Musuwo weTariro

namib-desert

 

 

FOR mwedzi mitanhatu ikozvino, Ishe vakaramba vakanyanya "kunyarara" muhupenyu hwangu. Rwave rwuri rwendo kuburikidza negwenga remukati umo mahombekombe makuru ejecha anotenderera uye husiku kuchitonhora. Vazhinji venyu munonzwisisa zvandinoreva. Nekuti Mufudzi Akanaka ari kutitungamira netsvimbo Yake uye mudonzvo kuburikidza nemupata werufu, mupata wekubvisa, iyo Mupata weAkori.

 

RUGWARO RWENETSI

Izwi reChihebheru Achar zvinoreva "dambudziko", uye inowanikwa mundima iyi munaHosiya, iyo ine, mune mashoma mazwi, zvinyorwa zvese zve ino webhusaiti. Achitaura nezveMwenga wake, Israyeri, Mwari anoti:

Naizvozvo ndichamuvanzira nzira yake nemhinzwa, ndichamusimbisa parusvingo, kuti arege kuwana nzira dzake. Kana achinge atevera vadikani vake, haangavawani; kana akavatsvaga haachavawana. Ipapo achati, "Ndichadzokera kumurume wangu wekutanga, nekuti zvanga zviri nani kwandiri panguva ino." Naizvozvo ndichamunyengera; Ndichamutungamirira kuenda kurenje uye ndichataura kwaari. Kubva ipapo ndichamupa minda yemizambiringa yaaiva nayo, uye mupata weAkori musuwo wetariro. (Hosiya 2: 8,9, 16, 17, XNUMX; NAB)

Papa John Paul vakataura nezve itsva nguva yechirimo muChechi iyo yatichazosvika neku "kuyambuka chikumbaridzo chetariro." Asi nguva yechirimo iyoyo isati yasvika, kuchave nenguva yechando. Tisati tayambuka chikumbaridzo icho kuenda gamuchira tariro, tinofanira kupfuura nemurenje:

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji. Kutambudzwa kunofambirana nekufambira kwake pasi pano kuchaburitsa "chakavanzika chekusarurama" muchimiro chekunyengera kwechitendero kunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. Kunyepedzera kukuru kwechitendero ndekweyeAnopesana naKristu, pseudo-messianism uyo munhu anozvikudza iye pachinzvimbo chaMwari naMesiya wake akauya munyama. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 675

Iri gwenga rine zvimiro zvakawanda. Iyo yandinotenda kuti vazhinji vari kusangana nayo izvozvi ndeye mukati gwenga (iyo kunze kwerenje kuri kuuya). Mwari akatanga kukomberedza nzira yeMwenga wake neminzwa; Akativakira rusvingo zvekuti hatigoni kuwana nzira dzedu. Ndokureva kuti, nzira dzekare dzekushanda muChechi kwemazana emakore mazhinji dzave kusvika kumagumo. Ini ndinonzwa zvakare izwi randakagamuchira nguva yadarika:

Nguva dzehushumiri dzave kupera.

Ndokunge, nzira dzatakatora kare, nzira dzekare uye nzira dzataivimba nadzo, nzira dzekushanda, manejimendi, uye kutumwa dzave kusvika kumagumo. Mwenga waKristu munguva pfupi iri kutevera anenge achifamba zvachose nekutenda uye haachaonizve nekuona, haasisirizve nekuchengetedzwa zvinoenderana nepfungwa dzenyika. Jesu arikutitungamira Gwenga reKubvisa uko kwemukati nemadondoro ekunze, fungidziro, zvidhori nekuchengetedzeka kwatinovimba nazvo zvinowira pasi. Ndokunge, tiri kuderedzwa kuita tsanga yegorosi, diki, shoma, hapana. Tiri kukweverwa munzvimbo isina chinhu umo isu tichamira takashama pamberi peChokwadi. Kusava kwedu chinhu kuchave kunobva kuseka nekuseka yenyika yakakandirwa mumumvuri, uye kwekanguva, zvinoita sekunge kunyange Mwari vakatisiya.

Asi iri munzvimbo ino, ino nzvimbo yekuoma, yeutera, yekutsamira zvachose pana Mwari kuti donhwe rinobva mugungwa reTsitsi dzaMwari rinowira pamusoro pezviyo zvegorosi rakawira pasi rikafira pacharo, uye gwenga ichatanga ku maruva. "Musuwo wetariro" uchavhurwa uye Chechi ichayambuka chikumbaridzo chetariro kuenda gamuchira tariro munguva iyo inogona kungotsanangurwa seye Kusimbiswa kweUchenjeri, ivo kukunda kweJustice, ivo kukunda kweRugare.

