Anonzwa Kuchema Kwevarombo Here?

 

 

"EHE, tinofanira kuda vavengi vedu uye kunyengeterera kutendeuka kwavo, ”akabvuma. “Asi ndakatsamwira avo vanoparadza utsanana nekunaka. Nyika ino yarasa chikumbiro chayo kwandiri! Kristu haangauye achimhanyira kuMwenga wake here uyo ari kuramba achishungurudzwa uye achichema? ”

Aya aive manzwiro eshamwari yangu yandakataura naye mushure meimwe yezviitiko zvehushumiri hwangu. Ndakafungisisa pfungwa dzake, zvemanzwiro, asi zvine musoro. Ndakati, "Zvauri kubvunza ndezvekuti kana Mwari achinzwa kuchema kwevarombo?"

 

KUSARURAMISIRA KUKUNDA?

Kunyangwe nemhirizhonga ine hutsinye yeiyo French Revolution, zvizvarwa kubvira ipapo zvakangobata zvishoma modicum yekuremekedza hupenyu hwevanhu, kunyangwe muhondo. Mushure mezvose, yakanga iri panguva yeChimurenga cheFrance apo pfungwa ye "bumbiro rekodzero dzevanhu" yakazvarwa. Nekudaro, sekutsanangura kwandakaita mune yangu bhuku uye zvinyorwa zvakawanda pano, mafirosofi akabatsira kuunza Chimurenga cheFrance, aito gadzira nzira, kwete yekukura kwechiremera chevanhu, asi kudzikira.

Shanduko yakaratidza kutanga kwekuparadzaniswa pakati peChechi neHurumende. Kunyange ichikodzera padanho rimwe-yeiyo Chechi haisi umambo hwezvematongerwo enyika-Kuparadzanisa kwakave kusingashande pane mumwe, zvekuti Hurumende yakanga isisiri kutungamirwa nemutemo waMwari uye nemasikirwo, asi nevakuru vekutonga kana vazhinji vanoita. [1]tarisa Chechi neHurumende? Nokudaro, mazana maviri amakore akapfuura akagamuchira mukaha wapakati zvino pakati peChechi neHurumende kusvikira kutambanuko yokuti kudavira Mwari kwakangoraswa. Mukubatana kwakananga, saka zvakare kune kutenda kwekuti takaitwa nemufananidzo wake. Nekudaro, munhu akarasikirwa ne "pfungwa yake," achingozvipira kune imwe chete-yechigadzirwa chekushanduka-shanduka, chinotarisirwa kunyange, munzanga inowedzera yekuzvimirira uye yekuda pfuma.

Ichokwadi kuti chizvarwa chega chega chinosangana nemhirizhonga munharaunda kusvika padanho kana imwe. Asi iyo yakareba mimvuri yakatambanuka pamusoro petsika yedu nhasi inoratidza chimwe chinhu chisati chamboonekwa munhoroondo yenyika. 

Ndinoziva kuti nguva dzese dzine njodzi, uye kuti nguva dzese dzakakomba uye dzakashushikana pfungwa, dziri kurarama kukudzwa kwaMwari nezvido zvemunhu, zvinokodzera kufunga kuti hapana nguva dzine njodzi sedzadzo .... nguva dzese dzine miedzo yavo inokosha iyo vamwe handina. Uye kusvika parizvino ndichabvuma kuti paive nenjodzi dzakananga kumaKristu pane dzimwe nguva, dzisipo panguva ino. Pasina kupokana, asi ndichiri kubvuma izvi, zvakadaro ini ndinofunga… redu rine rima rakasiyana nerudzi kubva kune ramborarama Njodzi yakakosha yenguva iri pamberi pedu kupararira kwedambudziko rekusatendeka, iro Vaapositori naIshe wedu Pachezvine vakafanotaura sedambudziko rakaipisisa renguva dzekupedzisira dzeChechi. Uye kanenge mumvuri, mufananidzo chaiwo wenguva dzekupedzisira uri kuuya pamusoro penyika. —John Henry Cardinal Newman (1801-1890), mharidzo pakuvhurwa kweSt. Bernard's Seminary, Gumiguru 2, 1873, Kusavimbika kweRamangwana

Kubva zvakaropafadzwa Newman akataura aya mazwi, hupenyu hwevanhu hwakakosheswa kusvika padanho rekuti mazana emamirioni akafa zvino nehuipi hweCommunism neFascism, hondo mbiri dzenyika, uye izwi rekuti "kuchenesa dzinza" rave chinhu chakajairika. Ndidzo shanduko, dzakasimudzirwa padanho rezvematongerwo enyika, izvo parizvino zvakatora chimiro chakakomba uye chinonyengera: kuuraya rudzi nevatongi.

