, akabata kiyi yegomba rakadzika-dzika neketani inorema. Akabata shato, iyo yakare nyoka, anova Dhiabhorosi kana Satani, uye akaisunga kwamakore chiuru. (Zva 12: 9, 13: 2, 20: 1-2)

Uye hazvisi zvekuti vanhu havazove nerusununguko mukati menguva inouya yerunyararo. Asivo, vakasunungurwa kubva mukushusha nguva dzose kwemasimba egehena, uye vakazadzwa neMweya senge mune Pentekosti itsva, Chechi ichanakirwa nenguva yekuzorora uye nehutsvene husingaenzaniswi mukugadzirira kudzoka kwaJesu pakupera kwenguva.

Dzidziso dzeChechi yeKaturike, rakaburitswa nekomisheni yezvouMwari muna 1952, rakagumisa kuti hazvipesane nekutenda kwedu ku…

… Tariro mune kumwe kukunda kukuru kwaKristu pano panyika kuguma kwekupedzisira kwezvinhu zvose kusati kwasvika. Chiitiko chakadai hachina kubviswa, hachisi chinhu chinogoneka, hazvisi zvese zvine chokwadi chekuti hakuzove nenguva yakareba yechiKristu chinokunda mugumo usati wasvika. -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike (London: Burns Oates & Washbourne, 1952), peji. 1140; yakataurwa mukati Kubwinya kweChisiko, Mufundisi Joseph Iannuzzi, p. 54

Saka hama nehanzvadzi, musazununguswa pamasimba egehena, iyo inopesana nemufananidzo waMwari muzviso zvevanhu, haigone kuita chimwe chinhu kumweya wako kupfuura kupopota. Usazununguswa nemweya werima unokutyisidzira nerufu, uyo wakava musuwo weKupenyu. Usazununguswa neMuchinjikwa, unova mucherechedzo wekutambudzwa kwako, nekuti wakadzika midzi uye wakave Muti weHupenyu. Usazununguswa neGuva, rakambosviba nekusuwa, iro rave rinokuchidzira tariro. Usazununguswa nekutinhira nemheni, kuzununguka kwepasi nekutinhira kwemakungwa, izvo zvinoratidza kuchema kwebasa nekuzvarwa kwechisikwa chitsva. Usazununguswa kuti unonzwa kuraswa, kushaya simba, uye kushaya simba pamberi pemasimba ezvakaipa, nekuti iko iko iko mukuteerera kwako kuna Kristu ndiko kuti uchave mukukunda pamusoro poumambo hwaSatani pasi pano… uye mutonge pamwe chete Naye.

… Apo kuyedzwa kwekusefa uku kwapfuura, simba guru rinoyerera kubva kuChechi ine mweya zvakareruka. Varume mune zvakarongwa zvachose nyika vanozozviwana vasurukirwa zvisingaite. Kana vakatadza kuona Mwari zvachose, vanonzwa kutyisa kwehurombo hwavo. Ipapo vachadaro KADZIMAI-RATZINGER-222x300tsvaga boka diki revatendi sechinhu chitsva chose. Vachazviona setariro iyo yavakatarirwa, mhinduro yavagara vachitsvaga muchivande.

Uye saka zvinoita sekune kwandiri kuti Chechi iri kusangana nenguva dzakaoma kwazvo. Dambudziko chairo harisati ratombotanga. Tichafanirwa kuvimba nekumukira kunotyisa. Asi ini ndine chokwadi chakaenzana nezve izvo zvichasara kumagumo: kwete Chechi yezvematongerwo enyika, iyo yatofa naGobel, asi Chechi yekutenda. Anogona kunge asisiri iro rinodzora simba rehukama kusvika padanho raakange ari kusvika nguva pfupi yadarika; asi achanakirwa nekutumbuka kutsva uye oonekwa semusha wemunhu, kwaachawana hupenyu netariro kupfuura kufa. —Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Kutenda uye Ramangwana, Ignatius Press, 2009

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.