Asi isu tinofanira kupfuura nemuGwenga reNhamo kutanga.

 

Ramba Wakadaro

Ndichinamata pamberi peSakaramende Rakakomborerwa, mazwi kubva kuna Isaya 30 akazove kwandiri "rwiyo rwegwenga":

Nekumirira uye nekudzikama iwe uchaponeswa, wakanyarara uye nekuvimba simba rako rinogara. (Isaya 30:15)

Nepo nyika "semaziviro atinoita" ichienderera mberi ichimhanyisa, kudikanwa kwekuparidza evhangeri kungaratidzika sekukosha. Uye ndizvo. Asi sei isu evhangeri yakakosha. Chechi haidi mamwe mapurogiramu. Zvinoda vatsvene.

Holy vanhu voga vanogona kumutsiridza hunhu. -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo kune Vechidiki venyika, Zuva reVechidiki Pasi Pose; n. 7; Cologne Germany, 2005

Unogona kuzviita mutsvene here? Kwete, uye ini handikwanise kana. Asi renje rinogona; iyo nzvimbo yemiedzo, kutambudzwa, uye nemhando dzose dzematambudziko. Akadaro Papa Benedict:

Kristu haana kuvimbisa hupenyu hwakareruka. Avo vanoda kunyaradzwa vakafona nhamba isiri iyo. Asi, anotiratidza nzira yezvinhu zvikuru, izvo zvakanaka, kune hupenyu chaihwo. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuvaGerman Mapilgrim, Kubvumbi 25, 2005.

Vanhu vanoteerera vachida kwazvo kune zvapupu kupfuura vadzidzisi, uye kana vanhu vachiteerera vadzidzisi, imhaka yekuti ivo zvapupu. Saka zvino, kunyanya nemufambiro weChechi, nekupupura kurarama kwekuvimbika kunaIshe Jesu, ndiko kuchaita kuti Chechi iparidze nyika. Iyi zana remakore ine huchokwadi hwechokwadi… Unoparidza zvaunorarama here? Nyika inotarisira kubva kwatiri kureruka kwehupenyu, mweya wekunamata, kuteerera, kuzvininipisa, simba uye kuzvipira. —PAPA PAURO VI, Uevhangeri muNyika Yemazuva Ano, n. 41, 76

Saka isu tinofanirwa kukumbundira renje iri se chipo, nekuti kubva mariri uchatumbuka mumweya wako ruva rehutsvene. Ruva iri haringoshongedze hupenyu hwako nekunaka uye mufaro, asi richaparadzira kunhuwirira kwaro munyika ine hurombo. Ndakanzwa Jesu achiti mumunamato wangu:

Gamuchira chero chinouya kwauri, kunze uye mukati, nerudo, moyo murefu, uye kuteerera. Usazvibvunze, asi zvitambire sejira rinogamuchira kupinza kwetsono. Izvo hazvizive kuti iyi tambo nyowani inotaridzika sei pakupedzisira, asi nekuramba wakadzikama, wakadzikama uye wakanyarara, mweya unozoita zvishoma nezvishoma kuitwa mucheka weumwari.

 

KUCHITANGIRA…

Zivai, hama nehanzvadzi, kuti ndinemi murenje rino kuburikidza nemunamato wangu
s, kuburikidza nezvakanyorwa izvi, uye kuburikidza newebhu webcast yangu kusvika panobvumirwa naShe. Vazhinji venyu makanyora hameno kuti sei "ndanyangarika" sekupedzisira. Mhinduro yacho yakapetwa kaviri; imwe ingori yekuti ini handina kupihwa "mazwi" mazhinji ekunyora. Zvichida izvi ndezvekuti iwe ugone kubata uye kuverenga izvo zvataurwa kare! Zvakare, ndapedza mwaka wezhizha ndichifambisa mhuri yangu nehushumiri. Izvi zvave kuda 99 muzana yenguva yangu.

Asi sekunyora kwandakaita nguva pfupi yapfuura, zvinoita sekunge basa rangu "riri kutanga chete." Ini handikwanise kutsanangura izvi zvizere panguva ino (kana ini handizvinzwisise zvizere), asi basa rekugadzirisa vanhu parinosvika kumagumo, zvimwe zvese zviri kuiswa munzvimbo. Bhuku rangu rakatumirwa uye richawanikwa munguva pfupi. Iri bhuku richava chinhu chakakosha, ndinotenda, mukumutsa Chechi sezvo yakavakirwa pasimba reMagisterium. Zvakare, iyo webcast studio yave kuda kukwana. Kune mamwe mabasa zvakare, uye ini ndakaabata pano. Ndichanyora zvimwe kana nguva yacho yakwana.