Nemhedzisiro inosuruvarisa, yakareba nhoroondo maitiro ari kusvika kuchinjiso. Maitiro akambotungamira mukutsvaga pfungwa ye "kodzero dzevanhu" - kodzero dzinowanikwa mumunhu wese uye pasati paitwa Bumbiro nemutemo wenyika - nhasi zvaratidzwa nekupokana kunoshamisa. Chaizvoizvo pazera iro apo kodzero dzisinga bvisike dzemunhu dzichiziviswa zvine mutsindo uye kukosha kwehupenyu kuchisimbiswa paruzhinji, kodzero chaiyo yehupenyu iri kurambwa kana kutsikwa-tsikwa, kunyanya panguva dzinokosha dzekuvapo: nguva yekuzvarwa uye nguva yerufu… Izvi ndizvo zviri kuitikawo padanho rezvematongerwo enyika nehurumende: kodzero yepakutanga uye isingawanikwe yehupenyu inobvunzwa kana kurambwa pachishandiswa vhoti yeparamende kana kuda kwechimwe chikamu chevanhu - kunyangwe ruzhinji. Uyu ndiwo mhedzisiro yakaipa yehukama hunotonga husingapikiswa: "kodzero" inorega kuva yakadaro, nekuti haisisina kusimba pachiremera chemunhu, asi inoitwa pasi pechido chechikamu chakasimba. Nenzira iyi democracy, inopesana nemitemo yayo, inonyatso famba ichienda kune imwe nzira yehutongi. -POPE JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, "Evhangeri yeHupenyu",n. 18, 20

Zvemagariro, kukoromoka kwechiremera chevanhu kwakasimudzira mamiriro akakwana ekuti bonde rimere. Saizvozvo, zvakangoitika kare chete Makore makumi mana kana kuti zvekuti takaona kubvisa nhumbu, kuona zvinonyadzisira, kurambana, uye kuita zveungochani zvakangoputika kuita tsika dzinogamuchirwa.

Iyo inguva pfupi kwazvo inoenderana nemamirioni maviri kubva pakukwira kwaKristu.  

Asi shamwari dzangu, nyika haigone kuvapo pasina kubatana kwenyasha kusunga zvivakwa zvayo pamwechete. Sekutaura kwakaita St.

Ndiye anotangira zvinhu zvese, uye maari zvinhu zvese zvakabatanidzwa. (VaK. 1:17)

Achitaura nezvenguva dzaizouya zvakananga pamberi pe "nguva yerunyararo" pasi rose, Baba veChechi Lactantius vakanyora kuti:

Kururamisira kwese kuchanyadziswa, uye mitemo ichaparadzwa. Hakuzovi nekutenda pakati pevanhu, kana rugare, kana mutsa, kana kunyadziswa, kana chokwadi; uye nekudaro hapazovi nekuchengeteka, kana hurumende, kana kuzorora kubva kune zvakaipa.  -Lactantius, Vanababa veChechi: Dzidziso dzeVamwari, Bhuku VII, Chitsauko 15, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Munhu haangaone sei munguva yedu mazwi iwayo achizadzikiswa nenzira isingaenzaniswe? Kubva pakurasikirwa nekutenda kuri kupararira pasirese, kusvika mukusagadzikana, kusava nemutsa, varaidzo inonyadzisa, uye kunyepa kwakawanda; kune chiitiko che "hugandanga" kune huwori mukati mematanho epamusoro ehurumende nehupfumi?

Asi nzwisisa izvi: Kuchava nenguva dzinotyisa mumazuva ekupedzisira. Vanhu vachava vanozvida uye vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvitutumadza, vanoshusha, vasingateerere vabereki vavo, vasingaongi, vasinganamate, vasina tsitsi, vasingakendengi, vanochera vamwe, vasina hunhu, vane utsinye, vanovenga zvakanaka, vatengesi, vasina hanya, vanozvitutumadza, vanoda mafaro. pane kuda Mwari, sezvavanoita kunyepedzera zvechitendero asi vachiramba simba racho. (2 Tim 3: 1-5)

Chandinonzwa mumoyo mangu ndechekuti Mwari ndivo kwete tichitarisa kusarongeka uku kwakatiwira nenguva diki-kunyanya iya yehuori nekuuraya vasina mhosva. Ari kuuya! Asi Ari kushivirira, nekuti paAchaita, zvichadaro nekukurumidza, uye achashandura chiso chenyika. [2]cf. Kusika Kuberekwazve!

Mwari vakamira nemoyo murefu mumazuva aNoa panguva yekuvakwa kweareka, mune vanhu vashoma, vasere pamwe chete, vakaponeswa nemvura. (1 Pet. 3:20) 

 

CHAKAVANZIKA CHAKAIPA

Muna 1917 ngirozi yakanga yoda kurova nyika, maererano nevanoona vaFatima. Asi amai vedu Vakaropafadzwa-Areka yeSungano Itsva [3]cf. Areka Huru uye Chipo Chikuru—Kupindirwa. Uye saka zvakatanga "nguva yengoni" yatiri kurarama mairi.

Ndiri kuwedzera nguva yengoni nekuda kwe [vatadzi]. Asi vane nhamo kana vakasaziva nguva yekushanyirwa kwangu. —Jesu, kuna St. Faustina, dhayari, n. 1160, c. Chikumi, 1937

Funga nezvemweya mizhinji yakaponeswa panguva iyi!

Asi, kubva 1917, kwave kune zvinotyisa zvisingataurike nekusaruramisira. Panyaya iyi, mumwe akatarisana nechakavanzika… Mwari haana kunzwa here zvavo kuchema, senge kuchema mumisasa yerufu yaHitler?

Panzvimbo yakadai, mazwi anokundikana. Mukupedzisira, panogona chete kuva nekutya kunyarara - kunyarara kunova iko pachako kuchema kwemoyo kuna Mwari: Sei, Ishe, makaramba makanyarara? Ungashivirire sei zvese izvi? —PAPA BENEDICT XVI, kumisasa yerufu muAuschwitz, Poland; Washington Post, Chivabvu 29, 2006

Ehe, musanganiswa weKutungamirwa kwaMwari uye rusununguko rwevanhu rwekuzvisarudzira inguva imwechete inotyisa asi inonetsa nguva. [4]cf. Matombo ekupokana Asi ngatirege kukanganwa kuti ndizvo kuda kwemunhu izvo zvinoramba zvichidya muchero wakarambidzwa; ndiye murume anoramba achiparadza munin'ina wake "Abheri."

Mubvunzo waIshe: "Wakaita chii?", Izvo zvisingakwanisike kupukunyuka naKaini, zvinonzwikwa zvakare kuvanhu vazvino, kuvaita kuti vazive kukura uye kurwiswa kwekurwisa hupenyu kunoenderera mberi kuchiratidza nhoroondo yevanhu ... Chero munhu anorwisa hupenyu hwevanhu , neimwe nzira anorwisa Mwari amene. —PAPA JOHN PAUL II, Evangelium Vitae; n. 10

Rudzii rwevanhu runogona kuramba ruchirwisa Mwari?

 

Zvinotyisa here?

Dzimwe nguva vanhu vanondinyorera vachiti ivo vanoona meseji dzangu dzichityisa (zvine chekuita nemashoko echiporofita a kuuya kutambudzwa uye kurangwa nezvimwewo).

Asi chii, ini ndinobvunza, chinotyisa kupfuura chizvarwa chinoramba chichiparadza zviuru zvevacheche zuva rega-maitiro anotyisa ayo uyo asati aberekwa nzwa nekuti hapana anesthetic inoshandiswa? Chii chinotyisa kupfuura avo "masayendisiti" vari kugadzirisa genetic yedu zvirimwa zvemiriwo nembeu ne zvisingafanoonekwi mhedzisiro, apo kugadzirisa mamiriro edu emamiriro ekunze? Chii chinotyisa kupfuura avo, muzita re "mushonga", vari kugadzira Mhuka-mhuka dzevanhu? Zvinonyanya kushungurudza kupfuura avo vanoshuvira dzidzisai vana vekireshi "hunhu" hwesodomy? Zvinosuruvarisa kupfuura mumwe chete pavechiri kuyaruka kubatira STD? Zvinotambudza kupfuura "hondo yekutyisa" izvo kugadzirira pasi yehondo yenyukireya? 

Nyika ane yakarasikirwa nekusava nemhosva kwayo, mupfungwa yekuti tiri kufamba kupfuura miganhu isingagadzirisike [5]ona Kuvhiya kweCosmic

Nheyo dzakamboparadzwa, chii chingaitwa nevakarurama? (Pisarema 11) 

Vanogona kuchema. Mwari vanonzwa. Ari kuuya.