Chekupedzisira, ndinoda kukutendai zvakare neminyengetero yenyu yese uye nemipiro yakauya iyo yakandibvumidza kupedzisa studio uye kuchengetedza zvishandiso zvatinoda kuti tifambe kuenda kumberi. Iwe uri munharaunda diki isingadaviriki, kuverenga kwangu. Mese muri padhuze neni kunyangwe ndisina kuona mazhinji ezviso zvenyu.

Ziva izvi: tinodiwa. Jesu anotida uye ari kutiperekedza padyo nerenje, semufudzi anoramba ari padyo neboka rake. Usatye kana kunetsekana neiyi "kuyedzwa nemoto", asi shingirira, ramba wakatendeka, uye kana ukatadza, tendeuka ipapo ugare mugungwa reTsitsi Dzake Dzvene uye uzive kuti hapana zvachose chinogona kukuparadzanisa nerudo rwake. Usatize, nekuti parizvino donhwe retsitsi dzaMwari riri kudzika. Unongoda kuvhura moyo wako mukati kuvimba, mukumirira uye mukudzikama, uye nyasha yenguva iripo ichavandudza simba rako kune rimwe zuva, ipapo ruva rehutsvene (iro rinoramba rakanyatsovanzwa kwauri) richakurumidza kutanga kutumbuka apo Tenzi Wemwaka anodaidza makwayana Ake kuti avandudze chiso chenyika.

Ini ndinokusiya uine yakajeka nzwisiso kubva kuSt Eucherius:

Hatikwanise here kutaura zvine musoro kuti gwenga itemberi isina muganho kuna Mwari wedu? Nekuti pasina mubvunzo, mumwe munhu anogara akanyarara ari kuzonakidzwa munzvimbo dziri dzega. Ndipo apo paanowanzozvizivisa kuvatsvene vake; iri pasi pechifukidziro chekusurukirwa chaanodzikisira kusangana nevanhu.

Yaiva murenje umo Moses akaona Mwari, kumeso kwake kwakagezwa nechiedza ... Ndipo paakabvumidzwa kutaura zvakajairika naIshe; akachinjana kutaura naye; akataura naIshe wedenga sekungogara vanhu vachikurukura nevamwe vavo. Ndipo paakagamuchira tsvimbo yaive nesimba rekuita zvishamiso uye, mushure mekupinda murenje semufudzi wemakwai, akasiya gwenga semufudzi wevanhu. (Eks. 3; 33,11; 34).

Zvimwechetezvo, apo vanhu vaMwari pavakazosunungurwa kubva kuIjipita uye kununurwa kubva pamabasa avo epanyika, havana kuita nzira yavo kuenda kunzvimbo yakaparadzana ndokuhwanda mune voga here? Hongu zvirokwazvo, kwaiva mugwenga ndiko kwaive kuswedera pedyo naMwari uyu akavaburitsa kubva muhusungwa hwavo… Uye Ishe vakazvigadzira mutungamiri wevanhu vake, achivatungamira kuyambuka gwenga. Masikati neusiku munzira akamisa mbiru, murazvo unopfuta kana gore rinovhenekera, sechiratidzo chinobva kudenga… Saka vana veIsirairi, pavaigara munzvimbo dzerenje, vakawana chiratidzo chechigaro chaMwari uye vakanzwa izwi rake. …

Ndichawedzera here kuti havana kusvika panyika yavaishuvira, kusvikira vagara mugwenga? Kuti vanhu rimwe zuva vapinde mukutora nyika inoyerera mukaka neuchi, vaitanga kupfuura nemunzvimbo dzakaoma uye dzisina kurimwa. Iyo inogara iri kuburikidza nemisasa murenje kuti isu tinoita nzira yedu yakananga kumusha kwedu kwechokwadi. Rega avo vanoshuvira kuona "zvakanaka zvaIshe munyika yevapenyu" (Pis 27 [26]: 13) gara munyika isingagarwi. Regai avo vanozove vagari vekudenga vave vaenzi vegwenga. —Saint Eucherius (c. 450 AD), Bhishopi weLyons


RELATED KUVERENGA:

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.

Comments dzakavharika.