Kana vakarurama vakachema, Jehovha anovanzwa, uye anovaponesa pakutambudzika kwavo kwose. Jehovha ari pedyo navane mwoyo yakaputsika; anoponesa vaya vakadzvinyirirwa. Matambudziko emunhu akarurama mazhinji, asi Jehovha anomurwira abude paari ose. (Pisarema 34) 

Uyai Ishe Jesu! Inzwai kuchema kwevarombo! Uyai muvandudze huso hwenyika! Bvisa huipi hwese kuti kururamisira nerunyararo zvigare! Tinokumbirawo, Mwari baba vedu, kuti sezvo imi muchinatsa kenza yechivi, kuti nemiwo munatse mutadzi. Ishe tinzwirei ngoni! Iwe wakashuwira kuti vese vaponeswe. Wobva watinunura isu tese, uye siya nyoka yekare isina kana mweya mumwe chete kuti udye. Rega chitsitsinho chaAmai vako chipwanya kukunda kwavo kwese, uye ugopa kune wese mutadzi - uyo anobvisa nhumbu, anoverengera kuona zvinonyadzisira, mhondi, nevatadzi vese, kusanganisira ini, muranda wenyu, Ishe - tsitsi dzenyu neruponeso. Uyai Ishe Jesu! Inzwai kuchema kwevarombo!

Vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota yekururamisira; vachaguta. (Mat. 5: 6) 

Kuziva kumirira, nepo uchishivirira kutsungirira miedzo, zvakakosha kuti mutendi agone "kugamuchira izvo zvakavimbiswa" (VaH 10:36) —PAPA BENEDICT XVI Taura Salvi (Saved In Tariro), N. 8

 

Kutanga kuburitswa muna Kubvumbi 6, 2008.

 

RELATED KUVERENGA:

 

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo.

Unogona kubatsira uyu wenguva yakazara mupostora munzira ina:
1. Tinyengetererei
2. Chegumi pane zvatinoda
3. Paridza meseji kune vamwe!
4. Tenga mimhanzi uye bhuku:

 

KUPEDZISIRA KWOKUPEDZISIRA
naMark Mallett


dhoneta $ 75 kana kupfuura, uye gamuchira 50% kubva of
Bhuku raMark nemumhanzi wake wese

mu chengetedza online chitoro.


"Mhedzisiro mhedzisiro yaive tariro uye mufaro! … Gwara rakajeka & tsananguro yenguva dzatiri uye neatiri kukurumidza kuenda."  —John LaBriola, Pamberi Katurike Solder

"… Bhuku rinoshamisa. ”  —Joan Tardif, Kunzwisisa kwechiKaturike

"Kutarisana kwekupedzisira chipo chenyasha kuChechi. ” -Michael D. O'Brien, munyori we Baba Eria

"Mark Mallett akanyora bhuku raunofanira-kuverenga, rakakosha vade mecum yenguva dzakatarwa dziri pamberi, uye negwara rakatsvagiswa rekupona kumatambudziko ari kuuya pamusoro peChechi, nyika yedu, nepasirese ... Hondo Yekupedzisira ichagadzirira muverengi, sezvo pasina rimwe basa randakaverenga, kutarisana nenguva dziri pamberi pedu. neushingi, chiedza, uye nyasha ndine chivimbo chekuti hondo uye kunyanya iyi yekupedzisira hondo ndeyaIshe. ” - mushakabvu Fr. Joseph Langford, MC, Co-muvambi, mamishinari eCharity Madzibaba, Munyori we Amai Teresa: Mumumvuri weMukadzi Wedu, uye Amai Teresa Chakavanzika Moto

“Mumazuva ano enyonganyonga neunyengeri, chiyeuchidzo chaKristu chekutarisa chinoburitsa zvine simba mumoyo yeavo vanomuda… Iri bhuku idzva rakakosha rakanyorwa naMark Mallett rinogona kukubatsira kuti utarise nekunamata zvakanyanya nguva dzese apo kusagadzikana kwezviitiko zviri kuitika. Ichi chiyeuchidzo chine simba chekuti, kunyangwe zviine rima uye zvakaoma sei zvinhu zvinogona kuwana, "Uyo ari mamuri mukuru kune uyo ari munyika."  -Patrick Madrid, munyori we Tsvaga uye Kununura uye Papa Ngano

 

Inowanikwa pa

www.markmallett.com

-------

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.